De weke knieën van Meino Schraal

  “De Arondéuslezing is qua aard en karakter nooit de bedoeling geweest dat die van politieke, van partijpolitieke aard zou zijn. De heer Von der Dunk was van plan, zo bleek ons vorige week, toch een groot deel van zijn lezing partijpolitiek van aard en karakter te laten zijn. Nou, dat was niet de afspraak. Wanneer de Tweede Wereldoorlog van stal wordt gehaald in een partijpolitiek discours, dan ben je naar mijn idee ver van huis.”

Aldus Meino Schraal vorige week tegenover een van de radio-actualiteitenrubrieken die ons land rijk is. Na overleg met Hero Brinkman liet Schraal Thomas von der Dunk weten dat de Provinciale Staten-NH geen prijs meer stelden op diens komst. Het Statenlid viel eerder op doordat hij als enige niet-PVV’er met deze partij mee had gestemd vóór een verbod op het dragen van een hoofddoek in het provinciehuis. Schraal, een flamboyante homoseksueel die vanuit Iran werd geadopteerd door een gereformeerd Urks gezin, heeft het namelijk niet zo op hoofddoekjes.

Hoe geloofwaardig is echter zijn excuus dat Von der Dunk is afgezegd omdat zijn lezing tegen de afspraken in een partijpolitiek karakter had? Een rondgang langs Arondéuslezingen van eerdere jaren maakt namelijk duidelijk dat politieke uitspraken ook daar niet van de lucht waren, en dat populistische partijen – en met name de PVV – meermaals onderwerp waren van discussie.

Arondéuslezing 2010: Marjolein Februari

Zo duidde filosofe, kunsthistorica en juriste Marjolein Februari (een pseudoniem van Marjolein Drenth) de PVV in haar Arondéuslezing van 2010 als volgt:

  “Als ik de opkomst van de populistische politiek moet duiden – en ik ben daar lang niet zo pessimistisch over gestemd als de gemiddelde weldenkende mens – dan denk ik daarom ook dat je die moet depolitiseren en veeleer moet beschouwen als een reactie op de problematische band tussen burger en uitvoerende overheid. Een duidelijk bewijs voor mijn stelling zie ik in het feit dat veel mensen dit jaar van plan zijn te stemmen op een politicus die ze eigenlijk niet aan de macht willen zien.
  Neem je de moeite te kijken naar de toelichting die kiezers geven op hun plan om PVV te stemmen – of misschien bent u dat zelf wel van plan – dan zie je al gauw een sterke afkeer van de PVV, of althans van de leider van de PVV. De kiezers gaan wel ditmaal op hem stemmen, maar een volgende keer niet weer.
  Telegraafcolumnist Rob Hoogland zei onlangs in interview in de Volkskrant, na een krachtige tirade over de lamlendigheid van de traditionele partijen, en gevraagd naar zijn sympathie voor de PVV: ‘Wilders is natuurlijk een nar.’ Waar ergerde Hoogland zich dan in de huidige situatie het meest aan, vroeg de interviewer, en het antwoord luidde: aan de bureaucratie en aan machtsmisbruik.
  Deze positie leek me representatief voor de positie van de ontevreden kiezer: het gaat niet om een keuze voor een politiek programma, laat staan dat het de kiezer gaat om de islam. De ontevreden stem, in de terminologie van Albert Hirschman, is de voice van de burger die is vastgelopen in de bureaucratie en zijn verhouding met de overheid.
  – Marjolein Februari, Willem Arondéuslezing 2010, p.14/17

Had Februari deze Willem Arondéuslezing dit jaar ook nog zo mogen houden, of had ze deze passage eruit moeten schrappen, omdat Hero Brinkman anders gaat rellen?

Arondéuslezing 2009: Ad Verbrugge

Het jaar ervoor had cultuurfilosoof Ad Verbrugge ditzelfde thema zelfs nog breder uitgewerkt. Verbrugge stond in de Arondéuslezing uitgebreid stil bij populistische partijen als Leefbaar Rotterdam en de Partij voor de Vrijheid, en welk onbehagen er achter hun populariteit steekt:

