Wetsvoorstel: geen voorrang voor vergunninghouders

Morgen wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over een initiatief wetsvoorstel van Alexander Kops (PVV).  De PVV wil de Huisvestingswet 2014 wijzigen zodat vergunninghouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) geen voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

Mosterd na de maaltijd

Het wetsvoorstel is vorig jaar september ingediend. Beetje vreemd, want vier jaar eerder (juli 2017) trad al een wijziging van de Huisvestingswet in werking en werd de verplichte voorrangspositie voor vergunninghouders geschrapt.

Als gemeenten een urgentieregeling in hun huisvestingsverordening opnemen, zijn ze verplicht twee  categorieën urgente woningzoekenden op te nemen. Dat betreft (Huisvestingswet 2014, artikel 12):

Woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen, die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten en woningzoekenden die mantelzorg als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verlenen of ontvangen

Verder staat het de gemeenten vrij ook andere categorieën toe te voegen., Bijvoorbeeld vergunninghouders. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Het Rapport Evaluatie Huisvestingswet (12 mei 2020) meldt dat er in 2020 166 Nederlandse gemeenten een urgentieregeling in hun huisvestingsverordening hebben opgenomen. Slechts vijftien gemeenten hadden vergunninghouders niet in de urgentieregeling opgenomen. (i)

Dat is de heer Kops en de PVV natuurlijk een doorn in het oog. Vrijheid mag dan in hun vaandel staan, maar moet verboden worden voor gemeenten die vergunninghouders in de urgentieregeling opnemen.

Negatief advies Raad van State

De Raad van State heeft een negatief advies gegeven en raadt het wetsvoorstel dringend af. Onder meer omdat door het wetsvoorstel gemeenten beperkt zullen worden bij de uitvoering van de verplichte taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders.

Daarbij telt ook dat zolang vergunninghouders in de asielopvang zitten, zij geen wachttijd (puntentelling) als woningzoekenden kunnen opbouwen. Ter vergelijking: daklozen die in dag- en nachtopvang verblijven kunnen dat wel. Ook mensen die hun ontslag uit een psychiatrische instelling voorbereiden kunnen zich als woningzoekenden inschrijven.

Feitelijk zijn vergunninghouders die nog in de asielopvang zitten even dakloos als anderen die in enige vorm van opvang zitten. Dat met dit wetsvoorstel nu dus één groep daklozen wordt gediscrimineerd ten opzichte van de andere twee groepen, is wel wat van de PVV verwacht kan worden. Het zal echter geen substantiële bijdrage zijn aan het ledigen van de woningnood.

Kansloos

Het wetsvoorstel zal zeker warm onthaald worden door partijen als JA21, Groep van Haga, FvD en BBB. De VVD is groot voorstander van flexwoningen voor vergunninghouders. Zal deze partij daarom geen onoverkomelijke bezwaren tegen het wetsvoorstel hebben? Al deze partijen zullen bij een eventuele stemming geen meerderheid hebben. Het wetsvoorstel lijkt dus bij voorbaat kansloos.

We zullen zien. Het debat is  gepland op dinsdag 31 mei 18:45 – 21:00 uur.


Noot
:
(i) Rapport Evaluatie Huisvestingswet: “Begin 2020 maken in totaal 179 gemeenten in Nederland gebruik van een huisvestingsverordening. Dit aantal ligt lager dan bij de vorige inventarisatie, in 2018. Toen hadden 187 gemeenten een huisvestingsverordening. Vanwege gemeentelijke fusies is het echter belangrijk om niet alleen naar absolute cijfers te kijken; er zijn op het moment van schrijven 355 gemeenten, terwijl er in 2018 nog 380 waren. In relatieve zin is het gebruik van huisvestingsverordeningen daarom iets toegenomen: van 49% naar ruim 50% van alle gemeenten.”

Reacties (1)

#1 burne

Nederland is een raar land.

We zijn heel tolerant voor euh.. afwijkende meningen. Zoals, bijvoorbeeld, die van Geert Wilders. Geert mag met vrijwel perfecte immuniteit keer op keer alles wat afwijkt van z’n aanhang van witte katholieke mannen afzeiken, en de Nederlandse rechtsstaat werkt zich in alle bochten en kronkels die nodig zijn om Geert veilig te houden.

Geert is niet de enige die daar voordeel van heeft. Nederland biedt een veilige plek aan vele mensen.

Gek genoeg is Geert Wilders nou net het persoon wat een probleem maakt van die veilige plek voor anderen. Omdat ze bruin zijn, of niet katholiek zijn, of niet man zijn.

Geert Wilders is een witte katholieke man uit de bovenlaag van wit, katholiek en manlijk Nederland, met een acuut gebrek aan medeleven. Compassie.

Arme Geert.