Opgedrongen herdenking

Foto: Dordrecht: het Hof, voormalig Augustijnenklooster, waar de Staten van Holland in 1572 misschien vergaderden. copyright ok. Gecheckt 06-11-2022

OPINIE - Ik word niet gauw boos, maar als ik een collega-wetenschapper onzin hoor beweren over een zaak waar ik wat vanaf weet, dan is het zover. Ik heb het over Herman Pleij. Pleij is een emeritus (gepensioneerd) hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, met als specialisme de heel Late Middeleeuwen, eigenlijk meer de Vroegmoderne Tijd. Hij is vooral geïnteresseerd in wat genoemd wordt “de cultuurhistorische achtergronden van de nationale identiteitsvorming” en heeft daar ook diverse boeken over geschreven. Waaronder Moet kunnen, dat ik hier besproken heb.

Hij houdt zich dus ook bezig met de moderne volkscultuur en probeert te duiden waar die vandaan komt. Dat doet hij (meestal) leuk, want hij heeft de gave van het woord, waardoor hij pakkend kan vertellen en puntig en toch komisch kan duiden. Vandaar ook dat hij veel op tv te zien is als het weer eens over onze identiteit gaat en ook een graag gezien spreker is. Je kunt hem dan ook voor zoiets huren.

De organisatoren van het Feest van de Vrijheid, afgelopen woensdag 19 juli 2017 in en om het Hof in Dordrecht hadden dat ook gedaan. Hij heeft zijn praatje daar gehouden, neem ik aan, en werd later geïnterviewd door Thijs Blom van RTV Rijnmond. In een later op internet te vinden artikel werd hij geciteerd met deze zin:

De Eerste Vrije Statenvergadering in 1572 in Dordrecht is zo’n belangrijk moment geweest in de Nederlandse geschiedenis, dat het een Nationale Feestdag zou moeten worden.

In de erbij geplaatste podcast had hij nog een paar opzienbarende uitspraken. Op de vraag of het feest belangrijk was antwoordde hij:

Jawel, maar niet alleen voor Dordrecht, maar ook voor Nederland, want hier is Nederland begonnen.

En even later:

…de steden besluiten het niet meer te pikken en keren zich af van de vorst.

Om nog weer verder te beweren:

De staten van Holland dat is een soort tweede kamer… die stellen de vrijheid van godsdienst vast en dat is uniek in de wereldgeschiedenis.

Pleij maakte ook de vergelijking met Independence Day, the Fourth of July, waarop de USA met barbecues en vuurwerk herdenkt dat ze onafhankelijk van Groot Brittannië werden, en met Quatorze Juillet wanneer de Fransen het begin van de Revolutie herdenken met veel militaire parades en vuurwerk. En waarom zouden we dat hier niet doen met 19 juli vanwege die o zo belangrijke Eerste Vrije Statenvergadering?

Elders noemde hij nog het feit dat ze in Philadelphia het gebouw waar de ondertekening van de Declaration of Independence had plaatsgevonden in de twintigste eeuw hebben moeten reconstrueren, want er was door het veranderen en bijbouwen van het originele gebouw niet veel meer over, terwijl wij hier gewoon het Augustijnenklooster nog hebben staan waar het allemaal gebeurde. Hij weet waarschijnlijk niet dat het helemaal niet zo zeker is dat die bewuste vergaderingen (19 tot en met 23 juli) daar hebben plaatsgevonden. Er is maar één bron voor die dat zegt en die dateert van honderd jaar later. Maar dat zal wel nooit echt bewezen kunnen worden.

Dat is echter helemaal het punt niet. De vergaderingen begonnen op 19 juli in Dordrecht, gingen op 25 juli in Rotterdam verder en waren op 28 juli afgelopen. Op die dag werden in Delft, waar men inmiddels vergaderde in het stadhuis, de notulen afgesloten. Iedereen kan dat zien: ze staan gewoon op internet. De notulen van de vergaderingen in Dordrecht van 19-23 juli: hier. En die te Delft van 28 juli: hier. Volgens de notulen werd er niets beslist over de vrijheid van godsdienst (= religie). Er staat onomwonden:

Voorts heeft Marnix verklaard dat het de intentie (bedoeling) is van de prins dat er vrijheid van godsdienst zal heersen tussen gereformeerden en roomsen en dat iedereen die in het openbaar kerken of kapellen zal gebruiken (en dat zal door de overheid geordonneerd worden) dat ongehinderd zal kunnen doen zonder dat iemand zich daarmee bemoeit. Geestelijken zullen in hun werk ontzien worden en als iemand hen vijandig behandelt of mishandelt gaat dat in tegen het advies van de Staten Generaal van deze landen dat zal worden verordonneerd. De gedeputeerden hebben zich aan deze intentie van de prins geconformeerd.

Is het zo moeilijk te begrijpen? Er is niets besloten, de Staten Generaal moet nog over die bedoeling van de prins beslissen en daar is het zelfs op de Unie van Utrecht in 1579 niet van gekomen. Dat is toch niet zo moeilijk? De gedeputeerden willen best aan de wens van de prins tegemoet komen, maar ze hebben voorlopig andere, dringender zaken aan hun hoofd. Eerst Alva en zijn troepen eruit en dan zien we weer verder.

Alle in Dordrecht, Rotterdam en Delft genomen besluiten zijn ondertekend door gehoorzame onderdanen van de Spaanse koning. Ze waren niet in opstand tegen hun vorst, maar hun punt was dat het negeren van hun privileges door de Spaanse houwdegen Alva niet meer gepikt werd. Ze hadden niet de bedoeling een eigen onafhankelijke staat te beginnen, zelfs in 1581 bij het Placcaet van Verlatinghe was dat niet aan de orde. Toen het echt niet anders kon hebben ze in 1588 Filips II afgezet wegens grove schending van hun rechten en de republiek uitgeroepen. En dat was met meer dan alleen de Staten van Holland.

Als professor Pleij die Staten dan ook nog met een Tweede Kamer vergelijkt, misschien om het begrijpelijk te maken voor de luisteraar, dan is hij verkeerd bezig. Dat die Staten een democratisch gekozen groep mensen was die de regering (vorst plus parlement) moet controleren is zo anachronistisch dat het belachelijk is. Vanuit de mond van iemand die zich historicus noemt is het bovendien gênant.

Overigens kloppen de vergelijkingen van onze in Dordrecht begonnen onafhankelijkheid met de Amerikaanse en Franse herdenkingen ook van geen kanten. De eerste is een onafhankelijkheidsverklaring naar de Britse Kroon toe met een behoorlijk filosofische inhoud: “de onafhankelijkheid werd in de verklaring gerechtvaardigd door een aantal “waarheden” die de ondertekenaars “vanzelfsprekend” achtten: dat alle mensen gelijk geschapen zijn, dat ze door hun schepper zijn uitgerust met bepaalde rechten en dat onder die rechten valt: het recht op leven, op vrijheid en op het nastreven van geluk.” Allemaal dingen die in dat land nou niet echt voor iedereen golden en gelden.

De Fransen vieren op 14 juli de bestorming door revolutionair gepeupel van de Bastille, een uit de Middeleeuwen daterende gevangenis, in 1789 om aan kruit voor hun gestolen wapens te komen. De officiële instelling van deze viering dateert trouwens pas uit 1880 want

de vaderlandsliefde kon na het debacle van de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871) immers wel een oppepper gebruiken

zoals het op Wikipedia cynisch te lezen staat. Er waren bij elke wisseling van het soort regering in Frankrijk in de negentiende eeuw al heel wat nationale feestdagen aan vooraf gegaan. Daaraan kun je al zien dat het niet bepaald een definitieve onafhankelijkheid betrof. Die is na 1789 nog diverse keren teloor gegaan en weer uitgeroepen; Frankrijk heeft nota bene inmiddels al de Vijfde Republiek. Die bestorming was trouwens een volkomen toevallige keuze en is destijds alleen in 1790 maar een keer herdacht; het had net zo goed een ander wapenfeit uit die dagen kunnen zijn.

De Amerikanen hebben nog tot 1783 gevochten om van de Britten los te komen en kregen in 1782 van de Republiek, als tweede natie, de erkenning dat ze een echte staat waren. Ze zijn ons daar nog steeds kinderlijk dankbaar voor. Voor de oorspronkelijke inwoners van Noord-Amerika en de alom aanwezige zwarte slaven begon de ellende nu pas echt. Die bleken toch niet zo gelijk geschapen te zijn. En dat hebben ze geweten.

In Frankrijk nam na de Jacobijnse terreur van de Revolutie eerst het Directoire de macht over en daarna Napoleon Bonaparte die het zelfs tot keizer schopte. Nadat hij in heel Europa een onvoorstelbare hoop ellende aangericht had, werd Frankrijk nog een aantal keren afwisselend weer republiek en keizerrijk. De Derde Republiek heeft dus in 1880 geprobeerd het volk mee te krijgen in een nationale feestdag op 14 juli. Daar zijn de Vierde en Vijfde gewoon mee doorgegaan, maar eigenlijk is dat gedoe niets anders dan een poging tot het opwekken van een eng nationalistisch en chauvinistisch gevoel.

Gelukkig is het voor de meeste inwoners van die landen gewoon een vrije dag, is het meestal mooi weer en kan je dus lekker buiten eten bij de barbecue. Met vuurwerk na. Je zou bijna denken dat zo’n datum daar speciaal voor is gekozen, zoals Pleij ook al opmerkte.

Als je voor Nederland iets vergelijkbaars, dus het afstoten van de oude orde en wat nieuws beginnen, zoekt kun je dat vinden in de Vrede van Munster uit 1648, het officiële einde van de Tachtigjarige Oorlog. Eén van de gevolgen daarvan was echter wel dat het calvinistische protestantisme daarbij officieel staatsgodsdienst werd en de bezittingen van de katholieke kerk definitief aan de Republiek vervielen. Bovendien mochten de katholieken niet in het openbaar hun godsdienst belijden en waren ze tot 1795 aangewezen op schuilkerken. En werden ze buitengesloten van overheidsbetrekkingen. Dus sinds 1572 was er niets veranderd: hoe bedoelt u vrijheid van meningsuiting, religie en geweten?

Bovendien hebben wij daarna ook nog diverse keren onze vrijheid verloren en weer moeten herwinnen. Die van de laatste keer, in 1945, wordt nog wel gevierd en herdacht, al gaat dat de laatste jaren steeds moeizamer. Maar als je ziet hoe die van 1813 een paar jaar geleden kunstmatig moest worden opgepompt, laat staan dat de Bataafse Revolutie van 1794-1795 nog wordt herinnerd, dan kun je niet echt zeggen dat het ‘hervinden van de vrijheid’ hier erg leeft.

De hele roep om onze zogenaamde vrijheid van meningsuiting te vieren met een nationale herdenking, zoals onlangs in een artikel in het Reformatorisch Dagblad van 17 juli jl, werd bepleit, riekt naar manipulatie van de naar een eigen identiteit op zoek zijnde burger. Zoals dat in de negentiende eeuw gebeurde om het volk feestend achter God, Nederland en Oranje te krijgen. Na die rommelige en eigenwijze Republiek van door allerlei oligarchen bestuurde provincies en steden, met hun altijd naar vorstenstatus strevende stadhouders, werd de nationale geschiedenis herschreven om gehoorzame onderdanen van het nieuwe koninkrijk der Nederlanden te kweken. Inclusief de katholieken, die nu niet zulke goede herinneringen hadden aan de voor dat doel speciaal aangewezen Opstand tegen Spanje als begin van onze vrijheid.

Om het samen te vatten, speciaal voor meneer Pleij:

 • De Nederlandse staat begon niet op 19 juli 1572 in Dordrecht.
 • De statenvergadering was ook geen opmaat voor het uitroepen van zelfstandigheid.
 • Er werd toen geen besluit over de vrijheid van godsdienst genomen.
 • De Staten van Holland keerden zich ook (nog) niet af van de koning van Spanje.
 • En diezelfde Staten waren geen ‘soort tweede kamer’.

Als u het nog eens rustig wilt nalezen kan ik u verwijzen naar mijn blog vanaf oktober 2016.

Ik merk verder dat ik helemaal geen behoefte heb aan een op fout begrepen en misschien wel vervalste historische gegevens gebaseerde nationale feestdag, waarbij Dordrecht als braafste jongetje van de klas fungeert. Als ik behoefte heb aan een eigen identiteit probeer ik wel te kijken naar en leren van wat ik zelf gepresteerd heb. Daar hoeft mijn gemeente, mijn land en zeker de kerk niet voor te zorgen.

Ik zou willen dat mijn Dordtse stadsgenoten hun spreekwoordelijke nuchterheid terugkrijgen en zich niet mee laten slepen door cultuurbobo’s, dominees en pastoors, maar gewoon de feiten tot zich nemen en daar zelf hun conclusies uit trekken. Ik vrees alleen dat er vanaf nu een van bovenaf opgedrongen, naar nationalistisch sentiment riekend feest zal worden gepromoot. Afijn… als het dan maar met een leuke picknick, een barbecue en vuurwerk opgeluisterd wordt. Naar de toespraken hoeft u niet, dat doet de Dordtse fine fleur wel.

[Oorspronkelijk verschenen op de blog Apud Thuredrech van de Dordrechtse historicus Henk ’t Jong.]

Reacties (12)

#1 beugwant

Maar als we de rechten van de mens willen vieren zitten we net aan het begin van het bomenjachtseizoen, tussen de nasleep van de zwartepietrellen en de piek van de kerststress in.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

“Frankrijk heeft nota bene inmiddels al de Vierde Republiek.”
*kuch*Vijfde*kuch*

“Nadat hij in heel Europa een onvoorstelbare hoop ellende aangericht had, werd Frankrijk nog een aantal keren afwisselend weer republiek en keizerrijk.”
nuja, één keer keizerrijk, maar tussendoor ook nog twee dynastieën koninkrijk. Overigens valt die ellende in heel Europa ook nog wel mee (minstens zozeer aan zijn tegenstanders te danken) en wordt hij in deze contreien toch eerder positief herinnerd, als brenger van een zekere orde, rust en eenheid in een gebied dat in de voorgaande eeuwen versnipperd en door oorlogsgeweld geteisterd was (niet in de laatste plaats door die Republiek der Nederlanden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Henk 't Jong

@2: Jaja, ik weet het. Correctie was in het origineel al gedaan. Volgt hier wat later.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@1: En het moet nog even flink opschieten met klimaatverandering, wil het een dag worden waarop de meeste jaren de bbq de tuin ingerold kan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hemaworstje

Ach boos, ik zou het vooral jaloers willen noemen.
Hij op tv, jij op Sargasso.
Hij zal wel iets goed doen dan met zijn beperkte kennis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jona Lendering

@3: Is inmiddels ook hierboven verbeterd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Prediker

@5 Ach, is dat wat je reacties drijft? Anderen wel een podium om te bloggen, jij veroordeeld tot de reaguurpanelen.

Pleij kan inderdaad iets goed: hij kan heel boeiend anekdotisch vertellen, en gebeurtenissen uit het verleden zó weergeven dat ze in het verlengde lijken te liggen van het heden.

Kortom, Pleij is de belichaming van het overbekende stereotype van de geschiedenisleraar die zo aansprekend wist te enthousiasmeren voor het verleden.

Komt nog bij dat ‘ie een hoogleraarstitel op zak heeft, dus mensen slikken alles wat ‘ie zegt voor zoete koek.

Dat laatste is dus een beetje waar ‘m de knel zit, natuurlijk, want dan moet het natuurlijk wel kloppen wat die Pleij beweert, en ik heb geschiedkundigen wel vaker horen morren dat ‘ie zich er vaak maar een beetje met een Jantje-van-Leyden vanaf maakt en er maar wat met de baret naar gooit.

Voor wie publieksvoorlichting vooral ziet als een vorm van publieksvermaak, is dat geen probleem, natuurlijk.

Maar veel historici zullen menen dat voorlichting ook een vorm van publieksonderwijs is, en dus van maatschappelijke kennisoverdracht.

Als je dan juist misinformatie in mensen hun hoofd stopt op de slippen van je hoogleraarstitel omdat je graag de gesjeesde verteller uithangt – tja, dan valt dat natuurlijk misbruik van je academische palmares te noemen; en een wanprestatie, onprofessioneel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HansR

Ach, een fittie tussen historici.

Of de uitgangspunten van #Hemaworstje nu goed zijn of niet, hij signaleert wel een onzuiverheid in het debat, die wel eens terecht zou kunnen zijn.

En Pleij gaat wat ver uit zijn bol, daar heeft ’t Jong wel gelijk in, maar om er zo veel aandacht aan te besteden? Alsof NL naast koningsdag echt nóg een nationale feestdag in de steigers gaat zetten. Dream on. We hadden ook die slavernijdag toch nog?

Komkommertijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 HansR

Overigens wel aardig om dat allemaal maar weer eens te lezen. Vooral die notulen. Leuk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 beugwant

@8:

Alsof NL naast koningsdag echt nóg een nationale feestdag in de steigers gaat zetten. Dream on.

Vijf mei is ook maar elke vijf jaar voor iedereen vrij. Het kost de werkgevers anders te veel. Dorknopers en Droogstoppels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Frank789

“het recht op leven, op vrijheid en op het nastreven van geluk.” Allemaal dingen die in dat land nou niet echt voor iedereen golden en gelden.”
Inderdaad, maar wel een recht waar uiteindelijk iedereen een (succesvol) beroep op konn doen.

Dat een staat bij het ontstaan niet direct voor iedereen een bevrijding was en het niet overal een paradijs was hoeft toch geen reden zijn om de geboorte/oorsprong niet te vieren? Dan kun je pas na ’45 beginnen. Of nee, pas na ’56 toen vrouwen zelfbeschikkingsrecht kregen, of nee ’73 toen we Suriname de vrijheid gaven, of nee…

En ja, waarom niet een beetje gemeenschapszin en tevredenheid kweken met een feestdag, al is het maar om te vergelijken hoe je zou moeten leven in SA of Rusland of Afghanistan of Iran en ga zo maar verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hemaworstje

Prediker, ik constateer zoals bij veel creatieve mensen ,idealisten en boodschappenbrengers een chronisch gebrek aan zakelijk instinct en marketing.
( geld is bah) en daardoor gedoemd te blijven in hun atelier, studio of zolderkamertje.
Ik kan het aantal kunstenaars,deskundigen, muzikanten en partijbeginners niet meer opnoemen.
Alleen de n.g.o’s hebben het een beetje begrepen en dat heeft ook 30 jaar geduurd voordat dat lampje brandde.

Sylvana die de kennis heeft van een mbo’er en zich zwaar aan het inlezen is, zit iedere dag met d’r kop de opinie te beïnvloeden aan het volk, de massa.
Links roept, ja sorry de wetenschap en feiten zijn nu eenmaal saai?
De malloot met zijn holbewonersdiëet die de wetenschapper overtroeft.

Janken omdat een oude zak van een professor een fout maakt,prima,maar waarom hier en waarom heeft hij geen slagkracht met al zijn kennis?
peer reviewed applaus? rectificatie zodat het internet het onthoudt?
Pure spam?
Kennis…had rainman ook.
It is not the size that matters, vraag het je partner.

 • Vorige discussie