KSTn | Wijzigingswet financiële markten

Foto: copyright ok. Gecheckt 04-10-2022
,

ANALYSE – Na jarenlang gedoe over woekerpolissen en andere financiële producten waar vooral de dienstverlener beter werd en niet de consument, komt de regering nu met een voorstel voor het aanpassen van de wet op dit punt. En dan nog magertjes ook.

Het gaat in deze ronde nog om de internetconsultatie. Op zich goed, maar ik vrees dat juist bij zoiets complex als financiële regelgeving vooral de dienstverleners zullen proberen de tekst te veranderen. De toch al magere aanpassingen zouden dan nog wel eens verder afgezwakt kunnen worden.
Het valt me sowieso op dat de wetsteksten best wollig zijn. Begrijp nu ook beter waarom er zoveel juridisch adviseurs een goede boterham kunnen verdienen aan het vinden van gaten in dit soort teksten.
Ik ga aanbevelen dat financiële tussenpersonen nooit op provisiebasis mogen werken. Ze moeten gewoon per uur betaald worden voor hun diensten. Dat is pas transparant.

Maar dan nu even iets heel anders. Al enige jaren lees ik de kamerstukken mee. En met name de wetswijzigingen zijn een regelrechte ramp om te lezen. Leest u even mee met dit voorbeeld:
Artikel 4:12 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel b wordt de puntkomma vervangen door: ; en.
b. In onderdeel c wordt “; en” vervangen door een punt.
c. Onderdeel d vervalt.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
8. De artikelen 4:13 en 4:17 zijn niet van toepassing op premiepensioeninstellingen.

Dan moet je dus de oude wetstekst erbij pakken en met het vingertje langs alle puntjes lopen om te zien hoe het er uiteindelijk wordt. En dat in de 21ste eeuw! Ik heb medelijden met de kamerleden die dit dag in dag uit moeten verwerken.
Waarom werken ze niet gewoon met revisies in documenten? Plak je ook gelijk als notitie de opmerkingen uit de memorie van toelichting erbij, klaar. In 1 oogopslag zie je waar het over gaat. En dan kan je later nog de amendementen en moties als reacties erbij plakken. Iedereen blij.
Ik heb de vrijheid genomen een deel van de hier besproken wetswijziging in de oorspronkelijke wet te verwerken op deze wijze. Kunt u zelf zien wat beter werkt.
Dit is dus zoals het nu gepresenteerd wordt.
En dit is zoals het in de 21ste eeuw kan, zelfs door een leek.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (10)

#1 about:

Wat, nog steeds geen reactie? Het is allebei te moeilijk voor iedereen… Maar het is wel een heel knap en voorbeeldig uitgewerkt voorstel, Steeph! Denk je echt dat het voor ingewikkelder gevallen ook nog zo zou kunnen, als b.v. Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering, Handelswet, Opiumwet en Wet op de Ruimtelijke Ordening allemaal door en naar elkaar verwijzen, over wat kan en niet kan i.v.m. coffeeshops bij scholen?

 • Volgende discussie
#2 avanaa

@steeph: het lijkt me nu juist dat de huidige opstellers (de duur betaalde juristen) liever niet hebben dat hun werk door leken kan worden uitgevoerd. Jouw voorbeeld moet dan ook onder de ogen komen van hen die de juristen inhuren (behalve als dat ook weer juristen zijn…).

“Ik ga aanbevelen dat financiële tussenpersonen nooit op provisiebasis mogen werken. Ze moeten gewoon per uur betaald worden voor hun diensten. Dat is pas transparant.”

Inderdaad. En (ik lees liever geen juridische teksten) staat dat er dan niet in? En waarom niet, vraag ik me dan af…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Steeph - Reactie op #2

Uh nee, dat staat er inderdaad niet in. Dit staat er in (4.25a):
1. Een financiëledienstverlener, met uitzondering van een
herverzekeringsbemiddelaar, informeert de consument of cliënt voorafgaand
aan het verlenen van een financiële dienst over de volgende onderwerpen:
a. de aard en reikwijdte van de dienstverlening;
b. de wijze van beloning van de financiëledienstverlener alsmede, in bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen, de hoogte van
de beloning;
c. de kosten van de dienstverlening die in rekening worden gebracht bij, of
anderszins ten laste komen van de consument of cliënt, daaronder niet
begrepen beloningen die betaald worden door de aanbieder aan de
bemiddelaar, gevolmachtigd agent of ondergevolmachtigd agent;
d. belangen van de financiëledienstverlener die van invloed kunnen zijn op de
dienstverlening aan de consument of cliënt; en..

En ik kan al precies voorspellen wat er gaat gebeuren. Je krijgt bij aangaan relatie met zo’n tussenpersoon een document van 30 pagina’s onder je neus geschoven waarin alles in onbegrijpelijke taal staat beschreven. Net als met al die algemene voorwaarden waar je altijd ongelezen op ja klikt.
Word je dus niet wijzer van.

#3 Frank

Goed dat je ons, naast je inhoudelijk interessante voorstel, nog eens wijst op de ontoegankelijkheid van wetsteksten en aanpassingen. De afgelopen twintig jaar heb ik met meerdere statutenwijzigingen te maken gehad van verschillende verenigingen en een coöperatie, en in de loop van de tijd lijkt het wel alsof statuten langzaam in een beter te begrijpen taal worden geschreven. Dat zou met wetsvoorstellen toch ook gewoon moeten kunnen.

Overigens hebben de wetsteksten en aanpassingsvoorstellen een memorie van toelichting waarin het doel e.d. in meer begrijpelijke taal wordt neergezet. Is die in dit geval zo slecht dan? Loffelijk voorstel overigens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Steeph - Reactie op #3

De memorie van toelichting is vaak wel goed leesbaar. Maar feitelijk heb je dan drie verschillende documenten die je steeds erbij moet pakken. De oorspronkelijke wet, de wijziging en de toelichting. Door die in 1 te schuiven, kan je zowel de toelichting op het juiste punt lezen als de wijziging een beetje in context zien.
Maar wat belangrijker is, je kan sneller de kleine wijzigingen overslaan (de punten en komma’s zoals ook hier gebeurt).

#4 Frank

Eigenlijk is het jammer dat je niet in de kamer Steeph, dan kan je een wetswijziging maken waar je moet verwijzen naar de oude wet en waarvoor je een memorie van toelichting moet schrijven om te vertellen dat twee van de drie geschrapt kunnen worden….. Ik begrijp nu wel waarom zo weinig kamerleden zichtbaar zijn, ze zullen wel veel moeten lezen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Steeph - Reactie op #4

Volgens mij moet dat via het presidium.
Maar inderdaad, kamerleden lezen zich suf. Ik lees vooral de koppen van de stukken die zij moeten lezen en pik dan de krenten uit de pap. Respect.
http://ikregeer.nl/publicaties/kamerstukken

#5 Sil

Ik stem Steeph, maar hij staat nog steeds op geen enkele lijst helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Steeph - Reactie op #5

Ik heb wel twee keer op een lijst gestaan hoor. Alleen niet landelijk :-)
Maar dank voor het compliment.

#6 Rudolph Froger

Het is inderdaad onbegrijpelijk waarom de overheid dit soort informatie niet toegankelijker maakt en voorziet van verwijzingen naar alle gerelateerde informatie. Als zo’n wet eenmaal definitief is dan wordt het er trouwens niet veel beter op en is het voor de betrokken steeds weer een enorme klus om alle informatie bij elkaar te verzamelen (memorie van toelichting, relevante uitspraken etc.).
Ik ben zelf betrokken bij een online product voor de financiële sector (ERC Online) wat onder andere dit probleem verhelpt. Als de overheid de informatie niet toegankelijker maakt, blijft het voor de bevolking erg lastig om te participeren in een democratie en voorts is het voor bedrijven ondoenlijk om de wijzigende wet- en regelgeving bij te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie