Immigratie kost veel minder dan 7,2 miljard

[i]Nyfer heeft een berekening gemaakt die leidde tot 7,2 miljard kosten van niet-westerse allochtone immigranten. Die waren gebaseerd op het sociaal-economische profiel van de mensen die in de 20e eeuw hierheen kwamen, maar die is totaal anders dan wat nu en naar verwachting in de toekomst immigreert. Daarom vallen de huidige kosten van immigratie veel lager uit. Wilders zegt bovendien dat Nyfer alleen de kosten van de groep gezinsmigranten heeft berekend. Dat is onjuist: Nyfer heeft ook de asiel, kennis, studie en overige migranten erbij gedaan. Dit scheelt allemaal miljarden volgens onze gastlogger Vandyke.[/i]

Dinsdagavond pas heb ik het eerste deel van het premierdebat gehoord van afgelopen zondag. Mijn mond viel open toen ik het hoorde en dat is nu nog steeds het geval. Nyfer, zo blijkt nu, heeft een totaal verkeerd rapport (.pdf) geschreven en dat heeft zeer grote financiële consequenties!

Wilders en Cohen gaan in debat, en wat hoor ik na 19 minuten Wilders allemaal roepen in een discussie over het rapport van Nyfer?

“U weet niet waar u over praat. Wij kunnen het net zo goed over voetballen hebben. Het gaat niet om asielzoekers, het gaat om de gezinsmigratie. Daar heeft Nyfer een rapport over gemaakt. Dat zijn er 25.000 plus allemaal een kind maakt 50.000.”

Ohhh, het gaat om de gezinsmigratie. Ik allemaal berekeningen maken de afgelopen dagen waarmee ik rekening hield met asielzoekers, kennismigranten (raketgeleerden), studenten etc, blijkt dat het alleen maar gaat over gezinsmigratie!

Mooie tabelletjes had ik gemaakt: 

 
Het aandeel arbeidsmigranten is gestegen van 5 naar 19 procent. Het aandeel studenten van 6 naar 19. Het aandeel asielmigranten gedaald naar 12 % en dat was eerst meer dan drie keer zoveel. 40% van alle immigranten in 2007, die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel een nationaliteit uit een van de niet-westerse landen, zijn gezinsmigranten.

Het totaal aantal van bijna 26 duizend is de groep echte nieuwkomers in 2007. Zij moesten een verblijfsvergunning aanvragen. Er zijn ook natuurlijk niet-westerse allochtonen (NWA) met een Nederlands paspoort die immigreren, bijvoorbeeld Antillianen, maar bij die groep zit maar weinig gezinsmigratie. Een ander belangrijke groep uit de NWA zijn de mensen die in Nederland de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen, zijn geëmigreerd en vervolgens weer geïmmigreerd. Zij immigreerden als Nederlander en zie je niet in deze tabel. Dat hoeft ook niet want ze zijn al een keer geteld als immigrant of als hier geborene.

Ik had al eerder een grafiek gemaakt, waarin ik liet zien hoe de immigratie de afgelopen jaren verliep:

Ik wilde hiermee het verloop laten zien van de immigratie van de groep van tabel 1 en hiermee aantonen hoe de immigratie is veranderd. Veel minder asiel, maar veel meer raketgeleerden en dat dat consequenties heeft voor de samenstelling van de gezinsmigratie: minder kansarmen en meer kansrijke immigranten.
 
Ik had ook de volgende grafiek willen laten zien:

Dit zijn de landen die voor de meeste immigratie hebben gezorgd in die 13 jaar. Aardig om te vertellen dat in 1995 Turkije en Marokko bovenaan stonden en dat in 2007 China en India dat waren. 
 
En wat dacht u van grafiek 6:

Dezelfde landen als grafiek 5, maar nu de 10 landen in 1997 (bovenste helft) en 2007 naar soort immigratie. Grote verschillen. Ik had hiermee willen aantonen dat Nyfer een fout maakte met haar onderzoek. Want in het rapport staat:

“Wanneer inkomsten en uitgaven over de levensloop worden gesommeerd, kost een niet-westerse immigrant van 25 tot 35 jaar de publieke sector ? 40.000 à ? 50.000. Op andere leeftijden zijn de kosten hoger. Het gaat hier om de kosten van een ?gemiddelde? niet-westerse immigrant met sociaal-economische kenmerken die overeenkomen met die van de huidige populatie niet-westerse allochtonen.”

