Volksopstand tegen de privacyschendingen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

NB: De lijst in dit stuk wordt steeds actueel gehouden en wijkt daardoor inmiddels af van de lijst die in 2008 verscheen.
NB2: Het actualiseren van de lijst is halverwege 2012 gestopt.

Europarlementariër in ’t Veld (D66) sprak dinsdag tijdens Safer Internet Day de volgende woorden:
Langzamerhand is het tijd dat we met driehonderdduizend mensen op de dam gaan demonstreren en de overheid om opheldering gaan vragen

Een volksopstand is waar ze om vraagt. Maar die komt er voorlopig niet. Waarom niet? Omdat, met uitzondering van een kleine groep, de mensen niet zien wat er gaande is.
Vandaar dat ik een poging doe de meest relevante zaken over de steeds verder gaande aantasting van de privacy door de overheid op een rijtje te zetten.

Veel mensen hebben niet in de gaten wat er gaande is doordat de maatregelen in stukjes komen. Iedere losse maatregel leidt niet tot veel discussie. Maar als je ze samen beschouwt, ziet het er heel anders uit.
Hier de meest relevante ontwikkelingen van de laatste tien jaar samengevat (laatste update: 31 mei 2012)

 • Telecommunicatiewet, wet BOB (Bijzondere opsporingsbevoegdheden) en wet opsporing en vervolging terroristische misdrijven; Op verzoek moet ieder telefoongesprek (vast danwel mobiel) afgeluisterd kunnen worden. In 2008 werden zo 26.000 telefoontaps gedaan (exclusief de geheime van AIVD etc)
 • Wijziging wet op de Telecom; Geeft de ministers de mogelijkheid om mobiele gesprekken af te luisteren en/of te lokaliseren, zonder gerechtelijk bevel en zonder medeweten van de telecomproviders.
 • – Europese dataretentiewet; Alle verkeergegevens van mobiele gesprekken, alle positiebepalingen van mobiele telefoons en alle internethandelingen (mailgedrag, online zijn…) moeten minimaal een half jaar worden bewaard en opgevraagd worden
 • – Uitbreiding wet invordering; Alle bovengenoemde verkeersgegevens in Nederland tenminste 12 maanden bewaren (Update: wet doorgevoerd 2008-05-22). (Update 4-9-09: Wet door Eerste Kamer goedgekeurd. Ze hebben wel verzocht om een aanpassing van de wet waardoor voor het internetverkeer een termijn van 6 maanden gaat gelden. Dit is na ruim een jaar door het kabinet aangepast in de wet. (update 2011-07-26)
 • – Wet op de Legitimatieplicht; Iedereen moet in de openbare ruimte een kunnen laten zien wie hij/zij is. Lees ook over de “evaluatie”. (update: 7 juli 2009)
 • – Preventief fouilleren; Indien de politie daar aanleiding toe ziet, kan men in aangewezen gebieden iedereen fouilleren.
 • Elektronisch Kind Dossier (EKD) en Verwijzingsindex; Met ingang van dit jaar moet van alle kinderen vanaf hun geboorte een EKD bijgehouden worden met daarin oa 900 vragen over de het kind, de ouders (gelovig of niet, vroeger mishandeld….) en de omgeving (slechte buurt, water dicht bij huis….). Meerdere instanties hebben toegang tot het dossier. Het blijft actief tot het kind 19 wordt en moet nog tot 15 jaar na het laatste incident bewaard worden (dus maximaal tot iemand 34 wordt)
 • – Wet Vorderen gegevens; Geeft opsporingsinstanties meer bevoegdheden om gegevens bij verschillende organisaties opvragen. Zo kunnen bijvoorbeeld de uitleengegevens bij een bibliotheek ingezien worden
 • Swift; Nederland staat toe dat Amerika gegevens over internationale betalingen vanuit NL kan inzien
 • – Bankgegevens; Nederland staat toe dat Amerika bij buitenlandse vestigingen van Nederlandse banken kan afdwingen de rekeninggegevens van Nederlanders in te zien
 • – Vliegtuigpassagiersgegevens (PNR agreement); Europa (en dus NL) heeft ingestemd dat de VS allerlei gegevens over de passagiers krijgen voor vertrek, inclusief geloofsovertuiging indien bekend.
  De Wet Bescherming Personen wordt hiervoor aangepast (voorstel), waardoor het voor andere landen ook mogelijk wordt. (Update 2008-10-21)
 • – Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen en BSN; Alle bestanden van uitvoeringsorganisaties moeten op persoon (nu middels Burger Service Nummer) gekoppeld worden. Hier een alfabetische lijst van alle instanties die het BSN moeten gebruiken. Veel particuliere organisatie (kinderopvang, verhuurders, etc…) moeten ook met BSN werken. (update: 05-04-2010)
 • Samengevoegde Wet ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening; Alle grote financiële transacties (€15.000) dienen gemeld te worden. En iedereen moet zich, met terugwerkende kracht, kunnen identificeren bij het openen of hebben van bankrekening of andere financiële diensten (update mei 2008, samenvoegen wetten)
 • Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten; De AIVD mag alle gegevensbestanden binnen overheid en bedrijfsleven opvragen en daarop datamining (patronen zoeken) toepassen. Deze is na weerstand in de Eerste Kamer door de minister ingetrokken (update: 20 april 2011)
 • – Videobewaking; In vrijwel alle gemeenten en in metro’s, bussen, treinen, winkels, winkelcentra, ziekenhuizen, sporthallen, etc… wordt er 24 uur per dag met videocamera’s alles geregistreerd wat plaats vindt. Terwijl nog steeds niet vast staat of het wel effectief is. Rotterdam voegt aan dit pakket ook nog gezichtsscanners toe. En op Utrecht Centraal komen zogenaamde “high tech anti-terrorisme camera’s”. Daarnaast worden camera’s tegenwoordig ook met microfoons uitgerust om de directe omgeving af te luisteren. (Update 17-10-2010)
 • – Elektronisch Medicatie Dossier: Alle gegevens over gebruikte medicijnen worden per persoon vastgelegd
 • – Elektronisch Patiënt Dossier: Alle medische gegevens van een persoon komen in één elektronisch dossier te zitten. wet aangenomen door Tweede Kamer, invoerdatum onduidelijk en huidige voorstel verworpen door Eerste Kamer. Regionale systemen blijven voorlopig gewoon doordraaien (update: 05-04-2011)
 • Verplichte registratie van psychiatrische aandoening bij facturatie door psychiater. Wat u mankeert, kan door de overheid ten alle tijden opgevraagd worden middels de andere maatregelen. De rechter lijkt hier echter een stokje voor gestoken te hebben (maar consequenties uitspraak nog niet duidelijk) (Nieuw: 12-08-2010)
 • OV chipkaart; Op naam staand vervoersbewijs dat in de komende jaren voor alle openbaar vervoer met gelden en waarmee alle vervoersbewegingen vastgelegd kunnen worden en dan vervolgens zeven jaar opgeslagen blijven (update 29-11-2009). Update 7-7-09: Zie ook voorgenomen koppeling BSN studenten en hun OV chipkaart.. Update 18-11-09: Anonieme OV-chipkaart blijft niet altijd anoniem. Update 26-7-2011: Gegevens studenten-ov-chipkaarten worden te lang bewaard.
 • Nationale Sigint Organisatie
 • – Paspoort met biometrische gegevens; Nieuwe paspoorten worden voorzien van een chip met biometrische gegevens. Deze gegevens komen vanaf 2009 ook in databases en kunnen voor andere doeleinden gebruikt worden. Tevens vanaf eind september 2009 verplicht om ook twee vingerafdrukken op de chip op te slaan. Wet aangenomen op 9 juni 2009. Opslag vingerafdrukken tijdelijk gestopt begin 2011. (Update 28-04-2011)
 • Verplichte afname DNA bij veroordeelden, inclusief jeugdigen. Vastlegging voor onbeperkt gebruikt.
 • Opslaan van DNA van familieleden van verdachten. Voorstel voor wet. Justitie wil breder gebruik. DNA verwantschaponderzoek goedgekeurd door Tweede Kamer. (Update 20 april 2011)
 • Verplichting om een id-bewijs te hebben bij het stemmen (Toegevoegd: 16 december 2009)
 • Uitwisseling van DNA met andere landen in het kader van opsporen van criminelen. Verdrag van Prüm goedgekeurd in NL (Toegevoegd 22 juli 2009)
 • Registreren en drie dagen bewaren van alle kentekens op knooppunt bij Zwolle. Uitbreiding daar gevraagd. Rotterdam scant alle kentekens op 5 punten en bewaart gegevens 3 maanden. Het CBP schreef een rapport waarin duidelijk werd aangegeven dat dit niet mag van de politiewet. Er komt dus een wetsvoorstel aan waarin staat dat alle registraties 4 weken bewaard worden. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat alle kentekens van auto’s die over de A1 rijden een jaar lang registreren en vasthouden. Politie probeert een landelijk dekkend scannetwerk voor alle kentekens op te zetten, aldus documenten uit een WOB verzoek (Update 11 januari 2011)
 • Inbreken door de politie op computers van verdachten om bewijs te verzamelen. (Toegevoegd 19 mei 2008)
 • Uitbreiding wet op identificatieplicht. Verplichting ID bij je te hebben en vingerafdrukken plus foto’s van iedereen die gearresteerd wordt bewaren in een database (ook als ze onschuldig blijken). Heet nu: “Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen “. Goedkeuring door Eerste Kamer op 7 juli. (Update 7 juli 2009)
 • Voorgenomen overeenkomst tussen de VS en Europa om alle gegevens over creditcards, financiën en internetverkeer uit te wisselen (Toegevoegd 29 juni 2008)
 • Aanpassing energiewet waardoor alle huishoudens een zogenaamde slimme meter moeten installeren die in detail bijhoudt wat het verbruik is en waarvan de gegevens eindeloos lang opgeslagen kunnen worden. De verplichting is door de Eerste Kamer uit de wet gehaald. Na tweede behandeling in de Tweede Kamer is het gedetailleerd uitlezen geschrapt. Kwetsbaarheid meters blijft. (Update: 9 november 2010)
 • – Aanpassing op de wet studiefinanciering waardoor de ov-chipkaart van studenten gekoppeld wordt aan hun Burger Service Nummer. Inmiddels goedgekeurd. (Update: 18 november 2009)
 • – Het is de politie toegestaan om foto’s van mensen die zich verdacht gedragen voor beveiligingscamera’s van bijvoorbeeld winkels ongecensureerd te vertonen onder vermelding “overtreder/overvaller gezocht”. Ombudsman maakt protest (Toegevoegd 08-09-2009)
 • – Er ligt een wetsvoorstel voor het invoeren van de Kilometerprijs voor auto’s. Daarbij worden alle bewegingen van de auto vastgelegd en die zullen ook beschikbaar komen voor de Staat (toegevoegd: 18 november 2009)
 • – Het Elektronische LeerlingDossier (ELD). Hierin staan alle gegevens van leerlingen en studenten, gekoppeld aan het BurgerServiceNummer. Niet alleen cijfers en diploma’s, maar ook spijbelen, gedragsproblemen en familieproblemen. Met een wetsvoorstel wordt vastlegging en uitwisseling binnenkort geformaliseerd.(toegevoegd: 4 dec 2009)
 • Kentekenparkeren: in meerdere gemeenten kan alleen nog geparkeerd worden door het kenteken in te voeren bij het verkrijgen van het parkeerkaartje. Onbekend is hoe lang die gegevens bewaard worden. (Update: 28-05-2010)
 • Het Landelijk Informatiesysteem Schulden. Een database waarin alle schulden en achterstallige betalingen komen te staan. Alle bedrijven die maar iets met geld doen kunnen erbij. Geen controle op de terechtheid van registraties. Voorgenomen wet. (Toegevoegd: 06-12-2009)
 • – Wetsvoorstel om ambtenaren toe te staan huiszoekingen te verrichten bij iedereen die een uitkering heeft (bijstand, ww, aow, wao, studiebijlage, etc). (Toegevoegd: 07-feb-2010)
 • – De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) combineert vanuit diverse databases gegevens over uitkeringsgerechtigden en hun kinderen om mogelijke “misstanden” op te sporen. Ze hebben vervolgens het recht een huisbezoek af te leggen. Er wordt niet gecontroleerd of de huisbezoeken terecht zijn. (Toegevoegd 23 maart 2011)
 • Datamining op rechtspersonen mbv “risicoprofielen” vanaf 1 juli 2011. Van alle rechtspersonen (ondernemers, bestuurders) en familie wordt informatie verzameld en daarop wordt analyse gedaan om te zien wie misschien corrupt zou kunnen zijn (toegevoegd 6 mei 2011).
 • Plan om bij alle grensovergangen camerabewaking (ANPR) in te zetten om al het auto- en vrachtverkeer vast te leggen, werknaam @migo-boras (Toegevoegd 1-11-2011)
 • Kabinet is voornemens om alle inkomensgegevens van huurders aan de verhuurders te geven ivm strijd scheefhuren. “Per ongeluk” is dit al gebeurd. (toegevoegd 7 maart 2012)
 • Naast het afluisteren van alles wat via radiogolven gaat, “luistert” de MIVD tegenwoordig ook mee op internetverbindingen (kabels). Hoewel de wet dit niet goed regelt. Minister Hillen wil graag uitbreiding van de bevoegdheden tot het maken van internettaps. (toegevoegd 31 mei 2012)

Iedere getroffen maatregel gaat steeds iets verder, ook al roept men bij iedere maatregel dat er een duidelijke grens getrokken wordt. Mooi voorbeeld is de verdediging van (toen nog) minister van Justitie Donner in de Eerste Kamer bij de Wet Opvraging (2005):
Als zij zich aan de wet houden, kan geen opsporingsinstantie deze gegevens daar opvragen. Dit wetsvoorstel maakt het zoeken op profielen in bestanden van anderen niet mogelijk.
Nog geen twee jaar later is middels de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten dit wel mogelijk.

Een andere reden waarom mensen niet de straat op gaan, werd afgelopen zaterdag door kamerlid Teeven (VVD) als volgt uitgesproken:
…als je niets te verbergen hebt, heb je ook niets te vrezen.

Dat geeft aan hoezeer mensen niet begrijpen wat er mogelijk is en wat dat kan betekenen. In algemene zin zijn er al verschillende goede replieken op geschreven.
Maar een paar punten verdienen toch expliciete aandacht.
Men ziet zijn eigen gedrag vaak als “goed”. Maar vraag een willekeurig persoon of hij het acceptabel zou vinden als zijn buurman (toevallig ambtenaar op een van de dataministeries) in het elektronisch dossier ziet dat de persoon regelmatig seksvideo’s huurt, behoorlijk veel geld uitgeeft in de slijterij en ook nog eens een registratie heeft van mishandeling van een scheidsrechter, dan is het antwoord waarschijnlijk nee.
Verder is het ook nog zo dat het voor steeds meer functies of maatschappelijke rollen noodzakelijk is door een screening te gaan (denk ook aan wet BIBOB). En voor deze screening zal men het niet nalaten alle beschikbare gegevens te gebruiken. De persoon in kwestie zal nooit weten waarom hij/zij de baan niet gekregen heeft. Misschien mag u straks geen leraar meer zijn omdat uw laatste drie huizen steeds bij een kinderspeelplaats stonden, een bekend patroon van pedofielen.
En wat te denken van het risico dat uw kind uit huis geplaatst wordt omdat uit de dossiers blijkt dat u problemen in het verleden heeft gehad, er alcohol in het spel is en uw kind al twee keer in het ziekenhuis is geweest voor breuken als gevolg van het “vallen van de trap” (ja ja).

Mensen denken dus wel dat er niets aan de hand is, maar de praktijk toont aan dat misschien wel 1 op de 10 Nederlanders als verdacht te boek staat.

Naast dit alles, is er nog het probleem van de kwetsbaarheid van alle data opslag. Hoe goed je ook probeert gegevens te beschermen, procedures en maatregelen te nemen tegen misbruik, voorkomen kan je niet dat het in verkeerde handen valt. Recente gevallen in Engeland laten zien dat er niet zoveel voor nodig is om miljoenen gegevens kwijt te raken. Maar ook in Nederland zijn er voldoende voorbeelden van hoe gegevens op straat komen te liggen.
Het is inherent aan het systeem. Hoe meer je opslaat en hoe meer mensen er gebruik van moeten/kunnen maken, hoe groter de kans is dat er ergens iets mis gaat.
De kamer maakte zich recent druk om de matige afscherming van gegevens van Vecozo. Maar tegelijkertijd stemmen ze in met systemen die vele malen meer gegevens bevatten en door velen malen meer mensen geraadpleegd kunnen worden. De kamervragen voor 2010 kunnen alvast geschreven worden.

Bovenstaande gaat eigenlijk alleen nog maar uit van een goedwillende overheid. En hoe onwaarschijnlijk het ook is dat de overheid ooit kwaadwillend wordt (we zijn toch immers een democratie), het kan.
En dan ligt er een pijnlijke les uit het Nederlandse verleden. Een van de redenen waarom er in Nederland relatief veel Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht was omdat we een uitstekende registratie hadden.
Wat we nu neerzetten is een systeem dat vele malen meer gegevens bevat en vele malen beter toegankelijk is. Het is voor een kwaadwillende regering een fluitje van een cent straks om alle ongelovigen of alle alcoholisten op te zoeken en te laten verdwijnen. Dat is immers in het belang van het grote geheel dan.

In de grondwet staan niet voor niets de artikelen 10 tot en met 13:
Art. 10.
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Art. 11.
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Art. 12.
1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

Art. 13.

1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Maar zo langzamerhand zijn er zoveel wettelijke uitzonderingen, dat de kracht van de oorspronkelijke artikelen is verdwenen. De uitzonderingen zijn tot regel verheven. De grondwet is een farce.

Nu is het nog te overzien en nu wordt er nog geen (zichtbaar) misbruik gemaakt van alle privacyschendingen. Daarom is dit ook het moment om wel aan te geven dat het te ver gaat. De discussie begint op gang te komen, maar moet nog veel breder getrokken worden.

Wat kan je doen?

 • – Mail met Eerste Kamerleden, Tweede Kamerleden en politieke partijen. Ze zijn echt wel gevoelig als er veel signalen binnenkomen.
 • – Praat er over met vrienden, kennissen, collega’s en familie. Op feestjes, in de kantine en tijdens het sporten. Stuur ze de link naar dit artikel. Zorg dat er een maatschappelijke discussie op gang komt. En als ze dan komen met het argument “als ik niets fout heb gedaan, heb ik toch niets te verbergen”, vraag ze dan of ze wel eens een kleine overtreding hebben begaan, of ze veel drinken, of ze foute boeken gelezen hebben. En of ze het dan bezwaarlijk zouden vinden geen baan te krijgen daardoor, of hun kind afgenomen zien worden.
 • Protesteer, demonstreer

 
 

Plaatje komt van Christian Science Monitor

Reacties (219)

#1 hemaworstje

Alsof een maatschappelijke discussie invloed heeft op de politiek.
( afghanistan,kernwapens in nederland etc etc).

Drastische tegenmaatregelen is het enige wat nog effect zal kunnen sorteren, maar daarvoor is de maatschappij té indivualistisch voor geworden.

 • Volgende discussie
#2 Sailor

M’n creativiteit schiet op dit uur tekort. Dus ik schrijf: REFUSE, RESIST!

Blij dat In ’t Veld er nog iets aan doet; anders waren we aan de ^%$%$&^%$% overgeleverd.

Angst is jullie enige god!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Tim

Je hebt het over het gevaar van een kwaadwillende overheid, maar die heb je niet eens nodig. Kennis is macht en mach corrumpteert en dadelijk hebben een heleboel mensen (politie, AIVD, enz) heel veel kennis. Dat is vragen om een politiestaat. Waarom denk je dat de Amerikaanse politie zo corrupt is. Ze hebben veel te veel macht. De Nederlandse politie heeft lange tijd niet veel macht gehad en daardoor zijn ze bescheiden gebleven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sofinummer

Protesteerde op straat met het vooruitzicht op dit artikel,tegen het sofinummer(belasting en ik zou het zijn). Vandaag de dag weet er iemand op internet meer over mij dan ikzelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Grobbo

Grappig is dat wij in deze de VS inmiddels royaal voorbij zijn gestreefd. De privacy waakhonden daar maken zich druk, en de politici luisteren er wel, we mogen dan wel eens mopperen op het amerikaanse systeem, maar met dit soort zaken als persoonlijke vrijheden werkt het soms beter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 prometeus

puik stuk Steeph! Ik ben er al mee bezig. Toepasselijk plaatje ook. Alleen wat is the Christian Science Monitor voor een instantie ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 mark

Prima Steeph! Dat zinnetje van Teeven dat na het ‘als je niets te verbergen hebt, heb je ook niets te vrezen-mantra’ komt, is ook WC-tegelwaardig:
“Anonimiteit is de voedingsbodem van criminaliteit.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Gezellig

Het beste verhaal dat ik recentelijk op Sargasso mocht lezen, dank je Steeph! Ik moet het artikel waar je naar wijst nog steeds lezen… maar jouw stuk lijkt een goede samenvatting van de situatie te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 anderS

Toen iedereen zich moest identificeren, ging ik niet de straat op
niets te verbergen, dus niets te vrezen
Toen overal camera’s werden opgehangen ging ik niet de straat op
niets te verbergen, dus niets te vrezen
Toen alles van mijn kind werd vastgelegd in een EKD, ging ik niet de straat op
Niets te verbergen, dus niets te vrezen
Toen alle gegevens werden bewaard en zonder omhaal door ministeries konden worden ingezien, ging ik niet de straat op
niets te verbergen, dus niets te vrezen

Toen werd mijn identiteit gestolen om een misdaad mee te plegen.

Nu durf ik niet meer de straat op, want ik kan me nergens meer verbergen, niet verdedigen tegen de digidictatuur, en vrees ik voor mijn leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hugo

Goed stuk Steeph. Maar hoe bereik je de mensen die denken dat ze niets te vrezen hebben omdat ze niets te verbergen hebben? Volgens mij lezen ze geen Sargasso.

“En hoe onwaarschijnlijk het ook is dat de overheid ooit kwaadwillend wordt (we zijn toch immers een democratie), het kan.”

Democratie is de macht van de meerderheid en die kan heel kwaadwillend jegens een minderheid zijn.
Verder zijn er genoeg overheidsinstanties die niet direct onder democratische controle staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 ijsbrand

U vergeet nog dat de Binnenlandse Zaken werkt aan éen centrale database waarin de biometrische kenmerken — noodzakelijk om een ID-kaart of paspoort te krijgen — van alle Nederlanders worden opgeslagen [zie link hieronder].

De belangrijkste vraag is alleen, waarom dat allemaal nuttig zou zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 anderS

Moet er niet op 5 mei een massale bewustwordingsdemonstratie georganiseerd worden?

Een paar hackers en een paar omgekochte ambtenaren moeten voldoende zijn om alle privegegevens van Teeven en andere voorstanders boven water te krijgen. Die kunnen ook nog gemanipuleerd worden, waardoor een aantal kamerleden verdacht zullen worden van misdrijven.

Niet om ze persoonlijk te pakken, maar om het gevaar van het systeem aan te tonen.

Zoals hierboven al gezegd door Tim creeert de machtspositie door kennis de corruptie wel. Laat staan dat iemand/ een groep actief misbruik zou gaan maken…

Dit wordt de eerste demonstratie waar ik echt naar toe wil.
maar ik doe een bivakmuts aan, laat mn telefoon en papieren thuis. Zo anoniem mogelijk, lijkt me toepasselijk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Steeph

@anderS: Mooie variant!

@Hugo: In het onder de aandacht brengen bij anderen speel je zelf natuurlijk ook een rol.
Bv door hier het artikel te promoten:
http://www.ekudos.nl/artikel/63699/volksopstand_tegen_de_privacyschendingen
http://www.nujij.nl/volksopstand-tegen-de-privacyschendingen.1898782.lynkx

@ijsbrand: ga ik even naar kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Duns Ouray

Prima verhaal van Steeph, die de laatste tijd wel eens vaker een goed stukje heeft.

Maar toch snap ik het probleem van Steeph niet. Die alles-omvattende overheid, dat is toch juist wat Steeph en zijn linkse vrienden wilden?

Neem nu de zorg van de overheid voor mishandelde kinderen. Die kun je natuurlijk alleen maar uitvoeren als je tot in de slaapkamer van het kind kunt meekijken wat er allemaal gebeurt. Je hebt dus een simpele keuze: ofwel privacy, ofwel kinderbeschemring. Meer smaken zijn er niet.

En links wilde toch zo graag die kinderbescherming in de handen van de overheid leggen?

Kortom: jullie hebben precies gekregen wat jullie wilden, … en nu is het weer niet goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 BmAn

… zodra *men* de ernst van deze schending(en) gaat inzien, gaat men demonstreren. Hoe zou men dat *aan de man* kunnen brengen* ? Geld schijnt wel belangrijk te zijn. *men* staakt toch als het over geld gaat ? Vakbonden kunnen *ons* dit schijnbaar wel *aan de man* brengen…….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 mark

“Je hebt dus een simpele keuze: ofwel privacy, ofwel kinderbeschemring. Meer smaken zijn er niet.”

Dit zinnetje is prachtig exemplarisch voor het simplistische zwartwit-denken van Duns Ouray. Als je zo graag wentelt in de linksrechts-dogmatiek moet je wel erg de oogkleppen sluiten voor het feit dat zeer veel (m.n. lawandorder) regelingen tot de kern van het huidige ‘rechtse’ NL-politieke landschap behoren.

Lijkt mij wel interessant om achter elk punt de steunende en opposerend partijen op te snorren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Steeph

@Duns Ouray: Even los van alle platitudes die je me in de mond wilt leggen, het verhaal over de “kinderbescherming” wordt toch vooral heel erg vanuit het CDA getrokken. En een van de weinige partijen die in de kamer protesteert tegen het EKD is GroenLinks.
Dus eerst even feiten checken voor je weer met die zwart-wit links-rechts praatjes gaat strooien.

Overigens is het trouwens het CDA die alle maatregelen die hierboven staan gesteund heeft, zo ver ik kon nagaan. De andere partijen hebben op diverse maatregelen wel tegengestemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Albert Schwein

Vluchten kan niet meer. Als we dan niet gaan demonsteren is de enige optie massaal zoveel ‘verdachte’ handelingen te verrichten dat het systeem doldraait.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 JSK

@17: Ook ChristenUnie geloof ik, wat naast confessioneel ook duidelijk links(ig) is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 anderS

@14:

Simpele redenering.
Als Rouvout kan inloggen op mijn huis webcams zal er weinig gebeuren.

Kinderbescherming kan verbeteren door:
de rol van de eerstelijn professionals te verbeteren.
Door de samenwerking tussen huisartsen, scholen en jeugdzorg te verbeteren
Door betere kennisdeling qua processen en aanpak
Door versnellen van ambtelijke en gerechtelijke processen

Allemaal mogelijkheden die niets te maken hoeven hebben met informatie opslag, laat staan met de landelijke overheid.

En de terminologie van links en jullie is ook weer een simplificatie van de werkelijkheid.

Jullie van rechts grossieren de laatste jaren juist in verboden en verplichtingen, terwijl ik dacht dat jullie zo liberaal waren

grapjas

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Crachàt

Kristenen hebben uiteraard al langer dan vandaag het exclusieve eigendomsrecht op uw ziel, dus onlogisch is die steun niet.

wat een angstwekkend stuk Steeph.

de kans bestaat dat België nog erger is. Onlangs ging ik naar het containerpark. Men moest zijn volledig digitaal identiteitsbewijs in een toestel sleuven, en toen verscheen mijn naam voluit op het display.
Vervolgens kreeg ik toelating om de stukken karton in de recyclecontainer te gooien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 JSK

Door de samenwerking tussen huisartsen, scholen en jeugdzorg te verbeteren
Door betere kennisdeling qua processen en aanpak
Door versnellen van ambtelijke en gerechtelijke processen

Allemaal mogelijkheden die niets te maken hoeven hebben met informatie opslag, laat staan met de landelijke overheid.

Wat, heb je drugs genomen ofzo? Het ‘verbeteren van samenwerking’, ‘kennisdeling’ en ‘versnellen van processen’ lijken mij alles met informatieopslag te maken te hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 prometeus

@14 het is een misvatting dat het misfunctioneren van instanties moet leiden tot meer bevoegdheden voor diezelfde instanties. Voorbeelden?

De kapers van 11 september waren bekend. de informatie werd alleen genegeerd.

De jeugdzorg kan zelf ook al veel beter met politie en scholen communiceren en op maat aanpak voor kinderen maken. OK: daar is wel meer geld voor nodig, maar ieder kind bestempelen als potentiele reject en dan maar van iedereen een dosier aan leggen is een vlucht naar voren.

Vergelijk het met “Enschede” en “Volendam”: je bent een enorme no-no als je een vuurwerkopslagplaats in een woonwijk laat staan, maar waarom moet nu iedereen die een BBQ houdt van diezelfde falende brandweer er een vergunning voor aanvragen (bij wijs van spreken)?

Nog los van het feit dat shit nu eenmaal happent en een feilloze maatschappij een utopie is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 prometeus

@22 niet per se. Er is een verschil tussen alles maar opslaan en daaruit gaan dataminen en het electronisch en efficienter maken van bestaande systemen.

Voorbeeld: bij ons op het werk zijn elektronische sloten op de kamerdeuren gemonteerd. Dit houdt in dat je een pasje tegen de deur moet houden ipv een sleutel erin moet steken en om moet draaien. Toen ze het kwamen installeren zei de installatiekerel (de “Teeven” onder de gebouwbeheerders): “we hebben ze zo geprogrammeerd dat als je de deur dichttrekt, hij in het slot valt. Dat is handig want dan kun je je deur niet meer per ongeluk open laten”.

Dus zei ik: “en als ik mijn pasje vergeet, dan moet ik iemand met een loper halen. Bovendien: voorheen met een sleutel was het toch ook zo dat ik kon vergeten mijn deur op slot te draaien.”

Ik zag hem denken, en denken en 20 minuten later was het slot geherprogrammeerd alsof het een slot was met een pasje ipv een sleutel.

Zo zit het met al die ICT shit: het is heel handig, juist om bestaande processen te automatiseren en versnellen, maar er worden ook deuren geopend naar nieuwe processen waar niemand bij stil staat. Bij die deuren zouden ze bv ook kunnen gaan loggen hoe lang ik waar werk, hoe vaak ik naar de WC ga, enz.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 anderS

@22:

De vraag of ik al dan niet op enig moment middelen heb gebruikt wens ik hier liever niet te beantwoorden, in verband met derden die deze informatie wellicht opslaan en linken aan mijn IP adres of andere gegevens.

