Paspoorten mogelijke Syriëgangers vervallen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Met nadruk op “mogelijke”. Zorgelijke ontwikkeling.

Open artikel

Reacties (44)

#1 gbh

Kunnen ze dat ook bij (ex) VVD-ers doen? Die vormen bij terugkomst uit een neo-liberale heilstaat ook mogelijk een grotere bedreiging voor Nederland.

#2 kevin

Op NuJij gaat het weer lekker los. Een bloemlezing.

Wat mij betreft mogen ze vertrekken, zo lang ze daarna maar niet meer terugkomen.

Tbs geven of uitleveren aan Syrie vanwege moord danwel meedoen aan massamoord

Snel laten gaan en NOOIT meer terug. Scheelt ons uitkeringen en criminalteit

Geef ze gewoon een enkeltje Syrië! Ik betaal mee!

Het is beter om Assad voor elk gevangen of gedode “Nederlandse” jihadist een premie te geven.

Om welk paspoort gaat het dan wat vervallen is, het Nederlandse of Marokkaanse paspoort ?

#3 Bismarck

Hopelijk vechten ze het aan en krijgt Schoof van de rechter frizzenabel om de oren.

#4 roland

De zoveelste ingreep buiten de rechter om.
Horen we de raad voor de rechtspraak hierover?

#5 emile m

@4: Natuurlijk gaat dat buiten de rechter om. Die toetst besluit achteraf. De Raad voor de Rechtspraak is geen rechterlijk orgaan.

#6 kevin

@5 Achteraf besluiten, voelt hier toch als onrecht. Ambtenaren voelen op hun klompen aan dat dit door de bestuursrechter wordt afgeschoten, maar ze doen het toch. In hoeverre zijn ambtenaren persoonlijk aansprakelijk? Ik denk helemaal niet. De overheid komt er gewoon mee weg. Het lijkt op demonstranten in de cel gooien terwijl je weet dat je ze niet vast kunt houden. Ook daar komt de politie mee weg.

Die Syriëgangers hebben vooralsnog niets misdaan. Zelfs als ze daar gaan vechten, dan vechten ze toch aan onze kant? Wij waren toch tégen Assad? Toch?

#7 Emile M

de artikelen 18 en 24 van de paspoortwet (http://wetten.overheid.nl/BWBR0005212/geldigheidsdatum_28-01-2014) bieden de minister ruime bevoegdheden. Afhankelijk van wat betrokkenen concreet kan worden verweten zou de beslissing de rechterlijke toets best kunnen doorstaan.

#8 kevin

@7 Die artikelen zijn hier beide niet van toepassing.

Artikel 18 gaat over veroordeelden die hun straf willen ontlopen.

Artikel 18
Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van het openbaar ministerie, indien het gegronde vermoeden bestaat dat een persoon,

a. die wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit (Nee) waarvoor een bevel tot voorlopige hechtenis is toegelaten, of
b. die onherroepelijk veroordeeld is tot (Nee):
1°. een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel van vier maanden of meer, of
2°. een geldboete in het Europese deel van Nederland van meer dan het bedrag dat ten hoogste kan worden opgelegd voor een feit van de tweede categorie, als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, of tot betaling van een daarmee overeenkomend geldbedrag op grond van artikel 36e of artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht, of een met dat bedrag overeenkomende geldelijke sanctie in een openbaar lichaam, Aruba, Curaçao of Sint Maarten, of
c. die de bijzondere voorwaarden verbonden aan een voorwaardelijke veroordeling, een terbeschikkingstelling met voorwaarden of een voorwaardelijke gratieverlening niet naleeft (Nee),
zich door verblijf buiten de grenzen van een der landen van het Koninkrijk aan vervolging dan wel tenuitvoerlegging van de straf zal onttrekken.

