Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 70

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

EU-Grondwet Quote du Jour: ” Ik ben klaar!!!!! Wat ga ik nou doen met mijn vrije tijd? Misschien nog een stukje over de protocollen. En dan een conclusie.”

Deel IV: Algemene en slotbepalingen
IV-437 Intrekking van de vroegere verdragen

1. Bij dit verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa worden ingetrokken het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, alsmede, onder de voorwaarden die zijn bepaald in het protocol betreffende de akten en verdragen waarbij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn aangevuld of gewijzigd i, de akten en verdragen waarbij deze zijn aangevuld of gewijzigd, onder voorbehoud van lid 2 van dit artikel.
2. De verdragen betreffende de toetreding van:
a) het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;
b) de Helleense Republiek;
c) het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek;
d) de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en
e) de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek
worden ingetrokken.
Evenwel
– blijven van de onder a) tot en met d) genoemde verdragen de bepalingen die zijn overgenomen of waarnaar wordt verwezen in het protocol betreffende de verdragen en akten inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, alsmede de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, van kracht en worden de rechtsgevolgen ervan gehandhaafd overeenkomstig dat protocol,
– blijven van het onder e) genoemde verdrag de bepalingen die zijn overgenomen of waarnaar wordt verwezen in het protocol betreffende het verdrag en de akte inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, van kracht en worden de rechtsgevolgen ervan gehandhaafd overeenkomstig dat protocol.

Yep.

IV-438 Rechtsopvolging en rechtscontinuïteit
1. De bij dit verdrag opgerichte Europese Unie volgt de Europese Unie die bij het Verdrag betreffende de Europese Unie is opgericht, en de Europese Gemeenschap op.
2. Behoudens artikel IV-439 i blijven de op de datum van inwerkingtreding van dit verdrag bestaande instellingen, organen en instanties, in de samenstelling die zij op die datum hebben, hun bevoegdheden als bedoeld in dit verdrag uitoefenen zolang er geen nieuwe bepalingen ter uitvoering van dit verdrag zijn vastgesteld of tot het einde van hun mandaat.
3. De handelingen van de instellingen, organen en instanties die zijn vastgesteld op grond van de bij artikel IV-437 i ingetrokken verdragen en akten blijven van kracht. De rechtsgevolgen ervan worden gehandhaafd zolang deze handelingen niet krachtens dit verdrag zijn ingetrokken, nietig verklaard of gewijzigd. Dit geldt ook voor de tussen lidstaten op grond van de bij artikel IV-437 ingetrokken verdragen en akten gesloten overeenkomsten.
De overige onderdelen van het op de datum van inwerkingtreding van dit verdrag bestaande acquis van de Gemeenschap en van de Unie, met name de interinstitutionele akkoorden, de besluiten en akkoorden die overeengekomen zijn door de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, de door de lidstaten gesloten overeenkomsten die de werking van de Unie of van de Gemeenschap betreffen of die verband houden met het optreden van de Unie of de Gemeenschap, de verklaringen, inclusief die welke in het kader van intergouvernementele conferenties zijn afgelegd, alsmede de resoluties en overige standpunten van de Europese Raad of van de Raad, en die betreffende de Unie of de Gemeenschap die in onderlinge overeenstemming door de lidstaten zijn aangenomen, blijven eveneens gehandhaafd zolang zij niet zijn ingetrokken of gewijzigd.
4. De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en van het Gerecht van eerste aanleg betreffende de uitlegging en de toepassing van de bij artikel IV-437 i ingetrokken verdragen en akten, alsmede van de handelingen en overeenkomsten die met het oog op de toepassing ervan zijn vastgesteld, blijft mutatis mutandis de bron voor de uitlegging van het recht van de Unie en met name van de overeenkomstige bepalingen van de Grondwet.
5. De continuïteit van de administratieve en gerechtelijke procedures die zijn ingeleid vóór de datum van inwerkingtreding van dit verdrag, wordt gewaarborgd met inachtneming van de Grondwet. De instellingen, organen en instanties die voor deze procedures verantwoordelijk zijn, nemen daartoe alle dienstige maatregelen.