Kennis en informatie zijn bij mij toch verschillende zaken. Kennis over de aanpak van een anoniem persoon met meervoudige gedragsstoornis kan anderen helpen bij vergelijkbare gevallen.
Informatie over de inzinking en drugsgebruik van Jan Pietersen is voornamelijk een smet op zijn dossier voor de rest van zijn leven

Als je ervoor zorgt dat professionals op lokaal niveau voldoende bevoegdheden hebben.
Daarnaast regelmatig overleg hebben met andere professionals
En de rechtbanken snelle procedures hebben voor eventuele uit-huis plaatsingen, voogdij e.d.

Dan is er toch geen noodzaak voor een landelijke database die je leven lang wordt nagedragen?

In de papieren map van een welzijnswerker staan, of in de centrale databank van een ministerie lijkt me wel verschillend..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Duns Ouray

“En een van de weinige partijen die in de kamer protesteert tegen het EKD is GroenLinks.”

Ha ha ha … dat verbaast me niets.

GroenLinks wil de pedofielen natuurlijk geen strobreed in de weg leggen. Want GroenLinks ís de Pedopartij … http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=981&titel=Groen-Links_%EDs_de_Pedo-Partij_en_updates

En het CDA is, net als de VVD, gewoon een linkse partij hoor …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 HansR

Goed stuk inderdaad. Maar: Omdat, met uitzondering van een kleine groep, de mensen niet zien wat er gaande is.

Misschien is het gewoon omdat de voordelen van al die privacyschendingen groter zijn – of groter lijken! – dan de nadelen. Of de nadelen worden niet gevoeld en de voordelen wel. Nog wel.

Het wachten is dus tot de groep die de nadelen te sterk voelt groot genoeg is voor een revolutie. En daar wordt echt wel over nagedacht. De kosten-baten afwegingen bepalen uiteindelijk in hoeverre de privacy wordt geschonden en niets anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 JSK

@25:
In de papieren map van een welzijnswerker staan, of in de centrale databank van een ministerie lijkt me wel verschillend..

Ja, het ene is efficient en het ander een stuk minder. Natuurlijk, nieuwe vormen van technologie bieden nieuwe mogelijkheden tot misbruik. Dat is niet de reden waarom de nieuwe vormen van technologie worden geimplimenteerd: dat is door de almaar toenemende druk van de samenleving om zaken te regelen, misstanden te verhelpen, kortom, om controle uit te oefenen. En die druk komt even goed vanuit de Telegraaf als Sargasso: we werken er allemaal mee, en de politiek draait voor ons. Nu blijkt het voor sommigen ‘opeens’ te ver te gaan… tsja.

Wat ik altijd zeg tijdens eindeloze discussies over privacy met huisgenoten: de invoering van de loonbelasting, hoeveel persoonlijke informatie denk je dat dat in handen van de overheid heeft geplaatst? Toch verlangt niemand een terugkeer naar de tijd van de (regressieve) voedselbelasting. Ik denk dat het gros van de maatregelen ter vermindering van de privacy op lange termijn wel wennen. Privacy – gedefineerd als hoeveel de overheid niet van je weet – is al 150 jaar lang afnemende.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 anderS

@28:

Is het dan toeval dat de meest effectieve en grootschalige burgeronderdrukkingen de laatste 150 jaar zijn toegenomen?

En denk je dat het ook wel went als we 1 of 2 keer per 100 jaar een bepaald bevolkingssegment vernietigen of uitzetten?

Waar je bovendien aan voorbij gaat is dat er voor het zelfde geld en met dezelfde technieken ook dubbel blind systemen gemaakt kunnen worden. Waarbij het belastingsysteem wel zeker weet dat er met mijn persoonlijk systeem is afgerekend, maar dat de belastingambtenaar daarmee nog niet mijn privegegevens kan inzien.

Ook ga je in je voorbeeld voorbij aan de hoeveelheid informatie die helemaal geen nut dient anders dan onderscheid maken tussen burgers.
Ik wens niet bekend te maken of mijn ouders al dan niet in van Nederlandse komaf zijn, toch wordt het me regelmatig gevraagd bij allerhande formulieren.
De bekostiging van bijvoorbeeld ‘zwarte’ scholen dient te gebeuren volgens anonieme, algemene maatstaven die de achterstand van kinderen zo beoordelen dat de de ‘autochtone’ school op het platteland even veel krijgt bij dezelfde achterstanden.
Dat we hier 3e generatie allochtonen nog steeds benoemen als mensen primair uit die landen (dus inderdaad marokkaan of surinamer, en niet Nederlandse arabier/berber oid)
doet mij zeker vrezen voor een herhaling van de geschiedenis.

PS
Voedsel- of materiaalbelasting lijkt mij in deze tijden een progressief idee!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 JSK

@29:
Is het dan toeval dat de meest effectieve en grootschalige burgeronderdrukkingen de laatste 150 jaar zijn toegenomen?

Naja, wat is toegenomen de laatste 150 jaar is onze weet van effectiviteit en de schaal van burgeronderdrukkingen.

Waarbij het belastingsysteem wel zeker weet dat er met mijn persoonlijk systeem is afgerekend, maar dat de belastingambtenaar daarmee nog niet mijn privegegevens kan inzien.

Omdat wat ‘privé’ is verandert over de tijd. Ik kan mij voorstellen dat 200 jaar geleden de omvang en bron van iemands inkomsten als ‘privé’ werd gezien, nu ben je verplicht deze op te geven. Dus de grens tussen privé en publiek is constant aan het verschuiven.

Ook ga je in je voorbeeld voorbij aan de hoeveelheid informatie die helemaal geen nut dient anders dan onderscheid maken tussen burgers.
Ik wens niet bekend te maken of mijn ouders al dan niet in van Nederlandse komaf zijn, toch wordt het me regelmatig gevraagd bij allerhande formulieren.
De bekostiging van bijvoorbeeld ‘zwarte’ scholen dient te gebeuren volgens anonieme, algemene maatstaven die de achterstand van kinderen zo beoordelen dat de de ‘autochtone’ school op het platteland even veel krijgt bij dezelfde achterstanden.

Hoezo ‘dient’? Tot voorkort was de politiek het over eens dat etnische afkomst weldegelijk een criterium was voor extra onsteuning van onderwijs. En terecht, want niet-autochtone etnische afkomst heeft een onafhankelijk negatief effect op de onderwijsprestaties. Wil je het overheidsbeleid effectief richten op de groepen die het nodig hebben, dan moet je nog weten wie wel en wie niet tot een bepaalde groep behoort. En naarmate we meer effectiviteit én kosten-efficientie van de overheid verwachten, zal de overheid meer informatie nodig hebben. En dat laatste zal noodzakerlijkerwijs ten koste gaan van wat wij nu ‘privacy’ noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Martijn

Spijker, kop.

Het vreemde is dat ook de oppositie hieraan meehelpt. Gerkens v/d SP wil kinder-porno sites op ISP niveau kunnen blokkeren door een algemene instantie (vb: KLPD). Tot voor kort was het bekijken daarvan niet verboden, dus de blokkade een beperking van wat mocht.

Mijn probleem met zulks ene blokkade is, dat er technische middelen komen om te uit te voeren waar het gevaar op de loer ligt dat er meer geblokkeerd gaat worden. Andere partijen riepen al op om “terroristen sites” te blokkeren. Volgens Gerkens (via e-mail) zou dat geen probleem zijn, aangezien we in een democratie leven en er dus genoeg mensen tegen zouden stemmen.

Huh. Bovenstaand artikel laat wel weer zien dat als 1 stap genomen is, er makkelijk een hele riedel aan kleine stapjes achteraan gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Wolverine

Beste schrijver,

Ik dacht dat de mensen links van het politieke spectrum een grote overheid wilden. De Staat regelt alles, nu doen ze dat, of gaan ze dat doen ben je nog niet tevreden? Of ben je nu bang dat je ZELF nu eens slachtoffer wordt van de ’totalitaire’ dadendrang van de bemoeizuchtige overheid.

De linkse Staat zorgt er ook al voor dat je meer dan een half jaar per jaar puur en alleen voor de Staan ana het werk bent….

De mensen links van het centrum is verworden tot een product van zijn eigen verzorgingsstaat: infantiel, zeurderig en verwend, zonder zelf ergens verantwoordelijkheid voor te nemen….

(lekker alles afschuiven op de Staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Steeph

@Wolverine: Zo te zien ben je braaf achter de tekst van Duns aan gelopen.
Dacht dat men op rechts graag een eigen mening vormde.
Heb je ook nog een inhoudelijke bijdrage over de problematiek zelf? Zonder daar met vingers generiek te wijzen naar fictieve groepen die al dan niet de schuld zouden zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 anderS

@JSK, 31:

‘dient’ in een samenleving waar ik me prettig in voel. Waar mensen beoordeeld en geholpen worden op basis van hun eigen (on)vermogen

‘niet-autochtone etnische afkomst heeft een onafhankelijk negatief effect op de onderwijsprestaties’
Betwijfel ik. Volgens mij is dat effect juist gerelateerd aan opleidingsniveau van ouders.

Zoals je zegt ’tot voor kort was de politiek het eens over een bepaald criterium’ en als ze straks gaan dataminen op alles wat er is kunnen ze op onwetenschappelijke wijze nieuwe criteria bepalen die opeens doorslaggevend worden geacht. Voel ik me niet prettig bij.

De grens tussen prive en publiek is inderdaad aan het verschuiven, dat is de kern van de zaak.
Daar waar jij dit gelaten over je heen laat komen, omdat het ook voordelen lijkt te bieden, maak ik me hier actief zorgen over.
En ik ben bereid om de onvolkomenheden van een staat die een groot priveleven toestaat te accepteren. Vooral omdat geen enkele overheid de waarheid in pacht kan hebben.
Daarom moet je diversiteit blijven toestaan, en negatieve afwijkingen accepteren, en enige inefficientie ophet geheel op de koop toe nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 su

Ik dacht dat de mensen links van het politieke spectrum een grote overheid wilden.

Dat verschilt afhankelijk van waar je je op de libertair/authoritair as bevindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Remmert

Ik word zo on-zet-tend moe van mensen die discussies hier en elders steeds maar weer in een links-rechts spectrum willen plaatsen. Met vaak als voornaamste doel de schrijver van een stukje of reactie humorloos in een bepaalde hoek te drukken om er vervolgens enorm uitvergrootte conclusies aan te verbinden. Dat noem ik nou infantiel en zeurderig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 JSK

@34:
‘niet-autochtone etnische afkomst heeft een onafhankelijk negatief effect op de onderwijsprestaties’
Betwijfel ik. Volgens mij is dat effect juist gerelateerd aan opleidingsniveau van ouders.

