Feit of fabel: Eerste Kamer

ACHTERGROND - Van Haersma Buma (CDA) zei afgelopen zondag in Buitenhof dat ‘(…)Wat tot nu toe uit het kabinet is gekomen, heeft de Eerste Kamer volgens mij voor het grootste deel gewoon gesteund (…)’ (zie Buitenhof, 3 maart 2013).

Dat is een…

Uitleg:  Kabinet Rutte II bestuurt Nederland sinds 5 november 2012. Als we op eerstekamer.nl zoeken naar wetsvoorstellen uit het vergaderjaar 2012/2013, dan vinden we 53 resultaten (gezocht op 7-3-2013).

– 21 hiervan zijn nog in behandeling in de Tweede Kamer;
– vier zijn in behandeling in de Eerste Kamer;
– en twee wetsvoorstellen zijn ingetrokken. Dit zijn de begrotingsstaten van ‘Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2013’ en ‘Wonen en Rijksdienst 2013’, deze worden opgenomen in andere voorstellen.

26 wetsvoorstellen zijn aangenomen door de Eerste Kamer

Deze 26 aangenomen wetsvoorstellen kunnen we ook weer opdelen:

– 21 wetsvoorstellen betreffen een wijziging van de begrotingen van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2012 (wijzigingen samenhangend met de najaarsnota);
– vier van de aangenomen voorstellen zijn ingediend vóór de aanvang van Rutte II.

Dit zijn:

* Intrekken van langstudeerdersmaatregel (ingediend 26 oktober 2012)

* Splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel    (ingediend 25 oktober 2012)

* Inwerkingtreding aanwijzingen voor subsidieverstrekking op hetgebied van veiligheid en Justitie (ingediend 13 oktober 2012)

* Aanpassing militair recht aan gewijzigde regelgeving (ingediend 6 oktober 2012)

Eén ander voorstel dat is ingediend tijdens Rutte II is aangenomen:

“Opnemen van resultaten van examenonderdelen beroepsonderwijs in het basisregister onderwijs en het diplomaregister.”

Met dit voorstel wordt de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht gewijzigd. De wijziging gaat om de registratie van behaalde examenresultaten.

Er is dus nog niets verworpen?

Dat klopt. Ter vergelijking: tijdens het kabinet Rutte I (2010-2012) zijn er 587 wetsvoorstellen behandeld (dit gaat niet alleen om wetten, maar is inclusief begrotingen en planologische kernbeslissingen) en zijn er vijf wetsvoorstellen verworpen, waaronder:

-het initiatiefvoorstel van Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten; verworpen op  19 juni 2012, voorstel komt uit 2008.

-het elektronisch patiëntendossier; verworpen op 5 april 2011, voorstel komt uit 2008.

Er is in Rutte II nog geen wetsvoorstel verworpen, wel één inhoudelijke novelle*:

invoering van verhuurdersheffing (14 januari 2013).

Dat betekent dat het voorstel Wet verhuurdersheffing pas verder wordt behandeld als het is gewijzigd met de novelle.

*Een novelle is een wetsvoorstel dat dient als verbetering of aanvulling van een wetsvoorstel dat al bij de Eerste Kamer in behandeling is. Novelles zijn aanvankelijk bedoeld om technische tekortkomingen van wetsvoorstellen te herstellen, maar worden de laatste jaren soms ook gebruikt om politieke bezwaren van de Eerste Kamer te ondervangen.

Bronnen: eerstekamer.nl

Via The Fact Club.

  1. 1

    Een dag eerder was de Volkskrant spreekbuis van senator Frank de Grave (VVD): “De Grave ziet met lede ogen aan hoe het VVD-PvdA-kabinet, voorzien van een ruim mandaat in de Tweede Kamer, alsnog in de problemen komt door de verhoudingen in de Senaat”. Met zijn “hoe moet dat als er een lading Henk Krollen in de 1e kamer komt” is De Grave wel erg vroeg met zijn verkiezingsretoriek.

    Rutte zelf heeft voor de laatste 1e kamerverkiezingen ook de propagandatrom geroerd, met als doel een coalitiemeerderheid in de 1e Kamer te verkrijgen.

    De VVD maakt zich ontrecht zorgen. blijkt nu uit bovenstaand artikel. Voor zover ik weet is het in de parlementaire geschiedenis maar twee keer voorgekomen dat de 1e Kamer, zoals De Grave angstig beweerde, “het land onbestuurbaar” maakte. Ik doel op de nacht van Wiegel (VVD) en de nacht van Van Thijn (PvdA).