Dit is het probleem, want zelfs een kleurenblinde kan zien dat er een grote verandering in de samenstelling van de groep immigranten is (zie ook dit verslag). Ze moeten hun huiswerk maar over doen en niet uitgaan van dezelfde sociaal-economische kenmerken.

En hoe zit het nu met wat Wilders zei dat Nyfer heeft onderzocht en het rapport van Nyfer zelf? Nyfer heeft de volledig immigratie van NW-allochtonen meegenomen, dus niet alleen maar gezinshereniging. Nyfer:

“Dit onderzoek richt zich op de budgettaire gevolgen van immigratie van niet-westerse allochtonen in Nederland.”

Nyfer heeft het dus niet goed gedaan, want Wilders was zo ondubbelzinnig in zijn betoog dat daar geen misverstand over kan bestaan. Bovendien is Wilders natuurlijk nooit tegen immigratie van raketgeleerden en hun gezinnen. Wat is er tegen op studenten? Au-pair ook niet en in 2e kamer heeft hij meerdere keren gezegd dat hij niet tegen assielzoekers is.
Wel wat tegen moslimlanden, maar moslimlanden maken maar een minderheid uit van de NW-immigratie. Het woord moslimlanden komt dan ook niet voor in het onderzoek van Nyfer.

[b]Nieuwe berekening[/b]
Ik ga uit van 15.000 nieuwe gezinsmigranten en daarvan emigreren er ook weer 20% (is een lage schatting van mij). Houden we over 12.000.  Als je 40% (zie tabel 1) van 25.000 (het getal van Nyfer) neemt dan kom je trouwens op 10.000. Goed, 12.000 + 12.000 (1 kind) maakt 24.000 mensen die wij er ieder jaar bij krijgen door de gezinsmigratie. Nyfer kwam dus op totaal 50.000 immigranten.

We beginnen met de 7,2 miljard en daar halen we eerst 1 miljard vanaf (de kosten die Nyfer erbij had geteld voor de asielmigratie). Dat was overigens al absurd om die over alle groepen uit te smeren, want de groep asielzoekers telt niet meer mee. Blijft over 6,2 miljard * 24/50 (24.000 mijn aantal / 50.000 Nyfer aantal) = 3 miljard. Daar moet nog vanaf het feit dat de huidige groep immigranten veel meer opbrengen en dat hun kinderen gemiddeld veel minder (of zelfs helemaal geen) achterstand zullen hebben. Er blijft dan weinig meer over.

[b]Conclusie[/b]
Nyfer heeft een totaal verkeerd onderzoek uitgevoerd en heeft niet geluisterd naar zijn opdrachtgever. Nyfer moet zijn onderzoek overdoen en gaan rekenen enkel met gezinsmigranten en rekening houden de veranderde samenstelling van de immigranten.


Tip: Luister nu nog eens het stukje uit het debat van Cohen en Wilders. Wie heeft gelijk?
 
In het debat noemde Cohen ook nog de vreemdelingenwet 2000 die hij tot stand heeft gebracht. Wilders zei dat het alleen maar over asielzoekers ging. Inderdaad ging veel over asielzoekers, maar door de afname van het aantal asielzoekers nam ook het aantal gezinsherenigingen af en dat heeft weer gevolg voor het aantal 2e generatie kinderen. 
 
Excel-file met berekeningen en verwijzingen naar CBS-links.

 1. 1

  Geweldig, eindelijk iemand die met een kritische blik naar dat Nyfers rapport kijkt. De jaren ’90 zijn al meer dan 10 jaar geleden en de huidige regels zijn vele malen strenger.

  De immigranten die door de huidige IND-keuring komen hebben niet de zelfde sociaal-economische achtergrond als die van toen.

  Elke VWO student zal je kunnen uitleggen dat je in een onderzoek niet met zulke twijfelachtige uitgangspunten kunt werken. Je moet meerdere scenario’s doorrekenen.

  Die mensen van Nyfers, waar hebben zij gestudeerd?

  De traditionele media hadden meteen kritisch naar dat rapport moeten kijken… Ze verzakt haar taak alweer.

  Deze is wel interessant, Immigratieplannen in strijd met EU regels:

  http://www.nrc.nl/binnenland/article2552439.ece/Immigratieplannen_in_strijd_met_EU

 2. 2

  @1

  Volgens wikipedia heeft er tenminste één gestudeerd in Leiden en vervolgens wat op een leerstoel gezeten in Rotterdam, Nijenrode, en wat oosterse landjes. Wetenschappelijk wellicht niet de beste uni’s, maar wel meer dan een weblog.

  Dat er iets mis is met het rapport, dat zal vast wel. Maar ik denk niet dat een stelletje bloggers met een kladblokje en een oude rekenmachine er zo makkelijk gaten in kunnen schieten. Dan doe je toch een beetje hetzelfde als de klimaatsceptici.

 3. 3

  @wout: waarom mag Wilders het werk van CPB broddelwerk noemen en zijn “eigen” Nyfer rapport goed? Hij is immers ook geen expert.

  Bovendien gaat het hier echt om een fout. Om te berekenen wat de immigratie in 2010 kost moet je toch echt met gegevens van 2010 rekenen.

  Bovendien verdraait Wilders bewust het rapport nog eens in de media.

 4. 4

  @2 Je betoog komt erop neer dat commissies van mannen met stropdassen buiten elke twijfel degelijke rapporten produceren welke niet te weerleggen zijn door ijverige eenlingen.

  Ik deel die wijsheid niet.

  Vandyke geeft degelijke argumenten welke open zijn en weerlegd kunnen worden indien hij ernaast zit.

 5. 5

  @2: er zijn zelfs wetenschappers die klimaatsceptici zijn, dus het feit, dat je je zelf wetenschapper noemt, is geen garantie voor juiste wetenschappelijke rapporten.

  Zegt het rapport trouwens iets over de toegenomen winsten van de werkgevers, die jarenlang van de goedkope arbeidskrachten hebben geprofiteerd? Het lijkt me, dat die extra winst van de daarvoor op de maatschappij afgewentelde kosten af moet worden getrokken.

 6. 6

  @3 mag ie dat? En als je wil weten wat de immigratie heeft gekost of nog steeds kost dan moet je de cijfers uit het verleden gebruiken, zeker als je bedenkt dat de cijfers van immigratie in 2010 nog niet bekend (kunnen) zijn. Ook die van 2000-2009 zijn waarschijnlijk nog niet volledig etc.

  @4 Goed hoor, van je. En de “degelijke” argumenten van “Vandyke”, heb je die ook voorgelegd aan Nyfer en gebruik gemaakt van wederhoor? Want da’s pas echt wijs. Overigens ken ik ook nog wat wijze websites over hele ijverige mensen die heel ijverig bewijs hebben verzameld over chemtrails, iets dat de “stropdassen” maar blijven ontkennen.

  @5 Geen garantie, maar meer garantie dan iemand met een mening en een toetsenbord.

  Je verwart trouwens, net als veel anderen, de jaarlijkse kosten van migratie voor de overheid met eventuele negatieve/positieve bijdrage aan de Nl economie. Dat zullen veel wildersstemmers ook wel doen, maar dan moet je wel daarop wijzen. Deze 7,2 mld zijn echter wel miljarden die meetellen op de begroting, en dus niet kunnen worden gebruikt voor mogelijk verstandigere en winstgevendere investeringen, zoals: klimaatzaken, onderwijs, wetenschap, infrastructuur, ontwikkelingshulp etc.

 7. 8

  @Wout
  1. Wilders zegt zeer uitdrukkelijk dat het gaat om gezinshereniging, niet om iets anders. Het je het intervieuw gezien en gehoord?
  Nyfers rekent alle NW-immigranten.

  Gezinshereniging maakt 45% uit van de totale immigratie. Bovendien is in alle opzichten asielmigratie het duurst.

 8. 9

  Wel grappig dit. Wat gastlogger heeft ‘bewezen’ (ik hou het maar even tussen aanhalingstekens) is dat Wilders in die ‘U weet niet waar u over praat …’ zin heeft gelogen, niet dat het rapport verkeerd is, terwijl dat nu wordt gesuggereerd. Beetje slinkse retoriek, maar hou ik wel van als het goed wordt gebracht. (Die grote financiële consequenties! ook).

