Besluit kabinet gaat tegen Bolkestein richtlijn in

Het kabinet heeft de werkingssfeer van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid verruimd, wat er op neerkomt dat buitenlandse werknemers die in Nederland gedetacheerd zijn, recht hebben op beloning volgens de Nederlandse CAO.
Dit is niet alleen een rechtvaardige oplossing voor de werknemers in kwestie maar ook voor de bescherming van de eigen arbeidsmarkt. Wanneer buitenlandse werknemers onder het mom van detachering voor minder geld kunnen worden ingezet is dat niet gunstig voor lokale werknemers die dan ineens een stuk duurder en onaantrekkelijker zijn. Dat de vrees voor instroom van goedkopere arbeidskrachten niet ongegrond is blijkt wel uit de situatie in de bouw. Institutionalisering van zulk gedrag zou een verkeerd signaal zijn, en minister De Geus heeft dus verstandig gehandeld.

Toch staat deze visie lijnrecht tegenover de richtlijn Bolkestein waarin wordt voorgesteld het vestigingsland van een bedrijf als maat te nemen, en de rechten van de werknemers daarop te baseren. Lidstaten zouden aanzienlijk minder bevoegdheden krijgen om een en ander te controleren, en het laat zich raden wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt en -omstandigheden in de rijkere landen zullen zijn.

De richtlijn Bolkestein krijgt ook vanwege de plannen met onderwijs en zorg veel verzet, en niet ten onrechte. Het is de vrees van sociaal Europa: economie voor alles, en de werknemers komen op de tweede plaats. (overzicht voornaamste bezwaren)

Het terugbrengen van de arbeidsomstandigheden en beloning naar Chinees niveau zal de Europese economie ongetwijfeld daadkrachtiger maken, maar is voor de werknemers qua arbeidsomstandigheden minimaal een halve eeuw terug in de tijd. Het siert het kabinet dat ze dit onderkennen en er tijdig op reageren.

  1. 6

    Ja, je vermoedt bijna andere motieven. Ik denk overigens dat de dreiging van economische schade de doorslag heeft gegeven, maar desalniettemin een goed besluit.

    Nou die dienstenrichtlijn nog van tafel.

  2. 7

    “Toch staat deze visie lijnrecht tegenover de richtlijn Bolkestein waarin wordt voorgesteld het vestigingsland van een bedrijf als maat te nemen, en de rechten van de werknemers daarop te baseren. Lidstaten zouden aanzienlijk minder bevoegdheden krijgen om een en ander te controleren, en het laat zich raden wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt en -omstandigheden in de rijkere landen zullen zijn.”

    Dat klopt niet. Het voorstel van Bolk maakt juist een uitzondering voor arbeidsvoorwaarden zoals minimumloon en bescherming op het werk. Gewoon Nederlandse CAO’s dus, zie artikel 17, lid 5 van de richtlijn op http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0002:FIN:EN:PDF