De grafiekjes van Baudet

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

ANALYSE - Thierry Baudet toont in debatten in de Tweede Kamer regelmatig wat grafiekjes [*] die zouden laten zien dat het best meevalt met de verandering van het klimaat. Grafiekjes over droogte, neerslag en orkanen. We hebben eens uitgezocht waar die grafieken precies vandaan komen en wat ze zeggen.

Wat in elk geval opvalt: wanneer het gaat om gegevens die niet in zijn straatje passen benadrukt (of beter: overdrijft) Baudet alle onzekerheden en onnauwkeurigheden en de enorme complexiteit van de materie. Dan vindt hij dat de data met de nodige terughoudendheid moeten worden bekeken. Daar is totaal geen sprake meer van bij de data die hem wel bevallen. Die presenteert hij alsof ze de absolute waarheid zijn. Terwijl daar wel wat op aan te merken is.

Sommige claims van Baudet spreken elkaar ook tegen. Hij ontkent niet dat het klimaat warmer is geworden, maar beweert vervolgens dat zowel neerslag (boven land) als droogte niet zijn toegenomen. Als het warmer wordt, verdampt er meer water. En als die extra verdamping niet wordt aangevuld door extra neerslag, dan wordt het droger. Dat is simpele, onontkoombare natuurwetenschap.

Wat Baudet heeft gedaan, of door zijn klimaatadviseurs heeft laten doen, is bijzonder selectief winkelen in de wetenschap. Er verschijnen jaarlijks duizenden wetenschappelijke artikelen over het klimaat, die allemaal een heel klein stukje van het totaal behandelen. Al die artikelen leveren wat informatie, maar ze hebben ook hun beperkingen en onzekerheden. De werkelijke stand van de wetenschap is het totaalbeeld dat al die onderzoeken opleveren. Die stand van de wetenschap wordt bijvoorbeeld regelmatig door het IPCC samengevat. Baudet kijkt niet naar dat totaalbeeld, maar pikt uit al die duizenden onderzoeken de drie artikelen die hij in zijn verhaal kan gebruiken. En negeert de beperkingen die zo’n enkel onderzoek altijd heeft, zelfs als die beperkingen in het artikel zelf worden genoemd.

Wat valt er nu precies te zeggen over die vier grafiekjes en de onderwerpen waar ze over gaan?

Droogte

Droogte is lastig te kwantificeren. Veel lastiger dan bijvoorbeeld temperatuur, die je gewoon met een thermometer kunt meten. Een veel gebruikte maat voor droogte is de Palmer Drought Severity Index (PDSI), waarin via een vrij complexe berekening de hoeveelheid neerslag en de diverse factoren die van invloed zijn op de verdamping worden meegenomen. Er zit ook nog eens een flinke natuurlijke variatie in droogte op een tijdschaal van jaren tot enkele decennia. Het zijn redenen voor de wetenschappers die meewerken aan de rapporten van het IPCC om vrij terughoudend te zijn over dit onderwerp, vooral met betrekking tot de mondiale trend:

 • Low confidence in an observed global-scale trend in drought or dryness (lack of rainfall) since the 1950s, due to lack of direct observations, methodological uncertainties and choice and geographical inconsistencies in the trends ;
 • High confidence that the frequency and intensity of drought since 1950 have likely increased in the Mediterranean and West Africa (although 1970s Sahel drought dominates the trend) and likely decreased in central North America and northwest Australia ;
 • Low confidence in attributing changes in drought over global land areas since the mid-20th century to human influence owing to observational uncertainties and difficulties in distinguishing decadal-scale variability in drought from long-term trends ;
 • High confidence for droughts during the last millennium of greater magnitude and longer duration than those observed since the beginning of the 20th century in many regions.

Wie, zoals Baudet wel eens doet, twijfels uit over de nauwkeurigheid van cijfers van het mondiale temperatuurverloop in de afgelopen anderhalve eeuw, maakt zich totaal ongeloofwaardig als hij wel stellige uitspraken doet over een trend in droogte. De onzekerheid is hier veel groter.

