Sietse Fritsma speelt vals

Sietse Fritsma (foto: PVV)In de Volkskrant trekt Sietse Fritsma weer eens van leer. Het immigratiedebat zou de suggestie hebben gewekt dat elke immigrant een asielzoeker is, terwijl het in werkelijkheid om gezinsmigratie zou gaan. Fritsma klaagt verder dat de politiek nooit goed ingegrepen heeft. Hij richt zijn pijlen vooral op de Marokkanen, maar die maken de laatste jaren slechts zo’n anderhalf procent van de totale immigratie uit. Het is opvallend dat Fritsma, die er prat op gaat jarenlang bij de IND gewerkt te hebben en het vreemdelingenbeleid van haver tot gort te kennen, in zijn betoog een aantal cruciale feiten achterwege laat.

Geen asielzoekers en vluchtelingen?
Fritsma suggereert dat in de afgelopen decennia niet asielmigratie, maar gezinsmigratie de boventoon voerde in de immigratiemotieven. Wie naar de recente migratiegeschiedenis kijkt, weet echter dat Fritsma hier boter op zijn hoofd heeft. De grote migratiestromen kwamen op gang in de jaren zestig, toen werkgevers en in hun kielzog rechtse kabinetten grote aantallen arbeidsmigranten naar Nederland lieten komen. Het was deze stroom die leidde tot de volgmigratie van gezinsleden, waarover later meer.

De massale toestroom van asielzoekers kwam pas in de jaren tachtig op gang. Eind jaren negentig was een op de drie immigranten een asielzoeker. Gaandeweg slonk hun aandeel: in 2007 was minder dan vijf procent van de immigranten asielzoeker. De belangrijkste reden voor deze daling was de Vreemdelingenwet 2000, die werd geïntroduceerd door toenmalig staatssecretaris van Justitie Job Cohen (PvdA). Fritsma’s stelling dat men ten onrechte focuste op asielzoekers en de politiek nooit goed heeft ingegrepen is dan ook populistische prietpraat.

Immigratie is een rechts speeltje
Zoals gezegd waren het de werkgevers en in hun kielzog de rechtse partijen die om de druk op de arbeidsmarkt te verlichten, in de jaren zestig besloten grote aantallen arbeidsmigranten te laten overkomen uit onder meer Marokko en Turkije. De overheid speelde een actieve rol in hun werving. In 1964 sloot het kabinet-Marijnen (een coalitie van KVP, VVD, ARP en CHU) een wervingsovereenkomst met Turkije en opende Nederland in Ankara het Nederlands Wervingsbureau. In het kielzog van de arbeidsmigranten volgden familie, vrienden en dorpsgenoten.

De eerste restricties op deze massale toestroom van arbeidsmigranten kwamen tot stand in 1974, onder het kabinet-Den Uyl (PvdA, KVP, ARP, PPR, D66). Vanaf dat moment gaf Nederland geen arbeidsvergunningen meer af aan Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten en vond immigratie vooral plaats in het kader van gezinsvorming en -hereniging.

De CBS-statistieken laten zien dat tussen 1995 en 2007 het percentage arbeidsmigranten steeg van 15 naar 40 procent en het percentage studiemigranten van 3 naar 14 procent. Met name Polen komen in groten getale naar Nederland, met alle problemen van dien, zoals de Haagse PvdA-wethouder Marnix Norder onlangs al constateerde.

De verantwoordelijken voor het openstellen van onze grenzen voor burgers uit Polen en andere nieuwe EU-landen waren CDA-er Aart Jan de Geus en VVD-er Mark Rutte, die in het CDA-VVD-D66 kabinet-Balkenende II als minister en staatssecretaris van Sociale Zaken besloten de grenzen open te stellen. Een besluit dat in 2007 onder de kabinetten-Balkenende III en IV verder werd verruimd door respectievelijk VVD-staatssecretaris Henk van Hoof en CDA-minister Piet Hein Donner.

Gezinsmigratie al jaren aan banden
Eind jaren negentig was ruim 46 procent van de immigranten een gezinsmigrant. Anno 2007 was dat gedaald tot 31 procent. Dat komt doordat voorgaande kabinetten al ingrijpende maatregelen hebben genomen om de gezinsmigratie aan banden te leggen. Job Cohen verhoogde de inkomenseisen per 2002 naar 100 procent van het minimumloon. Rita Verdonk introduceerde een hogere minimumleeftijd voor de overkomende partner en scherpte de inkomenseis bij gezinsvorming aan tot 120 procent van het minimumloon. Zij introduceerde daarnaast de Wet Inburgering Buitenland, een wet overigens die niet tot doel had de gezinsmigratie te beperken, maar de integratie te bevorderen. Om precies datgene te bereiken dus waar Fritsma zich in zijn artikel zo druk om maakt: migranten laten integreren.

We kunnen twee dingen constateren: ten eerste zijn het primair rechtse kabinetten die migratiestromen op gang laten komen en ten tweede heeft de ‘oude politiek’ in de laatste tien jaar wel degelijk een heel scala aan maatregelen genomen. Fritsma’s betoog stoelt dus niet op feiten, maar bespeelt vooral de onderbuik in een poging het immigratiedebat te kapen.

Als bewijs voor zijn stelling valt Fritsma terug op een 22 jaar oud WRR-rapport uit 1989. Bij Fritsma heeft de tijd daarna kennelijk stilgestaan en is er sindsdien geen enkel relevant rapport of onderzoek verschenen. Fritsma negeert dat door bewindslieden van links én rechts restrictieve maatregelen zijn genomen, lang voordat de PVV ook maar om de hoek kwam kijken. In tegenstelling tot wat Fritsma suggereert zijn de bestaande partijen dus helemaal niet zo blind voor de problemen die zich met immigratie voordoen.

Fritsma vermeldt tevens dat de inkomenseis door Europese regels wederom werd verlaagd. Dat is niet geheel in overeenstemming met de werkelijkheid: Nederland introduceerde verschillende eisen voor mensen die een partner laten overkomen om een gezin te vormen en voor mensen die een reeds gehuwde partner laten overkomen. Daardoor kwam de lat voor Nederlanders met een ‘importbruid’ hoger te liggen en ontstond rechtsongelijkheid. En het is precies dát onderscheid waarvan het Europees Hof inmiddels heeft vastgesteld dat het in strijd is met de Europese wetgeving. Anders geformuleerd: Nederland introduceerde niet-wettige eisen, met grote gevolgen voor met name ook al die autochtone Nederlanders die de liefde in het buitenland vonden.

Anno nu is immigratie van Marokkanen niet hét probleem
Fritsma focust in zijn betoog sterk op de problemen van Turken en Marokkanen en wekt daarmee ten onrechte de suggestie dat zij op dit moment de grootste immigratiestroom vormen. Dat is niet zo. Op het hoogtepunt eind jaren negentig bedroeg hun aandeel in de totale immigratie net tien procent. Als gevolg van de eerdergenoemde maatregelen daalde hun aandeel tot nog geen 4,5 procent in 2007. In datzelfde jaar waren van de ruim 146.000 immigranten er nog geen 6500 afkomstig uit Marokko en Turkije.

Gezinsmigratie is dus niet primair een probleem van Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Het betoog van Fritsma is daarmee loos populistisch gezwets. Weliswaar trouwen de meesten van hen nog steeds met een vrouw van dezelfde herkomst, maar steeds vaker woont die vrouw al in Nederland. In 2006 liet nog slechts ongeveer een kwart zijn bruid of bruidegom uit Turkije of Marokko overkomen. Mensen die niet eens meer voldoen aan het traditionele ‘man zoekt vrouw’, want onder de tweede generatie is vaker sprake van ‘vrouw zoekt man’.

Wie is er dan wel verantwoordelijk voor die gezinsmigratie? Voor een groot deel autochtone Nederlanders. Niet Ali en Fatima, maar Henk en Ingrid. Mensen als de autochtone Johanna Nouri die haar man liet overkomen uit Jordanië, Geert Wilders met zijn Hongaarse bruid en talloze – hoofzakelijk – mannen die een (vaak traditionele) vrouw zoeken en vinden in landen als Polen, Thailand en de Filippijnen. In 2008 bijvoorbeeld werd 56 procent van alle ‘importhuwelijken’ gesloten door autochtone Nederlanders.

Fritsma noemt in zijn artikel ook de gezinsmigratie van Somaliërs. Maar juist bij hen is er sprake van volgmigratie van asielzoekers. Somaliërs vormen samen met de Afghanen en de Irakezen al een aantal jaren de belangrijkste groepen asielzoekers. Wanneer zij in Nederland eenmaal als vluchteling zijn erkend en een verblijfsvergunning hebben gekregen, krijgen zij ook het recht om hun partner en kinderen te laten overkomen. Juist bij hen is het niet ‘zeer goed verdedigbaar om te stellen dat niet Nederland het meest aangewezen vestigingsland is’, want zij hebben kunnen aantonen dat hun leven in eigen land gevaar loopt. Hen gezinsmigratie ontzeggen betekent dat je hen het recht op gezinsleven, een fundamenteel mensenrecht, ontneemt.

Tot slot
Fritsma maakt zich terecht zorgen om de slechte beheersing van de Nederlandse taal en de onvoldoende economische of culturele binding met ons land. Ook ik vind dat mensen in ons land in staat moeten zijn om met elkaar te communiceren en dat het belangrijk is dat alle burgers de kernwaarden en -normen van ons land onderschrijven. Dat pleit ervoor om het inburgerings- en integratiebeleid te handhaven en waar nodig te intensiveren. Zodat iedereen in dit land wordt gestimuleerd om zijn steentje bij te dragen. Dat is echter niet wat onze PVV-er Fritsma voorstelt, want zijn partij wil dat inburgerings- en integratiebeleid nu juist volledig om zeep helpen. Daardoor blijf je achter met het idee dat die integratie slechts een stok is om de hond mee te slaan.

 1. 3

  Nu kan een heleboel PVV-ers en medestanders in het algemeen van alles en nog wat beschuldigen, maar dossierkennis valt daar niet onder.
  Iets positiefs suggereren komt ook al niet erg veel voor; allemaal klaagzangen of hel en verdoemenis.
  Waarom stellen ze bijvoorbeeld niet voor om,in het kader van het aanleren van het Nederlands,gratis taalcursussen “diverse buitenlandse”/Nederlands op het internet te zetten.

 2. 5

  [quote=”Johanna”]Fritsma maakt zich terecht zorgen om de slechte beheersing van de Nederlandse taal[/quote]

  Dan moet hij eens kijken naar de reacties onder artikelen op de website van de Telegraaf. Of eigenlijk overal waar Henk en Ingrid vanachter de peeceej van zich laten horen.

 3. 6

  Ik neem aan dt dit stuk ook naar de Volkskrant wordt gestuurd?
  Zou wel leuk zijn als het dan ook wordt geplaatst. Kunnen we gelijk reageren door te stellen dat bloggers het werk van journalisten doen.

 4. 7

  Het is duidelijk dat de PVV het niet moet hebben van goed onderbouwde argumenten. Deze regering wordt gedoogd door een partij die niets anders achter zich heeft dan misleide gevoelens.

 5. 8

  Fritsma heeft gelijk als het gaat om gezinshereniging.
  Er worden hier belangrijke feiten niet nader toegelicht.

  “In het kielzog van de arbeidsmigranten volgden familie, vrienden en dorpsgenoten.”

  Juist ja, dus toch de gezinshereniging! Driekwart van de totale migratie uit Marokko naar ons land gebeurde via gezinshereniging (en nog steeds). Er is namelijk een bilateraal akkoord uit 1964 met Marokko: elke gezinshereniging met Marokkanen wordt zonder enige voorwaarde toegelaten.

  Dat een grote groep immigranten nu uit andere landen komt, so what? Moeten we dezelfde fouten blijven maken? Het mag rechts zijn die is begonnen met het openen van de sluizen (en wat heet rechts, want het CDA is dat toch echt niet, het deelt met links het grote Westerse schuldgevoel), het is toch vooral links geweest die de immigranten het meest in de watten heeft gelegd, want daar wordt veel aan verdient in de zieligheids-industrie. Neem bijv. de zus van mevrouw Albayrak voor wie de bouw van een nieuw AZC, compleet met fitness zalen en zwembad, bijzonder lucratief is geweest. Albayrak zelf die een General Pardon verschaft aan duizenden criminelen. Dan heb je verder toch weinig aan die ene maatregel van Cohen? En dat in het verleden centrumrechtse kabinetten de flater zijn begaan om “arbeids”-migranten hier naar toe te halen, wil niet zeggen dat rechts daarvan niet geleerd heeft. Eerst waren er Bolkestein, Fortuyn en Verdonk, nu zijn PVV en de kopierende VVD kritisch t.a.v. immigratie. De PvdA is darentegen linkser geworden en blijft hangen in politiek correcte braaftaal: “het gaat niet om je afkomst, maar om je toekomst”. Een toekomst die er gezien de werkeloosheid in NL helemaal niet is voor immigranten. Want, meneer Cohen, waar zijn de banen voor deze mensen?

  De huidige restricties op immigratie zijn ook veel te zacht en worden ook nog eens door Europa gedwarsboomd. Het kwaad is al geschied. Ondertussen blijven er 100.000 immigranten bij komen, elk jaar. Maar er komen niet 100.000 banen bij, elk jaar. En in de zorg werken ook niet tien duizenden moslim immigranten, want het mag niet van hun geloof (is haram).

  Je kunt niet de royale verzorgingsstaat combineren met een royaal immigratiebeleid in een land dat bij de 10 miljoen inwoners al als overbevolkt werd aangemerkt. Dat is geen populisme, maar gezond verstand.

  Er wordt wel door de PVV veel nadruk gelegd op immigratie. Er worden ook grote problemen in dit land veroorzaakt door de tweede en derde generatie die hier al lang zitten en het dik beloonde criminele gedrag van pa en foute vrienden overnemen.

 6. 9

  @8 Nee, natuurlijk moeten we nu niet dezelfde fouten maken. Wie het artikel van Fritsma leest, krijgt echter de indruk dat Marokkanen en Turken nog steeds in groten getale naar Nederland komen. En dat is volstrekt onwaar. Wie wel naar Nederland komen, zijn mensen uit de Europese Unie, Polen bijvoorbeeld. Dat ook hun integratie niet bepaald probleemloos verloopt, daar hoor je de heer Fritsma niet over, laat staan dat hij daar passende oplossingen voor voorstelt. Nee, Fritsma blijft liever jammeren over de Marokkanen.

  Fritsma maakt bovendien juist wel dezelfde fouten, want het hele beleid dat gericht is op integratie wordt door hem naar de prullebak verwezen.

  De huidige restricties op immigratie zijn helemaal niet boterzacht, maar zijn juist al enige jaren de strengste van heel Europa. Het Europees Hof heeft vastgesteld dat de restricties in strijd zijn met de wet. En dat geldt met name voor het feit dat Nederland voor gezinsvormers zwaardere eisen hanteert dan voor gezinsherenigers. In theorie zou je dan voor iedereen 120 procent bijstandsniveau kunnen eisen. Ware het niet dat de overheid een lager minimumniveau acceptabel heeft bevonden, getuige de 100 procentseis bij gezinsherenigers. Overigens heeft de uitspraak van het Europees Hof vooral gevolgen voor de gezinsvormers, die slechts eenderde van de gezinsmigratie uitmaken en waarvan de meerderheid autochtonen betreft.

  Dat er door de voorgaande kabinetten nooit effectief maatregelen zijn genomen, wordt gewoon gelogenstraft door de cijfers.
  Vorig jaar kwamen er bijna 147 duizend immigranten naar Nederland. In 2000 waren dat er zo’n 133 duizend. Een stijging van 13,5 duizend. Die stijging komt echter voor rekening van westerse immigranten: van 70,4 naar 93,7 duizend. Het aantal niet-westerse immigranten daalde van 62,5 duizend in 2000 naar 52,7 duizend in 2009. Verhoudingsgewijs kwam in 2009 64 procent van de immigranten uit een westers land en 36 procent uit een niet-westers. In 2000 was die verhouding nog 53-47. Het lijkt me dus evident dat er wel degelijk sprake is van effectief beleid.

  Onderdeel van die immigratie is trouwens ook de remigratie van Nederlanders: 23,8 duizend in 2000 en 28,2 duizend in 2009. Ook dat vertelt Fritsma er nooit bij.
  Zoals hij ook nooit vermelt dat er niet alleen mensen naar ons immigreren, maar ook emigreren. Zo kwamen er in 2000 per saldo niet 147 duizend maar slechts 53,9 duizend immigranten binnen en in 2009 34,5 duizend.

  Ter illustratie van de verschuiving:

  Top-10 immigratielanden in 2000
  10167 Nederlandse Antillen & Aruba
  6104 Voormalige Sovjet-Unie
  5564 Verenigd Koninkrijk
  5383 Turkije
  5195 Sovjet-Unie
  5150 Duitsland
  4780 Voormalig Joegoslavië
  4610 Afghanistan
  4482 Marokko
  4445 Irak

  Top-10 immigratielanden in 2009
  13231 Polen
  8299 Duitsland
  5153 Somalië
  4841 China
  4315 Voormalige Sovjet-Unie
  4294 Bulgarije
  4099 Turkije
  4040 Nederlandse Antillen & Aruba
  4034 Verenigd Koninkrijk
  3765 Irak

  Marokko stond in 2009 op plaats 15 met 2388 immigranten; 1,6 procent van het totaal.
  Het aandeel van de Turken daalde van 5.383 in 2000 naar 4099 in 2009, van 4,1 naar 2,8 procent.
  Het aandeel van de Marokkanen daalde van 4.482 in 2000 naar 2.388 in 2009 (plaats 15), van 3,4 naar 1,6 procent.

  Het migratiesaldo van Marokkanen bedroeg in 2000 nog 3377 en in 2009 nog maar 892. Dat van Turken daalde van 4235 naar 1577.

 7. 10

  @ #8
  Dit noemt men dus selectief winkelen in gegevens om ze vervolgens, overgoten met sausje van semi-intellectuele letterbrij, als de waarheid te presenteren.
  Voor Floris V is het natuurlijk, 715 jaar na de dood, best een goede prestatie om alsnog wat op papier te zetten ;-)
  Maar toch, de vooringenomenheid druipt er af

  Misschien een belangrijker onderwerp om je “sociale verontwaardiging” te laten blijken:

  Vandaag sterven er meer dan 25.000 van de honger.

 8. 12

  @8:

  Er is namelijk een bilateraal akkoord uit 1964 met Marokko

  Precies, maar Johanna had ook al opgeschreven, dat dat akkoord nu juist door de rechtse regering van toen is genomen en als eerste door Den Uyl in is geperkt. De roep van toen door vakbonden en links, dat je dat niet zo maar onbeperkt moest doen, werd door de toenmalige de werkgevers goedgezinde regering weg gewuifd, want al die gastarbeiders zouden naar hun eigen land terug keren. Dezelfde onzin horen we nu weer van de werkgevers, en het zijn weer dezelfde regeringen van rechts, die de import van Polen en Roemenen en andere Oost Europeanen geen strobreed in de weg willen leggen, met het oog op de concurrentiepositie van Nederland, wanneer er op wordt gewezen, dat de Polen en Roemenen hier ook massaal zullen blijven.

  het is toch vooral links geweest die de immigranten het meest in de watten heeft gelegd

  Wat bedoel je? Welke maatregelen zijn er door linkse regeringen genomen om speciaal de immigranten in de watten te leggen? Of roep je zo maar wat?

  Neem bijv. de zus van mevrouw Albayrak voor wie de bouw van een nieuw AZC

  Dat gaat dus niet over die gezinsherenigers. Je springt van de hak op de tak. Azielzoekerscentra worden niet gebouwd voor gezinsherenigers.

  Albayrak zelf die een General Pardon verschaft aan duizenden criminelen

  Enig bewijs voor deze stelling? Of laat ik het zo zeggen: kom maar op met je bewijzen, dat alle mensen, die onder het generaal pardon vielen, criminelen zijn, en dat dat op dat moment ook nog eens bekend was ook. Dat er criminelen in die groep zitten, is ongetwijfeld waar, maar jouw stelling is, dat het allemaal criminelen waren. Nou ja stelling…. vooroordeel is een veel beter woord.

  Dan heb je verder toch weinig aan die ene maatregel van Cohen?

  We kunnen er misschien weinig aan hebben, maar het werd niet genoemd als maatregel die het probleem op heeft gelost, het werd genoemd als één van de weinige maatregelen die genomen zijn, en om te laten zien, dat die weinige maatregelen, die genomen zijn, nu juist door links zijn genomen, terwijl rechts veel langer geregeerd heeft.

  En dat in het verleden centrumrechtse kabinetten de flater zijn begaan om “arbeids”-migranten hier naar toe te halen, wil niet zeggen dat rechts daarvan niet geleerd heeft

  Nou, dan ben ik benieuwd naar jouw opsomming van de maatregelen die die mensen genomen hebben. Dat zij met de mond de strengheid zelve speelden, wil niet zeggen, dat dat in overeenstemming is met hun daden. Voorlopig is het bij rechts echter geen daden maar woorden.

  Ik zou nog meer op willen merken, maar ik denk dat de feiten jou toch niet uit komen. De problemen, die je aankaart zijn reëel. De rest van je betoog is een aaneenschakeling van vooroordelen, die je zonder enig bewijs uitroept en gaat volledig aan de feiten voorbij.

 9. 13

  @8 Behaalde successen uit het verleden bieden geen gerantie voor het heden. Het aantal gezinsmigranten uit Marokko bedroeg in 2009 1600. Wat je maar een tsunami noemt. Dat was de vorige eeuw wel anders. In 1980 bijvoorbeeld waren het er 10 duizend.
  Maar ja we leven nu eenmaal in de 21ste eeuw.

  Dat van Marokko en geen eisen stellen aan gezinsmigratie is echt onzin.
  Zeker stonden er in de verdragen clausules dat gezinshereniging mogelijk moet zijn, maar echt niet dat er geen eisen waren.
  Zoals Johanna al zei 100% minimumloon vaste inkomsten (bijstand telt niet), huisvesting en de ‘importbruid’ moet in Marokko een inburgeringscursus doen.

  Weet je wie nu echt de migratiegrenzen open deed? Van Agt/Wiegel in 1979. Praktisch gesproken was er geen eis meer voor gezinshereniging als je al langer dan 5 jaar hier was. Dat waren nog eens tijden. Begrijp je ook waar de 28 duizend immigranten vandaan kwamen uit Turkije en Marokko in 1980.

 10. 14

  @Pedro.

  Een immigratie discussie hoeft zich niet te beperken tot gezinshereniging. Het artikel doet dit ook niet omdat er andere zaken bijgehaald worden, zoals volgmigratie van asielzoekers. Dit lijkt me ook asiel, anders is het kennelijk veilig in het land van herkomst.

  Het voorbeeld van Albayrak lijkt me daarom nog steeds een prima voorbeeld van in de watten leggen, asielzoekers zijn ook immigranten. In de watten leggen, omdat deze mensen van alles krijgen waar een normale NL burger geen recht op heeft: binnen 3 maanden een betaalde
  woning zonder een wachtlijst van 10 jaar of de plicht om te werken voor een uitkering.

  Maar wees gerust, ik heb asielzoekers niet nodig voor het linkse watten argument. Vooral op gemeentelijk nivo is duidelijk waarneembaar dat linkse PvdA gemeenten softer zijn. Hier hoef je namelijk niet te werken voor een uitkering (neem Utrecht, Amsterdam). Terwijl dat bijv. wel moet in Dordrecht. Dit gaat dan niet meer enkel over immigranten, maar ze blijven de grootafnemer van die voorzieningen. Neem verder het vertalen van gemeentefolders in het Arabisch en de miljoenen subsidies aan hobby projecten in Amsterdam die vaak nog mislukken ook, neem het Marokkaanse muziekproject van Fatima Elatik waarbij 30 miljoen aan belastingcenten werden weggepist. Of de gratis kickbokslessen voor onze Nieuwe Nederlanders zodat je jou een stuk effectiever in de maagstreek kunnen trappen als je ergens iets van zegt. Ik zou heel graag willen dat ik deze zaken allemaal verzin, maar het zijn verifieerbare feiten.

  Treurig is m.i. dat er toch een stuk minder wordt geinvesteerd in bijv. de opvang van slachtoffers van loverboys. Maar ja, dat zijn vaak autochtone meisjes die het best wel goed hebben, toch? Immers, de westerling is slecht en heeft het goed, en de niet-westerling is armlastig, zielig en hulpbehoevend. Daar kan het linkse schuldgevoel zijn weg blijven vinden. En het levert als bonus nog flink wat stemmen op! Lang leve het Weg-met-ons beleid.

  De criminele pardonners waar Albayrak aanvankelijk geen weet van had, heeft het bestaan ervan notabene zelf toegegeven op TV en in andere media. 2.700 asielzoekers hadden een bekend crimineel verleden. Dat zijn al duizenden, maar als je er meer wilt vinden tussen de 30.000 pardonners zul je ze vinden. Er is genoeg bewijs, zoek zelf je bronnen, maar dit is er eentje:
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/145572/Al-16.000-illegalen-hebben-pardon-geaccepteerd.htm

  Elsevier, ja. Het zal je hopelijk niet verbazen dat je dit soort nieuwsfeiten moeilijker kunt vinden bij de linkse media. Die passen wat minder goed in hun straatje. Maar goed, laten we verder gaan met je repliek.

  Je bent benieuwd naar maatregelen, dat ben ik ook, want ik zie voornamelijk gesoebat over “schrijnende” individuele gevallen waar de rechter over moet beslissen en niet de politiek. Vooralsnog zal ik moeten vertrouwen op een gedoogakkoord. En ik hoop dat uitkeringen, zoals VVD en PVV willen, pas na een verblijf van 10 jaar worden toegekend. Je komt hier *schrik niet* om te werken.

  Maar ik vrees dat de Europese Superstaat en de verdragen voor veel beleid een stokje steken. Dat verkeerd begrepen gezinsrecht (in het land van herkomst kan men toch ook herenigen?) wordt het einde van Nederland. En als het dat niet wordt, wordt het het feit dat men als gelukzoeker eindeloos door kan proceduren op kosten van de belastingbetaler totdat er 10 jaar zijn verstreken en de media zich er mee gaan bemoeien. Ik ben absoluut niet tevreden over de terugdringing van immigranten tot nu toe. Er zijn kleine succesjes geboekt, maar denk er eerst maar eens over na hoe het toch komt dat we enorme files hebben, wachtlijsten, werkloosheid en hoge belastingen. Ach natuurlijk, dat komt door die stomme autochtone Nederlanders, laten die toch eens weggaan. Weg met ons! Maar goed.

  Uiteindelijk is het het totaalplaatje dat er toe doet. Natuurlijk, in de jaren 70 en 80 had je meer gezinshereniging, in de jaren 90 verschoof het naar asielzoekers. En natuurlijk, ook in de samenstelling is er een duidelijke verschuiving waarneembaar. Per saldo is het resultaat evengoed treurig gezien de toegegeven toename van immigranten. Dus bedankt voor de nuance, maar tevreden kan ik niet zijn. En dus zie ik nog liever een Sietse die 20 bier op heeft dan een Albayrak, want die maakt het probleem alleen maar erger.

 11. 15

  Wat je met je tirade tegen Albayrak helemaal vergeet is dat de motie voor het GP is aangenomen door de Kamer voordat Albayrak staatssecretaris werd. Rita Verdonk was nog (demissionair) staatssecretaris. Het was zelfs zo dat tegen Verdonk een motie van afkeuring werd aangenomen terwijl zij al demissionair was. Een unicum.

  Het GP was helemaal niet iets dat Albayrak heeft verzonnen. Dat ze wel de schuld krijgt maakt deel uit van de totale herschrijving van de geschiedenis door rechts van de afgelopen 50 jaar. Alles wat niet goed uitkwam/uitkomt werd/wordt vervangen door eigen verzinsels.

 12. 16

  Geschiedenis herschrijving? Daar heeft ze dan zelf aan mee gedaan. Ik meen me toch te herinneren dat ze, in haar zelfgenoegzaamheid, goede sier dacht te maken als messias voor de tienduizenden illegalen. Ze stond in ieder geval pal achter het pardon net als haar partij en heeft het overtuigd staan verdedigen. Dan kan je vereenzelviging met die motie verwachten. Maar genoeg over Albayrak. Fortuyn was ook niet zwaar tegen een eenmalig pardon, maar daarna wel voor veel sterkere beperking van immigratie.

  Ik erken dat het openen van de sluizen primair op konto van de VVD en CDA komt. De VVD staat echter een minder verzorgende staat voor dan de PvdA.
  Het is vooral de combinatie van vergaande immigratiestaat en vergaande verzorgingsstaat die NL de nek omdraait. En als je op gemeentelijk nivo kijkt, zeker in Amsterdam, dan is het toch vooral de PvdA die keer op keer laat zien de Partij van de Allochtonen, Arbeidslozen en Allah te zijn. Hier zijn echt geen verzinsels voor nodig.

  De essentie m.b.t. dit artikel is voor mij: misschien heeft Fritsma de details niet goed op orde (het enige citaat dat hier staat is te algemeen en kan op het verleden slaan, in geval welk het klopt), maar zijn visie is m.i. de juiste, terugdringen die immigratie. Wat boeit het, Somaliers of Turken, gezinsmigratie of asiel zoeken, dit land is te vol.

 13. 17

  @16 Fritsma heeft de details niet op orde? Fritsma verkondigt gewoon sprookjes. Dat is waar dit artikel over gaat. Iets dat door jou, ondanks veel woorden, ook niet weerlegd wordt.
  Wat je eigenlijk zegt is: hij heeft geen gelijk, maar toch heeft hij gelijk. Het artikel van Fritsma is een oproep om nu iets te doen, dus reageer ik daar op met de gegevens van het heden. Dat het in het verleden mogelijk anders was, is anno 2011 niet relevant.

  @14 Ik volgde je link. Die maakt prima duidelijk dat het beleid wel werkt. die 2700 mensen waar jij over spreekt, vielen NIET onder de pardonregeling. Met andere woorden: die mensen werden er uit ‘gefilterd’ tijdens de toetsingsprocedure voor het generaal pardon.

  Per saldo is het resultaat evengoed treurig gezien de toegegeven toename van immigranten.

  Die toename van immigranten komt voor rekening van immigranten uit westerse landen, zoals de cijfers laten zien. Als gevolg van de beleidsmaatregelen van voorgaande kabinetten is de immigratie uit niet-westerse landen namelijk al drastisch gedaald. Maar daar hoor je Fritsma niet over. Sterker nog: het beleid dat erop gericht is om de door jou gesignaleerde problemen aan te pakken, wil hij om zeep helpen.

 14. 18

  omdat deze mensen van alles krijgen waar een normale NL burger geen recht op heeft: binnen 3 maanden een betaalde
  woning zonder een wachtlijst van 10 jaar of de plicht om te werken voor een uitkering

  Na gevlucht te zijn en jarenlang (gedurende de procedure) met je hele gezin op één kamer in een AZC gewoond te hebben, al die jaren van 10 euro per week geleefd te hebben, terwijl werken verboden is. Daarna krijgt een asielzoeker idd voorrang bij een woning, maar moet daarna wel net als iedere andere inwoner van NL solliciteren en werken, of heeft recht op een uitkering, net als iedere andere inwoner van NL.

  Ik zou heel graag willen dat ik deze zaken allemaal verzin, maar het zijn verifieerbare feiten

  Maar als je eerlijk bent, geef je toe, dat autochtone clubs dit soort subsidies ook krijgen. Dan wordt de autochtone bevolking ook in de watten gelegd dus.

  Btw: links heeft ook schuldgevoel over de slachtoffers van loverboys hoor, terwijl jij die slachtoffers hier schaamteloos voor een politiek statement gebruikt.

  2.700 asielzoekers hadden een bekend crimineel verleden

  Minder dan een op de tien dus, terwijl je eerder zei, dat het allemaal criminelen waren.

  Ik zie verder dat je ook geen enkele door een rechtse regering genomen maatregel op kunt noemen, niet uit het verleden en niet van de huidige regering. Voorlopig blijft het dus bij geen daden maar woorden.

  maar denk er eerst maar eens over na hoe het toch komt dat we enorme files hebben, wachtlijsten, werkloosheid en hoge belastingen

  En de eerstvolgende zonsverduistering is met evenveel waarheid in zich ook de schuld van de allochtonen. Je bent appels en peren aan het vergelijken. Het zijn vooral blanke autochtonen, die in de files en op wachtlijsten staan, en allochtonen. die werkloos zijn. Hoge belastingen zijn er, omdat we goede sociale voorzieningen willen.

  Hier zijn echt geen verzinsels voor nodig

  Haha. net nadat je je verzinsels over Albayrak hebt recht zitten praten…. Maar wat boeit jou dat? Je hebt je mening al klaar. Dan doen de feiten er niet meer toe.

 15. 20

  rechts heeft de allochtonen binnen gehaald
  links is ze aan het knuffelen (sociaal)
  rechts wil hun fout goed maken en de troep terug sturen
  links wil blijven knuffelen (sociale belangen)

  nederland is vol !
  we kunnen niet de hele wereld uitnodigen en een uitkering geven omdat het sociaal is.

  dat is waar het om draait

 16. 21

  @20: Nou goed nieuws, Links (Cohen) is gestopt met de hele wereld uitnodigen. Het minder goede nieuws: Rechts gaat wel door met het uitnodigen van heel Europa.

 17. 22

  Helaas staat het artikel vol met suggestief proza, terwijl het pretendeert de leugens van Fritsma te ontrafelen. Een voorbeeld:
  “Zoals gezegd waren het de werkgevers en in hun kielzog de rechtse partijen die om de druk op de arbeidsmarkt te verlichten, in de jaren zestig besloten grote aantallen arbeidsmigranten te laten overkomen uit onder meer Marokko en Turkije.”
  Als je die ‘grote aantallen’ bekijkt, is bijvoorbeeld het aantal Marokkaanse gastarbeiders dat via legale weg naar Nederland is gekomen niet meer dan 4000. De overige Marokkaanse migranten waren gelukzoekers, die deels via buurlanden naar Nederland kwamen, en familieleden en partners die overkwamen. Vergelijk dat met het huidige aantal Marokkanen in Nederland, zo’n 350 duizend, en het blijkt dat migratie voor bijna 99% een linkse hobby is. Verder hebben de linkse partijen met multiculti (cultureel Marxisme) het klimaat geschapen waarin ongebreidelde migratie als een zegen werd gepresenteerd. Rechts beschuldigen van alle problemen met migratie is totaal onzinnig.

 18. 24

  @22: is de waarheid onzinnig?

  @20:

  rechts wil hun fout goed maken en de troep terug sturen

  Rechts wil de gasten, die ze binnen gehaald hebben met de beloftes en de door rechts getekende overeenkomsten, dat ze hier konden blijven en hun gezin over konden halen, nu inclusief hun hier geboren en getogen kinderen weg jagen. Links wil zich aan het door rechts gegeven woord houden.

  we kunnen niet de hele wereld uitnodigen en een uitkering geven omdat het sociaal is

  Daar is iedereen het wel mee eens. Maar probeer dat dan maar eens aan VVD en CDA uit te leggen, die nu de rode loper voor de Oost Europeanen uit hebben gelegd.

 19. 25

  @ Joost: ik vind dat je hier een discrimerende uitlating doet over allochtonen, alsof die geen van allen werken. Ik heb gewezen op de werkloosheid en het gebrek aan banengroei, waardoor alle nieuwe nederlanders onmogelijk allemaal een baan kunnen krijgen. Maar het fileprobleem lijkt mij te maken hebben met overbevolking. Er is weinig ruimte, veel is volgebouwd. Hoe meer woningen, hoe minder ruimte voor infrastructuur. Ruimte is immers schaars. Ik ken geen allochtonen die in een appartement van 0 bij 0 wonen. Ook krijg je meer stoplichten en kruisingen naarmate er meer volgebouwde woongebieden bijkomen. Lijkt me geen rocket science?

  @pedro: “Maar als je eerlijk bent, geef je toe, dat autochtone clubs dit soort subsidies ook krijgen. Dan wordt de autochtone bevolking ook in de watten gelegd dus.”

  Dat klopt, maar ik zeg toch niet dat dat wel opeens goed is? Het is allebei fout. Schaarse dingen verspillen is fout, als je die verspilling verdubbelt omdat je bepaalde groepen ten onrechte extra zielig vindt is dat dubbel kwalijk.

  “Btw: links heeft ook schuldgevoel over de slachtoffers van loverboys hoor, terwijl jij die slachtoffers hier schaamteloos voor een politiek statement gebruikt.”

  Als dit zo is, waarom wordt hier dan minder aan uitgegeven dan aan de vele knuffelprojecten voor allochtonen, gratis kickboksen voor Marokkanen, snoepreisjes voor kransschoppers, 2000 euro om het rustig te houden tijdens oud en nieuw (stuk voor stuk horrorverhalen uit het darmstelsel van jaren van PvdA gemeentebeleid)? De daden van links kloppen dan niet met het gevoel.

  “Minder dan een op de tien dus, terwijl je eerder zei, dat het allemaal criminelen waren.”

  Waar ik het eerder over had, waren duizenden criminelen. 2.700 is volgens jou minder dan duizenden? En ik heb niet gezegd dat dit alle pardonners waren.
  Een aanzienlijk deel hiervan moest hiervan inderdaad wel weg, maar ga niet te vroeg juichen en lees hieronder verder.

  “Ik zie verder dat je ook geen enkele door een rechtse regering genomen maatregel op kunt noemen, niet uit het verleden en niet van de huidige regering. Voorlopig blijft het dus bij geen daden maar woorden.”

  Dat klopt, want we zitten zwaar in de workmate dankzij de Europese Superstaat en de gerechtshoven die zo hun eigen uitleg hebben waar het de grondwet betreft.

  “En de eerstvolgende zonsverduistering is met evenveel waarheid in zich ook de schuld van de allochtonen. Je bent appels en peren aan het vergelijken. Het zijn vooral blanke autochtonen, die in de files en op wachtlijsten staan, en allochtonen. die werkloos zijn. Hoge belastingen zijn er, omdat we goede sociale voorzieningen willen.”

  Ik had het toch al gevraagd: wanneer gaan die rot autochtonen toch eens weg uit dit land? Bevolkingspolitiek is al meer dan 30 jaar een taboe door types als jij. Het mag blijkbaar niet besproken worden, alsof er geen schaarste is van goederen, ruimte en banen. En er wordt meteen gedaan alsof allochtonen de zondebok zijn bij partijen als de PVV. We hebben het over de stroom mensen die erbij komen, ongeacht herkomst. Denk je dat allochtonen blij zijn met die instroom?

  “Je hebt je mening al klaar. Dan doen de feiten er niet meer toe.”

  Welke feiten heb ik genegeerd dan? Ik heb erkend dat rechts tot nu toe zo goed als niks heeft kunnen doen en mede veroorzaker is. Dat de huidige instroom een andere samenstelling heeft (boeiend). Over Albayrak hieronder meer. Wat mis je eigenlijk nog?

  @Johanna

  “Wat je eigenlijk zegt is: hij heeft geen gelijk, maar toch heeft hij gelijk.” De visie van Fritsma op het terugdringen vind ik de juiste. Laten we nog eens kijken naar wat hij volgens jou precies zegt. “Fritsma klaagt verder dat de politiek nooit goed ingegrepen heeft. Hij richt zijn pijlen vooral op de Marokkanen, maar die maken de laatste jaren slechts zo’n anderhalf procent van de totale immigratie uit”

  Ingegrepen heeft…aha, dus het ging inderdaad over het verleden. Ook al zijn er verbeteringen geweest aan het begin van deze eeuw, staat Fritsma’s bewering nog steeds als een huis, ondanks je uitgebreide verhaal. Dat is toch een beetje zonde van al dat werk.

  M.b.t. het verhaal van Albayrak is het nuttig een artikel te lezen van, jawel! Sietse Fritsma.

  http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=343&Itemid=6

  “Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie heeft naar aanleiding van een vraag mijnerzijds ook aangegeven dat criminelen buiten de pardonregeling vallen. Terwijl de Nederlandse bevolking opgelucht ademhaalt, is de werkelijkheid dat vele veroordeelde geweldplegers, inbrekers en tasjesdieven wel degelijk een verblijfsvergunning krijgen. Iemand die een misdrijf heeft gepleegd en minder dan een maand gevangenisstraf heeft gekregen, wordt namelijk niet uitgesloten van de pardonregeling. In de brief die enkele dagen geleden aan de Kamer is gestuurd, staat dit voor het eerst duidelijk beschreven. Het bleek ook al uit het regeerakkoord, maar daar stond het zo stiekem in beschreven, dat het niemand was opgevallen.”

  Bedankt, Sietse. De cirkel is weer rond.

 20. 26

  @FlorisV Je kan asielzoekers niet tegelijkertijd beschuldigen van het bovengemiddeld hebben van een uitkering, en dat ze files – mede – veroorzaken. Werklozen rijden over het algemeen niet in de auto in de spits.

  Het op overbevolking gooien is een beetje zwak, zeker gezien de aantallen totaal niet significant zijn, want we hebben het over een paar duizend mensen op een bevolking van 16 miljoen.

  Je bedenkt gewoon on the fly argumenten die inhoudelijk zwak zijn, en op het moment dat iemand dat aanstipt bedenk je gewoon weer een aantal nieuwe.

 21. 27

  @24 Opnieuw geeft de Volkskrant weer waar Fritsma een podium krijgt. Opvallend nietwaar? En maar klagen over de linkse media.

  Fritsma schrijft: ” de werkelijkheid dat vele veroordeelde geweldplegers”
  Vele? Hoeveel zijn dat er? Op welk onderzoek baseert Fritsma dat? Welk kamerstuk bijvoorbeeld?

  Fritsma gebruikt heel veel van dat soort woorden als hij geen getallen kan noemen en iets even flink wil aanzetten.
  Concreet wordt het nooit.

  De ware gelovige vraagt zich dat echter nooit af. Fritsma zegt het dus het is zo.

 22. 28

  @Joost

  inhoudelijke zwakte bespeur ik vooral bij je feitenkennis.
  Je hebt het over een paar 1000, LOL.

  Het waren er op het hoogtepunt 50.000 aanvragen per JAAR. En dat was in 2004 ongeveer 10.000, er is echter weer een flinke toename geweest in de afgelopen jaren waardoor we nu rond de 17.000 zitten. Meer dan de helft wordt toegelaten, waardoor NL kampioen van Europa is. En dan hebben we het nog niet over de afkeuringen waarbij uiteindelijk toch een rechter of ambtenaar na eindeloos herprocederen beslist dat iemand toch mag blijven.

  En dat zou de schaarste van ruimte (en dus mobiliteit) niet beinvloeden in NL? Elk jaar? Dit is toch niet zo moeilijk?

  Je geeft er blijk van mijn betoog over schaarste “on the fly” ofwel niet gelezen te hebben ofwel niet te begrijpen. Even vermakelijk als treurig om zo vaak te zien dat wanneer een beroep wordt gedaan op feiten en logica, deze vaak niet kloppen.

  Er zijn veel zaken die ik ongeveer wel weet. Maar bepaalde zaken moet ik ook naslaan, door bronnen onderzoek. Ik zit er meestal niet ver naast. Maar het voordeel van een linkse ideologie is natuurlijk dat je alles al weet en nooit feitenonderzoek hoeft te doen. Want als die vervloekte feiten het niet eens zijn met je ideologie, dan pas je die feiten toch gewoon aan? Of je houdt ze onder de pet. Het heeft jaren lang zo gewerkt en het werkt nog steeds zo. Maar steeds meer mensen worden wakker dankzij internet en het langzaam verdwijnen uit de taboesfeer van het onderwerp immigratie.

 23. 29

  @Vandijke

  Mijn God is het nu werkelijk zo moeilijk om zelf even onderzoek te doen naar de cijfers? Ze zijn in deze thread zelfs al genoemd, met een link erbij!

  2700 criminelen, 1800 te crimineel bevonden om officieel te mogen blijven, 900 niet crimineel genoeg bevonden naar de smaak van Nebahat, ook al was het bij haar bekend dat ook daar leugenaars, bedriegers en erger onder zaten. Concreet genoeg voor je? Niet voor mij, want hoe zit het met die gehele groep van circa 30.000, verder allemaal zuivere koffie? Maar goed.

  Fritsma heeft niet altijd vanaf het pluche zitten kijken wat er op papier gebeurt in NL, maar heeft de praktijkervaring dat een groot deel sowieso mag blijven, gedoogd dan wel legaal. Daar heb ik meer respect voor dan voor omhooggevallen nitwits als Albayrak, onderdaan van Erdogan, die haar door haar paspoort verbied de Armeense genocide te erkennen. Die vervloekte feiten weer.

 24. 30

  @Floris: [/q]Dat klopt, maar ik zeg toch niet dat dat wel opeens goed is? Het is allebei fout[/q]
  Maar waarom heb je het maar over een kant dan? Waarom zou een kant daar de schuld van zijn? Je doet het 2 alinea´s verder opnieuw, net alsof de subsidies alleen aan allochtonen worden gegeven. Er is gewoon een subsidiepot en iedereen in ons land kan daar aanspraak op maken. De subsidiepot groeit of verkleint niet doordat er meer of minder mensen in ons land komen, maar is afhankelijk van de daarvoor ter beschikking gestelde gelden, en dat is weer afhankelijk van de Rijksbegroting. Is er minder geld, dan dalen de subsidies, is er meer geld, dan is er meer ruimte voor subsidies. De grootste hoeveelheid subsidies gaat trouwens naar autochtonen, middels de HRA.

  Waar ik het eerder over had, waren duizenden criminelen. 2.700 is volgens jou minder dan duizenden?

  Daar heb je gelijk in, dat heb ik verkeerd onthouden. Nu graag een reactie op de reactie van Johanna, dat die 2700 criminelen juist geen pardon hebben gekregen, en dat dat de reden is, dat je weet dat er 2700 criminelen onder die manen zaten (ja, ook links erkent dat criminelen veel eerder zullen proberen ons land legaal of illegaal binnen te komen dan gewone mensen, al was het alleen maar omdat zij daar meer mogelijkheden voor heben, en daar hebben we dus een asielsprocedure e.d. voor, om het kaf van het koren te splitsen).

  we zitten zwaar in de workmate dankzij de Europese Superstaat en de gerechtshoven die zo hun eigen uitleg hebben waar het de grondwet betreft

  Eh pardon? De rechtbanken, gerechtshoven e.d. controleren de wetten die door parlementen en regeringen gemaakt worden. Zij bepalen wat de grondwet inhoudt. Dat is de basis van de rechtsstaat. Zij hebben niet hun eigen mening, zij bepalen wat de inhoud is. Jij bent degene, die daar zijn eigen mening over heeft.
  Als we dit niet aan de rechtsstaat en haar instituties overlaten, krijgen we ‘recht’ dat op willekeur is gebaseerd. We hebben honderden jaren gevochten om van die willekeur af te raken.

  Bevolkingspolitiek is al meer dan 30 jaar een taboe door types als jij

  Rassenpolitiek is al 70 jaar lang terecht onbespreekbaar. En bevolkingspolitiek in de vorm van immigratiebeperking is de afgelopen 70 jaar alleen door links uitgevoerd, terwijl rechts de hele wereld binnen haalde.

  Wat mis je eigenlijk nog?

  Het gaat om de kwalificaties, die je uit blijft delen, terwijl je toe geeft, dat de basis, waarop je die kwalificaties uitdeelt, onjuist is. Als je het over de subsidies hier hebt, heb je het over de allochtonen, die hier al zijn, en als je daar op aan wordt gesproken (files e.d.), doe je net alsof je het allen over de instroom hebt, die hier nog niet is.

  Iemand die een misdrijf heeft gepleegd en minder dan een maand gevangenisstraf heeft gekregen, wordt namelijk niet uitgesloten van de pardonregeling

  Tsja… Dat soort zit namens de PVV in de Tweede Kamer en gemeenteraden. Laat ze eerst die balk maar eens uit de eigen ogen verwijderen.

 25. 31

  @FlorisV. We hebben het niet over het verleden, maar over het nu. 8000 op een bevolking van meer dan 16 miljoen, dus. Dat is een toename van minder dan 0.05%.

  Is het nou zo moeilijk om dat niet significant te noemen, zelfs als het jaarlijks is?

 26. 32

  @31 8000 betrof het aantal ‘importbruiden’. Inclusief gezinshereniging is het cijfer wat hoger, 15.330, maar dat is dan inclusief meereizende kinderen en de partners en kinderen van arbeidsmigranten, erkende vluchtelingen, etc. Maar dan nog is het een fractie van onze totale bevolking.

 27. 33

  Ah, ok. Dus minder dan 0,1%. De conclusie blijft staan. Elke samenleving kan een aanwas van 0,1% per jaar makkelijk aan zonder zijn identiteit te verliezen, een merkbaar hogere werkloosheid te kennen, of een significant groter fileprobleem te krijgen.

 28. 34

  @32/33: die vervloekte feiten hè, waar Fritsma geen behoefte aan heeft, want “Fritsma heeft niet altijd vanaf het pluche zitten kijken wat er op papier gebeurt in NL, maar heeft de praktijkervaring dat een groot deel sowieso mag blijven, gedoogd dan wel legaal”.

  Hoewel hij er misschien wel beter aan zou doen die papiertjes af en toe te lezen, in plaats van op zijn onderbuikgevoel praktijkervaring te vertrouwen. Als hij zich op onderzoeken en cijfers, die zwart op wit vast zijn gelegd, zou baseren, heeft hij de praktijkervaring niet nodig om zich te rechtvaardigen, want dan kan hij zich op echte harde cijfers beroepen. Het probleem is dan wel, dat hij dan niet meer kan roepen, wat hij wil. Al die harde cijfers beperken zijn vrijheid van meningsuiting.

 29. 35

  @30 Hoewel de pardonregeling niet het onderwerp van het artikel is, toch nog maar een extra reactie op je stelling van 2700 criminelen.
  Om te beginnen stelt het artikel in Elsevier niet dat er sprake is van 2700 criminelen. Ik citeer:

  Van 2.700 asielzoekers is inmiddels bekend dat zij niet onder de regeling vallen, onder meer vanwege een crimineel verleden. Ongeveer 1.800 van deze illegalen worden het land uitgezet.

  Cruciale zinsnede: ‘onder meer’. Er waren meerdere redenen, waaronder tijdelijk verblijf buiten Nederland.

  Zoals ik al eerder schreef, vielen die 2700 juist buiten de boot, wat laat zien dat er wel degelijk een goede toetsing heeft plaatsgevonden. Iets wat door jou tot nu toe niet weersproken is.
  De criteria om onder de Pardonregeling te vallen zijn bovendien op democratische wijze tot stand gekomen: er was een ruime meerderheid in de Tweede Kamer die dat steunde, inclusief het besluit om antecedenten niet tegen te werpen als er sprake was van een onherroepelijke en onvoorwaardelijke veroordeling van minder dan een maand. Daar kun je nu van alles van vinden, maar dat maakt het toenmalige besluit niet minder democratisch.Van de 6000 mensen die na een toets op de criteria zijn afgewezen, is circa 35 procent afgewezen op grond van de openbare orde ofwel zo’n 2100 mensen. 600 minder dus dan jij beweert, mensen die dus, ik herhaal het nog maar eens, geen verblijfsvergunning kregen.
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31018-57.html

 30. 36

  @29 die reactie slaat werkelijk helemaal nergens op.

  Ik vraag nogmaals hoeveel is ‘vele’ en dat vele slaat op het aantal mensen die cumulatief minder dan een maand een maand gevangenisstraf hebben gekregen. Die lichte gevallen mochten blijven.
  Dus nogmaals op grond waarvan concludeert Fritsma dat het er ‘vele’ zijn.
  De cijfers die jij noemt -Johanna zei het al- ging daar niet over.

  Ik ben niet onder de indruk van de ervaring van Fritsma.
  Ik heb het nodige uitgezocht. Vier artikel staan op mijn website alleen al over de eerste vijf bladzijde van Fritsma’s boekje ‘De immigratieramp van Nederland’. Een en al bedrog.

 31. 37

  Redactie: woordendiarree, wis. Probeer het eens kort en bondig, dan word je nog eens gelezen.

  Waarschuwing. Uitspraken moeten worden onderbouwd.

 32. 38

  Reactie 37 is pure spam 7419 woorden gecopieerd.
  Probeer het nog eens opnieuw wijkcommité, maar nu met een link en gaarne bewijzen voor de vele beweringen, want die ontbreken geheel.

 33. 39

  Whahaha, laat me toch niet lachen met deze bullshit.
  wie denken jullie dat hier genoemd worden als autochtone nederlanders?

  “56 procent van alle ‘importhuwelijken’ gesloten door autochtone Nederlanders.”

  Zijn dat niet de 2e en derde generatie marrokanen en turken?

  zo kunnen we alles wel gaan berekenen, zo ook ligt het misdaadcijfer toch niet hoger bij allochtonen?

  Nee, ook omdat 2e generatie marokanen als autochtonen worden meegerekend. moet je eens kijken bij de bajes, weet zeker dat 90% een niet hollands kleurtje heeft.

  word tijd dat we de problemen eens met waarheid bestrijden. die oogkleppen werken niet echt

 34. 40

  Euh dat is best lastig zonder de juiste cijfers. Het cbs registreerd een 2e en 3e generatie allochtoon als autochtoon.

  niet helemaal eerlijk want nu is er niet meer te zien waar het grote probleem nu echt ligt, ja een rondje door de bajes heen zal voldoende zijn, maar dit mag niet worden benoemd. stel je toch eens voor dat we het beestje bij de naam noemen, nederland klimt pas uit dit financiele dal als we weten wat de grote oorzaak is. daarom lijkt me etnische registratie noodzakelijk.

 35. 42

  Heb ik ongelijk dan Harm? ik ken toevallig een aantal gevangenis bewaarders, die zeggen ook dat de meeste die in de gevangenis zitten van Marokkaanse afkomst zijn.

  maar goed, verder lopen, oogkleppen op. niets aan de hand mensen…

 36. 43

  Dat past niet binnen het redactionele beleid van de VK. Die plaatsen geen artikel als die niet in tenminste drie vervolgartikelen moet worden gecorrigeerd. Anders komen ze niet aan voldoende gratis bladvulling voor de opiniepagina.

 37. 44

  @ 042

  Wat ouder -, maar niet verouderd cijfermateriaal.

  In haar rapport MET DE NEUS OP DE FEITEN schrijft de Commissie Jeugdcriminaliteit dat die criminaliteit sinds 1980 weer is gestegen. Veel criminele jongeren blijken van buitenlandse afkomst. Het gaat daarbij om jeugd van Surinaamse -, Antilliaanse -, Turkse – en met op kop Marokkaanse afkomst.

  In september 1997 merkte de Nederlandse Minister van Justitie op dat de allochtone jeugd oververtegenwoordigd is in de Nederlandse misdaad. Naar schatting van het Ministerie van Justitie verblijven 1500 Islamieten in justitiële strafinrichtingen. In 1993 zaten er 37.000 mensen voor hun verdiende loon in een gevangeniscel. Bijna de helft van de gedetineerden zat een straf van 2 jaar of meer uit. De helft van deze populatie is buiten Nederland geboren. In 1991 was het percentage allochtone gedetineerden 44%. Deze laatste cijfers worden bevestigd in het artikel geschreven door M. de Boer over allochtone criminaliteit, opgenomen in de bundel ‘multicultureel nederland’ in 70 vragen, Anno 2002, pp. 199-202.

  Berichten uit bronnen die zich bezwaarlijk als racistisch laten ‘kaltstellen’, geven intellectuele – en morele satisfactie aan critici van de NMI en aan allen die de waarheid en de vrijheid zijn toegedaan. Het eerbare instituut WODC geeft dd 1997 namelijk de volgende informatie door:

  ‘Ethnische minderheden in Nederland plegen 1,5 tot 3 x vaker een misdrijf dan autochtonen van en in hetzelfde land. Wordt met de zwakkere sociale positie geen rekening gehouden en met het feit dat allochtonen meer jongeren tellen in de ‘risico’-leeftijden voor criminaliteit, dan plegen allochtonen 3 tot 6 keer zoveel delicten.’

 38. 45

  Fritsma’s bestrijding van de idee dat Niet-Westerse immigranten allen of meestens asielzoekers zouden zijn, is nuttig en gewenst. Want impliciet of expliciet wordt de NMI zo aan het publiek (politiek) verkocht.

  En uit een vrij recent onderzoek – maar ik citeer uit het geheugen – is gebleken dat bij een onreflecterend publiek die immigranten primair ook zo worden ‘gezien’: als asielzoekers, op vlucht voor een wreed regime.

  En op die gevoelige manier blijft het draagvlak voor het onderhouden van de NMI behouden. ‘Een vluchteling, misschien een ama nog wel, hoe durf je die terug te sturen. Zeg, ben jij soms een fascist’?

  Wie dat ook zag, was Jan Pronk.
  ‘…zo kan men dit land alleen maar binnen om humanitaire redenen. En als dat geen gezinshereniging is dan moet het asiel zoeken zijn. Dus zeggen de mensen dat ze asiel zoeken, ook al is dit in de meerderheid der gevallen niet zo. Dus raakt het desbetreffend kanaal verstopt [….]. En na zo’n zeer lange procedure gaan ze in de illegaliteit.’ (NRC, 25.06.94).

  Ze wisten het dus, en ze hebben het land laten verrekken.

 39. 47

  @ 46
  Hier stelt zich een interessant probleem. Ik zou erop kunnen en willen reageren, had je mij niet ooit onoverkomelijk op gasso voor ‘filho de putá’ uitgemaakt.

 40. 49

  @47 (filho da puta)

  Waarom mensen in de criminaliteit en/of de gevangenis belanden is niet te reduceren tot één factor zoals etniciteit of huidskleur. Als jij suggereert dat Marokkaan-zijn je eerder op het slechte pad brengt dan dien je ook te kunnen uitleggen waarom de overgrote meerderheid van de Marokkanen wel op het goede pad blijft. (—> ofwel: de slechte Marokkanen hebben iets wat de goede Marokkanen niet hebben en wat slechte Turken of slechte autochtonen weer wel hebben).

  Racistisch geleuter dus van je. Opzouten.

 41. 50

  Fritsma’s bestrijding van de idee dat Niet-Westerse immigranten allen of meestens asielzoekers zouden zijn, is een gevecht tegen windmolens.

  Wie zich wil verzetten tegen de import van goedkope arbeidskrachten uit arme landen, doet er beter aan links te stemmen, dan op betweters, die achteraf gaan lullen, dat er te veel buitenlanders met een lage opleiding in ons land zijn. De linkse partijen hebben zich vanaf de jaren zestig verzet tegen de import van goedkope buitenlandse arbeidskrachten. De rooms liberale rechtse kabinetten hebben de contracten met Marokko en Turkije gesloten, die de aangetrokken arbeidskrachten uit de meest achterlijke gebieden van die landen de mogelijkheid gaven na 2 jaar hun gezinnen over te laten komen.

  Maar veel nut zal dit weer wel niet hebben, want iemand die denkt, dat de meerderheid van de Nederlanders denkt dat alle buitenlanders vluchtelingen of asielzoekers zijn, is niet bijster slim en gelooft de propaganda, die Fritsma en zijn collega’s daarover verspreiden, die consequent asielzoekers en buitenlanders of allochtonen door elkaar heen gebruiken. Zij zijn degenen, die er voor zorgen, dat een deel van het publiek denkt dat allochtonen en asielzoekers gelijk te schakelen zijn. Fritsma bestrijdt een stropop en alleen erg domme mensen zien dat niet.