Werven allochtonen in moskee is onzinnig

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
moskee (Flickr/Bart)

Naarmate overheidsinstanties een betere afspiegeling vormen van de samenleving waar zij uit bestaan en die zij moeten bedienen, wordt de legitimiteit van die instellingen vergroot. Het is dan ook geen wonder dat het staand beleid is om bijvoorbeeld meer vrouwen in topposities te krijgen of om meer allochtone ambtenaren te werven.

Zo ook in Leeuwarden, waar wethouder Marco Florijn (PvdA) het percentage allochtone ambtenaren wil opkrikken van een schamele 3,5% naar 8,5%, een percentage dat in Friesland al gehaald wordt door commerciële bedrijven met eenzelfde werknemersomvang. Een bijzonder opvallend streven is het dus niet, maar men kan zich afvragen of de maatregelen die getroffen worden om dat doel te bereiken voorafgegaan zijn door een goede analyse, of dat politieke idealen het primaat zijn voor ideeën als het inschakelen van moskeebesturen.

Leeftijdsopbouw
Een groter probleem dan -en mogelijke verklaring voor- de lage hoeveelheid allochtonen in gemeentedienst is de leeftijdsopbouw van de ambtenarij. Voor mannen is de gemiddelde leeftijd 50 jaar (hoogste gemiddelde van de gehele overheid), voor vrouwen 42. Daarbij is ook belangrijk dat slechts 7,5% van het totale gemeentepersoneel jonger dan 30 jaar is. Aangezien de leeftijdsopbouw van allochtonen in Nederland (en zeker van Marokkaanse en Turkse Nederlanders) het zwaartepunt op een veel lagere leeftijd heeft, kan leeftijd een vertekenende factor zijn bij het bepalen van het aantal allochtonen in gemeentedienst. Het is dus de vraag wat het aantal allochtone ambtenaren is, wanneer gecorrigeerd wordt voor dit leeftijdseffect.

Verwachtingen
Niet alleen de relatief lage doorstroom van ambtenaren speelt een rol bij de leeftijdsopbouw, ook verwachtingen die jongere werknemers hebben ten aanzien van hun baan is een factor van belang. Leeftijd lijkt op die manier belangrijker dan etniciteit.

Maar zoals er verschillen zijn in werkopvattingen en -verwachtingen tussen jongere en oudere werknemers, bestaan die ook tussen autochtonen en allochtonen: hoewel de lijstjes van favoriete werkgevers vrijwel gelijk zijn, blijkt dat allochtone studenten vaak te hooggespannen verwachtingen hebben van hun baan, als het om loon en andere materiële zaken gaat.

Identificatie
Bereidheid tot werken bij de overheid vereist een zekere mate van public sector motivation. Werken bij de overheid is je inzetten voor de publieke zaak en je elke dag bezig houden met de inrichting van de maatschappij. Het is niet moeilijk om voor te stellen dat public sector motivation samenhangt met identificatie met de samenleving als geheel en daardoor met de overheid.

In allochtone groepen waar de nadruk ligt op de “identiteit van herkomst”, zal de lotsverbondenheid (of zoals in het WRR-rapport Identificatie met Nederland sense of belonging) met Nederland lager zijn. De ene identiteit sluit de andere niet uit, maar getalsmatig gezien kan een lagere lotsverbondenheid op die manier zorgen voor een verminderde interesse in werken bij de overheid.

Averechts werkt het om allochtonen te werven op basis van hun allochtoon zijn. De uitstroom van op die wijze aangetrokken werknemers is groot, niet alleen omdat verwachtingen over loopbaanontwikkeling matig worden ingelost, maar ook omdat de status van excuusallochtoon spanningen in de bedrijfsstructuur kan opleveren, waardoor ook de mate van ervaren discriminatie groeit.

Werven in de moskee
Alleen al vanwege de nadruk op het geloof en de daarmee samenhangende identiteit is werven in de moskee een heilloos plan. Daarbij zijn gebedshuizen geen arbeidsbureau, wat wel het effect is van de maatregel van Florijn; moskeebesturen zouden immers moeten kijken “of ze geschikte kandidaten kennen en hen aansporen te solliciteren”. Daarbij, was het plan om het aantal allochtonen te verhogen of het aantal moslims?

Florijn zou zich primair moeten afvragen waarom het bedrijven wél lukt om 8,5% allochtonen in dienst te hebben, terwijl de gemeente er met 3,5% ver achteraanhobbelt. Werven bedrijven ook in de moskee? Hoogopgeleide allochtone werknemers zullen heus dezelfde kanalen benutten als autochtonen om een baan te zoeken.

Verhoging van het aantal allochtone ambtenaren zal alleen soepel en natuurlijk verlopen als er juist minder nadruk gelegd wordt op de veronderstelde eigen identiteit en de public sector motivation tot wasdom komt. Moskeebesturen inschakelen helpt hierbij niet, stageplekken, loopbaanbegeleiding en stimuleren van burgerschap wel.

Reacties (13)

#1 jan

Hetzelfde probleem kennen mediabedrijven, zo is mijn ervaring. Ook die hebben onorthodoxe wegen bewandeld om allochtonen er op te wijzen dat zij welkom zijn. Dat werkte wel. Persoonlijke benadering is in deze heel belangrijk heb ik geleerd. Daarom vind ik het nog niet zo’n gek plan. De zin “Alleen al vanwege de nadruk op het geloof . . .” enz. begrijp ik niet. Betekent het dat een gelovige moslim per definitie ongeschikt is ambtenaar te worden?
Het klopt dat stageplekken e.d. helpen maar dan moet je wel mensen werven die ze kunnen bezetten.

 • Volgende discussie
#2 Roy

@1: Nee, dat betekent het niet. De uitleg daarvan staat in de alinea die eraan voorafgaat.

Een persoonlijke benadering kan inderdaad helpen, maar heb je daar een moskee voor nodig? En dat dan nog los van de kritiek die er verder te geven is, wat is het probleem werkelijk en hoe los je dat op? Mensen werven voor stageplekken doe je op plekken waar stagiairs worden opgeleid, op scholen dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Domino

Allochtonen werven in de moskee is sowieso onzinnig, want daar tref je dan alleen oudere moslims aan (er zijn ook andere allo’s) die vaak slecht Nederlands spreken en al jaren zijn uitgerangeerd en veelal uitkeringtrekkend. Ik kwam er net nog langs op de fiets en de hierboven gegeven schets voldeed overtuigend aan de hernieuwde waarneming.
Het ambtelijk apparaat moet het echt niet hebben van dit soort figuren. En de beter opgeleide verstandige allochtoon vind je niet in de buurt van de moskee, die is aan het werk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 bougeluk

een sterke analyse. een min punt: het verhaal van verbondheid met NL, of gebrek daaraan, wat volgens jou in de weg zou staan voor een baan bij de overheid. Dit speelt nauwlijks. Er zijn inderdaad migranten die nog steeds verbonden voelen met herkomstlanden van hun ouders, maar het staat de verbondheid met NL niet in de weg en dus ook niet met werken bij de overheid. Een belangrijk struikelblok voor jonge mensen in de overheidsdienst is de traagheid van doorgroeimogelijkheden. Een andere punt is de enorme frustraties over de traagheid van burocratie. Als je een voorstel doet gaat over verschillende schijven, komt vervolgens bij B&W en dan de raad. Bij al die schijven wordt wel iets aan het voorstel gewijzigd. uiteindelijk is hwet niet meer wat het was. Dit is ook voor migranten geen leuk ervaring of vooruitzicht. het idee dat je bij het bedrijfsleven dingen snel gaan werkt in het nadeel van de overheid.
Wat ik gevaarlijk vind aan die werving van moskeeen is dat op die manier onbewust de positie van migranten verder wordt geislamiseerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 zmooc

De coffeeshop lijkt me een veel betere lokatie om te werven. Vredelievende, hoogopgeleide mensen van zeer divers pluimage, flinke vertegenwoordiging van allochtonen. En mij natuurlijk.

Positieve discriminatie is ook discriminatie. Weg met de Algemene Wet Gelijke Behandeling!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Domino

Traagheid bij de overheid kan voor de gemiddelde allochtoon uit een islamitisch land geen probleem zijn: daar gaat alles vele malen trager dan hier…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 bougeluk

@6 niet alleen zeer cynisch maar ook zeer gebrekkig geïnformeerd

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 bougeluk

@5 `Weg met de Algemene Wet Gelijke Behandeling!’ dus wel discrimineren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Lolke

Zie http://www.dedoorzetter.nl
Traagheid is niet erg ,als ze maar niet corrupt en leugenachtig zijn zoals de gemeente Dongeradeel(Dokkum)

En als je er iets van zegt word je door burgm Cazemier in de cel gegooid

klik boven in de rode balk op

OOK DIT IS BURGM CAZEMIER klik ook op
WAARSCHUWING AAN BURGM CAZEMIER

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Mark

@4: zal het ook niet gewoon met een afkeer van de ambtenarij te maken hebben? Net zoals weinig allochtonen interesse hebben in de politie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 bougeluk

denk van niet, in iedere geval niet op grote schaal

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 OK

Wethouder Florijn heeft gezegd dat o.a.(!) via moskees zal worden gekeken of allochtonen kunnen worden aangespoord om te solliciteren. Hij noemde daarbij ook andere netwerken, waarin allochtonen vaak anwezig zijn. Roy pikt echter slechts alleen het aspect van de moskee er uit. Beetje jammer dat hij zijn huiswerk niet heeft gedaan alvorens hij dit artikel schreef. Verder is het een uitstekende zaak dat Florijn in de Volkskrant zegt dat alleen de kwaliteiten van de (allochtone) sollicitant talent telt en dat er geen positieve discriminatie zal worden toegepast. Er is immers genoeg potentieel onder allochtonen.
Prima actie van Leeuwarden dus!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Domino

Is het niet veel simpeler uitkeringen in te trekken van moskeebezoekers die niet solliciteren?

Maar het blijft bizar bij een moskee of kerk te gaan posten voor werklozen of om werklozen aan te zetten tot solliciteren.

 • Vorige discussie