Corruptie en agenten met migratie-achtergrond

ANALYSE - In onderzoek van het WODC naar corruptie binnen vier rechtshandhavingsorganisaties (politie, douane, marechaussee, FIOD) is naar voren gekomen dat ambtenaren met een migratie-achtergrond vaker dan hun autochtone collega’s betrokken zijn bij ernstige integriteitsschendingen in relatie tot georganiseerde misdaad. Het gaat vooral om politieagenten. Terwijl 7 procent van de agenten een migratie-achtergrond heeft, heeft 40 procent van de bij corruptiezaken betrokken agenten die achtergrond.

Dat er in 2012-2016 256 signalen van corruptie en 80 ernstige zaken waren, en dat dat mede komt door de reorganisatie, is op zich al groot nieuws. De media leggen in hun berichtgeving de nadruk op de oververtegenwoordiging van ‘allochtone’ agenten. Ik bespreek hier enkele kanttekeningen bij de verklaring die hiervoor door de onderzoekers wordt gegeven.

Waarom die oververtegenwoordiging?

De onderzoekers schrijven in het rapport (p.62-64) dat het mogelijk is dat hun oververtegenwoordiging het gevolg is van “overmatige aandacht binnen de diensten die belast zijn met onderzoek naar integriteitsschendingen voor gevallen waarbij functionarissen met een migratie-achtergrond zijn betrokken.” Dit noemen ze selection bias.

Hoewel het niet volledig kan worden uitgesloten, denken de onderzoekers echter dat “we hier niet te maken hebben met een selection bias.” Zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve data zouden hiertoe voldoende aanwijzingen geven.

Ik vind de redenatie die volgt niet zo overtuigend. Kort gezegd: wat door de onderzoekers wordt aangedragen kan net zo goed aanwijzing zijn dat er wél selection bias is geweest – dat wil zeggen: dat allochtone agenten wél onder het vergrootglas liggen als het gaat om integriteit, en er daardoor eerder een intern onderzoek naar ze gestart wordt.

Instemming over risico’s

Ten eerste voeren de onderzoekers aan dat uit de enquête (n=58) blijkt dat 80% van de ondervraagde ambtenaren instemde met de stelling dat “in de rechtshandhaving werkzame functionarissen met een migratieachtergrond een verhoogd risico lopen om vanuit de georganiseerde criminaliteit te worden benaderd”. Dat zo’n groot deel van de deelnemers hiermee instemt zien de onderzoekers als een aanwijzing dat deze inschatting “niet [kan] worden afgedaan als een vorm van vooringenomenheid of discriminatie.”

Dit is niet erg overtuigend omdat vooringenomenheid en discriminatie nu juist gebaseerd zijn op incorrecte stereotiepe beelden over bepaalde groepen, en die beeldvorming blijft voortbestaan bij de gratie van instemming erover. Dat 80% van de mensen ergens mee instemt kan betekenen dat iets waar is, maar het kan ook net zo goed betekenen dat een bepaald stereotiepe beeld breed gedragen wordt.

Dat dit beeld overeenstemt met eerder onderzoek naar risico’s voor corruptie, zoals de onderzoekers vervolgens aandragen, zegt natuurlijk wel iets, maar niet alles. Als ambtenaren bekend zijn met zulk onderzoek kan dat ook hun beeldvorming beïnvloeden. Daarom is het ook zo belangrijk om voorzichtig te zijn met rapporteren over de etnische achtergrond in relatie tot criminaliteit, omdat daarmee een bepaald beeld over groepen ontstaat of wordt bekrachtigd.

Het quotum en de lat

Daarnaast zijn er zorgen over de kwaliteit van met name politieagenten. Al jaren wordt geprobeerd het korps meer divers te maken. De onderzoekers schrijven dat volgens de geïnterviewde respondenten de lat voor instroom van agenten met een migratieachtergrond te laag werd gelegd om een bepaald quotum te halen: “niet alle nieuwelingen zouden hebben beschikt over de (cognitieve) vaardigheden die aan aspiranten in de basispolitieopleiding moeten worden gesteld.”

Kan zijn, maar een kanttekening hier is dat het argument dat de lat bij quota lager komt te liggen typisch een argument is dat wordt aangedragen door mensen die sceptisch zijn over quota om diversiteit te bevorderen, of over diversiteit zelf. De onderzoekers hadden om dit te toetsen eigenlijk de CV’s van agenten met migratie-achtergrond moeten bekijken om vast te stellen dat de lat inderdaad lager is gelegd. Als dat niet zo is, dan is dat wellicht gewoon een mythe die binnen de politieorganisatie bestaat, en bestaat onterecht het beeld dat agenten met een migratie-achtergrond niet aan de eisen voldoen en daardoor kwetsbaarder zijn voor corruptie.

Politiecultuur

Een derde kanttekening is dat de onderzoekers in hun constatering dat geen sprake is geweest van selection bias niet expliciet ingaan op signalen dat discriminatie en racisme problemen zijn binnen de politiecultuur. Ook dat kan er immers voor zorgen dat agenten met een migratie-achtergrond meer in de gaten worden gehouden (en dus oververtegenwoordigd zijn in intern onderzoek naar corruptie). Er is wetenschappelijk onderzoek over discriminatie binnen de politie, en – belangrijker – wijlen korpschef Bouman deed in 2015 via de interne blog een boekje open over de discriminerende, islamofobe en racistische politiecultuur, waarop de V&J-minister steun beloofde.

In het WODC-rapport staan in dit verband een paar relevante observaties. Zo staat er dat binnen de politie gesproken werd over een “allochtonenklas” – een schakelklas voor agenten die nog niet aan de eisen voldoen – en dat in een aantal interviews is gewezen op “de toenemende polarisatie en onbegrip in de rechtshandhavingsorganisaties over elkaars cultuur en achtergrond”. De onderzoekers koppelen dit echter niet aan de politiecultuur en aan hun vraag of mogelijk sprake is geweest van extra wantrouwen jegens agenten met een migratie-achtergrond.

Het onderzoeksmateriaal dat de onderzoekers aanvoeren om te laten zien dat geen sprake zou zijn van selection bias kan dus volgens mij net zo goed gebruikt worden om te stellen dat er wél sprake is geweest van selection bias. Dit hoeft niet te betekenen dat de oververtegenwoordiging niet bestaat. Ik vraag me echter af of de onderzoekers een van de verklaringen voor de oververtegenwoordiging van agenten met migratie-achtergrond – dat zij door negatieve en stereotiepe beeldvorming over ‘allochtonen’ eerder verdacht zullen zijn – misschien wat al te gemakkelijk afschrijven.

Reacties (33)

#1 Spam

Ik las het ook en had dezelfde bedenkingen. Al denk ik dat het waarschijnlijk vooral een en-en-verhaal is. En meer criminelen in de persoonlijke omgeving, en fouten in de uitvoering van (op zich wenselijk) aannamebeleid, en sneller verdacht vanwege vooroordelen.

Zo werkt dat met vooroordelen. Of ze al dan niet statistisch te onderbouwen zijn doet er niet zoveel toe. Als je in de verdachte hoek zit, heb je daar nadeel van. Een nadeel dat niet jij maar anderen over je hebben afgeroepen. Natuurlijk zijn er luie negers, sluwe kapitalistische Joden en criminele Marokkanen. Negers, Joden en Marokkanen zijn ook mensen. Of ze gemiddeld wel of niet luier, sluwer en crimineler zijn, en of dat dan komt door eigen schuld, genen, cultuur of externe factoren, dat doet er niet toe. Het vooroordeel is er en je hebt er last van.

Bij een corrupte agent die last heeft van vooroodelen en daardoor gepakt wordt, heb ik er dan wel weer minder problemen bij dan bij zijn nette collega die onterecht anders wordt beoordeeld en behandeld. Corruptie moet je aanpakken en om het aan te pakken heb je onderzoek naar de oorzaken nodig. Een focus op afkomst lijkt me daarbij niet nuttig. Dan haal je oorzaak en correlatie door elkaar. Juiste screening bij binnenkomst en meer aandacht voor de sociale omgeving en economische situatie van je agenten, dat lijkt me nuttiger om op te focussen. En dat hoef je dan niet te beperken tot allochtonen.

Focus op afkomst is alleen interessant als je vooroordelen wilt onderzoeken. De vraag of het al dan niet terecht is dat er buitenproportioneel veel buitenlanders worden gepakt is een goede vraag. Jammer weer dat ze dat niet wat beter hebben onderzocht.

 • Volgende discussie
#2 Jos van Dijk

Dat 80% van de mensen ergens mee instemt kan betekenen dat iets waar is, maar het kan ook net zo goed betekenen dat een bepaald stereotiepe beeld breed gedragen wordt.

De conclusie zou dus moeten zijn dat een opinieonderzoek ongeschikt is om betrouwbare gegevens op te leveren over zoiets gevoeligs als corruptie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 McLovin

Kortom; ook bij Internal Affairs wordt er ethnisch geprofileerd. Niet echt verrassend.
@2: Interessant lijkt mij wat de samenstelling qua ethnische achtergrond was van die ondervraagden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@3: Als de enquête representatief was voor het politiekorps (en dat is wel redelijk nodig als je er een algemeen geldende conclusie uit wilt trekken), ongeveer 7% niet-westers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Le Redoutable

Altijd weer dezelfde uitvluchten als er cijfers over allochtonen uitlekken die niet stroken met het linkse ideaalbeeld. In feite bevestigd dit gegeven gewoon eerdere gegevens over allochtone criminaliteit, als er in een bepaalde groep meer criminelen zijn, dan is het immers volkomen logisch dat er binnen die groep ook meer contact met die personen is. Als de stukjes van een puzzel die in elkaar vallen.

Wat ook goed meehelpt is dat links consequent alle blanke mannen en zeker die bij de politie voor racist en islamofoob uit maken, een prima aanknopingspunt voor criminelen en radicalen om allochtone kandidaten bij de politie te werven. Als de bet bet overgrootvader van je witte collega misschien wel eens thee van en slavenplantage heeft gedronken, of erger als hij met zijn kinderen het racistische Sinterklaasfeest viert, waarom zou jij als allochtone agent dan niet een beetje corrupt mogen zijn? Sterker eigenlijk is dat dan niet meer dan gerechtigheid voor dat foute kopje thee van witte opa’s.

Links geeft allochtoon Nederland een excuus om corrupt en crimineel te zijn, niks geen selection bias, eerder een selffulfilling prophecy.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jos van Dijk

@5: Waarom label je kritische vragen bij zo’n onderzoek als ‘links’?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Kacebee

De “selection bias” kan ook andersom zijn: wie een allochtone agent verdenkt van corruptie kan van het uitspreken daarvan worden gehinderd door de vrees voor racist te worden versleten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KJH

Ik weet wel dat ik me altijd doodgeërgerd heb aan de welhaast goddelijke verering die sommige hoofdstedelijke crime bosses ten deel viel door de Telegraaf / Nieuwe Revue / etc. Die Sam Klepper heeft toch een door de plaatselijke overheid gesanctioneerde optocht gehad door de stad? Dat is toch nauwelijks – en gelukkig maar – meer voor te stellen?

Dat was misschien een boel (valse) romantiek, maar het kwam ook omdat er toch een sterk aandeel was van journalisten en agenten die gewoon van alle walletjes tegelijk snoepten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Louis

@8: En vergeet niet: Wij waren allemaal slavenhandelaren. En daarmee zijn de allochtonen verschoond van enige smet en dienen mede daarom ten alle tijden te worden gepamperd en verdedigd.
Let wel, niet de westerse allochtoon. Neen! De allochtoon met een kleurtje die ons vaag herinnert aan WW2 toen we allemaal fascistisch waren. Allemaal en Churchill ook en Amerika en Skandinavië en nog heel veul meeer. En nu eis ik stampvoetend een ijsje. Oh ja, and leave Britney ALONE. https://www.youtube.com/watch?v=WqSTXuJeTks

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Oink

@9: zie ook de nieuwe aflvering van de Snijtafel over “wit is ook een kleur”. Zeer de moeite waard, ook in het kader van deze discussie..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lennart

@9:
“En vergeet niet: Wij waren allemaal slavenhandelaren.”

Och zieltje toch … doet het je zoveel pijn dat je voorouders misschien wel niet zo superieur zijn als je dacht, dat je niets anders meer kan dan een stroman gebruiken ?
Tsja, het leven van een racistje gaat niet over rozen …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJH

@9: Dafuck mate?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Lennart

@12: Vervelend, heh ? Hadden jullie net zo’n leuk stromannetje over dat iedereen in Slaven gehandeld zou hebben, en dan komt er zomaar iemand die laat zien dat dat onzin is …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Lennart

@10: Jezus … wat is er met Kasper Jansen gebeurd ? Normaal is de Snijtafel analytisch ijzersterk, maar in deze afleveringen doet hij niets anders dan stromannen stapelen.

Waarom zijn zoveel witte Nederlanders toch zo snel op hun teentjes getrapt als het om racisme gaat ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Oink

@14: het punt is dat racisme bepaald niet iets is wat exclusief voorkomt bij blanke mannen (of blanken in het algemeen). Zelfde geldt voor slaven(handel) trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Lennart

@15: Maar waarom is dat uberhaupt een punt ? Ik heb nog nooit iemand horen beweren dat racisme alleen voorkomt bij witte mannen. Hetzelfde geldt voor de slavenhandel: ik ken echt niemand die stelt dat dat een witte aangelegenheid was.

Dus waarom zijn Nederlanders dan toch zo snel op hun teentjes getrapt ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 KJH

@13: Nee, het is gewoon in deze context een volstrekt absurde post….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Rich

@0 Triest als men maar niet de feiten wil zien. Uiteraard ligt het allemaal aan de manier van onderzoek en discriminatie. Dat is het! Hier en daar wat kanttekeningen en feit van 40% staat tot 7% is weer gebagetelliseerd. Immers allochtonen in verband brengen met criminaliteit ist verboten onder de globalistenbrigade. En wat bereikt men met deze manier van doen? Meer corruptie want het moet onder de dekmantel blijven en meer discriminatie van allochtonen die het WEL goed doen. Dank je wel progressief voor het stelselmatig uitsluiten van de werkelijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 JANC

@18: absoluut gezien zijn er meer blanke corrupte agenten. Dat wil zeggen dat als een agent corrupt is deze waarschijnlijker een blanke agent is. Dat is de werkelijkheid

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Rich

@19: Zucht ja hoor 7% allochtonen is 40% corruptiezaken, 93% autochtonen is 60% van de zaken. En dan roepen dat absoluut gezien het waarschijnlijker is dat een blanke? de dader is. Werkelijk je overtreft alles en iedereen met je logica. Gefeliciteerd ermee!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 6822

Shit man, vroeger was het tenminste gewoon ALL cops are b….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 JANC

@20: let op je percentage zaken. 40 is minder dan 60

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 QWERTY

@19:

Alleen als je denkt dat alle autochtonen blank zijn. Maar daar gaat t onderzoek niet over. Het is niet blank versus neger. Het gaat over de relatieve oververtegenwoordiging van corruptie bij een bepaald groepje. Ik zou de politiek de oorzaken daarvan laten bestrijden en als politie strenger selecteren. Een corrupte politie is een directe ondermijning van de rechtsstaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 ReagurendeReaguurder

O Sargasso, wat ben je toch voorspelbaar. Een onderzoek waaruit blijkt dat allochtone agenten vele malen zo corrupt zijn als autochtonen gaan nuanceren met wat gewauwel over selection bias. Terwijl de werkelijke selection bias net zo goed kan zijn dat in een verstikkende ‘we MOETEN meer allochtonen aannemen’-cultuur zoals bij de politie allochtonen juist minder vaak worden gecontroleerd op corruptie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 ReagurendeReaguurder

@22: Verrassend zeg, dat in een organisatie waarin 93% autochtoon is in absolute aantallen de meeste (scheelt weinig trouwens, slechts 60%…) corruptie van autochtonen komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Gwen

@2 @3 De enquête is niet representatief, het waren 58 medewerkers die deelnamen aan een “besloten themamiddag”, medewerkers die betrokken zijn bij het opsporen van corruptie.

@5 @18 e.a. Wat problematisch is is de algemene reflex om de etnische afkomst erbij te slepen als bepaald gedrag moet worden verklaard, en dat dat heel vanzelfsprekend wordt gevonden. En de reflex van de media om precies dat punt uit een 136 pagina’s tellend rapport te halen. Ik zeg nergens dat de oververtegenwoordiging van agenten met migratie-achtergrond niet waar kan zijn. Ik zeg alleen dat er gaten te schieten zijn in de redenatie dat selection bias helemaal geen rol zou spelen. Als zelfs een korpschef zorgen uit over discriminatie binnen het korps dan is het raar daar geen aandacht aan te besteden.

@24 Kan ook, maar ook die mogelijkheid bespreken de onderzoekers niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 ReagurendeReaguurder

@26

Wat problematisch is is de algemene reflex om de etnische afkomst erbij te slepen

Dat is verre van vreemd, temeer daar de politie actief meer allochtonen wil aantrekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Hemaworstje

Wat problematisch is is de algemene reflex om de etnische afkomst erbij te slepen..

Typisch weer zo’n algemene reflex opmerking van iemand die uit de bollenstreek komt vierde straat links en witbleek van politiek correctheid ziet.

Dat is jouw automatisch reflex dat je zo bekropen denkt over den tegenstander.
Net zo conservatief.
Jij bent het probleem, jij bent de maatschappij. Polariseer lekker verder. Voer de spanning lekker verder op.
Noordpool ,Zuidpool. mooi straks free energy.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Louis

Sargasso aanhangers zitten volledig in de spagaat.
https://youtu.be/ZLu6WRPPmTE?t=1m43s

Zelfs Zondag met Lubach keert zich tegen hen. Notabene uitgezonden door de VPRO.

En dan nu het volledig idiote argument om absolute aantallen te misbruiken om een wetenschappelijk onderzoek te weerleggen.

En het zou allemaal niet erg zijn als de schade die ze aanrichten met hun microagressie theorieën, safespaceargumenten en intersectionele idiotie beperkt zou blijven tot hun eigen kwarkachtige substantie onder hun schedelpan. Maar helaas, het spreidt zich uit gelijk een virus met weerstand tegen alle bestaande antibiotica.

Vaarwel Democratie, vaarwel Vrijheid van Meningsuiting. Welkom in de nieuwe wereld. De wereld van theocratie, mediacratie en idiocratie en de daarmee gepaard gaande censuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Lennart

@29:
“Zelfs Zondag met Lubach keert zich tegen hen. ”

Huh ? Waar heeft Lubach het over Sargasso gehad ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Jos van Dijk

@26: Kortom, het onderzoek levert veel open gaten op. De media pikken er één onbetrouwbare suggestie uit zodat Louis (@29: ) en geestverwanten weer eens uit hun dak kunnen gaan tegen het wat meer genuanceerde deel van de natie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Riche

@31: “het onderzoek levert veel gaten op” Precies want wie zegt ons dat het volgens gutmensch gebruik niet zo is dat er hier en daar nogal wat corruptiegevallen, toe te schrijven aan de allochtone cop, buiten beschouwing zijn gelaten omdat men de 40 procent al wat aan de hoge kant vond. Want we weten allemaal dat mensen met een allochtone achtergrond stukken vaker betrokken zijn bij criminaliteit, relatief gezien dan. Dus het zou zo maar kunnen zijn dat die 7% eigenlijk verantwoordelijk is voor 80 procent van de corruptiegevallen. Goed punt dus om er eens kritisch na te kijken.
In ieder geval zou integriteit niet ten koste mogen gaan aan het gehijg om meer meer meer allochtone agenten. Dan maar wat langer zoeken naar agenten zonder smet met een allochtone achtergrond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 gronk

@29: een toetsenbord met een alcoholslot zou eigenlijk helemaal geen slecht idee zijn.

 • Vorige discussie