Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 48

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour: “Voor de verandering haal ik er eens de Nederlandse grondwet bij”

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel III – Intern beleid en optreden (vervolg)
Hoofdstuk V – Gebieden waarop de Unie kan besluiten ondersteunend, coördinerend of aanvullend op te treden
Afdeling 1 – Volksgezondheid
III-278 Volksgezondheid

1. Bij de bepaling en de uitvoering van het gehele beleid en optreden van de Unie wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd.
Het optreden van de Unie, dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, is gericht op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens, en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit optreden omvat:
a) de bestrijding van grote bedreigingen van de gezondheid, door het bevorderen van onderzoek naar de oorzaken, de overdracht en de preventie daarvan, alsmede door het bevorderen van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs;
b) de controle van, de alarmering bij en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.
De Unie vervolledigt het optreden van de lidstaten ter vermindering van de schade aan de gezondheid door drugsgebruik, onder andere door voorlichting en preventie.
2. De Unie moedigt samenwerking tussen de lidstaten op de in dit artikel bedoelde gebieden aan en steunt zo nodig hun optreden. Zij moedigt in het bijzonder aan dat de lidstaten samenwerken ter verbetering van de complementariteit van hun gezondheidsdiensten in de grensgebieden.
De lidstaten coördineren in samenspraak met de Commissie hun beleid en programma’s op de in lid 1 bedoelde gebieden. De Commissie kan, in nauw contact met de lidstaten, initiatieven nemen om deze coördinatie te bevorderen, met name initiatieven om richtsnoeren en indicatoren vast te stellen, de uitwisseling van beste praktijken te regelen en de nodige elementen met het oog op periodieke controle en evaluatie te verzamelen. Het Europees Parlement wordt ten volle in kennis gesteld.
3. De Unie en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de voor volksgezondheid bevoegde internationale organisaties.
4. In afwijking van artikel I-12, lid 5 i, en artikel I-17, onder a) i, en overeenkomstig artikel I-14, lid 2, onder k) i, wordt bij Europese wet of kaderwet bijgedragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel, en wel door het treffen van de volgende maatregelen om gemeenschappelijke veiligheidskwesties het hoofd te bieden:
a) maatregelen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld aan organen en stoffen van menselijke oorsprong, bloed en bloedderivaten; deze maatregelen beletten niet dat een lidstaat strengere beschermingsmaatregelen handhaaft of treft;
b) maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied die rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid;
c) maatregelen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen;
d) maatregelen betreffende de controle van, de vroegtijdige alarmering bij en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.
De Europese wet of kaderwet wordt aangenomen na raadpleging van het Comité van de Regio’s en van het Economisch en Sociaal Comité.
5. Bij Europese wet of kaderwet kunnen ook stimuleringsmaatregelen worden vastgelegd die gericht zijn op de bescherming en de verbetering van de menselijke gezondheid en met name de bestrijding van grote grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, alsook maatregelen die rechtstreeks verband houden met de bescherming van de volksgezondheid ter zake van tabak en misbruik van alcohol, met uitsluiting van enige harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. De wet of kaderwet wordt vastgesteld na raadpleging van het Comité van de Regio’s en van het Economisch en Sociaal Comité.
6. Voor de toepassing van dit artikel kan de Raad op voorstel van de Commissie ook aanbevelingen aannemen.
7. Het optreden van de Unie eerbiedigt de verantwoordelijkheden van de lidstaten met betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid, alsmede de organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging. De verantwoordelijkheden van de lidstaten omvatten het beheer van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging, alsmede de allocatie van de daaraan toegewezen middelen. De in lid 4, onder a), bedoelde maatregelen doen geen afbreuk aan de nationale voorschriften inzake donatie en geneeskundig gebruik van organen en bloed.

Alleen (1) is echt interessant.
Volgens mij is het goed dat de bescherming van de menselijke gezondheid een rol speelt bij het maken van het gehele beleid en optreden. Maar het is ook lastig. Eenvoudig voorbeeld. Op dit moment zijn de uitlaatgassen van auto’s nog slecht voor de menselijke gezondheid. Dit zou betekenen dat een beleidsvoorstel waardoor er potentieel meer auto verkeer mogelijk wordt, afgekeurd moet worden op basis van dit artikel. Beetje een extreem voorbeeld, maar het punt is wel, waar leg je de grens? Welke directe en indirecte effecten op de menselijke gezondheid moeten meegenomen worden.

De tekst “…het wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.” is ook een lastige.
Allereerst vraag ik me af of het de taak is van de EU om dit te doen. Ik vind dat mensen zelf de verantwoordelijkheid hebben om zichzelf te beschermen tegen kwetsingen. Maar belangrijker, wat is precies een gevaar voor de Geestelijke Gezondheid? Is premier Balkenende die op TV babbelt over normen en waarden een gevaar voor mijn geestelijke gezondheid (zo voelt het wel)? Wie bepaalt wat in dit geval een gevaar is?

De rest is wel goed omdat het zinvol is om in een zeer verweven wereld gezondheidszaken te coordineren. Maar of dat nou zo in een grondwet moet?

Voor de verandering haal ik er eens de Nederlandse grondwet bij:
Artikel 22: Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

Dat is toch veel krachtiger. De rest is uitwerking

63.4% gelezen.

Reacties (31)

#1 Siquo

En let op de preventie van drugsbeleid. Snel inkopen doen bij de coffeeshop zolang het nog kan, dames en heren!

Of, en zo kan de regel ook gelezen worden, de Unie propageert staats-kwekerijen met staats-wiet die minder schadelijk is voor de gezondheid :)

 • Volgende discussie
#2 Steeph

@siquo: Het is inderdaad maar net hoe je het wilt interpreteren en toepassen. Is eenmaal per week een joint goed of slecht voor de (geestelijke) gezondheid? Mmmmm..
Heel strikt genomen zijn alle drugs natuurlijk slecht, dus ook alcohol en koffie. Zal dat verboden worden?
Vandaar ook dat ik de tekst van bijvoorbeeld de NL grondwet veel bruikbaarder vind. Bevorderen van de volksgezondheid, dat lijkt me een goed plan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Carlos (even tussendoor)

Ieder mens heeft het recht zichzelf naar de bliksem te helpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Ruud

Dat je er een stukje nederlandse wetgeving naast zet, Steeph? Dit kabinet geeft steeds aan, dat volksgezondheid een non-issue is. En dat de markt het probleem moet oplossen. M.a.w. heb je poen dan heb je medische zorg, zoniet mag je lekker dood gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 ALO

Ieder mens heeft het recht om naar Tegenlicht te kijken. En ik was zo vrij om daarbij een forse homegrown weed sigaretje bij te roken. Heel toepasselijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Carlos (even tussendoor)

hehehe…. ALO heeft het door :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 mark

Goeie uitzending tegenlicht. Jammer van de 50/50 eindstand waarmee de m.i. eigenlijke conclusie wordt vertroebeld. De conclusie was namelijk dat iedereen onderschreef dat het huidige drugsbeleid niet voldoet. De tegenstemmers waren alleen te bang voor het onbekende om het oude beleid weg te gooien. Boosdoener was het zinnetje in de stelling ‘zodat iedere consument de gebruikelijke productbescherming krijgt’. Daardoor leek het teveel of zware drugs gewoon in de supermarkt zouden komen te liggen met een etiketje. Terwijl zware geneesmiddelen toch ook enkelt op doktersvoorschrift bij de apothekert te krijgen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 mark

Rutger Kopland voor premier?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

@Ruud #4: Het ging me niet zozeer over het feit wat men nu met de grondwet doet in de praktijk alswel om het feit dat de formulering gewoon korter en krachtiger is.
Maar je brengt me wel op een idee. Misschien is het huidige kabinetsbeleid wel ongrondwettelijk, juist vanwege dat artikel. Moet ik eens uitzoeken of dat hard te maken is.
@Carlos #3: Ben ik op zich met je eens. Maar het tegenargument is dan vaak dat de staat voor de kosten moet opdraaien en dus een stem er in heeft. Maar als straks de hele gezondheidszorg is geprivatiseerd gaat dat niet meer op natuurlijk.
@Allen: Helaas heb ik Tegenlicht gemist. Zag te laat wat het onderwerp was. Even zoeken of het online staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 ALO

Ik vond het niet zo een sterke uitzending. De beraadslaging van de jury had verder weinig van doen met de pleidooien en de getuigenverhoren. Misschien was het beter geweest de volle 8 uur uit te zenden in plaats van de samenvatting.

De stelling was niet perfect. Als je het vrij geeft maar je gaat het reguleren (pasje, maximum per persoon)ontstaat er toch nog een zwarte markt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 mark

@ALO: Vrijgeven en niet reguleren, dat gebeurt zelfs niet bij drank en sigaretten (immers minimumleeftijd).

‘Decriminaliseren’, daar gaat het om!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 ALO

Natuurlijk, maar een maximum regelen doen ze bij alcohol en abak niet. En dat zat wel in het voorstel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Degtyarev Pekhotny

Ik ben eigenlijk inmiddels toch wel tegen deze grondwet.

Eerst was ik nog semi voor, aangezien ik mij zo goed thuisvoel bij Frans en Duits beleid, maar nu Donner dreigt met eurlog bij een nee-stem weet ik het zeker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

@DP: Je stemt tegen omdat iemand anders vindt dat je voor moet zijn????

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Carlos

Kijk Donner is natuurlijk geen ster op PR. En inmiddels gaan mensen al lachen/kokhalsen als ze zijn Excellentie z’n bek zien opentrekken. Maar Piet Hein heeft hier wel een punt. Geen grondwet betekent een groot risico op het uiteenvallen van de europese samenwerking, dit zal resulteren in meer gelegenheids allianties (denk aan: de frans-duitse as, kutholiek tegen protestants, oost tegen west). Veel goed beleid om de armere Oost-Europese landen op de rails te helpen zal geen doorgang vinden, maar ook de democratisering van Europa wordt in de ijskast gezet. Er zullen landen uitvallen, spanningen nemen toe door economische teruggang en verslechtering van het leefmilieu. Er hoeft maar één gevaarlijke gek op te staan, zoals Milosevic die zijn land in vuur en vlam zet en door de slechtere cohesie binnen Europa kan het vuur dan snel overspringen op andere landen. Kortom Donner heeft gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Degtyarev Pekhotny

ik verhuis wel naar duitsland of frankrijk , dan ben ik van een hoop gezeik verlost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Carlos

..en dan nog even dit:
Nederland waarschuwt China nog één keer!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Degtyarev Pekhotny

En Steeph, zoals ik al vaker heb gezegd; ik ben voor 1 Europa aangezien ik Frankrijk en Duitsland hoger heb zitten dan Nederland. Vooral qua buitenlands beleid.

Ik heb echt geprobeerd, echt hoor, om net zoals jij, deze grondwet te begrijpen, maar het zit er niet in; ik ga dit niet begrijpen. Ik lees het wel maar het kan van alles betekenen.

Een goed voorbeeld vind ik de dienstenrichtlijn, waar ik tegen ben, maar die volgens de oude Europese afspraken al heel wel mogelijk was. Laat staan wat er met de nieuwe grondwet mogelijk is ?

Kortom ik snap er geen flikker van, van deze grondwet.

Blijven over de onderbuikgevoelens. Mijn onderbuik zegt: Marijnissen zegt “tegen”, Donner zegt “voor, anders eurlog”.

En dan heb ik zo iets van “fok joe modderfokkers”.

Tegen dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Praetoriaan

He ja…laten we dan ook weer eens een keer roepen dat we duikboten aan Taiwan gaan leveren. Gewoon om even te laten zien hoe de verhoudingen werkelijk liggen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Praetoriaan

dat was @Carlos dus…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Siquo

Is er geen derde optie, behalve voor of tegen? Zoiets van “val allemaal maar dood, zowel in Den Haag als Brussel” ofzo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Steeph

Als er tegengestemd wordt, hoop ik dat het signaal opgepakt wordt als “mmmm, kennelijk sluit onze (de politici) beleving over wat goed is voor Europa niet aan bij die van de mensen. Laten we het maken van de grondwet nog een keertje overdoen, dit keer met meer betrokkenheid”.
Maar ja, ik ben een dromer soms :-)

En DP, ik begrijp het gevoel van tegenstrijdigheid maar al te goed hoor. Net de samenvatting in het Nederlands voor afleveringen 23 tm 36 geschreven. En dan wordt je weer helemaal heen en weer geslingerd. Goed punt, waardeloos punt, vaag punt, etc….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Siquo

Ik vermoed dat dat scenario niet opgaat, Steeph, maar dat ze het in vrijwel dezelfde vorm er nogmaals doorheen proberen te drukken, maar dan zonder referendum (zie ook Europese kabinet en softwarepatenten).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Steeph

@siquo: soms word ik ook wel eens ruw wakker geschud :-(
Maar volgens mij vraag je dan om een soort revolutie. Zeker in Frankrijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Kim Sung-Il

@DP
Onthou altijd wel het juweel van de Franse buitenlandse diplomatie: Mururoa

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Siquo

@24 Gaan we dan ook weer met de guillotine aan de gang?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Vince

Als ik het web-log zo vluchtig doorlees merk her en der op dat er verschillen zijn in de vertaling van de tekst van het engels naar het nederlands.

Wat zijn hier de gevolgen van in de praktijk? (er even vanuitgaande dat de europese grondwet er daadwerkelijk komt)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 steeph

@Vince: Dat is al eerder opgemerkt. Als het goed is, moeten de teksten in essentie hetzelfde weergeven. Mocht er toch een probleem ontstaan, dan geldt de franse tekst als uitgangspunt (schijnt).
Maar het is natuurlijk de vraag hoe zich dat straks in de praktijk gaat ontwikkelen als het daadwerkelijk tot een zaak voor het Europese hof komt en het hangt op de interpretatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 bernard

” maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied die rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid; ”

wat betekent fytosanitair gebied??
is dat bevoordering van biologische landbouw of is dit meer spuiten met giftige bestrijdingsmiddelen..

Zijn we nog vrij om straks kruiden en andere natuurlijke voedingssupplementen te kopen of krijgt de miljardenverdiende pharmaceutische (ziekte-) industrie het voor elkaar dat ook deze vrije verkoop verboden wordt..

Ik wil kunnen kiezen welke geneeswijze ik wil gebruiken en ik wil kunnen kiezen of ik giftige (zogenaamd wetenschappelijke geteste) medicijnen gebruik of natuurlijke phytotherapeutische middelen of supplementen of homeopatische middelen of ..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Peter

Op zich geen slecht artikel maar ook ik ben van mening dat we (de bevolking) a. deels zelf verantwoordelijk zijn en b. een keuze moeten hebben in wat we kunnen/willen. Buiten de door Benard genoemde zaken, wil ik toch echt zelf kunne uitmaken of ik een stuk room Brie van rauwe melk eet of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie