Coronacrisis moties

Foto: Schermafbeelding videostream Tweede Kamer stemmingen moties 18 maart 2020
Dossier:

Terwijl het coronavirus al het land binnen was geslopen, ging onze politieke vertegenwoordiging er pas op 12 maart goed mee aan de slag. Bij het eerste Kamerdebat, op 12 maart, dienden diverse gekozenen 23 moties in.

Bij het eerstvolgende debat, 18 maart, volgden nog eens 23 moties, waaronder de PVV/Fvd-motie, die opriep voor een lockdown voor heel Nederland. De motie werd verworpen.

Er volgden negen Kamerbijeenkomsten waarbij moties over de ontwikkelingen rondom het coronavirus aan de orde kwamen. Laten we eens kijken naar het laatste Kamerdebat waar moties over dit onderwerp in stemming werden gebracht.

Van de 26 moties die op de plenaire vergadering van 26 mei op de agenda stonden, is er één niet behandeld en zijn er drie tot nader orde aangehouden. Over zeven moties was de Kamer eensgezind: unaniem aangenomen.

Enige verdeeldheid was er dus over de overige vijftien moties, waarvan er twaalf werden verworpen en drie aangenomen.
Hier zijn ze:

Unaniem aan genomen

Motie van de leden Jetten en Heerma over het zo goed mogelijk continueren van reguliere zorg bij een tweede coronagolf.

Motie van de leden Klaver en Dijkhoff over ic-verpleegkundigen betrekken bij besluitvorming

Motie van het lid Asscher c.s. over zodanig aanpassen protocol voor bron- en contactonderzoek, dat maximaal ingezet wordt op het voorkomen van verspreiding van het virus en zo nodig aan te geven waarom aanbevolen maatregelen die in andere landen wel worden toegepast, in Nederland niet worden ingezet.

Motie van het lid Segers c.s. over lokaal maatwerk en perspectief voor de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Motie van de leden Van der Staaij en Segers over het vergroten van bewegingsvrijheid van mensen in de gehandicaptenzorg.

Motie van de leden Van Brenk en Van der Staaij over extra middelen vrijmaken voor 113 Zelfmoordpreventie

Motie van het lid Krol over het beschermen van de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen.

Verdeeld aangenomen

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over doorzettingsmacht voor het ministerie van VWS bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten. De commissie-Van Dijk adviseerde naar aanleiding van de Q-koortsepidemie al in 2010 dringend het Ministerie van VWS doorzettingsmacht te geven bij besmettelijke dierziekten, maar die aanbeveling is nooit is opgevolgd. De motie beoogt nu alsnog het Ministerie van VWS die doorzettingsmacht te geven bij de preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid,
Alleen FvD tegen.

Motie van het lid Azarkan c.s. over justitiële aantekeningen als gevolg van handhaving van de coronamaatregelen laten vervallen.
Tegen: VVD, CDA, 50PLUS            3

Motie van het lid Azarkan c.s. over onderzoek naar oversterfte onder mensen met een migratieachtergrond.
Tegen: PVV, FvD, Van Haga

Verworpen

Motie van het lid Wilders c.s. over het per direct openen van de terrassen.
Voor: PVV, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga

Motie van het lid Wilders over het afschaffen van de 1,5 meter in de buitenlucht.
Voor: PVV, FvD, Groep Krol/vKA. Van Haga

Motie van het lid Wilders verzoekt de regering, de ontslagboete in het tweede economisch steunpakket niet te schrappen.
Tegen: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FvD, Van Haga

Motie van het lid Asscher verzoekt de regering, de vrijstelling van de meldingsplicht bij vermoeden van COVID-19-besmetting in te trekken
Tegen: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, 50PLUS

Motie van het lid Ouwehand c.s. over het sluiten van nertsenfokkerijen.
Voor: PVV, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK, Groep Krol/vKA

Motie van de leden Baudet en Van Haga over geen boetes voor horecaondernemers die op Hemelvaartsdag weer willen openen (“… overwegende dat het morgen Hemelvaartsdag is en Nederlanders vrij zijn en dat het bovendien fantastisch weer lijkt te gaan worden; roept de regering op, vanavond nog te verklaren dat horecaondernemingen die vanaf morgen hun deuren weer willen openen geen boetes zullen ontvangen”).
Voor: PVV, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga

Motie van de leden Baudet en Van Haga over geen miljard ter beschikking stellen aan Afrikaanse landen.
Voor: VVD, PVV, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga

Motie van de leden Baudet en Van Haga verzoekt de regering onderzoek in te stellen naar mogelijkheden voor het gebruik van hydroxychloroquine, maatregelen te nemen opdat hydroxychloroquine wordt vrijgegeven voor de eerste lijn en, in afwachting van de resultaten van het onderzoek, alvast op grote schaal hydroxychloroquine in te slaan.
Voor: PVV, FvD, Van Haga

Motie van de leden Baudet en Van Haga over sportscholen en sportclubs toestaan per 1 juni vellig open te gaan.
Voor: FvD, Van Haga

Gewijzigde motie van het lid Krol verzoekt de regering om bij een evaluatie aandacht te besteden aan succesvolle internationale voorbeelden waaronder – maar niet uitsluitend – de Taiwanese aanpak en de mogelijke toepasbaarheid ervan in Nederland.
Tegen: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdD.

Motie van de leden Van Haga en Baudet over het onderzoeken van alternatieven voor de anderhalvemetersamenleving.
Voor: PVV, SGP, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga

Motie van de leden Van Haga en Baudet over gelijksoortige situaties gelijk behandelen
Voor: PVV, SGP, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga

Is deze uitslag naar uw zin? Bij welke aangenomen moties sprong u juichend uit uw stoel? Of ziet u bij de andere moties gemiste kansen, gebrek aan solidariteit, flauwekulmoties of anderszins tekortschietende bedoelingen?

Reacties (9)

#1 Co Stuifbergen

het lid Asscher verzoekt de regering, de vrijstelling van de meldingsplicht bij vermoeden van COVID-19-besmetting in te trekken
Om welke meldingsplicht, en welke vrijstelling gaat het?

(tot mijn verbazing wijdt de motie niet daarover uit. Blijkbaar houden kamerleden niet van overbodige tekst)

 • Volgende discussie
#2 Co Stuifbergen

die opriep voor een lockdown
Volgens mij moet dat “opriep tot een lockdown” zijn.
Maar ben al bijna 50.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Co Stuifbergen

Een motie hoeft niet uitgevoerd te worden, maar ik vind hoopgevend dat aangedrongen wordt op meer contact-onderzoek.

het protocol voor bron- en contactonderzoek
voor 1 juni zodanig aan te passen dat maximaal ingezet wordt op het
voorkomen van verspreiding van het virus,

Ik krijg de indruk dat de regering het doel van “groepsimmuniteit” stiekem verlaten heeft, want mensen krijgen juist boetes voor het bevorderen van de groepsimmuniteit…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Le Redoutable

Die laatste moeten we misschien nog een keer overdoen gezien er nu toch wel een aanzienlijk verschil geconstateerd is tussen het ingrijpen bij bijeenkomsten in Den Haag waar een klein groepje demonstranten met een enorme politie macht werd afgevoerd en in Amsterdam waar een grote groep ongestoord bij elkaar mocht komen. Kennelijk is men daar al weer vergeten hoe de pandemie begon met soortgelijke samenscholingen tijdens carnaval en kerkdiensten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Co Stuifbergen

Ik word ook wel blij van de motie om een justitiële aantekening (strafblad, neem ik aan) wegens overtreden van Corona-maatregelen te laten vervallen.
De boetes zijn al erg hoog, en een strafblad moet volgens mij voor ernstigere dingen gelden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 P.J. Cokema

@1: Voor zover mijn beperkte kennis reikt gaat het om de meldingsplicht die huisartsen hebben bij bepaalde infectieziekten(die de geheimhoudingsplicht ‘overruled’):
“COVID-19 is per 28 januari 2020 aangemerkt als groep A-meldingsplichtige ziekte. Normaliter betekent dit dat al bij een vermoeden van de ziekte direct de GGD van de woon- of verblijfplaats van de patiënt geïnformeerd dient te worden.”
en
“Voor de huidige epidemie geldt daarom vanaf 12 maart 2020 tot nader order dat alleen bevestigde patiënten gemeld dienen te worden aan de GGD”. (bron: RIVM).

Echter: als “het aantal ziektegevallen dermate groot is geworden dat het hele meldsysteem ontregeld kan raken. Het kan dan voorkomen dat behandelaars niet meer in staat zijn om van elk ziektegeval alle gegevens te blijven registreren en te melden. In dat geval kan het centrale bestrijdingsbeleid meer gebaat zijn bij melding van bijvoorbeeld het wekelijks aantal nieuwe gevallen dat door een arts wordt gezien. Bij een serieuze kans op een groot gebrek aan medisch personeel is het niet ondenkbaar dat er tijdelijk geen gelegenheid zal zijn om te registreren en te melden. Het achterwege laten van melden is echter pas geoorloofd wanneer de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daartoe vrijstelling heeft verleend. De minister heeft op moment van schrijven (13 maart) geen vrijstelling van de meldplicht verleend.”(bron: TK advocaten notarissen).

Dat laatste zinnetje is opmerkelijk. Ik heb tot nu toe nergens nog een officieel besluit tot vrijstelling ontdekt. Niet bij het RIVM, niet bij het ministerie van Volksgezondheid. Het zal toch geen overbodige motie zijn geweest?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jos van Dijk

@4:

waar een grote groep ongestoord bij elkaar mocht komen

Off topic, toch even een kanttekening. Er is nooit bewust een toestemming gegeven voor een zo groot aantal demonstranten. Er is demonstratievrijheid die je niet zomaar kunt inperken. En je moet kunnen rekenen op de verantwoordelijkheid van de demonstranten om zich te houden aan de regels. In Den Haag was de demonstratie niet aangemeld en hielden mensen zich niet aan de aanwijzingen van de politie. In Amsterdam ontstond een situatie die ook Grapperhaus niet had kunnen oplossen. De vraag is of je bij een verwachting van een paar honderd mensen het uiteindelijk opgekomen aantal van vijfduizend -terecht boze- mensen zonder problemen van de Dam kunt verwijderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Co Stuifbergen

@6: dank voor de uitleg!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

Wel grappig, die 180 graden draai van PVV en FvD, die op 18 maart oproepen tot een nationale lock down, maar op 26 mei (en blijkbaar ook al vóór 21 mei) tot het opheffen van zo’n beetje alle (veel minder vergaande!) maatregelen. Is die motie over Hemelvaart trouwens pas op 26 mei in stemming gebracht?!?

 • Vorige discussie