KSTn – Politically Exposed Persons

Logo kamerstukken van de dagTerwijl ik nog steeds bezig was met het compleet maken van de lijst met privacyschendingen, kwam ik ineens een nieuw document tegen tussen de kamerstukken. Deze ging over het samenvoegen van twee wetten, op de identificatieplicht bij dienstverlening en op meldingsplicht verdachte transacties. Daarbij kon dan gelijk even een Europese richtlijn meegenomen worden. En toen werd ik even stevig op het verkeerde been gezet. Las ik nou goed dat “Politically Exposed Persons”, oftewel in goed Nederlands “Politiek Prominente Personen”, uitgesloten werden van die meldingsplicht? Het zou toch niet!
Gelukkig bleek niets minder waar. Sterker nog, hier komt een wetsvoorstel voorbij die juist de politici eens een keer stevig aanpakt.
De redenering vanuit de EU is als volgt. Politici (en aan politiek gerelateerde personen als rechters en directeuren van centrale banken) zijn een kwetsbare groep als het gaat om corruptie. Om er zeker van te zijn dat ze niet het verkeerde pad bewandelen, moeten ze extra aandacht krijgen bij alle financiële handelingen. En ook hun familie. In de toelichting staat het als volgt:

Artikel 1, onderdeel c

Het begrip «politiek prominente personen», ook wel als PEP’s (politically exposed persons) aangeduid, is nieuw in de Nederlandse anti-witwaswetgeving.
Door de FATF is vastgesteld dat een bijzonder risico bestaat voor de financiële instelling wanneer zij een zakelijke relatie aangaat met een PEP uit een andere lidstaat of een derde land. In dat geval is verscherpt cliëntenonderzoek gerechtvaardigd, zoals bepaald in artikel 7, vierde lid, van dit voorstel.
Onder de personen die een politiek prominente functie bekleden, moeten – op grond van de uitvoeringsrichtlijn – worden verstaan: staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen en parlementsleden.
Leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven en andere rechterlijke instanties die arresten wijzen in laatste instantie, leden van rekenkamers en directies van centrale banken vallen eveneens onder het begrip.
Andere politiek prominente personen zijn ambassadeurs, zaakgelastigden, hoge legerofficieren en leden van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven. Ambtenaren uit het middenkader en lagere ambtenaren vallen niet onder het begrip politiek prominente personen.
Directe familieleden van politieke prominente personen dienen eveneens aan verscherpt cliëntenonderzoek te worden onderworpen, indien een instelling een zakelijke relatie met deze personen aangaat. Volgens de uitvoeringsrichtlijn zijn dit de echtgenoot, een partner die naar het nationale recht als gelijkwaardig met een echtgenoot wordt aangemerkt, de kinderen en hun echtgenoten of partners, en de ouders van de natuurlijke persoon die een politieke prominente functie bekleed.

Dat lijkt me nou heel verstandig. Vraag me alleen af waarom burgemeesters, wethouders en misschien ook raadsleden niet in het rijtje staan. Als er ergens in Nederland af en toe sprake is van dubieuze praktijken, dan is het wel op gemeentelijk niveau.

Interessant was ook om te lezen hoe de politici zelf op dit voorstel zouden reageren. Er is nog niet over gestemd, maar er is al wel een ronde met vragen en antwoorden geweest. Daarin vielen de vragen van de PvdA het meest op:
Volgens de FATF bestaat er een bijzonder risico voor de financiële instelling indien zij een zakelijke relatie aangaan met een PEP (politiek prominent persoon) uit een andere lidstaat of een derde land, aldus de leden van de PvdA-fractie. Kan aan de hand van casussen uitgelegd worden waarom deze groep als bijzondere risicogroep wordt gezien en welke risico’s dit zijn? Waarom worden partners, ouders en kinderen en partners van deze kinderen van een PEP ook als risicovol gezien om een zakelijke transactie mee aan te gaan?

De vraag om casussen ben ik nauwelijks eerder tegen gekomen in relatie tot terrorisme wetgeving. Waarom nu wel? En waarom een uitzondering maken voor de verwanten? Snappen ze niet dat juist die groep in geval van corruptie vaak misbruikt wordt om zo later schone handen te kunnen hebben?
Zo lijkt het er een beetje op dat de PvdA de eigen kliek (politici) aan het beschermen is. Kennelijk is de mantra “Als je niets fout gedaan hebt, heb je toch ook niets te verbergen” minder van toepassing op politici.
 
 

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Overigens ben ik van mening dat altijd bekend moet zijn hoe de individuele kamerleden gestemd hebben en dat alle stemmingen direct online beschikbaar moeten zijn.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 2

  /me peutert wat in z’n neus

  Er valt zo weinig onverwachts op te zeggen. We kunnen een potje gaan prematuur PvdA bashen maar voor je het weet verschieten we ons kruit.

  Verder is het een “ah, goed plan, leuk om te lezen, carry on!” stukje…

 2. 4

  @1, goed dan: waarom worden alleen PEP’s uit een andere lidstaat / derde land beschouwd? Lijkt mij zinnig als er ook naar ‘lokale’ PEP’s wordt gekeken! En dan bij voorkeur alle informatie aan AIVD of politie overdragen zodat wij het ook te horen en lezen krijgen.

  /me’s neus is leeg, tijd voor koffie…

 3. 7

  Schrijf je eindelijk een keer een read only- stukkie, verpest je het toch écht zelf Steeph door olijk “eindelijk rust””te zuchten…altijd wel mensen die hun waffel dan gewoon niét een keer dicht kunnen houden…

  Joepie?