 9. 10

  @Wout
  CBS:
  ‘De immigratie van Aziaten in 2008 is, evenals die van’immigranten uit Afrika, in de vorige prognose onderschat, vooral vanwege een toename van het aantal arbeidsmigranten en studenten uit landen als China en India. Het aantal Irakese immigranten vertoont eveneens een stijging. Hierbij kan het gaan om gezinsherenigers van asielmigranten uit eerdere jaren. Het eindniveau van 14 duizend uit de vorige prognose werd in 2007 al overschreden. Voor 2008 worden 20 duizend immigranten uit Azië verwacht. Dit heeft ertoe geleid de veronderstelling over de totale immigratie van Aziaten te verhogen van 14 duizend naar 20 duizend
  op termijn (grafiek 12), mede ook gezien de samenstelling van de groep migranten. Gezien de economische
  recessie wordt voor de korte termijn een lichte daling verondersteld,waarna het aantal immigranten geleidelijk zal
  toenemen tot een niveau van 20 duizend per jaar. Verwacht wordt namelijk dat in de toekomst in toenemende mate arbeidsmigranten uit Aziatische landen naar Nederland zullen komen. Het gaat hierbij voor een belangrijk deel om hoger opgeleiden die in het kader van de kennismigrantenregeling naar Nederland komen (zie paragraaf 2).
  Zo was van het totaal aantal kennismigranten in 2007 (5,2 duizend) bijna een derde van Indiase afkomst. Nog eens 7 procent kwam uit China (IND, 2008). De eerste helft van 2008 laat overeenkomstige percentages zien. De kennismigranten zijn vooral werkzaam in de IT en zakelijke dienstverlening.
  Naast arbeidsmigratie is de laatste jaren een sterke toename zichtbaar van het aantal Aziaten, vooral Chinezen, dat naar Nederland komt om te studeren.’

  Bron: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/76C3E9F4-6D4D-42D8-9BFA-8F6442AFA1C7/0/2009k1b15p23art.pdf

  Uiteindelijk komt dus het CBS met een hoger aantal uit de bus.
  Nyfer neemt dat hogere totaal aantal in haar prognoses, maar neemt nog steeds als referentie de laagopgeleidde NWA bevolking en dat terwijl het aantal raketgeleerden nog stijgt.
  In werkelijkheid ziet de toekomst er dus zelfs nog beter uit dan ik hierboven schets.

  Lees wat Nyfer schrijft:
  ‘Vanuit Azië en Afrika daarentegen worden toenemende aantallen immigranten verwacht, deels arbeidsmigranten en studenten, maar ook gezinsherenigers en asielzoekers. Bij de immigratie vanuit Aziatische landengaat het ook om hoger opgeleiden die in het kader van de kennismigrantenregeling naar Nederland komen. Figuur 2.4 toont de totale verwachte immigratie tot 2050, uitgesplitst naar westerse en niet-westerse immigranten. Het CBS verwacht dat er op langere termijn jaarlijks gemiddeld 125.000 immigranten ons land binnenkomen. Hieronder bevinden zich iets meer dan 50.000 westerse en iets minder dan 50.000 nietwesterse immigranten. De overige 25.000 migranten zijn in Nederland geboren personen die na emigratie weer terugkeren, eventueel met kinderen.
  Gemiddeld blijkt dat ongeveer 60% van de personen die uit Nederland zijn geëmigreerd, vroeg of laat weer terugkeert.’

 10. 11

  Over raketgeleerder en andere geleerden gesproken.

  We hebben ooit ook eens een atoomgeleerde gehad die is met z’n kennis naar Pakistan vertrokken. Dus na z’n peperdure studie heeft ie de wereld/het westen nog een heleboel hoofdbrekens gekost.

  Praat aub niet over kennismigranten en hun zogenaamde “positieve saldo”.

  Misschien zou zo’n model als Saudi-Arabië met hun tijdelijke migranten wat opleveren. Daar zijn de migranten 100% 2de rangsburgers.

  Ik weet niet of ik zo’n voorstander ben van hun model. En bovendien, willen we hun model overnemen dan moeten we ons hele wetboek ombouwen, daar ben je in dit decennium nog niet mee klaar.

  Nu even over het onderzoek van Nyfer.
  Ik ben veel pessimistischer dan het Nyfer en ik zou op een veel hoger bedrag uitkomen, hoger dan 7,2G Euro

  En het optimisme over de 2de generatie geventileerd door de TO deel ik ook niet.

 11. 12

  @wout:

  Sorry, maar ik heb ook aan een universiteit gestudeerd, dat betekent niet dat elke onzin die ik uitkraai wetenschappelijk is.

  Het is heel simpel: Nyfers heeft uitgerekend wat de immigranten van de jaren ’90 ons kosten.
  Als het migratiebeleid niet grondig was hervormd, dan zou je redelijkerwijs kunnen extrapoleren dat huidige immigranten hetzelfde kosten.
  Maar zoals de CBS cijfers ook aantonen, is er heel veel veranderd in de immigratiepatronen. Dan wordt zo een extrapolatie dubieus.

  Tot slot, belangrijk punt: Asielzoekers zullen altijd geld kosten. Dat is nou eenmaal zo. Maar Europa en Nederland en andere ontwikkelde landen accepteren dat uit humanitaire overwegingen. Iedereen snapt dat je dus niet kunt zeiken dat asielzoekers geld kosten.
  Ook Wilders, die zich genoodzaakt voelt om in een debat te roepen dat het alleen om gezinshereniging gaat, terwijl hij beter weet.

  En ik weet dat Nyfers voorzichtiger is in hun rapport dan Wilders in zijn campagne, maar al zwijgend stemmen ze toe dat Wilders hun onderzoek uitlegt zoals hij dat doet. Bovendien wekt hij de indruk dat hij met zijn immigratiebeleid 7 miljard per jaar kan besparen.

  Dus voor de goede orde: niemand (?) betwist het inhoudelijk onderzoek van Nyfer’s. Maar we betwisten wel dat het onderzoek datgene meet wat Wilders zegt dat het meet (dus, de gezinsmigratie anno 2010).

  En dit alles zou niet nodig geweest zijn als Nyfer’s te wetenschappelijke integriteit had om een juiste uitleg van onderzoek te eisen.

 12. 15

  @13: Ik heb sympathie voor Rita, maar het is nooit een politieke topper geweest.

  Ze mist niveau. Uiteindelijk moeten er eerst fundamentele discussies gevoerd worden, zoals Wilders echt aanjaagt, voordat structureel ander beleid kan gevoerd worden.

  Rita (met alle respect) kan dat niet.

 13. 16

  Het Nyfer-rapport rekent met historische gegevens, waarvan de vraag is of die op toekomstige migranten nog wel van toepassing zijn.

  In de huidige migrantenpopulatie bevinden zich vele laagopgeleide, soms analfabete migranten die hier door onze werkgevers naartoe zijn gehaald om laaggeschoold en laagbetaald werk te verrichten. Dat beeld is een beeld dat grotendeels tot het verleden behoort. Maar tegelijkertijd is het wel van grote invloed op de uitgaven van de Schatkist, als het gaat om arbeidsongeschikt worden als gevolg van zwaar werk, uitkeringen en aanvullingen als gevolg van het lage loon, kosten van inburgering als gevolg van laaggeschooldheid en analfabetisme, zorgkosten als gevolg van klachten door zwaar werk etc.
  Met die cijfers rekenen doet geen recht aan de werkelijkheid van nieuwe migranten.
  Het doet evenmin recht aan hen die eerder kwamen en de beste jaren van hun leven gaven om ons zware werk te doen.

  Nyfer zelf zegt daarover in het rapport (pagina 25):
  Ten slotte is van belang dat dit onderzoek zich baseert op cijfers over de afgelopen jaren. Er worden geen veranderingen van beleid of trendbreuken
  in de cijfers verondersteld die ervoor zouden kunnen zorgen dat de budgettaire gevolgen van immigratie in de toekomst anders uitvallen dan in het recente verleden het geval was.

 14. 17

  @6 Wout, Nyfer geeft aan hoe hun rapport in elkaar zit, Vandyke geeft aan wat daar fout aan is.

  Hoor en wederhoor is hier onzinnig, tenzij je nog eens van Nyfer wilt weten of ze inderdaad menen wat ze neer hebben gepend.

 15. 18

  @6:

  Geen garantie, maar meer garantie dan iemand met een mening en een toetsenbord

  Helemaal mee eens.

  Je verwart trouwens, net als veel anderen, de jaarlijkse kosten van migratie voor de overheid met eventuele negatieve/positieve bijdrage aan de Nl economie

  Nee hoor. ik verwar dat niet. Ik vind, dat je dat er bij moet betrekken. Je moet de kosten / opbrengsten voor de overheid niet verwarren met de kosten opbrengsten voor de samenleving als geheel. Dit voorbeeld geeft wel meteen aan, hoe een oeverloze discussie dit onderwerp wordt, zodra je er aan begint.

 16. 19

  1 ding is wel typisch. De Overheid weigert een berekening van de kosten van immigratie te maken. Het CPB weigert hetzelfde.
  Dan maakt elsevier een berekening die dan volgens sommigen niet klopt. Dan maakt een bureau zoals Nyfer een berekening, die dan toevallig ook niet klopt. En ondertussen zijn er nog steeds mensen die roepen dat immigratie loont. Die stelling is alleen te verdedigen zolang het niet onderzocht wordt/ zolang elk onderzoek dat niet van de CPB/overheid is als onbetrouwbaar bestempeld wordt.
  Mijn conclusie: omdat ze bij joop.nl geen berekening in elkaar hebben weten te knutselen, een kabinet met PvdA weigert een berekening te geven en het CPB (met z’n vele PvdA ers) weigert een berekening te geven kost immigratie bakken met geld.
  De vraag is echter hoeveel? 7,2 miljard, of toch 12 miljard zoals elsevier stelde?

 17. 21

  http://www.nrc.nl/binnenland/article2307317.ece/Allochtoon_is_voor_PVV_een_kostenpost

  “Wilders haalde bij het debat in september zelf een studie uit 2003 aan van het Centraal Planbureau (CPB). Daarin wordt niet het bedrag van 100 miljard euro genoemd. Hoe Wilders daar precies aan kwam, is niet duidelijk.

  Het CPB concludeerde dat de kosten voor onder meer zorg, onderwijs, pensioenen en sociale zekerheid voor immigranten over een hele levensloop bezien hoger zijn dan de extra belastinginkomsten. Als de immigrant op zijn 25ste binnenkomt, stelde het CPB, dan ?kost? hij de samenleving de rest van zijn leven 43.000 euro. Het rapport ging niet in op kosten en baten van tweede- en derdegeneratieallochtonen. “

 18. 23

  @8

  Het gaat niet om Wilders, het gaat om het rapport.

  @10

  Ik snap best dat je je wilt laten leiden door gunstige prognoses, maar die moeten eerst nog waar worden gemaakt. Wat dat betreft is een berekening van de gemaakte kosten over een periode waarvan ondertussen alle cijfers bekend zijn niet zonder waarde.

  De kennismigranten moeten zich trouwens nog bewijzen. Ze moeten vooral blijven, en niet meteen vertrekken naar Amerika of het thuisland, nadat ze hier zwaar gesubsidieerd een Westerse opleiding hebben gevolgd. Ook moeten de Indische IT-ers hier werk blijven houden, niet teveel geld naar familie sturen (dat is pas echt geld dat verdwijnt uit de nl economie) en liever niet met een flinke spaarpot terugkeren. Ze moeten hier ook niet komen tegen vervanging van duurdere capabele nederlandse IT’ers die vervolgens hier met een uitkering op de bank kunnen gaan zitten. Zo zijn er nog wel wat haken en ogen.

 19. 24

  @23 Het gaat niet om Wilders? Wilders heeft het rapport aangevraagd en betaald. Wilders doet de politieke uitspraken op grond van het rapport en dan mag ik het niet over die uitspraken hebben?
  Dat het niet verdedigt kan worden kan ik mij goed voorstellen, maar dat betekent niet dat het dan maar moeten negeren.

  Met de hogere emigratie van IT’ers wordt rekening gehouden. Op grond daarvan kom je tot een bepaalde emigratie veronderstelling.

  Het zijn inderdaad prognoses en wat de toekomst werkelijk gaat brengen weten we niet, maar het hele rapport van Nyfers gaat over de toekomst en is gebaseerd op prognoses.
  Zij nemen nu juist de toekomstvoorspellingen van het CBS over, zie ook mijn post @10

  Misschien krijgen wij wel veel meer IT’ers. Misschien blijven er wel veel meer. Misschien minder, maar je moet ergens vanuit gaan en anders geen rapporten over de toekomst schrijven.

 20. 25

  Spreekt Nyfer ook over de toekomst? Uiteindelijk doet Wilders dat met het rapport in de hand in elk geval wel. Het kost nu X dus zal het volgend jaar ook X blijven kosten, en kostte het de afgelopen jaren dus ook steeds X. Maar X is dus op een “worst case” jaar gebaseerd.

 21. 26

  Ieder die nu gaat kwetteren dat het Nyfer rapport zus of zo is gaat voorbij aan het belangrijkste punt. Waarom mag een onderwerp als immigratie niet worden berekend van de zittende ‘elite’? Dit juist op een moment van financiële crisis en er miljarden moeten worden gespaard? Dat is de vraag die je jezelf moet stellen. Vermoedelijk zit er een politiek motief achter. Kijk naar beleid EU m.b.t. Euromed verdrag. Er zijn zaken die belangrijker zijn dan ‘geld’ alleen. Het is normaal dat een land een beleid voert dat immigranten een positieve bijdrage leveren aan een samenleving. Een bepaalde groep levert een negatieve bijdrage en daar moet over gepraat kunnen worden.

 22. 27

  @25 Jazeker. Nyfer berekende de toekomst door de huidige populatie te nemen.

  @26 Dat is de vraag voor de zittende elite.
  GeenCommentaar gaat de discussie in ieder geval niet uit de weg, want anders hadden ze mijn stuk niet geplaatst.
  Ik meen dat er fouten in het rapport staan. Ik meen dat Wilders onzin praat of Nyfer onzin heeft geschreven. Mijn mening is tot nu toe niet weerlegd. Voel je geheel vrij om er gaten in te schieten.

 23. 28

  @26 Hettie: Als iets onderwep is van een maatschappelijk en/of politiek debat is het altijd goed dat relevante gegevens voorhanden zijn. Dus valt het wat mij betreft toe te juichen dat er zo’n rapport ligt.
  Dat wil niet zeggen dat je de gegevens uit dit rapport kritiekloos moet overnemen. Wat hier gebeurt vind ik een waardevolle bijdrage aan de discussie, er wordt gediscussieerd over de uitgangspunten (b.v. alleen kosten voor de belastingbetaler of ook kosten-baten voor de economie), de methodes en ook de al-dan-niet stilzwijgende aannames (migranten van de toekomst zijn vergelijkbaar met die uit het verleden). Dit lijkt me des te belangrijker wanneer, zoals in dit geval, de opdrachtgever voor het onderzoek zelf een uitgesproken standpunt inneemt in de discussie.

  Verder lijkt me dat als een politicus (van welke partij dan ook) iets beweert over een rapport, of eruit zegt te citeren, dat je dan kijkt of het klopt wat hij beweert en of hij dingen niet verkeerd of buiten context aanhaalt.

  Ik ben het helemaal met je eens dat het jammer is dat zo’n onderzoek niet kwam van een organisatie die buiten de discussie staat (CPB o.i.d.), en je kunt er je ideeën over hebben waarom dat niet gebeurde, maar dat is een andere kwestie dan of (en zo ja hoeveel) migranten de nederlandse samenleving iets kosten. Dus binnen deze discussie is het niet het belangrijkste punt, eerder een zijlijn.

  Als je zegt dat er belangrijkere zaken zijn dan geld alleen, ben ik het alweer helemaal met je eens, maar het was dhr Wilders zelf die de geldvraag opwierp, dus dat het hier nu over gaat kun je zijn tegenstanders niet kwalijk nemen.

 24. 29

  Niet de hele discussie van NOVA gezien, maar wel dat hij zei dat asielzoekers uit moslimlanden welkom blijven.

  Daarin blijft hij dus consistent, want hij had het alleen over gezinsmigratie die niet meer mag.

  Het rapport Nyfer neemt asielzoekers mee, zoals we weten, want Nyfer neemt iedereen mee.

  Waarom vragen journalisten niet door?
  ‘Hoe kan kunt U dan 7,2 miljard per jaar bezuinigen?’
  Ik kan alleen maar concluderen dat het komt omdat journalisten niet tot tien kunnen tellen.

  Bovendien kan het stoppen van de gezinsmigratie kan alleen maar als je iets heel fundamenteels doet en dat is het EVRM wijzigen. Dat verdrag is zo belangrijk voor het ontstaan van de EU, dat het haast onmogelijk is.

  Ach het kabinet Wilders hoeft alleen maar een paar symbolische maatregelen te nemen want de immigratie loopt sowiezo de komende jaren terug. Kunnen ze altijd roepen hebben zij het hebben gedaan.