Het Kleine Sargasso Integratiedebatspektakel III/slot: een betere wereld begint bij ruimdenkend egoïsme

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

We kunnen allen gerust adem halen, vandaag sluiten we het Kleine Sargasso Integratiedebatspektakel af. In deel twee stonden voorstellen waarop u kon stemmen en we hebben een winnaar: voorstel 6! Zonder slag of stoot ging de verkiezing echter niet.

Omdat de waarheid altijd ergens in het midden van het midden ligt, was het wellicht lastig voor de lezer zich volledig te identificeren met een voorstel, maar zo gaan die dingen nu eenmaal. Dat neemt niet weg dat er een vette discussie plaatsvond, die eigenlijk meer thuishoorde in het eerste gedeelte van het KsIDS. Toch moet een mens spaanders hakken en knopen doorslaan en daarom is hier het einde van het drieluik, met een korte evaluatie, leuke retro-filmpjes en een extragratis Kamerspeech.

Als er één ding duidelijk geworden is uit het KsIDS dan is het dat we d’r niet zo maar effe uitkomen. Is dat een deceptie? Nee, in iedergeval weten we dat nu. Aan de andere kant heeft u aan twee voorstellen uw voorkeur verbonden. Het aanbod concrete kansen – goeie baantjes en scholing – moet verhoogd worden en het ontstaan van een zuil kan voordelig uitpakken. In eigen kring kan overleg plaatsvinden en naar buiten toe met één stem worden gesproken over een wensenpakket. Daarnaast moet iedereen Bert Haanstra’s Alleman zien – een goede tip van Ippekrites.

Bert Haanstra bracht in 1961 een bezoek aan de Zoo. Lekker aapjes kijken, hartstikke leuk. Hier het eerste deel…

… en hier het tweede deel

Een interessante opmerking van King of Controversy was om ‘een Marokkaanse geografische zuil te creëren in Nederland, op een plek waar die zuil niet in conflict komt met andere zuilen.’ Probleem is echter dat de kans bestaat dat staatjes in een staat ontstaan, ghettovorming ter grootte van een provincie. Dat neemt niet weg dat er bij huisvesting een slag gemaakt kan worden. De uitdaging lijkt me om wijken te maken waarin iedereen wil wonen, van Jan-met-de-pet, de advocaat tot en met Mohammed. Een naam voor deze wijk heb ik al verzonnen: ‘Utopiadistrict’.

haatzaaien.jpgDebatten over integratie worden dankbaar gebruikt voor het zaaien van haat. Dat zouden we niet moeten doen

Tot slot is het goed te onthouden, zoals ik eerder op Salonblog Panzerfaust.org opmerkte, dat het unieke aan Nederland was dat het land als één van de eerste godsdienstvrijheid erkende. Dat was goed voor de handel, maar bracht ook politieke stabiliteit. Het was geen probleem als je als ketter met de paap handeldreef. Zolang je er allebei beter van werd, waren andersdenkenden geen probleem. Grossomodo is dat nog steeds zo. De Nederlander heeft geen probleem met een Pool die het huis schildert voor de helft van het geld of de afhaalchinees en de kebab om vier uur ’s nachts doet het prima. Alleen al uit eigenbelang blijft het bieden van kansen uiterst belangrijk, omdat we op termijn dan allen wat met elkaar hebben. Een betere wereld begint bij ruimdenkend egoïsme.

Van Kooten en De Bie wisten het integratievraagstuk leuk te brengen

Extragratis Kamerspeech
De heer of mevrouw (Vul naam in) (Vul partijnaam in):
Voorzitter, laatst reed ik met mijn hybride over ‘s-herenwegen. Wat me opviel – ik begaf me ter hoogte van Schoonhoven – was dat Nederland grote, lege stukken kent. Nederland is nog lang niet volgebouwd en dat schept ruimte.

Met dit debat, voorzitter, wordt ook ruimte gecreëerd, ruimte om te spreken over ‘integratie’. ‘Integratie’, gelukkig geen ‘assimilatie’. Willen we dat laatste? Is iemand geïntegreerd als hij zich scheert, van maandag tot donderdag in pak op werk verschijnt en vrijdags deelneemt aan de vrimibo? Dat lijkt mij niet. In iedergeval ligt het niet in onze volksaard dat te verlangen. De Zeven Verenigde Provinciën hebben godsdienstvrijheid altijd hoog in het vaandel gehouden, daar voeren we wel bij. We waren een internationale doorvoerhaven. Waarom zouden we dat vier eeuwen later beperken tot de Maasvlakte?

Dat neemt niet weg dat er velen in ons land zich bedreigt voelen door zogenaamd ‘niet geïntegreerde Nederlanders’. Mijn fractie denkt echter dat deze mensen zichzelf ook dienen af te vragen of ze liever een Pool een leidinkje laten leggen voor de helft van het geld of een authentieke, hoogblonde Hollander. Zolang iedereen beter van elkaar wordt, is er niets aan de hand. Daarom denkt de fractie van de (Vul partijnaam in) dat het in ieders belang is om voor niet geïntegreerde Medelanders blijvend kansen te bieden en daartoe dienen wij de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gezond eigenbelang in ieders belang is;

constaterende dat door het bieden van concrete kansen op het gebied van werk en scholing aan zogenaamd ‘niet-geïntegreerde Nederlanders’ het eigenbelang van een ieder gediend is;

van mening dat de regering in het bieden van voornoemde concrete kansen een centrale rol speelt;

verzoekt de regering, concrete kansen te bieden op het gebied van werk en scholing aan zogenaamd ‘niet-geïntegreerde Nederlanders’;

en gaat over tot de orde van de dag.

Omdat eigenbelang weliswaar een centrale rol heeft gespeeld in onze geschiedenis, is het geen voorwaarde voor meer gezelligheid. Eigenbelang komt voort uit egoïsme en zelfverwezenlijking, maar de mens is meer dan deze optelsom. Bij tijd en wijle hebben we immers allemaal behoefte aan een bakje koffie of thee met iemand anders dan jezelf. Daarom denken de leden van de (Vul partijnaam in) dat het goed is als ‘niet-geïntegreerde Nederlanders’ eerst samen met elkaar van gedachte wisselen over wat hun positie in Nederland is en wat men wil dat deze positie zou moeten zijn. Om dat proces te bevorderen, dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het goed zou zijn als ‘niet-geïntegreerde Nederlanders’ hun (toekomstige) positie bepalen;

overwegende dat de oprichting van een zuil voor de positiebepaling van ‘niet-geïntegreerde Nederlanders’ het meest voor de hand liggend lijkt en verzuiling leidt tot ontzuiling, zodat het op de lange termijn een positieve invloed kan hebben op het voorspoedig integreren van ‘niet-geïntegreerde Nederlanders’;

van mening dat verzuiling bespoedigt kan worden door het verschaffen van de daartoe behorende middelen;

verzoekt de regering, tot het zoeken naar- en het verschaffen van middelen om te komen tot een spoedige verzuiling van ‘niet-geïntegreerde Nederlanders’;

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van de (Vul partijnaam in) hoopt op Kamerbrede steun voor de zojuist ingediende moties om te komen tot een gezellig Nederland, dat haar wortels niet vergeet.

Reacties (15)

#1 mescaline

Integreren door officieel herkenbaar te verzuilen. Klinkt niet gek. Je krijgt (houdt) alleen de grootste heibel met de luidjes die in ‘beweging’ willen blijven.

 • Volgende discussie
#2 Thijs de Poedel

@Kornuit: In de 17e eeuw hadden de katholieken in Nederland een beperkte godsdienstvrijheid. Openlijke belijdenis van de godsdienst was niet toegestaan. Oorzaak: De scheiding tussen de lokale Nederlandse zaak en het belang van de koning van Spanje liep langs de zelfde lijn als katholiek en niet-katholiek. Voeg daarbij dat de Paus diverse keren heeft geroepen dat de Republiek der Verenigde Nederlanden een kettersnest was en je zult begrijpen dat de machthebbers in Nederland moeite hadden met katholieke bijeenkomsten waar pastoors de kans hadden om hel en verdoemenis te preken en de katholieken te mobiliseren. Dus geen grote kerken voor katholieken en kerkdiensten beperken tot bijeenkomsten van enkele tientallen in schuilkerken. De regenten wisten precies waar het mis kon gaan.

Geef jij eens aan wat de verschillen zijn met het Nederland van vandaag. Bijvoorbeeld een museum dat foto’s uit een tentoonstelling verwijdert of een ministerie dat ambassades alvast voorbereid op acties om het standpunt van de regering inzake de koran helder uit te dragen om te voorkomen dat de economische belangen worden geschaad.

Jij mag het zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Kornuit

@Thijs, kom ik morgen ofzo wel ff op terug. Moet nu eerst aan de alcohol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 caprio

Inderdaad: ik zou de godsdienstvrijheid van de 17e eeuw geen godsdienstvrijheid willen noemen. Het waren de Fransen die ons de blijde boodschap brachten.

Ik heb het gevoel dat integratie in Nederland vooral fout gaat omdat de betweterigheid van de allochtoon leidt tot bemoeizucht en intolerantie van nieuwe invloeden. Kan iemand daar eens iets aan doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 caprio

sorry, betweterigheid van de autochtoon dus. Kuttermen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 larie

@Caprio, kutt schrijft men als kudt in deze contreie momenteel ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 alt. johan

Eigenbelang zeg je?

Hoeveel geografisch grondgebeid krijgen wij als Wilders zuil??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Thijs de Poedel

@Caprio: Nou moet je de zaak ook weer niet overdrijven. Frankrijk kende tot diep in de 18e eeuw geloofsvervolging. Waaarom kwamen de Hugenoten naar Nederland denk je?

Ook de Joden hadden het in Nederland beter dan waar ook in Europa. In de 17e eeuw was bij de Joden in Polen bij de geboorte van een kind een veel gehoorde wens ” Moge hij rebbe worden in Amsterdam.” Dat dit vertrouwen 300 jaar later niet is waargemaakt valt nu buiten de discussie maar ik noem het toch maar even. Bij aanvang van de Franse tijd – alleen in de periode van 1810 tot 1813 waren we echt Frans, van 1795 tot 1810 is het land gewoon door Nederlanders bestuurd – werd in 1795 door het toenmalige Bataafse Bewind een einde gemaakt aan de vanzelfsprekende bevoorrechting van de Hervormde Kerk.

Mijn punt is dat de Katholieke kerk in de Republiek extra aan de ketting werd gelegd om politieke beinvloeding door de katholieke geestelijke zoveel mogelijk te beteugelen. Op papier (plakkaten) moesten priesters worden gehangen en katholieke kerkgangers worden gegeseld. Van deze barse plakkaten is niets terecht gekomen. Amsterdam telde aan het einde van de 17e eeuw meer dan 60 schuilkerken waar voor iedereen zichtbaar het katholieke geloof werd beleden. In Delft was vlakbij de Nieuwe Kerk een schuilkerk die op last van het Stadsbestuur moest worden uitgebreid omdat men een kleine schuilkerk te gevaarlijk achtte.

@Kornuit: Ik wacht op je uitleg nav 2 of ben je uitgepraat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@7: Als je jezelf als zuil ziet, ongeveer half zoveel als de moslims logischerwijs, want volgens Wilders zijn er meer dan een miljoen moslims en er zijn maar een half miljoen PVV-stemmers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 T

Citaat:


I work in Bahrain. I came to Bahrain to earn a tax-free salary. The lifestyle is relaxed compared to the UK. The Bahraini people are very friendly. Bahrain is a Muslim country but everyone is free to follow their own religion. ID cards are compulsory. They are required to get a bank account, phone line, gas or electricity. Foreign nationals who want to work have to be sponsored. If a foreign national is made redundant, they must leave the country. If a foreign national breaks the law (apart from minor offences) they are deported. Expatriates understand that we are guests here, and if we don’t like it here we should leave – we don’t try to change it. The UK could learn a lot from Bahrain.

[leighlad], Leigh, United Kingdom

zie http://newsforums.bbc.co.uk/nol/thread.jspa?forumID=1559&edition=2&ttl=20071202164738

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 alt. johan

@Bismarck: Jamaar als we de verzuiling weer gaan invoeren dan wil ik de in een zuil met de PvdA’ers. Jami (PvdA) zou er misschien wel inpassen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 alt. johan

Ik bedoelde: dan wil ik niet in dezelfde zuil met PvdA stemmers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@8: Leer je feiten toch maar iets beter kennen. In 1806 was een broertje van Napoleon al Koning van Holland (waar Frankrijk overigens al de nodige happen van had ingelijfd). Ook was daarvoor al de wetgeving op franse leest geschoeid (wel degelijk in 1795, op franse last en vanaf dat moment was nederland ook niet meer dan een franse vazal, met franse militaire bezetting).

Daarnaast kon je als Katholiek in de republiek voor 1795 geen overheidsbaan krijgen. Andere godsdiensten werden alleen uit bittere noodzaak enigzins getolereerd (mits het maar stiekem beleden werd). Dat gold niet alleen voor Katholieken, maar ook voor Lutheranen, Remonstranten, Doopsgezinden en andere niet Nederlands Gereformeerden. Dat Joden met rust gelaten werden, lag er vooral aan dat ze als buitenlanders beschouwd werden.

Dat het in sommige europese landen nog wat erger was dan hier, betekent niet dat nederland een paradijs van godsdienstvrijheid was of zelfs, zoals jij beweert, Nederland godsdienstvrijheid erkende (daar hadden we toch echt wel de fransen voor nodig).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Thijs de Poedel

@Bismarck

Je hebt gelijk Nederland was vanaf 1795 een vazalstaat van Frankrijk net zoals het dat vanaf 1713 van Engeland was. Neemt niet weg dat het land ook na 1795 bestuurd werd door Nederlanders. Ook in de periode 1806-1810 onder Lodewijk Napoleon was het bestuur in handen van Nederlanders. Lodewijk Napoleon heeft niets anders gedaan dan het Nederlandse karakter van zijn regime te benadrukken. Zijn broer heeft Nederland in 1810 niet ingelijfd omdat hier nou zo lekker werd meegewerkt.

Nederland kende voor de Franse tijd wel degelijk vrijheid van godsdienst. De regel uit de Unie van Utrecht van 1579 “mits dat een yder particulier in sijn religie vrij sal moegen blijven ende dat men nyemant ter cause van de religie sal moegen achterhaelen ofte ondersoucken” is altijd gehandhaafd. De kern zit in het woord ‘particulier.’ Nooit is er iemand omwille van zijn persoonlijk geloof vervolgd. Alleen de katholieke kerk werd als organisatie niet getolereerd. Men sprak dan ook van het pausdom. Waarmee precies werd aangegeven waar het gevaar zat. Een protestante overheid en een vanuit het vaticaan bestuurde kerk levert nu eenmaal problemen op. Merk op dat de katholieken in Engeland tot in de 20e eeuw als tweede rangsburgers werden beschouwd. Merk tevens op dat in de landen met een katholiekgezind regime het vaticaan een stevige vinger in de pap had.

Dan nu de parallel. Het heeft er nu alle schijn van dat men de persoonlijke mening over de Islam alleen maar binnenskamers kan uiten als deze kritisch van aard is. Het verwijderen van foto’s uit een museum of het alvast voorbereiden van communicatiemaatregelen in het geval van het uitkomen van een film van Wilders over de Koran heeft alle kenmerken van het indammen van het openlijk uiten van een mening zoals dat in de 17e eeuw met de katholieken werd gedaan.

Een voorzitter van een Nederlandse Moslimorganisatie die zegt te vrezen voor de acties van zijn geloofsgenoten als Wilders inderdaad met een Koran-kritische film komt staat terreur te legitimeren. Links liep in de jaren 80 nog te hoop tegen de Paus vanwege zijn denkbeelden. Met de Islam heeft links geen moeite. Raar hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Thijs dePoedel

@Kornuit (3): Dit onderwerp schuift nu al lekker richting het virtuele verticale archief van dit weblog en ik heb nog altijd geen reactie op 2. Zit je nog aan de alcohol of heb je geen antwoord?

 • Vorige discussie