  “[M]en spreekt nu al de nodige jaren over de zogenoemde kloof tussen burger en politiek. Met name sinds de opkomst van Pim Fortuyn in 2001 zijn de vroegere politieke verhoudingen danig in de war geraakt. Denkt u in dit verband aan de enorme beweeglijkheid die we ook in de opiniepeilingen vandaag de dag meemaken, maar ook aan de opkomst en groei van partijen als de SP, Trots op Nederland en de PVV.
  Welnu, de omwenteling die voltrok met Pim Fortuyn, was aanvankelijk ingegeven door de zogenoemde Leefbaarheids-partijen. De onvrede waarin deze partijen hun voedingsbodem vonden, werd in eerste instantie gekanaliseerd via politieke bewegingen die zich aan de reguliere partijordening onttrokken. Ze kwamen op vanuit plaatsgebonden, regionale activiteiten en politieke groepsvorming onder de merkwaardige naam ‘Leefbaar’. De vraag is in hoeverre de naamgeving van deze partijen iets zegt over die zogenoemde afstand tussen burger en politiek. Kennelijk werden de stad en haar bestuur als ‘onleefbaar’ opgevat en werden de gangbare partijen ervaren als politieke instituties die niet meer goed voor hun burgers zorgden en hen representeerden. (…)”
  – Ad Verbrugge, Willem Arondéuslezing 2009, p.3/4
  “In feite is deze ontwikkeling een ontaarding van het vrijheidsideaal dat in de jaren zestig is ingezet. Door de abstract-heid van dit ideaal ontstond mettertijd een situatie waarin er sprake is van zowel chaos als totalitaire tendensen in de concrete leefwereld van mensen. De afwezigheid van een gemeenschappelijk vormingsideaal – oftewel een innerlijk gedeelde bezieling – vindt zijn tegenhanger in ‘externe controle’ die uitgaat van uitwendige criteria die een plutocratisch en technocratische vorm hebben. Je hebt nog wel je politieke stemrecht en daar maak je ook gebruik van, maar op het niveau van je concrete leven – of het nu je buurt is of je school is of het bedrijf waar je werkt – ervaar je meer en meer onvrijheid; oftewel afwezigheid van binding en erkenning.
  Dit vormt mijns inziens de achtergrond van het wantrouwen van de burger jegens de politiek– die ook tot uitdrukking kwam in de opkomst van de Leefbaarpartijen: ervaringen van vervreemding in de eigen leefwereld. Men voelt zich op verschillende manieren miskend en niet meer gerepresenteerd door bestuurders en instituties; men heeft niet meer het idee dat er zorg voor een gemeenschappelijk goed aan de dag wordt gelegd door de overheid en bestuurders.” (p.14)
  “Wanneer je kijkt naar de huidige dynamiek in de politiek, dan heeft dit alles te maken met die problematiek rond vrijheid. We zien momenteel een Partij van de Vrijheid, waarvan de populariteit alles te maken heeft met een bepaalde vervreemding die in wijken en buurten is opgetreden in de afgelopen decennia; en die nu vooral in confrontatie met de islam tot uitdrukking komt.
  De opkomst van dit soort partijen hangt sterk samen met veranderingen in de concrete leefwereld van mensen – wijken, buurten, bedrijven, scholen enz. De burger heeft het gevoel niet gehoord of erkend te worden en is teleurgesteld in de politiek; of het nu multiculturele problemen, hangjongeren, de aanleg van winkelcomplexen of grote fusies van scholen betreft. Tegelijkertijd eist men veel meer van die overheid.” (p.16)

Een politieke lezing

Helaas is de tekst van de Arondéuslezing 2007 door mr. Gerard Spong niet gepubliceerd, maar uit dit verslag blijkt dat hij daar enkele pittige uitspraken heeft gedaan over de wijze waarop kabinetspartners CDA en ChristenUnie omsprongen met de homo-emancipatie. Dat lijkt me behoorlijk partijpolitiek.

Het saillante is nu dat al deze Willem Arondéuslezingen voorbereid en ingeleid zijn door Klaas Breunissen (GL) en … Meino Schraal. Men mag wel zeggen dat de Willem Arondéuslezing hun geesteskindje is geweest.

Schraal moet er dus van op de hoogte zijn dat pittige uitspraken en analyses over specifieke politieke partijen in al die jaren helemaal geen probleem zijn geweest, en dat er in voorgaande jaren verschillende malen kritisch is gereflecteerd op het verschijnsel van de PVV. Alleen nu de PVV zelf tot de Provinciale Staten behoren en uitgerekend Thomas von der Dunk die PVV in verband brengt met de Tweede Wereldoorlog, worden “partijpolitieke uitspraken” ineens een probleem.

Het heeft er aldus alles weg van dat Schraal is gezwicht voor de druk van coalitiepartij PVV en het dreigement van Hero Brinkman, dat deze een einde zou maken aan de Willem Arondéuslezing. Blijkbaar heeft het CDA-statenlid, ondanks al zijn inzet en goede bedoelingen, bijster weinig van de geest van deze verzetsheld meegekregen.

 1. 1

  Waarmee overtuigend is aangetoond dat niet de kritische discussie maar de inhoudsloze en stompzinnige vergelijkingen met WOII het struikelblok waren. Niets censuur, gewoon gebrek aan niveau.

  Hartelijk dank voor deze bijdrage Carlos.

 2. 5

  Ik vind het uitstekend dat Prediker dat “de Arondéuslezing mag geen partijpolitieke aard hebben” verhaaltje van Meino Schraal heeft ontmaskerd als zijnde een vette leugen en dat Meino Schraal is ontmaskerd als een leugenaar (draaien en liegen zijn handige eigenschappen voor CDA politici dus hij zal het nog ver schoppen).
  Het is overduidelijk dat CDA en VVD (partijen die zogenaamd de vrijheid van meningsuiting hoog in de vaandel hebben staan) de vrijheid van meningsuiting hebben opgeofferd om de gevoelens van de PVVertjes (zoals Hero Drinkman) niet te kwetsen. Ik vind dat een belangrijke constatering en ik vind niet dat daar luchtig mee omgegaan moet worden (zoals Sikbock dat doet).
  Nu worden mensen zoals TvdD geweigerd om een lezing te geven die PVV kritisch is, wat is de volgende stap??? Moeten mensen die kritiek leveren op de PVV vrezen voor hun baan ??? (Wilders roept in elk geval iedere keer op tot het ontslaan/non actief stellen/intrekken van subsidies van mensen die het durven om kritiek te leveren op hem en z’n walgelijke partij/gedachtegoed)

 3. 6

  Zoals ik elders al betoogd heb (http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/de_rechtstaat_als_product/), kon Meino Schraal een coup plegen omdat Breunissen uit de staten is gestapt. Dus voorbereiding inclusief samenvatting ging naar Breunissen, maar bij de beoordeling van de volledige tekst was die inmiddels weg. Uitermate onfatsoenlijk heeft hij toen met een minderheid van 2 in de commissie de lezing namens de gehele commissie van vijf afgezegd (de rest wist van niets). De commissie is er namens de Staten, dus als die niet ingrijpen hebben ze wel heel zwakke knieën.

  Het gaat dus niet om censuur van de machthebbers, maar “censuur” van een enkeling.

 4. 8

  Het is a) een procedurefout (omdat je van tevoren al wist dat Dunkie eigenlijk maar twee onderwerpen heeft: de PVV en Israel) dus je had er nooit aan moeten beginnen, en b) een schoolvoorbeeld van het Streisand-effect. Dunkie kan zo voor het prominent partij-lidmaatschap gaan als ‘ie wil.

 5. 9

  @ Jan van Roggen
  Als anderen de coup van kwezel Breunissen laten passeren, dan is het censuur door de machthebbers, immers zij laten hem dan begaan en stemmen daardoor in.
  Als de VVD en het CDA zich hullen in zwijgen zegt dat genoeg.
  Censuur en collaboratie en de Godwin mag een ander inkoppen.

 6. 11

  Ik ben voor vrijheid van meningsuiting, maar Bert met Schraal vergelijken gaat echt te ver.

  Verder denk ik dat Wilders zich weinig zorgen hoeft te maken om zijn restzetel in de Eerste Kamer. Ik weet wel een Noordhollands Statenlid dat stiekem niet op zijn eigen partij gaat stemmen.

 7. 14

  Wat zeg je nu eigenlijk Prediker, de Arondéuslezing zou altijd al een eenzijdig politiek gekleurd forum zijn geweest? En dat zou nu een verworven recht zijn?

 8. 15

  Wat ik zeg lijkt me vrij duidelijk:

  Wanneer Meino Schraal beweert dat Thomas von der Dunk is afgewimpeld omdat hij tegen de afspraak in allerlei “partijpolitieke” uitspraken over de PVV heeft gedaan, dan is dat niet heel erg geloofwaardig.

  In de eraan voorafgaande jaren werden er immers ook politieke uitspraken over de PVV (en andere partijen) gedaan.

 9. 17

  @13 Hekel? Nee joh gekkie, we verschillen af en toe van opvatting that’s all. Overigens komt de verwisseling door het drammerige karakter van de serie topics.

  Ik begrijp dat 100+ reaguursels op een topic leuk zijn, misschien dromen jullie al van een eigen tv zender? Echter, dit PVV/fascisme/nazi etc gedoe gaat wel ten koste van de kwaliteit van sargasso. Terugneuken kun je alleen succesvol doen als je jezelf niet al te serieus neemt zoals de roze buren. Mijn advies: houd het een beetje in de klauwen anders ben je straks iets kwijt waarvan je pas op dat moment de waarde herkent.