Met die onzekerheid in het achterhoofd moet ook naar de grafiek hieronder, afkomstig uit The State of the Climate 2017 van het Bulletin of the American Meteorological Society, (BAMS) worden gekeken. De droogte lijkt toe te nemen sinds 1950 en dat geldt met name voor de ernstige en extreme droogte. Maar wat de precieze bijdrage van antropogene opwarming is, is onzeker. Bedenk daarbij dan wel dat er twee kanten aan die onzekerheid zitten: de antropogene invloed kan kleiner maar ook groter zijn dan uit die grafiek valt op te maken.

Percentage van het landoppervlak waar droogte is volgens de PDSI index sinds 1950.

Percentage van het landoppervlak waar droogte is volgens de PDSI index sinds 1950. Bron: BAMS State of the Climate 2017

De grafiek van Baudet komt uit een artikel uit 2014: Global integrated drought monitoring and prediction system van Hao et al.. Er zitten nogal wat verschillen tussen de grafieken. Een belangrijke verklaring daarvoor is waarschijnlijk dat Hoa een andere, eenvoudiger indicator gebruikt voor droogte: de Standardized Precipitation Index (SPI). Vanwege die eenvoud heeft de SPI zo zijn beperkingen, volgens NCAR’s Climate Data Guide. Deze, bijvoorbeeld:

As a measure of water supply only, the SPI does not account for evapotranspiration, and this limits its ability to capture the effect of increased temperatures (associated with climate change) on moisture demand and availability

De SPI in het plaatje van Baudet is dus niet goed geschikt om het effect van klimaatverandering op droogte te laten zien!

Wat opvalt in de grafiek van BAMS is de toename van de ernstige en extreme droogte sinds de vroege jaren tachtig. Dat is precies het beginpunt van de grafiek van Hao. Hao is zich er wel van bewust dat er in de laatste decennia van de vorige eeuw iets gebeurde met de droogte en dat meldt hij ook, al is de timing volgens hem wat anders. Baudet en zijn klimaatadviseurs vinden het natuurlijk niet nodig om die melding over te nemen in hun retoriek.

The figure highlights a substantial increase in severe to exceptional drought in the late nineties as discussed in previous studies.

De grafiek van Hao et al., die de basis vormt voor het plaatje van Baudet

Conclusie: Baudet winkelt bijzonder selectief in de beschikbare data en de wetenschap. En negeert bovendien de wetenschappelijke onzekerheid. Onzekerheid die twee kanten kent: het kan meevallen, maar het kan ook tegenvallen.

Neerslag

De onderstaande grafiek met neerslagcijfers van verschillende bronnen is afkomstig uit het laatste IPCC Assessment Report. Er blijkt nogal wat variabiliteit te zijn op een tijdschaal van jaren tot enkele decennia, maar op lange termijn laten de data een duidelijke toename zien. Gelukkig maar. Een warmer klimaat zonder meer neerslag zou namelijk een flinke toename van droogte opleveren. Bovendien wijst een toename van de hoeveelheid neerslag op een intensivering van de hydrologische cyclus: verdamping van water uit de oceaan dat als neerslag weer naar beneden komt. De hydrologische cyclus helpt om het aardoppervlak te koelen. Als de verdamping en dus de neerslag niet toe zouden nemen in een warmer klimaat zou de wetenschap dit koelende effect ten onrechte meenemen in hun verwachtingen. En zouden ze het opwarmende effect van het versterkte broeikaseffect dus onderschatten. Als Baudet beweert dat de hoeveelheid neerslag niet toeneemt dat verkoopt hij dus, zonder dat hij het zelf weet, een doemscenario. En zeker geen goed nieuws.

Ontwikkeling in de hoeveelheid neerslag boven land sinds 1900 voor verschillende breedtezones en mondiaal.

Ontwikkeling in de hoeveelheid neerslag boven land sinds 1900 voor verschillende breedtezones en mondiaal. Bron: IPCC AR5

Baudet pikt er op dit onderwerp opnieuw één enkel artikel uit, in plaats van naar het volledige wetenschappelijke beeld te kijken. In dit geval is dat Global Precipitation Trends across Spatial Scales Using Satellite Observations van Nguyen et al.. Een artikel dat een nieuwe methode presenteert om ruimtelijke patronen van neerslag in beeld te brengen. Een echte scepticus zou rekening houden met wat kinderziektes in zo’n nieuwe methode, zeker als het resultaat afwijkt van gegevens die op een andere manier zijn bepaald. De pseudoscepticus doet dat niet, als het resultaat tenminste in zijn straatje past. Minstens zo belangrijk is dat Nguyen zelf al een mogelijke verklaring geeft voor het feit dat hij geen toename van de hoeveelheid neerslag vindt. Een flink stuk van de wereld ontbreekt in zijn analyse. Voor Baudet is dat blijkbaar een onbeduidend detail.