Artikel 24 a. verwijst naar mensen die eerder veroordeeld zijn en in herhaling dreigen te vallen in het buitenland. Artikel 24 b. verwijst naar sjoemelen met identiteitspapieren zelf:

Artikel 24
Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van Onze Minister die het aangaat, onderscheidenlijk een met de uitvoering van deze wet belaste autoriteit die het aangaat, indien:

a. het gegronde vermoeden bestaat dat de betrokken persoon zich schuldig zal maken aan gedragingen welke naar het recht geldend in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten misdrijven opleveren en tot de strafbaarstelling waarvan een het Koninkrijk bindend verdrag verplicht en hij binnen of buiten het Koninkrijk in de voorafgaande tien jaar wegens zodanige gedragingen of medeplichtigheid daaraan onherroepelijk is veroordeeld (Nee);
b. het gegronde vermoeden bestaat dat de betrokken persoon handelingen heeft verricht of zal verrichten met of met betrekking tot reisdocumenten die het vertrouwen in reisdocumenten hebben geschaad (Nee) of zullen schaden (Nee) dan wel opzettelijk een ander in de gelegenheid heeft gesteld of zal stellen om zulke handelingen te verrichten met of met betrekking tot een aan de betrokken persoon verstrekt reisdocument (Nee).

Op zich ben ik benieuwd op welke artikelen de minister zich wil beroepen. Deze zijn het in ieder geval niet.

#9 Emile M

Voor toepassing van 18a is een verdenking voldoende. Dat zou hier aan de orde kunnen zijn. Het nieuwsbericht is te summier om dat te kunnen uitsluiten. 24a zou – met wat meer aannames – ook nog kunnen.

#10 Bismarck

@9: Incorrect. Ze zijn helemaal niet verdacht van het plegen van strafbaar feit. Ze zijn zelfs helemaal niet verdacht, laat staan dat ze zich in het buitenland aan vervolging wegens reeds gepleegde zware misdrijven willen onttrekken (want daar gaat artikel 18a over).

#11 Emile M

Ja, de minister heeft wat uit te leggen, maar anders dan jullie acht ik zijn positie nog niet volkomen kansloos. We zien de uitspraak met spanning tegemoet.

#12 hansje ter horst

Dit wordt een raar land hoor.
Zelfs wanneer de overheid ( in persoon van mr. Alzheimer Opstelten en malle Teefje) alleen maar het vermoeden heeft dat iemand mogelijk naar Syrië gaat……..zonder bewijs, vanzelf, kunnen ze in hun eigen merkwaardige denkwereldje mensen een paspoort afnemen.

Onafhankelijk van de vraag , overigens, of het afnemen van een paspoort eventuele Syriegangers zal weerhouden van hun missie.

Dit wordt een héél raar land, hoor.

#13 Co Stuifbergen

De werkelijke syrië-strijders zullen (denk ik) hun paspoort niet meer nodig hebben.

Maar wat kan iemand doen die toevallig een strandvakantie in Tunesië geboekt heeft, en niet het vliegtuig terug kan nemen omdat zijn paspoort vervallen is?
Ik denk dat zo’n persoon veel ellende krijgt, en helemaal als de Tunesische overheid van de Nederlandse overheid te horen krijgt waarom het paspoort vervallen verklaard is.

#14 Andy Cap

@11: “maar anders dan jullie acht ik zijn positie nog niet volkomen kansloos”

Gezien jouw reacties ontbreekt het je dan ook aan voldoende kennis, zoals Bismarck zeer adekwaat laat zien.

Bovendien laat je je te gemakkelijk op sleeptouw nemen door de uitspraken van een bewindspersoon die niet bekend staan om zijn respect voor de grenzen van hetgeen in een rechtsstaat toelaatbaar wordt geacht.

Alles bijeen genomen toch wel jammer, want het zou toch wel nuttig zijn als het tot het bewustzijn van de meerderheid van de nederlandse bevolking zou doordringen, op welke laag bij de grondse manier deze mijnheer stemmen probeert te vangen.

#15 Bookie

@6
Die Syriëgangers steunen een van de partijen die gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid plegen. Je kan dat natuurlijk niets noemen, maar daar kan je over van meinng verschillen om het maar licht uit te drukken.

#16 Andy Cap

@15: Florence Nightingale was ook hoogst verdacht bezig.

#17 Bismarck

@15: Tenzij je met steunen je voorkeur uitspreken voor bedoelt, ben je echt abuis. De nadruk ligt niet voor niets op “mogelijke”. Het gaat hier om mensen die gewoon in Nederland zitten en waar Schoof van denkt dat ze misschien wel naar Syrië gaan afreizen. Dus tot dusver kun je het niet alleen “niets” noemen, maar is het ook daadwerkelijk niets.

#18 Johanna

Hopelijk loopt het met Schoof anders af dan met John Anderton

#19 Derpjan

Uit de link is niet duidelijk of deze mensen al in Syrie zijn of niet (er staat iets over “terugkeren”, maar ook “mogelijke” Syriegangers). Als ze er nog niet heen zijn gegaan lijkt het me niet helemaal fris als er zonder tussenkomst van een rechter paspoorten worden ingetrokken.

#20 Bismarck

@19: Dat lijkt mij toch overduidelijk uit de inleiding:

“Van acht potentiële Syriëgangers is het paspoort vervallen verklaard. Daarmee is hen belet om naar Syrië af te reizen om mee te doen aan de oorlog daar.”

Hen kan onmogelijk de reis belet zijn als ze er al waren. Wat er over terugkeren staat is pure speculatie (over wat als … en als …) en bedoeld als motivering voor deze handeling (die motivering heeft de AIVD overigens voor Schoof bedacht).

#21 hansje ter horst

@15:
Verrek, steunen die gasten Assad, dan?
Gunst, en ik maar denken dat ze mee wilden doen (ALS die verdenking al terecht zou zijn)met het verzet TEGEN Assad.

#22 Emile M

@14: Ja het ontbreekt mij aan voldoende kennis. Het persbericht bevat namelijk zeer weinig concrete feiten. Ik heb daarom geprobeerd te achterhalen waarop de minister zich zou kunnen hebben gebaseerd. Vanmorgen uit Trouw begreep ik dat sprake was van een vage bepaling over ‘handelingen die schadelijk zijn voor Nederland’. Omdat ik geen flauw idee heb over wat betrokkenen van plan waren, hoe concreet die plannen waren en in hoeverre Vadertje Opstelten daarvan weet, is iedere inschatting over de uitkomst van een gerechtelijke procedure speculatief. Dat ik dat heb willen benadrukken betekent geenszins dat ik niet kritisch sta tegenover de veiligheidscowboys. Ik stoor me wel aan het gemak waarmee iedere reaguurder – die naar ik aanneem niet meer feitenkennis heeft dan ik – voetstoets aanneemt dat het illustere duo in strijd met de wet handelt.

#23 kevin

Ik stoor me wel aan het gemak waarmee iedere reaguurder – die naar ik aanneem niet meer feitenkennis heeft dan ik – voetstoets aanneemt dat het illustere duo in strijd met de wet handelt.

Voorbeelden te over van Opstelten en Teeven die wetten en rechtsbeginselen aan hun laars lappen. Het verbaast me niets als dat hier ook weer blijkt. Bovendien draai je de zaak om: de minister moet uitleggen op grond waarvan hij een dergelijke beslissing mag maken. In beginsel mag een paspoort namelijk niet zomaar ingetrokken worden, tenzij er een bepaling is op grond waarvan het wél mag.

#24 Bookie

@21
Inderdaad dat bedoel ik. Ook de tegenstanders van Assad plegen gruwelijke oorlogsmisdaden waar “onze jongens” eenmaal daar zich niet aan kunnen onttrekken.

#25 Emile M

“Voorbeelden te over”. Dan kan je me vast twee goede voorbeelden noemen waar sprake is van het aan de laars lappen van wetten. Ik kan het met je eens zijn dat zij te vaak de grenzen van de wet opzoeken en daar soms overheen gaan, maar van laarslappen is m.i. geen sprake.

#26 hansje ter horst

@24:
Doe me daar maar een aantal voorbeelden en vooral bewijzen van.
Want de informatie daaromtrent wordt verzorgd door de Assad-groupies, volgens mij.

#27 kevin

@25

Ik kan het met je eens zijn dat zij te vaak de grenzen van de wet opzoeken en daar soms overheen gaan

Nou dan.

Om je een plezier te doen, heb ik jouw huiswerk even gemaakt:

Van Fred Teeven moet je misschien maar eens lezen over zijn verleden als baas van het OM en wat voor vuil spel daar werd gespeeld. Er werden deals gemaakt met misdadigers, buiten het toezicht om. Dat is allemaal bekend en heeft Teeven zijn reputatie gegeven als crimefighter waar hij nog altijd op teert. Een recente misstap is het opheffen van de onschuldpresumptie, door mensen hun VOG te willen ontzeggen.

Ivo Opstelten kwam met het plan om verdachten te verplichten wachtwoorden af te staan. Tot zover ‘niet meewerken aan je eigen veroordeling’. Recent kwam hij met het plan om de reisgegevens van iedere burger op te slaan, om een handjevol Syriëgangers te stoppen. Niks gericht onderzoek door de politie, dus.

Opstelten, maar vooral Teeven, hebben echt schijt aan rechten van onschuldige burgers en verdachten (óók onschuldige burgers tot het tegendeel is bewezen!). Daar komt alle kritiek ook vandaan.

#28 Bookie

@26
Als de VN, Amnesty, HRW dat beweren zal er wel een kern van waarheid in zitten.
https://www.google.nl/#q=war+crimes+opposition+syria

Het is de (internationale) plicht van Nederland om te voorkomen dat zijn inwoners oorlogsmisdaden plegen (dan wel deze te bestraffen). Laat de rechter maar oordelen of intrekken van paspoort daartoe een rechtmatig middel is.

#29 pedro

@28: jij hebt je paspoort al ingeleverd? Want je kunt eigenlijk naar geen enkel land in de wereld gaan, waar niet ooit oorlogsmisdaden zijn gepleegd.

PS: de meeste oud oostfrontstrijders hebben altijd ook gewoon hun paspoort kunnen houden. Waarom moet dat nu anders zijn? En dan gaat het zelfs om mensen, die mogelijk oorlogsmisdaden gepleegd hebben…

#30 hansje ter horst

@28: Ja, en?
In tijden van oorlog worden door beide partijen wandaden gepleegd.
En dit is een oorlog, mocht je dat even zijn vergeten.
een burgeroorlog, een opstand tegen tirannie.

Nog onafhankelijk van de vraag welke oppositie JIJ bedoelt…….je hebt de officiële Syrische oppositie en de import van extreem rechts-islamitische groeperingen….krijg ik de indruk dat je de meer dan gigantische oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid van Assad een beetje bagatelliseert, onder het motto”ja maar die oppositie , dat zijn ook geen lieverdjes”?

Ja, die oppositie dat zijn ook geen lieverdjes, maar ze zouden nooit oppositie zijn geworden, en extreem rechts-islamitische groeperingen zouden daar nooit voet aan de grond hebben gekregen wanneer Assad zich niet verschrikkelijk had misdragen tegen de eigen bevolking en dat overigens al gedurende vele, vele, jaren .

Leiders, alleenheersers, dictators die zich bewust tegen de eigen bevolking richten wanneer die bevolking het niet met ze eens is, komen ALTIJD voor de situatie te staan dat het verzet heftig en bijna even kwaadaardig is als de onderdrukking.

Bijkomend probleem is de instroom van extreem rechts.

Maar of die jongens, die nu hun paspoort kwijt zijn zich daar bij zouden hebben aangesloten, ALS ze daar al heen zouden zijn gegaan,(wat dus vooralsnog niet bewezen is) is maar net de vraag.

Het kunnen gewoon familieleden zijn van Syriers die daar worden onderdrukt en belaagd door hun eigen regering, die besloten hebben hun familie te hulp te snellen, hoe ondoordacht dat ook zou zijn.

#31 Emile M

@27. Ja luchtbalonnen en idiote plannen zat, maar in hun functie als minister of staatssecrataris heb ik geen laarslappen gezien dat de conclusie rechtvaardigt dat deze paspoortbesluiten ook wel in strijd met de wet zullen zijn. Ook voor bewindslieden geldt de onschuldpresumptie.
Het willen wijzigen van de eisen voor een VOG is eerder een bewijs dat zij de regels niet aan hun laars lappen maar deze in een door gewenste richting willen ombuigen. Dat dat door de Kamer moet worden tegengehouden ben ik onmiddellijk met je eens, maar het is ontoereikend voor je conclusies.

#32 Bookie

@29
Nationaliteit verliezen en paspoort innemen zijn 2 verschillende zaken. Voor verlies van nationaliteit moet de wet nog worden aangepast.

PS: Ongeveer 25000 Nederlanders traden in Duitse krijgsdienst gedurende de tweede Wereldoorlog. Hierdoor verloren zij automatisch hun Nederlanderschap. In 1953 werd door de Nederlandse staat een wet ingevoerd waardoor deze stateloze Nederlanders hun Nederlandse Nationaliteit weer konden terugkrijgen. (wet 1953 Staatsblad 363).

Deze database heeft de namen van ongeveer 11500 namen van die Nederlanders die hun Nederlandse nationaliteit herkregen
https://sites.google.com/site/vreemdekrijgsdienst/home
1 aangetrouwde oudoom van mij (met, je verzint het niet, Adolf als 2e naam) staat helaas op deze lijst.

@30
Dat gaat de rechter netjes toetsen.

#33 pedro

@32: je hoeft je nationaliteit dus niet te verliezen om je paspoort in te leveren.

Over de buitenlandse krijgsdienst heb je gelijk, maar de jongens van wie het paspoort nu in is genomen, zijn nog niet in buitenlandse krijgsdienst geweest, terwijl de mensen, die dat wel deden, en waarvan er een aantal zeker ook oorlogsmisdaden zal hebben begaan, gewoon hun paspoort terug kregen.

Ik vind overigens wel, dat hun pas en nationaliteit ingenomen mag worden, wanneer ze daadwerkelijk in buitenlandse krijgsdienst treden. Al zal dat volgens de wet uit 1953 dan ook maar tijdelijk zijn…

#34 Bookie

@33
Sinds 1953 heeft Nederland meerdere verdragen ondertekend m.b.t. verdediging van mensenrechten. Het tegengaan van het begaan van oorlogsmisdaden is hier onderdeel van. Of het intrekken van paspoorten nu en/of het verlies van het Nederlanderschap in de toekomst rechtmatige maatregelen zijn is aan de rechter. Zo gaat dat in een rechtsstaat.

Mensen zoals hansjeterhorst kunnen natuurlijk vinden dat Assad (terecht) geen misdaden tegen de menselijkheid mag plegen, maar zijn tegenstanders (onterecht) wel, omdat Assad dat ook doet. Erg consequent vind ik dat niet.

#35 Inca

@34, de rechtstaat stelt juist op voorhand eisen aan het handelen van de overheid. En het lijkt me wel zo fijn als de minister en staatssecretaris enig benul tonen van de uitgangspunten en grenzen van de wet – iets waar ik ze tot nog toe niet op betrapt heb.

De rechtstaat houdt niet in dat je alles maar kunt doen totdat de rechter je terugfluit. (Ook niet echt een goed signaal richting het overbelaste rechtsysteem.)

#36 Bookie

@35
Het uitgangspunt van de overheid in deze lijkt mij duidelijk namelijk het tegengaan van misdaden tegen de menselijkheid door de eigen inwoners. Of met het innemen van paspoorten de grenzen worden overschreden is aan de rechter. Ikzelf zie wat tegens, maar vooralsnog veel voor.

#37 Andy Cap

@36: Ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Eigenlijk zou je gewoon alle criminelen moeten opsluiten voordat ze hun misdrijven kunnen begaan. Dat zou een hoop leed voorkomen.

Zelfs Fred Teeven heeft een menselijke kant.

#38 hansje ter horst

@34: Voortaan zou ik als ik jou was mijn reacties een beetje overdenken voor je ze hier neerkwakt.
Ik heb nergens gezegd dat ik vind dat Assad geen misdaden mag plegen maar zijn tegenstanders wel.
Dat is jouw interpretatie van iets wat IK niet heb beweerd.
En zegt dus iets over jou.

#39 Bookie

@37
Op het verrichten van voorbereidende handelingen tot het plegen van misdaden staat een sanctie. De rechter oordeelt hierover.

#40 pedro

@39: klopt. Dat is zo sinds de vorige keer dat we de wet hebben gewijzigd, nadat de rechter had geoordeeld dat de overheid onrechtmatig had gehandeld. Maar het probleem is hier natuurlijk, dat weer een actie wordt ondernomen zonder dat een rechter zich daar over uit heeft gesproken, en dat is een rechtsstaat onwaardig, want dat betekent doodgewoon, dat dingen die nu gewoon geoorloofd zijn, morgen plotseling illegaal kunnen zijn, en dat je dan ook nog veroordeeld kunt worden voor iets dat je gisteren gedaan hebt en dat toen nog legaal was. Dat is geen rechtsstaat, maar willekeur. In een rechtsstaat spreekt de rechter zich eerst uit, en worden daarna maatregelen genomen. Hier wordt dat proces omgedraaid. En dat is nog niet zo heel gevaarlijk als PvdA, VVD of CDA aan de macht zijn, maar is een gevaarlijk precedent, wanneer heel radicale partijen aan de macht zouden komen.

#41 Andy Cap

@39: “Op het verrichten van voorbereidende handelingen tot het plegen van misdaden staat een sanctie.”

En wat zijn die voorbereidende handelingen?
Hij/zij vroeg een paspoort aan!
Schuldig!

#42 Bookie

@40
Onzin, de belastingdienst gaat ook niet eerst naar de rechter voordat ze een boete opleggen bij fraude.

Hier legt de bevoegde instantie een sanctie op welke desgewenst bij de rechter kan worden aangevochten. Precies zoals dat in een rechtsstaat hoort.

@41
Ze hebben niet alleen een ticket gekocht. Wat zij nog meer aan aanwijzingen hebben weet ik niet. Dat zal toch flink wat meer moeten zijn, maar dat blijkt wel bij de rechter.

#43 pedro

@42: de belastingdienst legt geen boetes op voor niet strafbare feiten. De belastingdienst legt boetes op wanneer fraude bewezen is.

Hier legt de bevoegde instantie een sanctie op

Dat is niet waar. De rechter is in dit geval de bevoegde instantie. In een rechtsstaat wordt niet eerst gestraft en daarna gekeken of er sprake van schuld is, maar wordt eerst de schuld bepaald en daarna pas een sanctie opgelegd.

#44 Andy Cap

@42: Schiet me daar toch spontaan een verhaal uit de duitse pers in de jaren ’70 te binnen, hoe een stel “sponties” werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag,

want ze hadden lege flessen achter hun huis staan.
En daar kun je natuurlijk molotov-cocktails van maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*