Liberalisme en het klimaat

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Dit stuk van Bart Akkermans, VVD-lid te Goes, verscheen eerder op VVDnext. Hij schreef het in reactie op twee andere artikelen op VVDnext, hier en hier te vinden.

Past het voeren van een klimaatagenda in een liberale wereldvisie?

Ondergaande zon op windmolenpark (Foto: Flickr/mrWerner)

De liberale visie op mens en maatschappij is gefundeerd op het recht tot zelfbeschikking. Graag wil ik de woorden van John Stuart Mill aanhalen: “De vrijheid van het individu houdt op waar die een ander schade berokkent” (1). Laten we eens met die woorden in gedachten naar de klimaatproblematiek kijken.

Ik ben van mening dat geen enkel individu alleen in staat is het klimaat direct te beïnvloeden. Aangezien er bij mijn weten niemand is die het tegendeel beweert, kunnen we veilig stellen dat klimaatproblematiek het individu ontstijgt. Hieruit volgt dat als we, ongeacht de mogelijkheden, het klimaat zouden willen beïnvloeden dat dit dan in groepsverband door de hele of toch in ieder geval de grote meerderheid van de mensheid moet gebeuren. Als we de hypothese aannemen dat de mensheid in staat is het klimaat te beïnvloeden, moeten we dit dan trachten te doen? Alle klimaatmodellen die tot nog toe wetenschappelijk accuraat (2)(3)(4) zijn gebleken, laten zien dat grote bevolkte delen van de aarde zeer nadelige gevolgen zouden ervaren als de temperatuur op aarde zelfs maar met enkele graden stijgt.

We hebben reeds vastgesteld dat als we het klimaat zouden willen veranderen, dit in ieder geval gedaan moet worden met medewerking van (bijna) de gehele mensheid, en dat niets doen zeer waarschijnlijk leidt tot grote schade aan anderen. Met Mills woorden nog in gedachten valt niks doen dus in ieder geval niet te rijmen met het liberale gedachtegoed.

Het voeren van een beleid met betrekking tot klimaatverandering past dus niet alleen in een liberale wereldvisie en daarmee dus het beleid van de VVD; géén beleid voeren om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken en in banen te leiden doet de liberale gedachte zelfs geweld aan.

Het klimaat verandert, maar waarom zouden we trachten dat te beïnvloeden?
Dat het klimaat aan verandering onderhevig is staat buiten kijf. De echte vraag is dus: Wordt de aarde warmer? De overweldigende meerderheid van wetenschappers zijn het eens over het feit dat de aarde warmer wordt, en van die meerderheid gelooft wederom de grote meerderheid dat dit komt door menselijke CO2-uitstoot (5). Alle klimaatwetenschappers zijn het er inmiddels over eens dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer een belangrijke factor is voor de temperatuur op onze aarde.

In wetenschappelijke kringen gaat de discussie nog slechts over of de menselijke uitstoot van CO2 een doorslaggevende factor is in het recentelijk warmer worden van onze planeet, en de overweldigende meerderheid is van mening dat dit zo is.

Er zijn nog wel serieuze alternatieve theorieën, zoals het onderzoek van Friis-Christensen en Lassen (6). Dit dateert echter reeds uit 1991 en is inmiddels breed weerlegd door andere klimaatwetenschappers. Een andere criticus met enige wetenschappelijke kredietwaardigheid is Robert Lindzen, maar de resultaten van zijn onderzoek (7) zijn tot nu toe niet reproduceerbaar gebleken, wat in de wetenschappelijke toetsingsmethode geldt als één van de belangrijkste criteria.

De mensheid mag dan klaarblijkelijk niet in staat zijn om klimaatverandering te voorkomen, wel is zij, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, in staat deze te beïnvloeden en te controleren. Om duidelijk te maken waarom we dat ook moeten doen zal ik hier een vergelijking maken met een ander natuurverschijnsel waar wij hier in Nederland maar al te bekend mee zijn, de getijdenwerking en onze al eeuwen durende strijd tegen het water.

Eb en vloed doen al miljarden jaren wat ze willen, met of zonder mensen. Als we dezelfde argumentering na de watersnoodramp van 1953 hadden toegepast, waren de Deltawerken nooit gebouwd.

Omdat we destijds gelukkig wel degelijk besloten hebben in te grijpen heeft Zeeland nu niet alleen droge voeten; Nederland heeft er een florerende industrie op het gebied van waterbouwkunde en een wereldvermaard niveau van kennis aan overgehouden. Natuurlijk, wind en water bestaan nog steeds, maar de effecten ervan zijn wel met succes beperkt. Waar we echter bij de ramp van ’53 pas handelden nadat het leed geschied was, hebben we die luxe bij de klimaatverandering niet. Achteraf handelen zal geen optie zijn, als we de schade willen beperken moet het nu gebeuren.

Als Nederland als één van de eerste landen straks aan de slag gaat met ondergrondse CO2 opslag (bij Barendrecht) gaan we in ieder geval een hoop unieke kennis op doen, kennis waar de Nederlandse economie in de toekomst wellicht veel meer van zal profiteren dan dat het nu kost.

Met het oog op deze ervaringen uit het verleden, de mogelijkheden in het heden en de verwachtingen voor de toekomst, ben ik dan ook van mening dat we zeker iets moeten doen met klimaatverandering. Wij als Nederlanders, en de VVD als ondernemerspartij, zouden zelfs een gigantische kans onbenut laten als we dat niet doen.

Wat moeten we vanuit electoraal oogpunt met de klimaatproblematiek doen?
Blijkbaar bestaat er onder partijgenoten het idee dat het voeren van actieve klimaatpolitiek stemmen kost of dat het duidelijk stelling nemen tegen een actieve klimaat politiek stemmen op zal leveren.

De werkelijkheid is dat de klimaatproblematiek de partijpolitiek en ideologie ontstijgt. Of je nu links, rechts, midden, socialist, liberaal, conservatief, anarchist of christen-democraat bent, we leven allemaal op dezelfde aarde en wat er met de aarde gebeurt raakt ons allemaal, of ons dat nu goed uitkomt of niet. Ook staat vast (8) dat het warmer worden van de planeet ons voor grote problemen kan stellen, zoals de stijging van de zeespiegel en schaarste van voedsel en drinkwater.

Één van de weinige variabelen waarop we in de complexe dynamiek van het klimaat als mensen invloed op kunnen uitoefenen is onze CO2-uitstoot. Bij voorbaat stellen dat we geen beperkingen aan die uitstoot willen opleggen, er vanuit gaande daarmee electoraal gewin te behalen, getuigt van een zeldzaam naïef opportunisme. Als VVD-lid, deel van het electoraat en liberaal, kan ik, zeker gezien de omvang van de gevolgen, daarover slechts mijn wenkbrauwen in opperste verbazing fronsen.

Klimaatverandering is een feit. Daarover zijn we het in ieder geval allemaal eens. Of die veroorzaakt is en wordt door de mensheid mag dan een twistpunt zijn voor een kleine minderheid in de wetenschap, we zullen ons desalniettemin aan de realiteit van die verandering moeten aanpassen. Hoe kleiner die verandering, hoe gemakkelijker die aanpassing zal zijn. Als de kans zich voordoet om die aanpassing en de daarmee gepaard gaande schade zo klein mogelijk te houden, dan zijn we het aan onze eigen vrijheid, aan de vrijheid van anderen en aan de toekomstige vrijheid van onze kinderen verplicht ons daarvoor in te zetten, zodat ook in de toekomst de keuzevrijheid, het fundament onder het liberale gedachtegoed, gehandhaafd kan blijven.

Je vergokt de toekomst van de menselijke soort niet in de hoop een paar Kamerzetels te winnen. Sterker nog: Vanuit het gedeelde liberale gedachtegoed zou het ons sieren op dit punt onze handen ineen te slaan met de andere liberale partijen en ons gezamenlijk hard te maken vóór CO2-reductie.

Conclusie
Moet de VVD in haar verkiezingsprogramma dus stelling nemen tegen verdere uitgaven om de CO2-emissies te beperken?

Nee, absoluut niet, dit leidt tot schade aan de vrijheid van anderen in de toekomst, en zelfs al in het heden. Het is daardoor strijdig met één van de fundamenten van het liberale gedachtegoed zoals het door Mill werd geformuleerd.

Geen beleid voeren en neutraal blijven over het onderwerp is geen optie. Sommige problemen vallen nu eenmaal niet weg te negeren of met pseudo-wetenschappelijke argumenten te te marginaliseren, hoe goed dat ons electoraal wellicht ook mag uitkomen.

Reacties (34)

#1 Pieter

Verstandig.

 • Volgende discussie
#2 Peter

Ze zijn er nog wel, VVD’ers die niet alleen voor ondernemersschap ten koste van alles gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 sander_1583

Amusant stuk,maar niet mee eens,

De invloed die wij op het klimaat hebben is nihil. Laat staan dat we verandering weer om kunnen buigen. Laat staan dat CO2 daar een onderdeel van is.

Duurzamer handelen met als argument.respect voor je omgeving, nieuwe normen en waarden voor gebruik van ons milieu en energiebronnen VOOR!

Duurzamer handelen met als argument, Co2 maakt ons dood (beetje kort door de bocht) Tegen!

Alle randverschijnselen als gekke subsidies voor nog gekkere bedrijven, ontwikkelingshulp door klimaatverandering?! Stemming makerij over gloeilampen etc. Tegen.

Overheid geeft een kader en toetst trends op lange termijn.

Voorbeeld van een dom idee, Diederik Samson,verplichten van huiseigenaren om hun huis op te knappen / isoleren.

Mensen met een huis (in de G categorie) hebben waarschijnlijk geen geld en een huurhuis. Pluk die maar arm PvdA jullie komen er wel!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Mark

“Klimaatverandering is een feit. Daarover zijn we het in ieder geval allemaal eens.”

Een van de twee andere gelinkte stukken op VVDnext laat zien dat daar geen overeenstemming over is.

Wat is op dit moment eigenlijk het officiele standpunt van de VVD over klimaatverandering?

Zo te zien vrij goed aansluitend bij dit artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Mark

@3: heb je nog argumenten voor die stellingnames?

Zo was vanmorgen te horen/lezen dat de PvdA wil beginnen met de woningcorporaties (niet huurders), en die hebben dat geld wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@3/5: Ik moet sowieso nog de eerste huurder tegenkomen die tevens huiseigenaar is van de woning die hij huurt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Kropotkin

@5: Beginnen met de woningcorporaties, ok, maar daarna blijkbaar ook de particuliere huizenbezitters die hun huis niet mogen verkopen voordat hun huis voldoet aan een een of andere duurzaamheidsschaal. En dan heeft #3 wel een punt dat vooral de armsten gepakt worden. SP/PVV doe er wat aan!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 sander_1583

6;HAHA
5; Bij wie gaat de woningcorporatie dat geld vandaan halen. Zijn huurders!

SP doe er wat aan! ;-)

Je moet het toch met me eens zijn dat onze Diederik dit roept om bij de gemeenteraad laag uit te komen en zo zelft fractievoorzitter te worden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bob

Nog een feit: De opwarming van de aarde stagneert sinds 10 jaar. (Der Spiegel van vorige week). Wetenschappers zitten verlegen om een verklaring. ‘Waarschijnlijk door de verminderde zonne-activiteit. Zeker zal de opwarming op een gegeven moment weer verder gaan. Wanneer weten we echter nog niet.’

Vroeger was wetenschap een exact vakgebied. Sinds de klimatologie is dat veranderd. Ik ben er in ieder geval niet van overtuigd, dat de CO2-uitstoot van de menselijke industrie een belangrijke rol speelt voor de opwarming, evenmin of de mens iets kan doen om de opwarming te beinvloeden.

Wel ben ik het met de schrijver eens dat je er geld mee kunt verdienen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 sander_1583

In de 17de eeuw hadden we nog een microijstijd dat je op de noordzee kon schaatsen.

Toen was er gelukkig geen Diederik Samson die ons ging verplichten méér C02 uit te stoten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joost

@9: Stagneert de opwarming als je kijkt vanaf 10 jaar geleden omdat dat een extreem warm jaar was, of stagneert het ook echt? En zo ja, is dat onverklaarbaar, of valt het binnen de margin of error van de modellen?

Lees ook dit

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Inje

Eerst maar eens afwachten naar de uitkomsten van alle onderzoeken die nu wereldwijd gestart zijn omtrent gigantische manipulatie en frauldezaken i.v.m. klimaatwetenschappers. Zelfs de Nederlandse overheid blijkt op grote schaal gemanipuleert te hebben, alleen wil Guusje er niet op ingaan omdat het bewijs onrechtmatig verkregen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joost

” omtrent gigantische manipulatie en frauldezaken i.v.m. klimaatwetenschappers”

Iedereen is het er over eens, er is geen grote fraude gepleegd. Punt. Alleen alu-hoedjes geloven in de samenzwering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bart Akkermans

@4 Klimaat verandering is echt een feit hoor. Je kunt discussiëren over in hoeverre de mensheid hier invloed op heeft wellicht.
Maar er zijn een redelijk aantal perioden in de geschiedenis van de planeet dat het veel kouder was dan nu (de ijstijden).
Dus de stelling dat het klimaat niet aan verandering onderhevig is lijkt me onhoudbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Rob

@9 & @11 Wanneer je naar de grafiek kijkt dan zie je een absoluut hoogtepunt tussen 96 en 98. Vervolgens zijn de 10 jaren daarna zeer hoog maar niet zozeer oplopend. Nu wordt er dus gezegd, de aarde warmt niet op omdat de afgelopen jaar de temperatuur niet oploopt. Tja, als de temperatuur 10 jaar geleden al extreem hoog begon, dan loopt deze inderdaad niet/amper op in de jaren daarna.

Niet echt een reden om de klimaatmodellen onderuit te halen. Er zijn continue fluctuaties. Of de aarde over een periode opwarmt is nogal afhankelijk van het beginpunt en eindpunt van de grafiek. Zoals je op de middelbare school al leert worden uitspraken over het klimaat gedaan op basis van een tijdspan van 30 jaar.

Wanneer we 10 jaartjes verder zijn kunnen we meer met zekerheid zeggen over de vorige 10 jaar. Maar een periode van 10 jaar waarin de temperatuur amper toeneemt (die overigens gewoon bloody warm was) zegt vrij weinig over de opwarming van de aarde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Mark

@8:

– Woningcorporaties hebben financiele reserves opgebouwd

– Woningcorporaties zijn sowieso verantwoordelijk voor de kwaliteit houden van de woningen, we accepteren ook niet meer dat ze bouwkundig slecht in elkaar steken

– per saldo besparen we er met zijn allen geld mee, dus ook alle huurders samen

– er is subsidie voorgesteld voor hen die het niet kunnen betalen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pedro

@3:

De invloed die wij op het klimaat hebben is nihil

Dat is niet waar. Een vlinderslag in Tokio kan een storm in de Caraïben veroorzaken, maar wij zouden geen enkele invloed op het klimaat hebben?

Duurzamer handelen met als argument, Co2 maakt ons dood (beetje kort door de bocht) Tegen!

Ehm, CO2 maakt ons dood, Sander. Het is gif voor ons lichaam. Planten hebben het juist weer wel nodig.

Beetje hort door de bocht reactie? Ja zeker, maar niet korter door de bocht dan de jouwe. En stemmingmakerij daar heb je zelf ook weinig moeite mee, zo te zien. Zo is het imho geen dom idee om je huis te laten isoleren, bijvoorbeeld, al is het alleen maar omdat je daar zelf op de lange duur geld mee bespaart en de waarde van je woning stijgt. Dat dat plan niet voor iedereen zo maar te betalen is, betekent niet dat het dus een dom plan is. Dat is stemmingmakerij.

@9: nee maar. In het wetenschappelijke tijdschrift Der Spiegel stond…. of wacht eens even, Der Spiegel?

Trouwens: zelfs als de opwarming nu al 10 jaar stagneert, of lijkt te stagneren, zullen de effecten van de voorgaande 100 jaar nog een poos lang door etteren. Het is trouwens wel opvallend, hè, dat die opwarming lijkt te zijn gaan stagneren, nadat we maatregelen zijn gaan nemen. Het IPCC is opgericht in 1988, het eerste rapport verscheen in 1990… En dan hebben we het nog niet gehad over de vraag, of er van echte stagnatie sprake is, of van een Lubberiaanse interpretatie (‘onze rivieren worden schoner, want de toename van de vervuiling neemt af’).

Vroeger was wetenschap een exact vakgebied

Dat is onzin. Er zijn bijvoorbeeld exacte wetenschappen, zoals wiskunde, en sociale wetenschappen, zoals economie. En er zijn ook wetenschappen, die altijd heel exact zijn geweest, maar daar tegenwoordig niet altijd zeker meer van zijn, zoals natuurkunde.

Maar ik ben wel met je eens, dat wetenschappers zich zo exact mogelijk uit zouden moeten drukken en ik moet zeggen, dat je hen daarbij niet helpt door de mening van de boulevardpers te citeren als tegenwicht tegen wetenschappelijke rapporten, en dat als leek hier als feit te komen presenteren. Daarmee vervuil je de wetenschappelijke discussie alleen maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

@12:

Eerst maar eens afwachten naar de uitkomsten van alle onderzoeken die nu wereldwijd gestart zijn omtrent gigantische manipulatie en frauldezaken

Doe dat dan ook, in plaats van over gigantische manipulatie te beginnen, voordat die onderzoeken die conclusie ondersteunen (als dat ooit zal gebeuren, want die onderzoeken worden allemaal weer door wetenschappers uitgevoerd, natuurlijk, en die zijn, zoals alle klimaatontkenners wel weten, niet te vertrouwen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 erik snoeijs

Over het onderwerp van die gehackte e-mails van het CRU.

Een wetenschaps journalist heeft hier op youtube een reactie op gegeven waarin hij ingaat op de twee bekendste e-mails uit de collectie. De twee e-mails die iedereen continu aandraagt om te bewijzen dat global warming schijnbaar een hoax is.

Een aanrader om te kijken dus:
http://www.youtube.com/watch?v=7nnVQ2fROOg

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Rob

@19 Wat een prachtig stukje onderzoek. Aangezien wetenschappers ook maar mensen zijn met eventueel af en toe een extra politieke agenda, doet mij denken dat enkele frauduleuze emails eigenlijk zo vreemd nog niet is.

Maar ja, dan krijg je zo’n filmpje voor je kiezen en zie je dat er helemaal geen sprake is van fraude. Zip. Nothing. Nada. Mijn vertrouwen in de klimaatwetenschappers heeft zojuist een flinke boost gekregen.

Hartelijk dank daarvoor. Het was een prachtig filmpje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 VBB

Ik ben een ‘opwarming vd aarde is de (CO2) schuld van de mens’ scepticus.

Kan iemand een linkje plaatsen van dat onderzoek dat onomstotelijk laat zien welk CO2 aandeel in de atmosfeer procentueel door de mens wordt geproduceerd? En hoeveel bijvoorbeeld onder invloed van de zon en de werking van de oceanen?

“De hoeveelheid CO2 die de mensen uitstoten, wordt geschat op 6,5 Gt per jaar. Daarnaast is er door natuurlijke invloeden ook CO2 uitstoot. De oceanen en de atmosfeer dragen ongeveer 90 Gt per jaar bij aan CO2 uitwisseling. Door atmosfeer en planten wordt ook 60 Gt per jaar uitgewisseld. Door oppervlakte water en de diepe oceanen tenslotte ook nog eens 100 Gt. De invloed van de mensen is derhalve marginaal op het totaal.”

Zomaar wat cijfertjes die ergens vind. Zou dit waar kunnen zijn of klopt hier niets van?

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_controversy#Solar_variation

Diverse meningen zijn onder deze link te vinden, en weer 100den links naar ‘wetenschappelijk bewijs’ voor de ene kant of de andere. Welke groep wetenschappers (IPCC enerzijds, sceptici anderzijds) hebben gelijk en waarom?

Ik weet het niet hoor, maar logisch nadenken zegt mij dat e.e.a. zwaar wordt overdreven en dat ons een collectief schuldgevoel wordt opgedrongen zodat we meer en meer kunnen, zullen en moeten gaan betalen.

Wie gaan er eigenlijk geld verdienen met CO2-emissiehandel? Is ook een interessante vraag denk ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 pedro

@21: ik ben ook sceptisch, maar ik heb er verder nauwelijks verstand van en ben daarom geneigd de grootste groep wetenschappers te volgen, in plaats van op mijn gezond verstand te vertrouwen. De groep wetenschappers achter het IPCC is aanzienlijk groter dan de groep tegenstanders, en de groep specialisten, die op het vakgebied getraind zijn, staat vrijwel unaniem achter het IPCC.

Het schijnt ook zo te zijn, dat de groep ontkenners onder economen groter is dan onder klimaatwetenschappers. Ik heb daar geen cijfers van, maar dat zegt mijn gezond verstand, want klimaatmaatregelen kosten geld. Die zullen idd betaald moeten worden, maar de rekening voor niets doen zou wel eens veel hoger uit kunnen vallen. Ik vraag me bij dit soort argumenten altijd af, wie de rekening voor de met dioxine vervuilde terreinen in het verleden heeft betaald, en of het niet verstandiger en goedkoper zou zijn geweest om die vervuiling niet te laten ontstaan. Het antwoord is: ja, dat zou veel goedkoper zijn geweest.

Wie er geld gaan verdienen aan de CO2 emissiehandel vind ik helemaal geen interessante vraag, want dat zullen in grote lijnen dezelfde mensen zijn, die eerst de CO2 uitstoot verzorgd hebben. Het lijkt me niet waarschijnlijk, dat de complete wereldorde ineens op zijn kop komt te staan en dat de rijken der aarde ineens arme sloebers worden en v.v.

Er spelen ook zo verschrikkelijk veel factoren mee, dat ons gezond verstand heel gemakkelijk misleidt kan worden, wanneer we zo maar ergens wat cijfertjes over één van die factoren vinden. Neem de CO2 cijfers. Wanneer je puur en alleen naar onze jaarlijkse uitstoot kijkt en dat afzet tegen allerlei andere cijfers, lijkt onze invloed minimaal, maar de meeste van de door jou genoemde cijfers hebben betrekking op een evenwicht tussen CO2 productie en CO2 absorptie. Als ik op een balans aan iedere kant 1000 kilo heb liggen, wat gebeurt er dan met die balans als ik aan één kant één gram toe voeg? Dat grammetje is een verwaarloosbare hoeveelheid t.o.v. die 1000 kilo, maar verstoort toch precies de balans.
Bij die CO2 cijfers weet ik dan ook nog eens, dat bijvoorbeeld in de oceanen heel veel CO2 uit het verleden op is geslagen, maar ik heb geen idee, hoe veel daarvan door menselijke productie tot stand is gekomen. Het is in elk geval wel zeker, dat die CO2 daar van buiten af in is gekomen, want water bevat geen CO2.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 pedro

PS: mijn scepticisme. Ik luister altijd wel goed naar de sceptici, zoals de tegenstanders zich graag noemen, hoewel de voorstanders vaak ook heel erg sceptisch zijn. Dat moeten ze ook wel zijn, want scepticisme is een heel wetenschappelijke instelling. Jezelf zo noemen is dat eigenlijk net weer niet, dus, want je zelf zo noemen in een discussie impliceert, dat je de ander verwijt niet sceptisch te zijn… Maar dat terzijde.

Het punt dat we nauwelijks iets van de zon en de daar plaats vindende processen weten, vind ik nog wel het meest overtuigende argument van de tegenstanders van opwarming. Dat klopt ook gewoon en de stagnatie in de opwarming van de aarde kan daar ook mee te maken hebben. We nemen immers waar, dat de hoeveelheid zonnevlekken op dit moment veel lager is dan wat we op grond van de statistieken zouden mogen verwachten. We weten ook, dat in het verleden zo iets ook al eens voor is gekomen en dat er toen een mini ijstijd optrad. Dat zou nu ook het geval kunnen zijn en dan mogen we blij zijn met onze eigen opwarming, zodat we het iets minder koud gaan hebben ;-).

Daar staat echter tegenover, dat de tegenstanders dat argument wel aan kunnen voeren, maar net zo weinig over de zon weten als de voorstanders en ons gezond verstand gaat dit al helemaal te boven. Op dit gebied is er dus geen enkele reden om meer geloof aan de voor of aan de tegenstanders te hechten.

Sceptisch ben ik dus wel, maar ik zal me daarbij niet laten verleiden om de grote groep voorstanders onder de experts niet meer te geloven, omdat er misschien ook nog wel andere factoren een rol kunnen gaan spelen. Dat lijkt mij te veel op een soort deus ex machina, of een soort goddelijke interventie. Dat is mij net iets te veel op ‘geloof’ gebaseerd, en iets te weinig op wetenschappelijk vast te stellen en controleerbare feiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Erik Snoeijs

Co2 emissies is zeker geen absoluut statistiek. Zover ik weet gaat de wetenschap op dit moment uit van positive reinforcement.

Waarbij het aandeel extra Co2 wat de mens in de atmosfeer brengt voor een versnelling van de natuurlijke cyclus zorgt.

Wanneer er te-veel Co2 in de lucht zit, wordt de aarde warmer. Een van de effecten hiervan is dat er ijs ontdooid, waardoor weer meer Co2 in de atmosfeer komt wat in dat ijs opgesloten zit, waardoor weer meer ijs smelt, etc..

Het is dus niet zo dat de mens het gros van deze Co2 de lucht in pompt, maar ons aandeel is de katalysator voor de manier waarvan men vermoed dat de vorige ijstijd tot stand kwam. Dit vanuit bewijs verkregen uit ijs kernen.

Verder verloopt dit proces natuurlijk ook niet in dagen of uren, maar over velen jaren, waardoor wij mogelijk invloed kunnen uitoefen op het proces.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Erik Snoeijs

*zucht* positive reinforcement, moest positive feedback zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bob

“Dat is niet waar. Een vlinderslag in Tokio kan een storm in de Caraïben veroorzaken, maar wij zouden geen enkele invloed op het klimaat hebben?”

Die opmerking had je beter achterwege kunnen laten. Zo kan ik je niet serieus nemen.

Domweg extrapoleren van het temperatuurverloop in de toekomst is niet zinvol, tenzij je definitief weet hoe de verandering ontstaat.

Om mijn favoriete striptekenaar en blogger Scott Adams te citeren:

“Some people try to predict the future by assuming current trends will continue. This is a bad method. For example, if you applied that forecasting method to a puppy, you’d predict that the puppy would continue growing larger and larger until one day–in a fit of uncontrolled happiness–its wagging tail would destroy a major metropolitan area. But that rarely happens, thanks to the National Guard.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Rob

@26
“Domweg extrapoleren van het temperatuurverloop in de toekomst is niet zinvol”

Er is dan ook geen sprake van domweg extrapoleren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Inje

@13

Zomaar ff een kort berichtje van vandaag. Ik weet niet of je het bieuws volgt, dus vandaar dat ik het even aan je presenteer:
”De Verenigde Naties gaan een eigen onderzoek starten naar de gelekte e-mails van een Brits team van klimaatwetenschappers van de universiteit van East Anglia. Uit deze mails bleek dat toonaangevende wetenschappers manieren bespreken om gegevens achter te houden of te verdraaien.

De universiteit in kwestie gaat de zaak zelf ook onderzoeken. In eerste instantie verdedigde een woordvoerder de integriteit van het onderzoek nog.

Een hacker ontvreemdde de gevoelige e-mails, slechts een week voor de start van de klimaattop in Kopenhagen. Het uitlekken van de e-mails zorgde voor een explosie van kritiek.”

Ben ik nu een alu-hoedje, of heb jij je teveel blindgestaard op je eigen gelijk en moet je je vizier wat meer openen voor andere geluiden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Rob

@28 Dit soort zaken worden regelmatig gevolgd door een onderzoek. Dat voorkomt natuurlijk niet dat mensen zelf al conclusies kunnen trekken. De gegevens zijn immers beschikbaar. Zoals bijv in het filmpje, welke is aangedragen door #19, is gedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Joost

@28: Ja, natuurlijk wordt het onderzocht. Er is immers sociale onrust.

Maar als bladen als Science al partij hebben gekozen, en ook filmpjes zoals in #19 al circuleren is het al duidelijk wat de uitslag gaat zijn.

En dat onderzoek zal gedaan worden door echte wetenschappers, die van de materie afweten en dus die mails wel op waarde kunnen schatten, en ze niet cherry-picken uit de grote hoop.

Voor alu-idioten zal dit natuurlijk een “wij van wc-eend”-onderzoek zijn, maar voor hun is dit onderzoek ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 DarkSkywise

@21: “Zomaar wat cijfertjes die ergens vind. Zou dit waar kunnen zijn of klopt hier niets van?”

Bij een evenwicht is de netto hoeveelheid die links en rechts op de schaal ligt niet van belang, het is het verschil dat de balans doet doorslaan.

Je kunt het bijvoorbeeld vergelijken met de kritische massa van radioaktieve stoffen… 648 gram van stofje A is nog net veilig, 649 gram doet boem, ook al is die ene gram maar 0,154% van het totaal.

Sceptici die denken te weten dat 0,154% heus geen verschil zal maken, nodig ik dan ook bij deze uit om op een doos met 649 gram te gaan zitten. ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 lucifer

ik wil eerlijke, duidelijke, betrouwbare informatie. Het is de laatste jaren gebruikelijk om paniek te zaaien over elke ‘bedreiging’, er een zgn oplossing voor te bedenken en er dan met zijn allen als een kip zonder kop achter aan te rennen. Politici buiten het uit om ons een schuldgevoel aan te praten zodat er meer geld uit onze zakken geklopt kan worden dat uiteraard vooral naar de derde wereld moet want hun klimaat en armoede is ook al onze schuld.
Klimaat veranderd altijd. En?
Als de Menselijke invloed op dat klimaat werkelijk zo groot is zijn er simpelweg te veel mensen.
De paniek en doemscenario’s omtrent de opwarming van de aarde duiden daar eigenlijk ook al op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Joost

@32: En in het klimaatdebat krijg je eerlijke, duidelijke en betrouwbare informatie. Het gaat hier niet om een overheid die paniek zaait, over een opinie, maar om een wetenschappelijke concensus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 pedro

@26:

Die opmerking had je beter achterwege kunnen laten. Zo kan ik je niet serieus nemen

Het is niet mijn schuld, dat je niet op de hoogte bent van de chaostheorie, waaruit het voorbeeld afkomstig is.

Domweg extrapoleren van het temperatuurverloop in de toekomst is niet zinvol, tenzij je definitief weet hoe de verandering ontstaat

Het is in elk geval verstandiger dan net te doen alsof je neus bloed en geen rekening te houden met het temperatuurverloop uit het verleden, omdat je geen [u]absolute/u] zekerheid hebt over de toekomst.

Je voorbeeld van je favoriete striptekenaar spreekt wat dat betreft boekdelen. Een leuke grap, maar meer ook niet, want degenen, die zouden beweren, dat de puppy alsmaar door blijft groeien, hebben vergeten om zich heen te kijken, hoe groot volwassen puppies van dat soort normaal gesproken worden. Als je met dat gegeven rekening houdt, is vrij goed te voorspellen, hoe groot de puppy later gaat worden. Het is duidelijk, waarom Adams striptekenaar is geworden en geen wetenschapper.

@32:

ik wil eerlijke, duidelijke, betrouwbare informatie

Die is beschikbaar, maar wordt door sommige mensen niet geaccepteerd.

Het is de laatste jaren gebruikelijk om paniek te zaaien over elke ‘bedreiging’, er een zgn oplossing voor te bedenken en er dan met zijn allen als een kip zonder kop achter aan te rennen

Dat is waar. We zien dat in de politiek tegenwoordig vaker gebeuren, dan mij lief is, maar in het milieudebat hebben we het over eerlijke, betrouwbare, controleerbare en duidelijke wetenschappelijke cijfers en niet over meningen.

 • Vorige discussie