While there are regional trends, there is no evidence of increase in precipitation at the global scale in response to the observed global warming. Perhaps the explanation can be that satellite data used in this study is limited to between 60°N and 60°S and any precipitation above and below these latitudes is unavailable.

Nog veelzeggender is het dat Baudet weliswaar een plaatje overneemt, maar dat hij ondertussen de werkelijke gedachte achter het artikel helemaal negeert. Een toename van de hoeveelheid neerslag als gevolg van opwarming is eerder goed dan slecht nieuws, maar de werkelijk ingrijpende gevolgen van het veranderende klimaat kunnen in veranderende ruimtelijke of seizoenspatronen zitten. In grote lijnen is de verwachting dat droge gebieden droger zullen worden en natte gebieden natter. Alleen maar een plaatje met mondiale cijfers zegt helemaal niets over dergelijke veranderingen, die grote nadelige gevolgen zouden kunnen hebben. De bedoeling van de methode van Nguyen is nu net om die belangrijke patronen beter in beeld te brengen.

Conclusie: selectief winkelen in de wetenschap, iets dat eerder slecht nieuws zou zijn wordt gebracht alsof het goed nieuws is en de veranderingen die er werkelijk toe doen worden volledig genegeerd.

Orkanen

De belangrijkste omstandigheden die nodig zijn om een orkaan – of eigenlijk: een tropische cycloon – te laten ontstaan zijn: warm zeewater en weinig windschering. De oceanen worden warmer in een warmer klimaat, dat spreekt voor zich, maar waarschijnlijk is er ook meer windschering. Op basis van die twee tegengestelde effecten verwacht de klimaatwetenschap eerder een af- dan een toename van het aantal tropische cyclonen. Een plaatje dat geen toename laat zien is dus geen nieuws. En het is al helemaal geen weerlegging van de wetenschap over klimaatverandering.

Als het aantal cyclonen niet toeneemt wil dat overigens nog niet zeggen dat ook de schade niet toe kan nemen. Stijging van de zeespiegel zorgt voor een hogere stormvloed, met alle mogelijke gevolgen van dien. En naarmate de oceanen warmer worden verdampt er meer water, met als gevolg dat de neerslag die valt bij een cycloon extremer kan worden. Bovendien is dat warme zeewater de energiebron van de cycloon: hoe warmer het water, hoe groter de kans op een krachtige cycloon. Mogelijk nemen de cyclonen dus niet toe in aantal, maar worden ze wel zwaarder.

Het lastige bij dit soort extreme weersverschijnselen is dat er altijd een groot aantal factoren meespeelt in zowel de oorzaak als de gevolgen. Bovendien komen ze niet zo vaak voor en is er een aanzienlijke natuurlijke variatie, waardoor het lang kan duren tot een trend zichtbaar wordt.

Waar wel een trend zichtbaar is, is in het aantal weer- en klimaatgerelateerde rampen in de jaarlijkse rapportage van herverzekeraar Munich Re. Al jarenlang valt die toename op in de cijfers, terwijl het aantal geologische rampen (aardbevingen en vulkaanuitbarstingen) niet toeneemt. Dat doet vermoeden dat klimaatverandering hier een factor is. Het bedrijf zelf windt er in een toelichting bij de cijfers van afgelopen jaar geen doekjes om.

Ontwikkeling van het aantal natuurrampen volgens Munich Re

Ontwikkeling van het aantal natuurrampen volgens Munich Re

Wat Baudet met zijn orkanen-plaatje vooral laat zien, is dat dit soort feiten en nuances niet aan hem zijn besteed. In de verste verte niet. Zijn plaatje komt namelijk uit dit artikel: Continental U.S. hurricane landfall frequency and associated damage. De grafiek toont enkel en alleen die orkanen die op het vasteland van de VS aan land zijn gekomen. Dat is een fractie van het totale aantal tropische cyclonen en er is geen reden om aan te nemen dat die fractie representatief is voor de mondiale ontwikkeling.

[*] Hieronder screenshots van de grafieken, gemaakt van de Youtube-video van Baudets bijdrage in het begrotingsdebat Economische Zaken en Klimaat op 6 november.

Reacties (41)

#1 Lutine

Ik vind het te veel eer om Baudet serieus te nemen. Klimaatontkenning is sowieso passé , het gaat er in het politieke debat nu om wie de klimaatrekening gaat betalen.

Het is dus niet alleen dat ik klimaatontkenners niet serieus neem, ze voeren ook nog de vorige oorlog, net als hen die de klimaatontkenners tegen trachten te spreken.

Wat me op een geheel ander punt brengt. We weten allemaal wie oorzakelijk is aan de klimaatverandering. In normale juridische verstandhoudingen betaald de veroorzaker de schade. Ik vraag me af of ‘het westen’ al een pot heeft waar ettelijke honderden miljarden euro’s (of dollars) in zit om de schade te vergoeden.

 • Volgende discussie
#2 Hans Verbeek

Misschien moet Baudet eens wat beter zoeken naar relevante grafiekjes om aan te tonen dat het wel meevalt.
Bijvoorbeeld de temperatuur van het Noordzee-water over de afgelopen 30 jaar. Het zeewater voor onze kust is warmer geworden sinds de jaren 60 en 70. Maar het lijkt er op of die opwarming de laatste 15 jaar (op dit hele kleine stukje aarde) stagneert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 majava

@2: Je disclaimer ‘op dit hele kleine stukje aarde’ maakt je post nog altijd niet gerechtvaardigd. Baudet heeft publicaties uitgezocht die niet gaan over de gehele aarde. Dan denk jij het beter te kunnen doen door nog maar eens harder te cherry picken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JANC

@3: Verbeek kon wel eens een van Baudets adviseurs zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Snoek

@1: das toch geen probleem? Het kabinet legt de rekening toch bij ons neer als braafste jongentje van de klas. Maar je hoeft geen econoom of wetenschapper te zijn dat het plan van de regering om opwarming tegen te gaan gegarandeerd zal mislukken behalve dat de bv nederland failliet gaat.
Denk er maar eens goed over na en laat u niet beinvloeden door de linkse kant van onze samenleving

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Apollo

Confirmation bias noemen ze dat met een mooi woord

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Verbeek

@4: no way, complotdenker

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Lutine

@5

Ik bedoel eigenlijk meer dat wij als Nederland (en andere ontwikkelde landen) zijnde aansprakelijk gesteld kunnen worden door deltabewoners en bewoners van laag gelegen eilanden ivm het teloor gaan van hun leefgebied. Ik denk dat we daar ernstig rekening mee moeten houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 6822

Baudet is inderdaad niet de orkaan gebleken die hij zelf gehoopt had te zullen zijn.
Zijn rechterhand daarentegen is dan wel weer zo gortdroog als het Aralkum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joop

@9.

https://tpo.nl/2018/11/11/opiniepeiling-maurice-de-hond-kiezers-duidelijk-verdeeld-in-links-en-rechts-over-kernenergie-en-kinderpardon/

Nog steeds staat in de peilingen van Maurice Baudet op 13 zetels, en zijn collega populist Wilders als tweede partij op 19 zetels. Dus dat is opgeteld 32 zetels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 6822

@10: Ik onderschat het gevaar niet hoor.
Gewoon, mijn sorry-ass poging om een grapje te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Ruud Beijer

@1: Ik lees veel reacties van luchtfietsers. Dat hele klimaatgedoe is een grote leugen. Gelukkig trappen steeds minder in die onzin. Een van de eerste dingen die de PVV gaat doen als zij aan de macht komt is het schrappen van de subsidie voor deze onzinclubjes die de klimaatleugens met subsidie uitbrengt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 6822

@12: He Ruud, ouwe rukker. Top man, prima standpunt. Je bent een verademing, een licht, een moderne held. Ik ben blij met jouw aanvulling en ik hoop dat er nog vele mogen volgen. Ik denk wel eens: die Ruud, dat is me d’r één. Soms zelfs zag ik liever jou aan het roer van de PVV dan Wilders. Ik denk dat jij het intellectuele overwicht hebt. Ongezien talent, een ruwe diamant. Dat ben je. Weet je, ga ervoor, breek door, laat je zien binnen de PVV. Sterker nog, begin daar nu vast mee. Ook zij hebben vast een forum. Ik zeg: verspil niet langer hier die kostbare energie, maar laat dáár jouw stem horen. Groei tot ongekende hoogten. Toedeledoki kameraad!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Henk van S tot S

@12:
En de aarde is zeker plat?
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Klaas

@5: zo is het. Helemaal mee eens. De zogenaamde analyse die hier is gemaakt kan ook zo weer onderuit worden gehaald door echte klimaatdeskundigen die niet worden gesubsidieerd door de politiek wereldwijd. @5:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 majava

@15: Hallo Klaas!
Goh, dat onderuit halen wil ik wel eens bekijken. Bestaan die analyses al? Of kun je het vragen soms?
Dan laat ik die vragen over dat van die klimaatdeskundigen die door de politiek betaald worden, en dat nog eens wereldwijd, even zitten. Verder zou ik voortaan een wat grotere maat geel hesje kopen bij Bol puntje com

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 McLovin

@14: En op de maan zijn we nooit geweest en de wereld wordt bestuurd door reptiel-aliens die chemtrails over ons uitstorten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Ruud Beijer

@13: dank

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Henk van S tot S
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Hans Verbeek

@19: ik heb wel kinderen, Henk. Ik denk niet dat ze klimaatvluchteling zullen worden. Ze krijgen het wel erg koud in de winter als straks het aardgas op is en Nordstream 2 nog niet af is.
Hoe gaan we de seniorenflats en verzorgingshuizen verwarmen over 15 jaar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Ruud Beijer

Weg met de klimaatgestoorden. Stem op de PVV

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 JANC

Ruud, Klaas & Snoek hebben toevallig hetzelfde IP adres?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 JANC

@5: dus alle partijen die het klimaatakkoord toestemmen zijn links ofzo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Henk van S tot S

@22:
Dat ruikt dus naar trollen en zou dus door de redactie geblokkeerd moet worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 JANC

@24: het is een vraag. Ik heb geen toegang tot zulke data. Gelukkig maar!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 6822

@24: Ik weet het niet hoor. Mij heeft die gekke Ruudje wel overtuigd. STEM PVV!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 analist

@26: Kom in verzet!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Ruud Beijer

Trouwens weet je wat ook goed is?Kernenergie. Goedkoop Geen uitstoot en onbeperkt. Weg met die lelijke subsidie windmolens en andere onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Wschot

Het gaat erom wat waar is. Zoals is er wel/niet sprake van een klimaatverandering, die steeds groter wordt, de zeespiegel laat stijgen en na verloop van tijd een ernstige bedreiging vormt voor kustgebieden, zoals Nederland. De vraag is dat waar of niet waar kan alleen maar beantwoord worden met gedegen wetenschappelijk onderzoek. Een politieke mening is dan niet relevant. De natuur is nu eenmaal niet democratisch en doet meestal niet wat wij willen, tenzij wij ons aanpassen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Wschot

@1: Het Westen is de oorzaak van meer dan 75% van de humane CO2, mee eens. Is het Westen dan ook aansprakelijk? Dat is sterk de vraag. Het Westen is de pionier van de natuurwetenschappelijke, technische en economische ontwikkeling, die nu ook door de rest van de wereld in snel tempo wordt overgenomen. Deze overmaat aan CO2 heeft het Westen geproduceerd door de gebrekkige inzichten, middelen en technische mogelijkheden in het verleden en thans nog. Zonder deze start van de ontwikkeling door het Westen, met idd grote problematische consequenties, hadden we het nu nog moeten doen met de techniek en schrijnende armoede van de 18e eeuw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Lutine

@30

Het gaat om aansprakelijkheid. Natuurwetenschappelijke of technologische ontwikkeling staat daar buiten. Dan zou je de aansprakelijkheid alleen maar vergroten, we (de Europeanen) hebben immers grotendeels de natives in de VS vermoord. En hun gebied in technologische zin verbeterd. Maar de natives hebben er zo weinig aan.

Het gaat om aansprakelijkheid in het hier en nu. Door ons gedrag (voor een groot deel het westen) veranderd het klimaat en worden sommige gebieden onleefbaar. In 1896 ontdekte de eerste wetenschapper dat er een relatie is tussen CO2 en klimaat: het natuurlijke broeikaseffect. Je kan dus stellen dat het westen vanaf -laten we zeggen- de jaren 60 of 70 aansprakelijk is. Dat betekend geen 100% aansprakelijkheid. Maar we zijn wel gedeeltelijk verantwoordelijk voor gebieden welke door ons toedoen onleefbaar dreigen te worden.

Tussen burgers onderling geldt ook aansprakelijkheid, dus waarom zouden er op internationaal niveau opeens andere regels gelden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Wschot

@31:
De klimaatverandering wordt veroorzaakt door de technische en economische ontwikkelingen sinds ca 170 jaar in voornamelijk de rijkere landen, ‘het Westen’. Deze ontwikkeling wordt door de hele wereld omarmd en overgenomen. Zonder deze ontwikkeling zouden de mensen nog in grote armoede en onwetendheid leven. Een kleine minderheid wil in de aloude omstandigheden blijven leven, de grote meerderheid echter niet. De tol die we gaan betalen voor deze grote ontwikkeling is klimaatverandering. Dit veroorzaakt nu al flinke schade, maar dat zal in de toekomst nog zeer veel groter worden. In het verleden was onze energie productie bijna volledig uit fossiele brandstof. Ook thans is de energie productie in de hele wereld nog maar voor een klein gedeelte duurzaam. We zijn nog steeds niet in staat om de duurzaam opgewekte energie op te slaan.

Wie is verantwoordelijk voor de schade door klimaatverandering? Hadden we de technische en economische ontwikkelingen moeten uitstellen tot we over volledig duurzaam opgewekte energie konden beschikken? Moeten we nu alles afbreken totdat we duurzame energie hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 JANC

@32:

We zijn nog steeds niet in staat om de duurzaam opgewekte energie op te slaan.

jawel, maar nog niet op grote schaal.

Wie is verantwoordelijk voor de schade door klimaatverandering?

een vraag die je in je eerste zin beantwoord?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 JANC

@28: En met een enorm probleem. Afval. Waar we nog altijd geen oplossing voor hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Wschot

@33:
Duurzame energie opslaan voor een langere periode, bijvoorbeeld van de zomer naar de winter, kunnen we nog niet.

De ontwikkeling begon in het Westen, maar breidt zich nu uit over de hele wereld. De schade door het gebruik van fossiele brandstof zijn eigenlijk ontwikkelingskosten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 JANC

@35: Dus het is niet zo erg, want dat is de kost van vooruitgang – vat ik jouw mening zo goed samen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Wschot

@36:

Niet zo erg? De omvang van de schade is al groot, maar wordt enorm. Het is echter niet eerlijk om het Westen daarvan alle verantwoordelijkheid in de schoenen te schuiven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 JANC

@37: Het gaat niet om de verantwoordelijkheid in de schoenen van het Westen te schuiven, maar om die schade te verkleinen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Wschot

@38:

Ok, zie ook 1; 31 en 33. We moeten idd zo snel mogelijk overschakelen op duurzame energie productie. Helaas is men hierbij niet altijd efficiënt bezig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Lutine

@32

Hadden we de technische en economische ontwikkelingen moeten uitstellen tot we over volledig duurzaam opgewekte energie konden beschikken?

Ik schreef al dat wij (het westen) niet voor 100% aansprakelijk kunnen zijn voor klimaatschade. Grenzen stellen is altijd arbitrair. Maar de laatste halve eeuw is bekend dat het klimaat veranderd door menselijk gebruik van fossiele brandstof. En hadden we de mogelijkheid om in transitie te gaan. Dat laatste blijft eigenlijk tot de dag van vandaag uit.

Deltabewoners -in laten we zeggen Bangladesh- hebben niks of weinig gehad aan de luxe waar wij ons de laatste halve eeuw in hebben gewenteld. Degene die in weelde baden, dat waren en zijn wij. In hun positie zou ik het westen aansprakelijk stellen. Maar ik verwacht geen rechtvaardigheid. Zeker arme mensen kunnen zich niet verweren tegen ons. Maar een land als Nederland zou wel kunnen helpen om problemen met een delta op te lossen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Joop

Bla bla bla, dat doen de zuiderburen al.

http://www.maritiemnederland.com/nieuws/jan-de-nul-verwerft-grote-baggerorder-in-bangladesh/item2523

Samen met een regionaal bedrijf daar. Veel beter. Verwerven ze zelf de kennis. Anders is dat zo DDR achtig, om ze bij het handje te nemen.

 • Vorige discussie