  Excuses voor de naamsverwisseling.

 10. 19

  Ik kan wel genieten van dat terugneuken. Vooral de reacties van het stuitend domme tokkievolk (zie verder onder Anton) zijn erg grappig.

 11. 20

  Als ik dit zo lees, kan ik me voorstellen dat ze de boel geschrapt hebben. Niet omdat het over de PVV ging, maar omdat het verdomme *alweer* over de PVV ging.

 12. 21

  @KJ
  het is ook heel logisch dat ze het geschrapt hebben. Het ging tenslotte over politiek. het was zo logisch dat 2 leden van de 5 tellende commissie dit op eigen houtje besloten hebben en toen hebben doorgedrukt zonder de 3 andere te vertellen. Dat kon ook want het was zo logisch dat die 3 het er toch wel mee eens zouden zijn. En dat was ook zo. O, wacht…..

  En het klootjesvolk probeert het maar goed te lullen.

 13. 22

  Zojuist komt het bericht binnen dat Geert Wilders afziet van het uitbrengen van Fitna 2. “Het gaat verdomme alweer over moslims en het gaat te veel op moslimneuken lijken. Het gaat ook ten koste van de kwaliteit van de PVV”, aldus GW.

  Anton en KJ zijn erg teleurgesteld.

 14. 23

  @ALO; O nee. Diezelfde commissie had Von Der Dunk gekozen, tenslotte. Ze wisten precies wat ze kregen. Die man heeft maar twee onderwerpen, dus *daar* lag hun fout. Later terugkrabbelen is gewoon stom.

 15. 24

  @ALO; Ik zou erg teleurgesteld zijn als Fitna 2 er niet komt. Maar ik denk niet om redenen die jij denkt. Of die jij voorgeeft te denken.

 16. 25

  @KJ
  Ik vind iemand die zegt dat ik het met hem eens moet zijn, omdat dat taboe doorbrekend en dus progressief is, niet erg overtuigend. En met deze 2 reacties wordt de overtuiging er niet beter op. Dit is niet goed te lullen en iedereen die het probeert maakt zich belachelijk. En #22 heb je niet eens begrepen.

  Heb je eigenlijk niets beters te doen dan de godganse dag hier je ongein te plempen. Je bent er bijna dag en nacht.

 17. 26

  Los van wat ik over Von Der Dunk denk lijkt het stuk van Prediker mijn mening te onderbouwen dat Meino Schraal met het schaamrood op de kaken de stichting die De Arondéuslezing faciliteert dient te verlaten…
  En zijn verdere levenspad louter luisterend en in stilte voort te zetten.

 18. 27

  @ALO; Heb je eigenlijk niets beters te doen dan de godganse dag hier je ongein te plempen. Je bent er bijna dag en nacht.

  Ja, en jij stalkt mij – ik weet niet wat erger is. Bovendien heeft Bismarck nog altijd meer comments dan ik. Maar die zul je niet bekritiseren, want die staat aan ‘jouw kant’. Ofzo.

 19. 28

  @KHJ
  Bismark staat niet aan mijn kant maar Bismark maakt geen moslims belachelijk als die een (al dan niet terechte) klacht hebben. En dat doe jij wel.

  Verder wauwel je over economie terwijl je er geen verstand van hebt, je wauwelt over IP-sec meer je weet niets van een klepel. En je wauwelt, je wauwelt, je wauwelt, je wauwelt en dat de godganse dag.

  Op mijn vraag of je niets beters te doen hebt heb ik nu antwoord: blijkbaar niet.

 20. 32

  En ik weet toevallig heel over proksies en servers en rekenmachines en de roottortelduif…

  Vraag me maar es wat over de roottortelduif.
  Dan kun je het gelijk zien.

 21. 33

  De wijze waarop Von der Dunk jr zijn opvattingen over Wilders en populisme etaleert, voegt niets toe aan een zinnige discussie. Sinds begin tachtiger jaren leven we in een ander Nederland namelijk met een politiek andere grondslag. Dit onder de druk van nationele en internationale ontwikkelingen aangezet door politieke pressiegroepen in de westelijke wereld. Het gaat hier om het multiculturalisme en daar voelen veel mensen niets voor. Dat de bestaande politieke partijen (met vaak een niet-democratische oorsprong; ook in Nederland. De democratie had en heeft nog een hele ontwikkeling nodig.) overstag zijn gegaan, leidt sindsdien tot een vertrouwensbreuk.

 22. 34

  vd Dunk doet trouwens nog veel meer dan ten strijde trekken tegen de PVV en extreem-rechts Israël. Zowel in de wetenschap als in de media (vooral veel radio 1). Ik vind zijn bijdragen meestal erg interessant, informatief en verhelderend.

  Semi-off-topic, maar ik wou het even gezegd hebben.

 23. 35

  Akkoord, het is nogal huichelachtig hoe von der Dunk de wacht is aangezegd. Zoveel was al wel duidelijk. Maar toch, waar von der Dunk een rechtstreekse aanval op de PVV leverde, zijn bovenstaande opgeduikelde fragmenten een heel stuk genuanceerder. Het is dan wel weer lastig om te beargumenteren dat von der Dunk´s lezing wél partijpolitiek van aard was en de lezingen van Februari en Verbrugge niet. Elke grens die hiertussen wordt getrokken op basis van het partijpolitieke argument is artificieel, al zijn de lezingen qua karakter toch wel zeer verschillend.

  Hoe dan ook, Prediker heeft me enigszins weten te overtuigen in dit overigens weinig toedoende onderwerp.

 24. 36

  @35
  Noem dit onderwerp maar weinig toedoend.
  Mijn geheugen laat me even in de steek maar ik schaar dit onder dezelfde censuur die een hoogleraar(?) door een universiteit(?) opgelegd kreeg bij een dissertatie over de islam.

 25. 37

  @pfft; dat was Pieter van der Horst, die een deel van zijn afscheidsrede niet mocht houden van de Universiteit Utrecht.

  Daarin ging hij – na een lang en geleerd betoog over de geschiedenis van het idee dat Joden mensen zouden opeten bij de Romeinen en de christenen – helemaal los op de islamitische wereld van de 20e eeuw. De moefti Hajj Amin al Husseini kwam voorbij. Het was, zeg maar Hoeiboei, HetVrijeVolk, TheEmperorsClothes, plus een bloemlezing uit het boek Van Jodenhaat naar Zelfmoordterrorisme.

  https://sargasso.nl/archief/2011/04/24/censuur/

 26. 40

  Misschien wel goed om te melden dat ik von der Dunk uitermate sterk vond in een intrvw bij p&w.

  Hij heeft een punt wat betreft de pvv dat het de eerste partij sinds de 2e wereldoorlog is die een aanval doet op o.a. de nederlandse grondwet en de nedelandse rechtsstaat.

  De afgelopen decennia werden (vrnl vanuit linkse zijde) te pas en te onpas “rechtse” opvattingen vergeleken met die van de fascisten.

  Om de pvv met de 2e wereldoorlog te vergelijken dus niet meer. Dit terwijl zo meent von der Dunk dat de vergelijking meer dan ooit op gaat. Zelfs gl neemt het in zo’n geval op voor de pvv. De laatste is nb een partij die door von der Dunk wordt aangewezen als 1 die grote groepen mensen op een zijspoor rangeert

  Wat mij betreft hoort een dergelijk geluid thuis op De Arondéuslezing.
  Net zoals vooralsnog Pieter van der Horst (als het een wetenschappelijk betoog betreft) m.i. zijn dissertatie over de islam op de uvU had mogen houden.

  Ik begrijp de fluwelen handschoenen nooit die (vaak door links) onmiddellijk worden aangetrokken zodra het over de islam gaat terwijl de ontkerstening van nl met behoorlijk wat verbaal soms fysiek geweld tot stand is gebracht.

 27. 53

  Vanwege zijn meningsuitingen moet Wilders triest genoeg persoonlijk beschermd worden (van gemeenschapsgeld), maar ondertussen werkt de PVV actief mee aan censuur van vrije meningsuiting van anderen.

  Je mag toch hopen dat Hero niet het onderstaande heeft gezegd:

  “Brinkman liet weten dat de vertegenwoordigers van CDA en VVD hem vertelden dat er in Von der Dunks lezing een aantal partijpolitieke passages stonden die niet positief waren voor de PVV. ‘Ik heb toen gezegd: als jullie deze antisemiet Von der Dunk een podium geven om zich tegen de PVV af te zetten, zal ik hem niet alleen in het debat bij de enkels afzagen, maar dan is het misschien ook de laatste Willem Arondéus Lezing geweest.’”

  Moet von der Dunk nu ook persoonlijke bescherming krijgen?

 28. 54

  Vandaag een krant gekocht om te weten wie de lezing verboden hebben; is genoteerd.
  Voor wie enig historische besef heeft:
  Na het verbieden van lezingen, volgt het verbranden van boeken.
  Heinrich Heine (1936 Duitsland):
  “Waar boeken verbrand worden, worden later mensen verbrand”