Nogmaal yep.

IV-439 Overgangsbepalingen betreffende bepaalde instellingen
De overgangsbepalingen betreffende de samenstelling van het Europees Parlement, betreffende de definitie van gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Europese Raad en in de Raad, ook in de gevallen waarin niet alle leden van de Europese Raad of de Raad aan de stemming deelnemen, alsmede betreffende de samenstelling van de Commissie, daaronder begrepen de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie, zijn opgenomen in het protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de Unie.

Okay.

IV-440 Territoriaal toepassingsgebied
1. Dit verdrag is van toepassing op het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
2. Dit verdrag is van toepassing op Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Réunion, de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden overeenkomstig artikel III-424 i.
3. Voor de landen en gebieden overzee waarvan de lijst in bijlage II i is opgenomen, geldt de bijzondere associatieregeling omschreven in deel III, titel IV.
Dit verdrag is niet van toepassing op de landen en gebieden overzee die met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland bijzondere betrekkingen onderhouden en die niet in die lijst voorkomen.
4. Dit verdrag is van toepassing op de Europese grondgebieden waarvan de buitenlandse betrekkingen door een lidstaat worden behartigd.
5. Dit verdrag is van toepassing op de Ålandseilanden met de derogaties die oorspronkelijk waren opgenomen in het in artikel IV-437, lid 2, onder d) i, genoemde verdrag en die zijn overgenomen in titel V, afdeling 5, van het protocol betreffende de verdragen en akten inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Noord-Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, alsmede de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden.
6. In afwijking van de leden 1 tot en met 5:
a) is dit verdrag niet van toepassing op de Faeröer;
b) is dit verdrag op Akrotiri en Dhekelia, zijnde de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen, slechts van toepassing voorzover nodig om de toepassing te waarborgen van de regeling die oorspronkelijk was opgenomen in het protocol betreffende de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen, dat gehecht is aan de akte betreffende de toetreding, die een integrerend deel uitmaakt van het in artikel IV-437, lid 2, onder e) i, genoemde verdrag, welke regeling is overgenomen in deel II, titel III, van het protocol betreffende het verdrag en de akte inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek;
c) is dit verdrag op de Kanaaleilanden en op het eiland Man slechts van toepassing voorzover nodig om de toepassing te waarborgen van de regeling voor deze eilanden die oorspronkelijk was opgenomen in het in artikel IV-437, lid 2, onder a) i, genoemde verdrag, en die is overgenomen in titel II, afdeling 3, van het protocol betreffende de verdragen en akten inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Noord-Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, alsmede de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden.
7. De Europese Raad kan op initiatief van de betrokken lidstaat een Europees besluit vaststellen tot wijziging van de status ten aanzien van de Unie van een Deens, Frans of Nederlands land of gebied als bedoeld in de leden 2 en 3. De Europese Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van de Commissie.

Ja, ja, ja. Ik wist niet eens dat Aktrotiri bestond.

IV-441 Regionale unies
Dit verdrag vormt geen beletsel voor het bestaan en de voltooiing van de regionale unies tussen België en Luxemburg alsmede tussen België, Luxemburg en Nederland, voorzover de doelstellingen van die regionale unies niet worden bereikt door toepassing van dit verdrag.

Okay.

IV-442 Protocollen en bijlagen
De protocollen en bijlagen bij dit verdrag maken een integrerend deel daarvan uit.

Uhh, moet ik die ook lezen????? Daar had ik niet op gerekend. Moet ik even over nadenken. Dat zijn nog eens 200 pagina’s….. Misschien wat stukjes dan.

IV-443 Gewone herzieningsprocedure
1. De regering van iedere lidstaat, het Europees Parlement en de Commissie kunnen de Raad ontwerpen tot herziening van dit verdrag voorleggen. Deze ontwerpen worden door de Raad aan de Europese Raad toegezonden en worden ter kennis van de nationale parlementen gebracht.
2. Indien de Europese Raad, na raadpleging van het Europees Parlement en van de Commissie, met gewone meerderheid van stemmen besluit dat de voorgestelde wijzigingen worden besproken, roept de voorzitter van de Europese Raad een Conventie bijeen die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen, van de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, van het Europees Parlement en van de Commissie. Ook de Europese Centrale Bank wordt geraadpleegd in geval van institutionele wijzigingen op monetair gebied. De Conventie beziet de ontwerpen tot herziening en neemt bij consensus een aanbeveling aan ten behoeve van een Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, als bepaald in lid 3.
De Europese Raad kan met gewone meerderheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement, besluiten geen Conventie bijeen te roepen indien de reikwijdte van de wijzigingen bijeenroeping niet rechtvaardigt. In dit laatste geval stelt de Europese Raad het mandaat van een Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten vast.
3. Een Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten wordt door de voorzitter van de Raad bijeengeroepen, teneinde in onderlinge overeenstemming de in dit verdrag aan te brengen wijzigingen vast te stellen.
De wijzigingen treden in werking nadat zij door alle lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn bekrachtigd.
4. Indien viervijfde van de lidstaten het verdrag houdende wijziging van dit verdrag twee jaar na de ondertekening ervan hebben bekrachtigd en een of meer lidstaten moeilijkheden bij de bekrachtiging hebben ondervonden, bespreekt de Europese Raad de kwestie.

Het is dus erg lastig om deze grondwet te veranderen. Daarom is het zo belangrijk dat hij gelijk de eerste keer goed is.

IV-444 Vereenvoudigde herzieningsprocedure
1. Indien deel III voorschrijft dat de Raad op een bepaald gebied of in een bepaald geval met eenparigheid van stemmen besluit, kan de Europese Raad bij Europees besluit bepalen dat de Raad op dat gebied of in dat geval met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit.
Dit lid is niet van toepassing op besluiten die gevolgen hebben op militair of defensiegebied.
2. Indien deel III voorschrijft dat Europese wetten of kaderwetten door de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure worden vastgesteld, kan de Europese Raad bij Europees besluit bepalen dat die wetten of kaderwetten volgens de gewone wetgevingsprocedure worden vastgesteld.
3. Ieder initiatief van de Europese Raad op grond van de leden 1 en 2 wordt aan de nationale parlementen toegezonden. Indien binnen een termijn van zes maanden na die toezending door een nationaal parlement bezwaar wordt aangetekend, is het in de leden 1 en 2 bedoelde Europees besluit niet vastgesteld. Indien geen bezwaar wordt aangetekend, kan de Europese Raad dat besluit vaststellen.
Voor de vaststelling van de in de leden 1 en 2 bedoelde Europese besluiten, besluit de Europese Raad met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement, dat zich uitspreekt bij meerderheid van zijn leden.

Paar uitzonderingen natuurlijk. Maar daarmee verander je de grondwet niet echt.

IV-445 Vereenvoudigde herzieningsprocedure voor het intern beleid en optreden van de Unie
1. De regering van een lidstaat, het Europees Parlement en de Commissie kunnen de Europese Raad ontwerpen tot gehele of gedeeltelijke herziening van de bepalingen van deel III, titel III, over het intern beleid en optreden van de Unie voorleggen.
2. De Europese Raad kan een Europees besluit vaststellen houdende gehele of gedeeltelijke wijziging van de bepalingen van deel III, titel III. De Europese Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement en van de Commissie alsmede van de Europese Centrale Bank in geval van institutionele wijzigingen op monetair gebied.
Dit Europees besluit treedt pas in werking nadat de lidstaten het overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen hebben goedgekeurd.
3. Het in lid 2 bedoelde Europees besluit kan geen uitbreiding van de in dit verdrag aan de Unie toegedeelde bevoegdheden inhouden.

Nog een paar kleine uitzonderingen. Zolang als je deel I en II maar niet wilt veranderen.

IV-446 Duur
Dit verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.

Dat is normaal voor een grondwet lijkt me.

IV-447 Bekrachtiging en inwerkingtreding
1. Dit verdrag wordt door de Hoge Verdragsluitende Partijen bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de regering van de Italiaanse Republiek.
2. Dit verdrag treedt in werking op 1 november 2006, mits alle akten van bekrachtiging zijn nedergelegd, of bij gebreke daarvan op de eerste dag van de tweede maand die volgt op het nederleggen van de akte van bekrachtiging door de ondertekenende staat die als laatste deze handeling verricht.

Dus als 1 land het niet bekrachtigd, gaat het niet in werking!

IV-448 Authentieke teksten en vertalingen
1. Dit verdrag, opgesteld in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estische, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Spaanse, de Slowaakse, de Sloveense, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, wordt nedergelegd in het archief van de regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de regeringen der andere ondertekenende staten.
2. Dit verdrag kan ook worden vertaald in andere talen die door de lidstaten zijn gekozen uit de talen die overeenkomstig hun constitutionele bestel op hun gehele grondgebied of een deel daarvan als officiële taal gelden. Van dergelijke vertalingen wordt door de betrokken lidstaat een gewaarmerkt afschrift nedergelegd in de archieven van de Raad.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit verdrag hebben gesteld.
GEDAAN te Rome, de negenentwintigste oktober tweeduizendvier.

Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!! Ik ben klaar!!!!!
(Ik kwam er achter dat mijn pdf-versie nog een paar losse extra commentaar pagina’s had voor de legenda, dus mijn berekening zat er 3% naast)
Wat ga ik nou doen met mijn vrije tijd?
Misschien nog een stukje over de protocollen.
En dan een conclusie.

100.0% gelezen

Reacties (19)

#1 Degtyarev Pekhotny

Gefeliciteerd en ik ben benieuwd naar je conclusie want volgens mij heeft het lezen van de complete tekst bij jou nog (steeds) niet geleid tot een definitief eurdeel.

 • Volgende discussie
#2 Spuyt 12

Gefeliciteerd met het afronden van de Nederlandse versie!
En discussie heb je gekregen :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Aris

Voor het vergroten van je algemene ontwikkeling heb ik nog een leuke/test gevonden over de Europese Grondwet

http://www.mindgame.nl (banner rechtsonder)

Hoe meer ik lees des te minder ik het weet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Toni

Steeph,

Dank je wel. Zonder jouw stukjes had ik het nooit volgehouden om de “grondwet” uit te lezen.

p.s. Bij IV-438: De bij dit verdrag opgerichte Europese Unie volgt de Europese Unie die bij het Verdrag betreffende de Europese Unie is opgericht, en de Europese Gemeenschap op.

Had ik even een de koning is dood leve de koning gevoel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 steeph

@Toni #4: Graag gedaan.
Misschien moeten we van “de koning is dood, lang leve de koning” naar “De bureaucratie is dood, lang leve de bureaucratie!”
:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Dolf

Steeph, wat een geweldig werk. Veel respect. Ik denk dat de grootte van de grondwet en de diversiteit van onderwerpen die er in staan aan geeft wat voor monster het is. Voor iedereen zijn er wel belangrijke dingen toe noemen waar je het niet mee eens bent, en dingen die je goed vindt. Als we al die discussie onderwerpen er geheel uit halen, dan wordt hij de volgende keer een stuk leesbaarder en blijft er misschien een echte grondwet over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Ekko

@IV-443, IV-444 en IV-445: Een grondwet aanpassen hoort niet makkelijk te zijn, daar is het een grondwet voor. Het aanpassen van de Nederlandse grondwet is ook lastig: daar heb je twee keer een tweederde meerderheid voor nodig in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Tussen deze twee stemmingen moeten dan ook nog eens verkiezingen zitten. Daarom ging het toch mis met de laatste poging om de Grondwet aan te passen om de gekozen burgemeester mogelijk te maken: Bij de tweede stemming over deze wijziging in de Eerste Kamer kregen ze geen tweederde meerderheid en ging het feest dus niet door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 David

Het is dus erg lastig om deze grondwet te veranderen. Daarom is het zo belangrijk dat hij gelijk de eerste keer goed is.

Dat lijkt me pleiten voor ‘nee’, of zie ik dat verkeerd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Roel

He Steeph,

Dankjewel dat je ons bij de hand hebt genomen, en ons beetje bij beetje iets van de Grondwet hebt laten proeven. Net als Toni was ik er anders nooit aan het einde gekomen (alhoewel ik het begin gemist heb).

Nu nog bedenken hoe ik ga stemmen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 bicat

Roel, probeer het eens met je wijsvinger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 sha-baz

Ik stem persoonlijk met mijn bil. Ik laat dus e.e.a. afhangen van de drukverdeling in mijn zitvlak op het moment dat ik mijzelf met de broek op de enkels op het stemapparaat laat zakken.

Maar ik neem tenminste mijn verantwoordelijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 steeph

@7 en 8: Ja, het wijzigen van een grondwet is iets wat niet al te makkelijk moet zijn. Maar dat is ook gelijk het probleem. En je krijgt nu de kans om goed te starten. Bij gerede twijfel dus tegenstemmen om het nu nog (eenvoudig???) aan te laten passen.

Roel, het begin staat in de samenvattingen of op mijn eigen weblog (in het engels, dat wel).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Marcel Kreijne

Hey, heb ik zomaar ineens een heleboel gelezen van wat er in dat ondoordringbare boekwerk staat!! Een moedige klus van je!

Wat ik ga stemmen… hmmm… nog altijd een dilemma:

> Ik was al voorstander van het principe dat er een europese grondwet komt (voor)
> Ik weet nu ook dat mijn nekharen niet echt omhoog komen te staan van de inhoud van de grondwet (neutraal)
> Ik vind het ronduit belachelijk dat er BELEID en MENINGEN in de grondwet staan (tegen)
> Ik vind dat een grondwet voor iedereen begrijpelijk moet zijn, zodat iedereen weet wat zijn rechten en plichten zijn. Dit houdt ook in dat het niet al te veel pagina’s moet beslaan… (tegen)

Simpelweg optellen zou een tegen opleveren, maar ja… niet ieder punt weegt even zwaar……… komt nog steeds redelijk neutraal uit geloof ik…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Luc

Nogmaals mijn respect. Ik heb nagenoeg alles van je gelezen, maar ik ben er nog niet uit wat ik ga stemmen. Volgens mij jij ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 steeph

@Luc: Inderdaad, ik ben er nog niet helemaal uit. Maar ik zit wel nog steeds aan de nee kant van neutraal. Maar het wegen van alle punten voor en tegen (zowel inhoud als effect) moet nog gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Marjolijn

TOP!!!! Hartstikke bedankt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 paul

Ik vind dat er nog niet genoeg discussie over de europese grondwet is geweest, ook heb ik nog weinig “denkers” erover gehoord.

En bij twijfel stem ik tegen, ander haben wir es bald nicht gewusst.

oja lees net (22:08) dit in de RSS feed van de NOS:

“Feed:NOS NieuwsItem:VVD trekt campagnespotje snel terugBRUSSEL De VVD trekt een tv-spotje over de Europese grondwet terug. De spot was gemaakt door Europarlementariër Maaten. Hij verwijst daarin naar de holocaust, Srebrenica en de aanslagen in Madrid om mensen ervan te overtuigen dat ze ‘ja’ moeten zeggen tegen Europese grondwet. ”

Deze argumenten kunnen net zo goed omgekeerd gebruikt worden lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 bob

ik heb gepoogd hier doorheen te komen maar ik haak af. ben dan ook maar middelbaar opgeleid dus aldus de media blijf ik nee stemmer.
mijn grootste bezwaar is de alsmaar uitdeiende burocratie en regelgeving. kosten nog daargelaten. moeten wij nu echt zo’n ambtenarenapparaat financieren die van achter hun buro nog meer regeltjes verzinnen om ons het ondernemen onmogelijk te maken. en wat nou consumenten beschermen. ooit van marktwerking gehoord. ik zal het met mijn beperkte leercapaciteit wel niet snappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie