Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 44

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel III – Intern beleid en optreden (vervolg)
Hoofdstuk IV – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (vervolg)
Afdeling 2 – Beleid inzake grenscontroles, asiel en immigratie
III-265 Personencontrole aan de grenzen

1. De Unie ontwikkelt een beleid dat tot doel heeft:
a) ervoor te zorgen dat personen, ongeacht hun nationaliteit, bij het overschrijden van de binnengrenzen niet worden gecontroleerd;
b) te zorgen voor personencontrole en efficiënte bewaking bij het overschrijden van de buitengrenzen;
c) geleidelijk een geïntegreerd systeem voor het beheer van de buitengrenzen op te zetten.
2. Voor de toepassing van lid 1 worden bij Europese wet of kaderwet maatregelen vastgesteld die betrekking hebben op:
a) het gemeenschappelijk beleid inzake visa en andere verblijfstitels van korte duur;
b) de controles waaraan personen bij het overschrijden van de buitengrenzen worden onderworpen;
c) de voorwaarden waaronder onderdanen van derde landen gedurende een korte periode vrij in de Unie kunnen reizen;
d) de maatregelen die nodig zijn voor de geleidelijke invoering van een geïntegreerd systeem van beheer van de buitengrenzen;
e) het voorkomen dat personen, ongeacht hun nationaliteit, gecontroleerd worden bij het overschrijden van de binnengrenzen.
3. Dit artikel laat de bevoegdheid van de lidstaten inzake de geografische afbakening van hun grenzen overeenkomstig het nationaal recht onverlet.

Bij 1.a: Engeland kan hier niet blij mee zijn. Ze zijn nooit toegetreden tot Schengen en het is moeilijk te geloven dat ze dit zomaar accepteren. Maar het zou wel goed zijn. Ik hou nu al van het gemak waarmee je tussen Nederland en landen als Duitsland, Belgie en Frankrijk kunt gaan. Het geeft je het gevoel dat je er echt al zoiets is als een Europa zonder grenzen.
Bij 1.c: Dit wordt een immense klus. Dit betekent dat je zeker wilt stellen dat mensen die je tegenhoudt bij de de buitengrens van bijvoorbeeld Italie ook de volgende keer worden tegengehouden als ze via Griekenland binnen proberen te komen, op dezelfde gronden. Hiervoor heb je een IT systeem nodig. En ik durf te voorspellen dat dit waarschijnlijk de eerste grote EU geldverslindende ramp wordt waarbij het zeker 10 jaar duurt voor er iets draait. Ga er maar aan staan met 25 landen 1 systeem maken. De meeste landen lukt het voor zichzelf nog niet eens.
Bij 2.a: Dit betekent veel praten. Verschillende landen hebben verschillende meningen over wie wel en niet visa nodig heeft om binnen te komen. Zal dan het gevolg zijn dat meer burgers van meer landen een visa nodig hebben omdat we zullen besluiten om het zekere voor het onzekere te nemen. Of zal het betekenen dat er minder landen een visumplicht krijgen omdat als 1 land het kennelijk acceptabel vindt, de andere dit wel zullen overnemen?
En als we kiezen voor meer visa-plichten, heeft dat dan niet een limiterend effect op onze globale interactie? Minder buitenlandse studenten, minder makkelijk zakelijk overleg, minder toerisme?

III-266 Gemeenschappelijk Europees asielbeleid
1. De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming, teneinde iedere onderdaan van een derde land die internationale bescherming behoeft, een passende status te verlenen en de naleving van het beginsel van non refoulement te garanderen. Dit beleid moet in overeenstemming zijn met het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen alsmede met de andere toepasselijke verdragen.
2. Voor de toepassing van lid 1 worden bij Europese wet of kaderwet maatregelen vastgesteld betreffende een gemeenschappelijk Europees asielstelsel dat het volgende behelst:
a) een uniforme asielstatus voor onderdanen van derde landen die in de hele Unie geldt;
b) een uniforme subsidiaire-beschermingsstatus voor de onderdanen van derde landen die, als zij geen asiel krijgen in de Europese Unie, internationale bescherming behoeven;
c) een gemeenschappelijk stelsel voor tijdelijke bescherming van ontheemden in geval van een massale toestroom;
d) gemeenschappelijke procedures voor toekenning of intrekking van de uniforme status van asiel of van subsidiaire bescherming;
e) criteria en instrumenten voor de vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek of van een verzoek om subsidiaire bescherming;
f) normen betreffende de voorwaarden inzake de opvang van asielzoekers of van aanvragers van subsidiaire bescherming;
g) partnerschap en samenwerking met derde landen om de stromen van asielzoekers of aanvragers van subsidiaire of tijdelijke bescherming te beheersen.
3. Indien een of meer lidstaten ten gevolge van een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen in een noodsituatie terechtkomen, kan de Raad op voorstel van de Commissie Europese verordeningen of besluiten met voorlopige maatregelen ten gunste van de betrokken lidstaat of lidstaten vaststellen. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.

Dit is een ambitieus artikel zeg. Wel een goede volgens mij. Maar ik ben bang dat sommige van de genoemde uitzonderingen net iets teveel ruimte laten voor individuele landen om zich te “beschermen”. Zoals bijvoorbeeld 2.c bij zogenaamde “massale toestroom”. Definieer “massaal”.
En ik denk dat Nederland nogal wat zal moeten veranderen in hun procedures rondom het geven van asiel als gevolg van 2.d.

III-267 Gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid
1. De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk immigratiebeleid, dat erop gericht is in alle stadia te zorgen voor een efficiënt beheer van de migratiestromen, een billijke behandeling van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven, en een intensievere preventie en bestrijding van illegale immigratie en mensenhandel.
2. Voor de toepassing van lid 1 worden bij Europese wet of kaderwet maatregelen vastgesteld die betrekking hebben op de volgende gebieden:
a) de voorwaarden voor toegang en verblijf, en normen betreffende de afgifte door de lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels, onder andere met het oog op gezinshereniging;
b) de omschrijving van de rechten van onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, alsook de voorwaarden ter regeling van het vrije verkeer en het vrije verblijf in andere lidstaten;
c) illegale immigratie en illegaal verblijf, met inbegrip van verwijdering en repatriëring van illegaal verblijvende personen;
d) bestrijding van mensenhandel, met name handel in vrouwen en kinderen.
3. De Unie kan overeenkomsten met derde landen sluiten waarmee de overname door hun land van oorsprong of herkomst wordt beoogd van onderdanen van derde landen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van een van de lidstaten.
4. Bij Europese wet of kaderwet kunnen maatregelen worden vastgesteld om het optreden van de lidstaten ter bevordering van de integratie van onderdanen van derde landen die legaal op hun grondgebied verblijven, aan te moedigen en te ondersteunen, met uitzondering van enige harmonisering van de wettelijke of bestuursrechtelijke regelingen van de lidstaten.
5. Dit artikel laat het recht van de lidstaten onverlet, zelf te bepalen hoeveel onderdanen van derde landen, afkomstig uit derde landen, tot hun grondgebied worden toegelaten teneinde daar al dan niet in loondienst arbeid te verrichten.
Toegevoegde informatie:
Verklaring voor de slotakte ad artikel III-136 en artikel III-267
De Conferentie is van oordeel dat ingeval een op artikel III-267(2), gebaseerd ontwerp van Europese wet of kaderwet afbreuk zou doen aan fundamentele aspecten van het socialezekerheidsstelsel van een lidstaat, daaronder begrepen de werkingssfeer, de kosten en de financiële structuur ervan, dan wel gevolgen zou hebben voor het financiële evenwicht van dat stelsel zoals bedoeld in artikel III-136(2), er naar behoren rekening zal worden gehouden met de belangen van die lidstaat.

Ik mag dit artikel wel. Het is alleen jammer van die toegevoegde verklaring. Dat geeft landen weer een manier om er onderuit te komen.

III-268 Beginsel van solidariteit
Aan het in deze afdeling bedoelde beleid van de Unie en de uitvoering daarvan liggen het beginsel van solidariteit en van billijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de lidstaten, ook op financieel vlak, ten grondslag. De handelingen van de Unie die uit hoofde van deze afdeling worden vastgesteld, bevatten passende bepalingen voor de toepassing van dit beginsel.

Dat is aardig. “..billijke verdeling van de verantwoordelijkheden..”, zou dit betekenen dat we asielzoekers naar Polen mogen sturen omdat zij daar nog niet zoveel hebben? En kan het wellicht ook betekenen dat andere landen Oostenrijk gaan betalen omdat ze relatief veel asielzoekers opnemen?

Ik kom er niet echt uit met dit stuk. Ik staar er nu al zo’n 15 minuten naar. Is het nou goed of slecht? Ik weet gewoon niet zeker of het gebruikt zal worden om de deuren van Fort Europa dicht te gooien of om een eerlijk asiel en migratiebeleid te maken. Meningen zijn erg welkom.

59.1% gelezen.

Reacties (9)

#1 Siquo

“solidariteit” en “billijk” zijn redelijk subjectieve benoemingen. Betekent dit “zwaarste schouders, zwaarste lasten”, of “wij zijn zo dichtbevolkt, nemen jullie ze maar”?

In ieder geval betekent het dat iedereen bepaalt wie wat doet, wat veel gelul oplevert, maar “afschuifpolitiek” tussen landen onderling wel tegengaat.

 • Volgende discussie
#2 mescaline

III-268 Ik denk dat hier een kapstok wordt geboden om extra financiele inspanningen van een lidstaat voor gezamenlijk nut samen te delen, denk b.v. aan grensbewaking. Italie maakt hier al meer kosten dan de andere landen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

@mescaline: Ik denk dat de financiele lasten verdeling waarschijnlijk nog de minste discussie zal opleveren. Makkelijke manier om de zaak af te kopen.
Wat ik interessanter vind, is of landen ook gedwongen zullen worden meer mensen op te nemen uit andere EU landen om meer “evenwicht” te krijgen. Daar verwacht ik nog wel wat weerstand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 mescaline

@3 Niet gedwongen, wel gepaaid. En dat geld wordt door het ontvangende land deels ergens anders aan besteed natuurlijk, en de vluchtelingen zitten er op een houtje te bijten.

Maar nu lijkt het me een kapstokartikel om e.e.a. te kunnen regelen als de situatie er naar is. Want nu is er geen vluchtelingenstroom. Bovendien is het nu al Europese politiek om vluchtelingen niet hierheen te halern maar op te vangen in de eigen regio.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

@4: “nu is er geen vluchtelingenstroom”??
Misschien geen hele grote, maar volgens mij komen er toch nog steeds enige duizenden vanuit crisisgebieden richting Europa. Dus nog steeds een stroom. En ook daar kan je volgens mij al afspraken over maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Vinnie

Ik zit niet helemaal in de materie maar heb er wel een aantal ideeën over.

Als Steeph al zegt is er wel degelijk een vluchtelingenstroom uit onder meer Afrika. Waar Europa een eerste stap wil zetten tot een gezamenlijke aanpak.

Wat ik interessant vindt is dat er schijnbaar getracht wordt de potentiële vluchteling een signaal te geven. Je mag best om legitieme redenen vluchten en asiel aanvragen maar wij ontnemen jou de keus waar je uiteindelijk toegelaten wordt. Dus als Europa een afspraak weet te maken in de regio waar deze vluchteling vandaan komt, dan moet de vluchteling schikken met het gegeven dat hij mogelijk asiel verleend krijgt in een buurland. De vluchteling wordt dan dus de keus ontnomen om na zijn vlucht zijn nieuwe land en samenleving uit te kiezen.

Wat ook interessant is dat Europa hiermee de eerste stap heeft gezet om zijn systemen en registers aan elkaar te gaan koppelen. Om zo nieuwkomers tot de EU te tracken en tracen en middels 1 beleid en mogelijk 1 loket te helpen en / of te weren.

Nogmaals ik zie het als een eerste stap, een initiatief, die na discussie uiteindelijk moet leiden tot een gezamenlijke consensus over hoe Europa een gezamenlijk grensbeleid gaat hanteren. Nu is er blijkbaar alleen op economisch verkeer redelijke overeenstemming bereikt. Het wordt dan ook een hele interessante maar bovendien hele ethische discussie, want we hebben het hier niet over speelgoed uit China maar over mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph

@Vinnie: Even een zijstap. Wij zien Europa nog als individuele landen. Wij denken daarbij dan ook vaak dat vluchtelingen (of migranten) specifiek voor een land komen. Ik denk echter dat dit idee nu al achterhaald is of snel achterhaald zal zijn.
Ik neem daarbij even het voorbeeld van de Verenigde Staten. Voor vrijwel iedereen die daar niet woont, is het gewoon 1 land. Echter, dat zien ze in de verenigde staten toch anders. Het is wel degelijk een federatie. De diverse staten hebben eigen regeringen en eigen wetgeving. Om nog maar niet te spreken over een eigen cultuur/karakter.

Ik denk dat in de toekomst de mensen buiten Europa het ook zo gaan zien voor de EU. Ook al zien wij zelf dat anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Ekko

Ik vrees dat de EU verder gaat op de weg om van de EU een fort te maken. De controle aan de buitengrenzen wordt versterkt staat er letterlijk en er komt dus een IT-systeem waarmee je bij de controle kunt zien of iemand in 1 van de 25 landen gezocht wordt of om 1 of andere reden niet gewenst wordt. Ook in het licht van de toenemende terroristische dreiging zal de behoefte aan een steeds strengere controle aan de buitengrenzen alleen maar toenemen. We gaan gewoon de kant van de VS op; daar wordt iedereen die binnenkomt al streng gecontroleerd en kom je het land al niet meer in als je naam maar enigszins lijkt op de naam van iemand op de zwarte lijst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 ceiloi

Vaak zie je bij megaprojcten 9zoasl het asielbeleid0 dat het onuitvoerbaar is. Het wordt nu wel heel interesant aan als arme poolse of straks roemeense douane beambte mensen binnen te laten. Als nederland is er geen controle meer op, omdat we het in handen van europa hebben gegeven.

 • Vorige discussie