Je mag het wel ‘betwijfelen’, maar twintig jaar aan onderwijssociologisch onderzoek heeft uitgewezen dat allochtone kinderen het slechter doen dan autochtone kinderen, het ouderlijk onderwijs en inkomensniveau gelijkhoudende. Maar dat is helemaal het punt niet: het punt is dat voor effectief en efficient beleid je informatie nodig hebt. Waar of niet?

@36: Moet je naar bed gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 JSK

@35: Helemaal niet. Links wil per definitie een aantal zaken collectief regelen. Omwille van de rechtvaardigheid. Dat mag allemaal maar als je markten gaat vervangen door organisaties (in het geval van het onderwijs, bijvoorbeeld) moet je op de een of andere manier aan de informatiebehoefte – die in eerste instantie werd voldaan door markten – voldoen. Je moet dus gegevens bijhouden, gegevens die haast altijd de zgn privacy schenden. Of je nu ‘libertair’ of ‘autoritair’ bent, omwille van het functioneren van bepaalde publieke diensten heb je (vaak persoonlijke) informatie nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 anderS

@37:

Laat ik dat dan maar van je aannemen.

Voor effectief en efficient beleid heb je informatie nodig, dat is waar.

Maar er is volgens mij een grens hoe effectief en efficient een samenleving moet zijn.
En ook in hoeverre de informatie gekoppeld hoort te zijn aan individuen.

Via Hardtrack op geencommentaar, een quote van deze blog:
http://www.schneier.com/blog/archives/2006/05/the_value_of_pr.html

“Two proverbs say it best:
Quis custodiet custodes ipsos? (“Who watches the watchers?”)
and
“Absolute power corrupts absolutely.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Crachàt

eigenlijk zou er een soort Godwin moeten bestaan voor dat verzieken door zieken. Het werkt in ieder gevan volgens precies dezelfde psychologische impuls, dat mantrazeuren.

Carlos had onlangs een heel mooie: “De waarheidsfundamentalisten als Verdonk en Wilders die bereid zijn alle Westerse waarden overboord te kieperen om ze te beschermen. De discussie afstoppers, de verongelijkten, de stokers: DAT zijn de Politiek Correcten anno 2008.”

Lees hier niet enkel ‘links’, maar vervang netzogoed door ‘uw privacy overboord gooien om ze te beschermen’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Klokkenluider A.I.V.D.

Transcript tel.gesprek Friday 15th february, 00:36;

B: Jaaa met B*****;
K: Zeg eh, had jij iets over ene Steeph O.;
B: Ach jezus*diepe zucht hou op schei uit…is een codetje oranje;
K: Eeeh, ga dan es naar Sargasso;
B: Krijgt de G&*dv&% de pest&%(euris..wat nou weer?;
K: Zie je dat…volksopstand?;
B: Vvolksopstand?;
K: Ja, volksopstand ja;
B: Verrek ja…Volksopstand!;
K: En nú?;
B: Ja, meteen code rood in natuurlijk hè;
K: Nounou, is dat niet een beetje rigoureus bedoel eh..wapens?;
B: Kan me niet schelen, kwestie van tijd, wapens;
B: Had het sowieso al hélemaal gehad met die linkse tyf%^&kut^&^mongolen;
K: Oké dan jij je zin;
B: Tap ‘em ff in.. beveiligingscircuit en zo..;
K: Nu? Oké..*toktaktiktok…*..ja hebbes!..jij?
B: Ja ja hij piept, 2 briefjes van vijf en 1 van tien..armoedzaaier;
K: En ik heb beeld..loopt nu de Febo binnen op ******;
B: Ik zie het ja, Frikandel speciaal…welja, gooi maar weg die uitjes kan jou het ro…
B: Hoho..daar zal je ‘em hebben hoor!..zie je ‘em?;
K: Verrek, dat is die toch “Spuyt” van GC?;
B: Ja, erop af..NU!;
K: ff gauw een mannetje sturen vanaf *****??
Hebben we tenminste nog een beetje geluid hiero;
K: En gelijk ook maar helemaal taggen die hap?
B: ALLES HOOR JE…ALLES, DE HELE RATAPLAN!
..NAIL THE BASTARDS BUST THEIR ASS!!

P.S.

Ik doe dit met gevaar voor eigen huid. Omdat het uit de hand loopt (gaat lopen). Eenmaal overal RFID geïntegreerd bent u helemáál “van ons”.

U begrijpt dat ik verder geen contact kan opnemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 su

@38: Collectief regelen hoeft niet gelijk te staan aan van overheidswege regelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 JSK

@39: Maar er is volgens mij een grens hoe effectief en efficient een samenleving moet zijn.
En ook in hoeverre de informatie gekoppeld hoort te zijn aan individuen.

Tuurlijk is er een grens. Maar die gaat ten koste van de effectiviteit en de efficientie waarmee de publieke dienst in kwestie geleverd wordt.

@40: Ah! Zieken is dus alles vinden wat Chachat niet vind. Tsja, dan is de hele wereld dood en doodziek.
@41: Maak je alsjeblieft geen illusies.
@42: In de context van de natiestaat natuurlijk wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 anderS

@43:

Zoals ik eerder al zei, die prijs ben ik bereid te betalen.
De publieke diensten zijn uiteindelijk niet volledig effectief en efficient te maken, misschien m.u.v. de belastingsdienst.
Maar gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, onderwijs worden niet zomaar beter van alle dataverzameling en centrale aansturing, integendeel.

In het stuk wat ik eerder aanhaalde (http://www.schneier.com/blog/archives/2006/05/the_value_of_pr.html goed stuk)

wordt terecht gesteld dat het niet gaat om privacy vs veiligheid maar om vrijheid vs controle.

Absolute vrijheid is niet mogelijk, want gaat ten koste van andermans vrijheid.
Maar we bewegen ons nu richting absolute controle door een relatief onkundige politieke leiding die bovendien in enkele jaren een compleet andere ideologie kan voeren, en de geschapen mogelijkheden kan benutten.

Doe mij dan maar inefficiente publieke diensten. Publieke diensten zijn per definitie niet efficient want ze moeten aan enkele andere voorwaarden voldoen.

En zoals su in 42 ook stelt: collectief regelen is niet hetzelfde als van overheidswege, ook niet in een natiestaat. Elke professionele beroepsgroep kan collectief voor kwaliteitszorg instrumenten gebruiken waar de overheid niet bij hoeft te kunnen.

Lijkt me niet dat wij het hierover eens gaan worden. We zien dezelfde dingen, maar waarderen ze anders. geen ramp lijkt me.
Fijn weekend

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Lammert

@32 Wolverine: enkele geschiedenisvragen, waarbij ik voor het gemak maar even mee ga in je simplistische 1 dimensionale politieke wereldbeeld. In werkelijkheid ligt de zaak uiteraard veel genuanceerder.

De politieke partijen die in Nederland het vaakst hebben deelgenomen aan een kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog zijn (voorgangers van) het CDA (25x) en de VVD (15x). Welk 1 dimensionale type kabinet heeft Nederland daarom het vaakst gehad?

Antwoordmogelijkheden:
a. Centrumrechts
b. Centrumrechts
c. Centrumrechts
d. Alle antwoorden zijn goed

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Lammert

^^ En dan vergeet ik helemaal Steeph te complimenteren met zijn uitstekende bijdrage! Bij deze dus alsnog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Wolverine

Het CDA is sowieso al links, en de VVD, waarin blijkt dat die partij nog rechts is? als je tegen belastingverhoging bent moet je niet 25 jaar lang meedoen met de verhoging ervan… Als je tegen een grote collectieve sector en grote Staat bent moet je niet 25 jaar helpen met het vergroten van de overheid en haar invloed. Dus alleen in naam centrumrecht, in beleid echter links.

@ Steeph, Je punt is gemaakt. Als ik een mening deel mag ik hem toch ook zelf uitdragen.

Inhoudelijk, ben ik het zeker met je eens. Ik ben fel tegen een alleswetende overheid en een allesregelende Staat. Ik ben tegen de zeer hoge belastingen. Ik ben van mening dat de Staat/overheid alleen basisvoorzieningen moet regelen. Voor de rest geldt zelfverantwoordelijkheid. Dan worden bepaalde zaken lang zo relatief niet meer.

Iets collectief regelen omwille van de rechtvaardigheid, is in hetgeval van de overheid ver te zoeken… Zelf hebben ze uitzonderingsregels tot en met voor henzelf. En ik heb bij de overheid gewerkt, en discriminatie op de arbeidsmarkt is door henzelf uitgevonden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 su

@47: Op zo’n manier kun je iedere partij tot links bombarderen. Net zo goed als ik zou kunnen betogen dat de PvdA zich rechts bevindt. Maar binnen de Nederlandse politieke spectrum is algemeen aangenomen dat zowel CDA als VVD zich rechts van het centrum bevindt en de PvdA links van het centrum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Karl Kraut

Over 10 jaar hangen bij iedereen cameras in huis…want zolang je niets strafbaars doet, dan behoor je niks te verbergen te hebben.
Vertrouw op de overheid om dat in te voeren, nadat ze via de AIVD nog een paar keer wat handgranaten aan Hofstadgroepachtigen hebben doorgeleverd (die dan toch telkens door de rechtbank niet te veroordelen zullen vallen.)

Het ligt in de natuur van de overheid ons allemaal te beschouwen als slechts een ordeprobleem. En hoe meer statistiekmogelijkheden ze schept om ons in te rangschikken, hoe meer we zullen worden gereduceerd zullen worden tot een statistisch euvel (Stalin heeft een befaamde uitspraak gedaan over statistiek, maar die mag iedereen zelf zoeken).

Een vermoeden tot slot: ministers Ter Horst en Donner zijn aliens, want let toch eens op die motoriek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 weerbarst

@1 hemaworstje

klopt, alleen vernietiging van eigendommen helpt nog, maar dat is nu net een zeer gevaarlijke bezigheid geworden met de anti terror maatregelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 su

@49:

When we hang the capitalists they will sell us the rope we use.

– oh nee –

A single death is a tragedy, are million deaths is a statistic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Bartb

Yeah, yeah, de jongens van Sargasso zijn links, en links is fout en moet dood. Helemaal mee eens.

Maar nog erger dan linkse mensen vind ik mensen die mijn privacy te grabbel gooien uit machtswellust of misplaatste angst voor terroristen. De aangewezen partij daarvoor was in naam de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie; maar die voerde al deze maatregelen juist in, samen met het CDA. Wolverine vindt ze links en Sargasso vindt ze rechts, maar mij interessert dat geen drol. Ik wil van deze wetten af.

Wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen, zolang onze overheid louter bestaat uit competente en betrouwbare mensen. Je hoeft niet links of rechts te zijn om bij die laatste aanname vraagtekens te zetten, lijkt mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Oplawaai

Ik vind het te makkelijk om de schuld alleen bij de politiek of de overheid te leggen. Want als er eens iets misgaat (kind vermoord of verwaarloosd door de ouders, een brand waarbij slachtoffers vallen, een pedofiel die bij een speelplaats woont, de brandweer die achteraf gezien anders had moeten handelen bij de vuurwerkramp, enzovoort), dat wordt er altijd wel iemand bij de overheid gevonden die het had moeten weten. En wordt er in de publieke opinie meteen hysterisch geschreeuwd dat het de schuld van de overheid is. Geen wonder dus dat die overheid dan ook maar gaat proberen alwetend te worden.

En verder klopt het natuurlijk helemaal dat dit probleem absoluut niet zou spelen als de overheid veel taken zou afstoten. En allerlei zaken zou overlaten aan de markt. Want commerciële bedrijven zouden natuurlijk noooooit databases aanleggen met persoonlijke informatie…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 zmc

Tegen het “Als je niks te verbergen hebt…” argument heb ik inmiddels een prima functionerend verweer gevonden:

“Mag ik vragen waar u woont?”
“Wat hebt u voor computer?”
“Waar in uw woning staat ie?”
“Staan er naaktfotos van uw partner op?”
“Hebt u dubbel glas?”
“Van welk merk is het slot van uw achterdeur?”
“Doet u mee aan de postcodeloterij?”
“Gaat u nog op vakantie dit jaar?”

Geen zut-argument dat je met wat oprechte interesse in iemands leven niet kunt omzetten in ondraaglijke paranoide angst;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Instituutvoornoodzakelijkeillusies

Maar al die privacyschendingen zijn nou juist bedoeld om een volksopstand te kunnen onderdrukken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 zmc

@Wolverine, #32: Zou je wellicht kunnen toelichten wat je met “links” bedoelt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Yevgeny Podorkin

Best indrukwekkend deze opsomming/ verzameling van allerlei losse posts en w- links die afgelopen jaar hier voorbij zijn getrokken. In 1 groot epistel inzichtelijk voor de neus, petje af (weer). “Nu nog te overzien, nu nog geen (zichtbaar) misbruik van alle privacyschendingen.” Kan gewoon een hele griezelige kant opgaan, een slechte B- horrormovie. Hoef je geen Drs voor te zijn. “Mailen mensen mailen”. Tja, ik zie nou niet zo 1,2,3 een stortvloed van mails neerdalen in den Haag, laat staan “driehonderdduizend mensen op de dam”. Eigen portemonnee eerst…Wilders, Verdonk…dan klimt (lijkt) men (massaler)in de pen te klimmen. Maar misschien heb ik ongelijk.

“Breder in discussie trekken”. Misschien een digitaal foldertje/ pamflet o.i.d. maken en mogelijkheid individueel of collectief te ondertekenen? Een korte duidelijke kernachtige tekst formuleren (én misschien proberen daarmee de pers (eens) te halen)?

Maar frappant wel weer inderdaad dat óók dit volgens sommigen de schuld is van links. “Jullie hebben precies gekregen wat jullie wilden…en nu is het weer niet goed.” Maar dan ook alles: “de kogel kwam van links, Linkse Kerk, de onhoudbare verzorgingsstaat die jullie vieze hippies gecreëerd hebben, de onhoudbare multiculturele samenleving, opheffen die PO enz.…om kort te gaan: links is fout ga astenblieft hartstikke Deaud.

Dach het niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 S’z

He-le-maal eens met #40: er is een soort demagogische clotting bezig die discussies hijackt of verontreinigt met spam en ander tijdverlies, steeds onder het motto “vrijheid van meningsuiting om maar niet te moeten discussiëren met wie redelijk probeert te argumenteren”. J’en ai marre, negeren die kleuterclotters zeg ik ((klikmelink en daarbinnen nog eens).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Steeph

@YP: Het heeft wel degelijk zin te mailen, ook als het niet met duizenden tegelijk gaat.
Ik doe het af en toe. En dan zie ik in latere verslagen van vervolgdebatten ineens argumenten voorbij komen die wel heel bekend klinken, en die er eerder niet waren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Albert Schwein

Ik durf trouwens te wedden dat er wel honderduizenden de Dam op zouden gaan als hun inkomstengegevens ‘per ongeluk’ openbaar zou worden gemaakt. Het allerlaatste taboe in Nederland…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Sikbock

@#58: jij vertelt ook vaak hetzelfde.. wil je niet gewoon graag lekker “onder elkaar zijn”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Arend Zeevat

Naar aanleiding van de antwoorden die Misnisters van Justitie en Binnenlandse Zaken gaven op de vragen die D’66-fractieleider Pechtold stelde, heb ik hierover een artikel geschreven. Zie: http://argusoog.punt.nl/?id=400056&r=1&tbl_archief=&

Verder staat er op diezelfde site een ander interessant artikel over de Nieuwe Wereld Orde. Zie: http://argusoog.punt.nl/?id=400336&r=1&tbl_archief=&

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Steeph

@Arend Zeevat: Hier een handige link naar die vragen van Pechtold:
http://ikregeer.nl/document/KVR30787

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Yevgeny Podorkin

Nou ja, meer in de zin van grote(re) aantallen mails Steeph. Tuurlijk heeft het zin. Als in een bedrijf: klachten niet serieus nemen?: sla je na verloop planken mis en kan uiteindelijk failliet betekenen.

“ineens argumenten voorbij komen die wel heel bekend klinken”? Zie je wel dat het werkt. Heb op tv en radio óók al een aantal keren e.e.a. zien/ horen (soms létterlijk) bewegen/ dingen (uit)roepen n.a.v. van een mail. Jammer dat ik geen voorbeelden kan geven.

Ja geen schokkende dingen…rond EU- grondwet, het jurkje van presentatrice, Heeren aan een tafel…dat werk..

Je kan iemand op een beschaafde manier best radeloos mailen..of of..een geanimeerd energiestootje geven…

26 letters op een toetsenbord…en voldoende tijd nemen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 mark

Het kabinet heeft als extragratis service bij deze opsomming op Sargasso vandaag nog een KLEINE toevoeging bekend gemaakt:

20:14 15 Februari 2008
Database met alle vingerafdrukken

De politie en het Openbaar Ministerie krijgen mogelijk een database met de vingerafdrukken van alle Nederlanders ouder dan zes jaar. Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken wil de vingerafdrukken verzamelen van iedereen die een identiteitsbewijs aanvraagt.

Een woordvoerder van het ministerie heeft berichten van RTL Nieuws hierover bevestigd. De database zou alleen mogen worden gebruikt op verzoek van de officier van justitie.

Het project moet volgend jaar in juni beginnen. Het voorstel voor de database was oorspronkelijk bedoeld om fraude met paspoorten tegen te gaan.
http://www.nos.nl/nos/artikelen/2008/02/art000001C870061BE2F91C.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 JSK

@51: De eerste is Lenin dacht ik.

@52:
En verder klopt het natuurlijk helemaal dat dit probleem absoluut niet zou spelen als de overheid veel taken zou afstoten. En allerlei zaken zou overlaten aan de markt. Want commerciële bedrijven zouden natuurlijk noooooit databases aanleggen met persoonlijke informatie…

Er zou geen commerciële jeugdzorg zijn. Veel van de taken die de overheid op zich neemt (jeugdzorg, inkomensherverdeling, nationale veiligheid) zijn in het bijzonder privacygevoelig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Steeph

@mark: Ik hoorde het toevallig net ook op de radio. Het is dat ik een gordel om had, anders was ik van mijn stoel gevallen. Schitterend voorbeeld van stapsgewijze verschuiving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 MP

Dus iedereen is vanaf 6 jaar oud verdacht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 MP

Gaat die chip er dan toch ook komen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 MP

Ik zag laatst ook zo’n CDA’er glunderen bij het idee wat je allemaal kunt doen met die rekeningrijden kastjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 MP

DNA-database van heel Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 MP

Het mooie is natuurlijk ook nog dat de burger die privacy beperkende maatregelen zelf moet betalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 IdeFX

@67 stapsgewijs???? Dit noem ik niet stapsgewijs meer maar een verschrikking…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Steeph

@IdeFX: Het een sluit het ander niet uit. Maar stapsgewijs als in eerst biometrische gegevens op paspoorten zetten en dan vervolgens zeggen dat je ze allemaal moet opslaan om te kunnen controleren of er niets vervalst is. Als ze gelijk met het laatste voorstel gekomen waren, was het eerste ook niet doorgegaan mogelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Sikbock

Ik heb zelf in het verleden een tijd aan een project meegewerkt om de data-bestanden van een aantal instanties te koppelen.. nu ben ik zelf geen techneut * dus vraag me niet wat er in die black box gebeurde * maar wat in nog wel weet dat het project uiteindelijk gestrand is op de privacy-wetgeving.. godsamme wat verliep dat proces moeilijk..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Lammert

Perfecte timing voor dit stuk Steeph… tijd voor een update naar aanleiding van het nieuws van Mark @65?

Volgens mij zijn er maar twee politieke partijen die expliciet tegen zo’n vingerafdruk database zijn. Dat zijn D66 (of wat er van over is) en GroenLinks.

Misschien als iemand een nepmisdaadje pleegt met kabinets vingerafdrukken dan ze dan luisteren en dit idiote idee laten varen? (je gejatte fiets terugvinden met de prints van JP??)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Steeph

@Lammert: Doe ik morgen. Moet het stuk toch bewerken voor een krant (joepie!)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 mescaline

En als je dan als overheid ‘heel zorgvuldig’ alle verdachten hebt gekanaliseerd (precies wat in dit stukje staat beschreven) dan sta je toch raar te kijken als de rechter vindt dat je in het verleden bewezen verdachten in de toekomst niet zomaar van de straat kunt houden. Het OM gaat in beroep. Ze zijn er compleet kwaadaardig gek geworden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 zmc

Ik denk dat als ooit duidelijk mag worden dat/of Lucia de B onschuldig is, bij veel mensen de ogen open zullen gaan voor het gevaar van een overheid die wat geflipte statistici op veel te veel onbetrouwbare informatie loslaat. Dan zouden we ook eindelijk een betrouwbaar recent voorbeeld van Het Gevaar hebben. En het is volgens mij vooral dat gebrek aan een recent voorbeeld dat ons parten speelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 mescaline

Niks ten nadele van het stuk, maar ik heb ook al eens geopperd dat de overheid al hijgend probeert om de gevolgen en de mogelijkheden van razendsnel groeiende technologieen bij te houden. In die zin pusht de techniek de overheid. De overheid redeneert zo: “het kan funest blijken als we puur niet-handelen op grond van oude principes. En verder: kijk maar eens over de grens, wat daar plaatsvindt.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Hypi

Beginnen mensen eindelijn in opstand te komen? Het word verdomme tijd dat we straat op gaan en onze stem laten horen!! Zeggen dat dit geen nut heeft is dom lui en je kop in het zand steken gedoe!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Steeph

Met genoegen neem ik het volgende plaatje van Arnoud Boer over:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 IdeFX

@78, en dan Teeven die z’n standaard riedeltje afdraait dat de rechters het allemaal niet begrepen hebben en er nieuwe wetten moeten komen om dat duidelijk te maken….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Yevgeny Podorkin

Tja, zit wel brood in @mesc: razende ontwikkelingen in techniek, modern/makkelijk en vooral snel, kostenbesparend (geen dubbele bestanden)…en (alle) omringende landen doen er aan mee en hou e.e.a. maar eens tegen.

Liever: hou het in de hand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Steeph
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Steeph

@mescaline: Uh, kijk maar eens over de grens naar wat daar plaatsvindt zou ik zo zeggen.
Niet alle landen gaan zover als wij. Daarom staan we ook relatief laag op deze lijst:
http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd%5B347%5D=x-347-559597

En verder is angst, ook voor onvoorziene ontwikkelingen, altijd een slechte raadgever.
Los hiervan, in de kamerstukken zie ik het niet als argument voorbij komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Jaap Punter

Mensen hier op internet hebben tegenwoordig meestal niet voor niets een valse naam.
Straks zul je in je gewone leven ook een avatar moeten gaan aannemen. Alleen je iris, vingerafdruk, personsausweiss…zullen je verraden. Een boerka aantrekken tegen alle camera’s lijkt me de enige oplossing…tijdelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Melle Gloerich

Erg interessante discussie die me echt aan het hart gaat. Het is bijna onbegrijpelijk in welke taal politici veranderingen onderbouwen en dat daar zelfs door ervaren debaters en politici nauwelijks op gereageerd wordt.

Ik citeer mezelf uit een recent paper (‘Who needs privacy anaway?’ van januari 2008) voor het vak ‘Draadloze toekomst’ van de studie ‘Nieuwe media en digitale cultuur’ aan de Universiteit Utrecht:

Het laconieke en nonchalante gedrag [van mensen] mag in de introductie dan wel naief, gemakzuchtig en hypocriet genoemd worden, juist deze houding zorgt ervoor dat privacy, en daarmee privacyschendingen, non-issues aan het worden zijn. De cirkel is als het ware rond, de houding van veel mensen trok de aandacht en blijkt na het onderzoek naast een deel van de oorzaak juist de redding te zijn van de verloren privacy. Daarmee hebben veel mensen aangegeven dat het 12e artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor hen er niet meer toe doet.

[wat duidelijk geworden is,] is dat privacy nu iets anders betekent. Waar het eerst over de controle van persoonlijke aangelegenheden ging, is het enige wat overblijft na alle schendingen de verwachting dat hetgeen wat blootgegeven wordt niet interessant genoeg is voor anderen en het daarom nooit tot werkelijke inbreuk komt.

Het is misschien een beetje als het weer: Net als privacy wensen veel mensen een zonnige dag maar de werkelijkheid is dat we het niet kunnen kiezen en dat het vaak regent als we dat niet willen. En net als met het gebrek aan privacy wordt een regenachtige dag gebagatelliseerd door te stellen dat het niet meer belangrijk is omdat we toch binnen zitten.

Het mag dan nog steeds wel aanvoelen alsof het allemaal wel meevalt, we merken immers niet echt wat van de verdwenen privacy, maar we hoeven over een aantal jaar in ieder geval niet verbaasd te zijn als door een datalek van een bedrijf waar we misschien nog nooit van gehoord hadden gegevens op straat liggen van ons gedrag in 2007 of 2008. Helaas blijkt privacy voor de meeste mensen pas waardevol te zijn als ze het zichtbaar en werkelijk verloren zijn op manieren die ze niet hadden (kunnen) gezien. Privacy is dus nu een non-issue en wordt pas gemist als het kwijt is.

Als afsluiting van de conclusie een overpeinzing die wellicht de issues die aan de orde zijn geweest in de paper in een perspectief plaatst waardoor, eindelijk, gezien kan worden welke enorme veranderingen er hebben plaatsgevonden in de laatste jaren: Hoe zou er gereageerd worden als er twintig jaar geleden gezegd zou worden dat er vanuit moet worden gegaan dat de overheid weet of kan weten wie en wanneer je belt, waar je bent, wat je financiële situatie is, wat je leest en waar je naar op zoek bent, dat de moderne vorm van de brief niet onder het briefgeheim valt, dat veel van deze informatie ook verkocht wordt aan derden door de bedrijven die ze in eerste instantie kregen, dat deze informatie gebruikt wordt voor marketingdoeleinden en dat deze persoonsgegevens regelmatig met tienduizenden tegelijk publiekelijk worden? Zouden ze dan ook laconiek en nonchalant reageren zoals dat vandaag gebeurt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 Yevgeny Podorkin

Je wordt hier razendsnel gecorrigeerd…terzijde..
En in een soort van vorm zal het al ergens op internet staan? Maar misschien bereik je meer mensen (omdat het nogal een uitgebreid pakket, veelal ondoorzichtig/ onzichtbaar voor de meeste mensen, van privacybeperkingen is) als er een soort “Big Brother beeldpetitie” o.i.d. on line zou staan. Zoiets:

Met achter “steun de actie klik hier” een korte opsomming.
En met rake tekst dan hè…

Nice to meet & own you

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Branko Collin

Privacy is als maagdelijkheid: je mist het pas als je het kwijt bent. (De vergelijking gaat enigszins mank, omdat ik niet denk dat veel mensen hun maagdelijkheid missen.)

Wat betreft het “als je niets te verbergen hebt”; je ziet vaak ook mensen die wel iets te verbergen hebben, maar er desondanks mee te koop lopen. Tony Blair bijvoorbeeld heeft aan de moord op honderdduizend Irakezen meegeholpen, maar is daar juist trots op. Dat hij daar niet voor gestraft wordt heeft te maken met politieke verhoudingen, traagheid, en de verdeling van macht. Hij hoeft dat feit dus niet te verbergen.

Met andere woorden; wat je te verbergen hebt is niet altijd slecht, en waar je mee te koop loopt is niet altijd goed. Politieke realiteit verandert, en gedrag waar je vroeger trots op was kan morgen gecriminaliseerd zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Branko Collin

Ik moet opeens aan die Olympiër denken die als enige geen lintje kreeg, omdat hij “niet van onbesproken gedrag” was. Wat niet betekent dat hij ooit door een rechter veroordeeld was, maar dat hij in een politieverslag voorkwam. Met andere woorden: voor de wet zo onschuldig als een lammetje.

Ondertussen mag de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie nog steeds dat “Koninklijke” voeren, ondanks de manier waarop ze de onlangs overleden atlete Foekje Dillema nog eens geschoffeerd hebben.

In een land waar met twee maten wordt gemeten, kan privacy een hulpmiddel zijn om je tegen de kwalijkste gevolgen van die “rechtsongelijkheid” te beschermen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Vincent

Ik zou zeggen: onderneem aktie.

Dit is het voorstel:

Datum: zaterdag 14 mei of zaterdag 17 juni 2008.
Plaats: De Dam in amsterdam.
Aantal mensen: minimaal duizend

Ga naar opstand.freedisk.nl en doe mee!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Wolverine

@ su #48,

Over het algemeen wordt aangenomen… dat maken het nog geen feiten is het wel?

Noem eens 1 rechts standpunt van de PVDAllocht…????

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 su

@96: Je hebt het duidelijk niet begrepen. Ik kan evenmin hardmaken dat de PvdA zich rechts begeeft als dat jij kan hard maken dat de VVD zich ergens links begeeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 MP

su weet je wat het is, er is al enige tijd een trend gaande om mensen in twee groepen in te delen, linkse mensen en rechtse mensen. Je kan dit vergelijken met het tribale denken wat je bijvoorbeeld ook ziet in Kenya. Deze manier van denken zit diep verankerd in de menselijke natuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Bjorn Wijers

Naar aanleiding van de helder uiteenzetting van Steeph (klasse artikel!) heb ik de vrijheid genomen een open brief te schrijven aan alle politici in Nederland. Deze brief is te vinden op zowel mijn persoonlijke blog als bij Livre:
http://www.livre.nl/content-partners-gast/bjorn-wijers/burgers-moeten-afname-van-privacy-een-halt-toeroepen-16022008.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Ethan

The Eternal Value of Privacy By Bruce Schneier
http://www.schneier.com/essay-114.html

Twee quotes uit dit geweldige artikel:

Cardinal Richelieu understood the value of surveillance when he famously said, “If one would give me six lines written by the hand of the most honest man, I would find something in them to have him hanged.” Watch someone long enough, and you’ll find something to arrest — or just blackmail — with. Privacy is important because without it, surveillance information will be abused: to peep, to sell to marketers and to spy on political enemies — whoever they happen to be at the time.”

en

Too many wrongly characterize the debate as “security versus privacy.” The real choice is liberty versus control. Tyranny, whether it arises under threat of foreign physical attack or under constant domestic authoritative scrutiny, is still tyranny. Liberty requires security without intrusion, security plus privacy. Widespread police surveillance is the very definition of a police state. And that’s why we should champion privacy even when we have nothing to hide.”

Heeft er iemand nog aanraders m.b.t. landen om naar te emigreren?

Alles wordt alleen maar duurder en we moeten alleen maar langer en langer werken (vergrijzing, pardonregelingen..) en daar komt nog bij dat ze ook steeds maar weer van je willen weten om je in de gaten te houden..

Klinkt alsof er een soort moderne slavernij tot stand aan het komen is. De Gouden Kooi is een toepasselijke naam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 S’zing-g-g

@#61 we leven om te leren, ‘k sta best open voor verstandige rexe praat … maar m’n tolerantieniveau voor dovemansdemagogie is sterk verlaagd sinds Sargasso … if you catch my contentuous drift …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 S’zing-g-g

“The real choice is liberty versus control.” Dankuwel #101, geldt ook in onze alledaagse leefwereld, op het werk, …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 T

Veel mensen willen dat de overheid vele taken op zich neemt. Zonder informatie kan de overheid die taken niet efficiënt uitvoeren.

Zaken als kinderbescherming, leerplicht en brandveiliheid vergen dat de overheid zich een compleet beeld probeert te vormen over wat zich afspeelt binnenshuis. De medewerkers van de kinderbescherming zijn vaak part timers dus er moet voortdurend informatieuitwisseling plaatsvinden. Op handgeschreven papieren kaartenbakken is bijna geen controle mogelijk, als er electronische dossiers worden bijgehouden kun je er automatisch voor zorgen dat bepaalde informatie wordt gewist na een bepaalde termijn.

Natuurlijk is het een schending van de privacy als de belastingdienst probeert te achterhalen of iemand spaargeld heeft staan in Luxemburg. Wat is het alternatief? Accepteren dat mensen hun geld naar Luxemburg brengen en dus veel belastinginkomsten missen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 mescaline

@Steeph 88, dat mijn redenering niet in de stukken voorkomt sluit haar niet uit. Je wilt als BLEIDMAKER in de rethoriek van de kamerstukken niet draaien vanuit een zwaktepositie. Maar die ligt precies aan de voet van mijn modelletje (van de technologiepush). Maar daarom is dat nog niet persé onwaar…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 mescaline

Misschien schrijft men dat woord wel BLIJDMAKER. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 larie

Will it blend bedoel je wellicht..jazeker…een pap van jaknikkers..tis nie anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 larie

Moet onderzocht worden..golven van reacties van reaguurders..dat zijn wel de spontane en aldus ietwat wegende…

bad staat klaar…trst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 mescaline

trooste

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 Steeph

@T #104: Als ik hier aangeef dat men te ver gaat met de maatregelen die de privacy schenden, wil dat nog niet zeggen dat er helemaal niets mag.
Maar je moet instrumenten zorgvuldig en gericht inzetten. In jouw voorbeeld zou het beteken dat iedereen (ja iedereen) gescreend wordt om te zien of er misschien geld naar het buitenland verdwijnt. Terwijl je ook veel gerichter kan kijken van wie het aannemelijk is dat ze dat zouden kunnen doen.
En verder zijn sommige instrumenten an sich wel acceptabel, maar zit het probleem in het feit dat de overheid zich het recht toe eigent al die gegevens gecombineerd te gebruiken op zoek naar “misstanden”. En dat is een stap te ver. Dan gaat het principe van “onschuldig tenzij schuld bewezen” overboord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 RennieB

Dit soort discussies voer ik real-life alleen nog maar als volgt; “De terroristen hebben gewonnen!” Hiep hiep Al Quada!!

Is een stuk makkelijker uitleggen dan een verhandeling over onze geschiedenis en gevaren van een te machtige overheid… Soundbites…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 Julius B. Thyssen

OK Steef, de vermelding van camera’s in dit artikel is veel te summier. Het Amsterdamse centrum is helemaal volgepakt, waarop bij elke cam een recorder meeloopt. Daar hoeft het echt geen winkelstraat meer voor te zijn hoor. Het zou mij veiliger moeten doen laten voelen? Het enige wat IK voel is angst en een algehele malaise door al die camera’s. (Die trouwens ook al microfoons bevatten!)


De DNA opslag van bijv. virtuele(!) criminelen is een goed voorbeeld van onzinnige privacyschending. Van een achteraf onschuldig blijkende hacker heeft men tegenwoordig DNA in een archief zitten. Van iemand die ooit een verkeerd mailtje naar een opgefokt persoon heeft gestuurd wordt gedwongen het DNA afgenomen. Een veroordeling (ook die zonder cel- of geld-straf!!!) is genoeg voor DNA-afname. Iemand die een netwerkbeveiliging kraakt is nATUURLIJk een potentiele verkrachter, of zo. Eg wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 Steeph

@Julius: Bij een bepaald aantal linkjes wordt het spamfilter actief. Dat gebeurde dus bij je eerste bijdrage. Zie dat wel alles is doorgekomen. Waarvoor dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 Steeph

Interessant:
Mass fingerprinting, biometric passports, identity cards and international identity databases will not protect Britain and other European countries from terrorists or criminals.

This startling admission comes in a leaked European Commission report prepared for Home Secretary Jacqui Smith and other EU Home Affairs Ministers.

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=515128&in_page_id=1770

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Julius B. Thyssen

Inderdaad erg interessant. Wat blijkt het eigenlijke motief voor de hele identity storage? Geld! Winst! Zogenaamde economische ‘motieven’ voor ‘groei’. Bwuuuh!

Net als hoe banken nu ineens allemaal doen alsof cash geld te duur is, alsof hoe het al die jaren gegaan is dus ook te duur was. Geloven ze het zelf?

Excuus overigens, Steeph is natuurlijk van Stephan (niet?), niet met een F. Ik zal eens naar deze diamant op het web gaan linken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 S’z

Er zijn wel cruciaalder problemen in Justitie … zie bv. vrije tribune in De Morgen van 2008-01-25.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 unconcerned

Ik zit hier een beetje te brainstormen.

Stel:
——————————-
De overheid heeft een grote database met persoonsgegevens medische gegevens economische gegevens etc van de gehele bevolking. En voor alles wat ze doen raadplegen ze deze database.
Dan geldt voor hen, die bovenstaande gebruiken, dat alles wat hierin staat waarheid is. Immers de database liegt niet…
——————————————
Het is altijd mogelijk dat iemand die veel geld of kennis(sen) of geluk heeft deze database beinvloeden. (een database zijn immers 1 en 0 die programeerbaar zijn)
Dit houdt dus in dat je een wettelijke rechtsgeldige (maar onjuiste) identiteit kan aanmaken/creeren.

Kortom: Iemand die echt kwaad wil zal dat altijd kunnen.

Dat kan nu ook al.

Wat ik maar niet kan verzinnen is waarom de overheid die zinloze database wil aanleggen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 Hiram

Ik was even weg, maar wil alsnog roepen: Dank, Steeph, voor een uitstekend overzicht. De ernst probleem is nu misschien wat meer mensen duidelijk geworden. Maar wat gaan we doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 willemzwijgtnietmeer

Schrijven !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 Gerard

Ter informatie: Er is een lezing over privacy op 6 maart 2008 bij de New KnowledgeClub te Rotterdam. Zie: http://www.newknowledgeclub.nl

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 Verbal Jam

Dit stuk was me even ontgaan omdat ik op dat moment in het buitenland was, maar alsnog complimenten aan Steeph voor deze uitgebreide uiteenzetting. Ik ben blij dat er nog steeds veel aandacht is voor dit onderwerp. Al sinds de jaren 70 (volkstelling 1970) is er veel protest tegen de alsmaar toenemende aantasting van de privacy (van Dr. Jan Holvast bijv.), maar het lijkt vechten tegen de bierkaai. Zeker sinds de brede opkomst van computers in de jaren 80 is het eind zoek en men had uiteindelijk alleen nog maar het excuus van 9/11 nodig om big brother definitief de vrije hand te geven.
Ik zie het somber in…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 Yuri Ankone

Heel wat dagen geleden stond hier:

“Democratie is de macht van de meerderheid en die kan heel kwaadwillend jegens een minderheid zijn.”

Maar dat is niet democratie. De waarde van een democratie wordt niet bepaald door het meerderheidsstandpunt, dit is slechts het product. De waarde van een democratie wordt bepaald door hoe je met minderheden en minderheidsstandpunten omgaat.

Dat is democratie, en niets anders. Indien een meerderheid van de bevolking Pietje kiest, omdat Pietje een bepaalde bevolkingsgroep gaat uitmoorden. Is dat dan democratie? Volgens mij niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#120 Steeph

Even alle mensen bedanken die, mede gebruik makend van dit stuk, meegeholpen hebben de discussie over privacy online veel breder te trekken:
http://www.piratenpartij.nl/start/in-het-nieuws/12-privacy/27-burgers-moeten-afname-van-privacy-een-halt-toeroepen.html
http://partyflock.nl/topic/997533:Volksopstand_tegen_de_privacyschendingen.html
http://www.twanvanelk.nl/2008/02/21/protest-tegen-database-vingerafdrukken/
http://www.indymedia.nl/nl/2008/02/50317.shtml
http://forum.fok.nl/topic/1126441/3/50
http://iknik.blogspot.com/2008/02/linkdump-privacy.html
http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=56008
http://glamourboy.hyves.nl/blog/9483670/CHECK_DEZE_LINK_ECHT_DOEN/5xV8/
http://www.paulvermast.nl/wp/?p=1473
http://www.vergeefmij.nl/blog/vingerafdrukken-van-alle-nederlanders-toegankelijk-voor-politie-en-justitie
http://www.shiftzone.com/fsz.php?subaction=showfull&id=1203106562&archive=&start_from=&ucat=38&
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5442&titel=Links_zeurt_om_een_volksopstand.
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1267.html
http://zapruder.nl/portal/artikel/ausweis_bitte/
http://www.bottejellema.nl/archives/00000631.html
http://forum.eenvandaag.nl/viewtopic.php?t=116409&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.vkmag.com/forums/viewthread/19434/P0/
http://www.livre.nl/content-partners-gast/bjorn-wijers/burgers-moeten-afname-van-privacy-een-halt-toeroepen-16022008.html
http://life.tweakers.net/nieuws/51920/vingerafdruk-van-alle-nederlanders-toegankelijk-voor-justitie.html
http://www.privacyinvasion.eu/index.php?page=5
http://zaplog.nl/zaplog/article/vingerafdruk_van_nederlanders_in_database
http://www.weerwoord.nl/weerwoord/viewtopic.php?p=289246&sid=e6287a20808da4fe3ce078fa6a7f6a8c
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/1200731.html
http://www.vkmag.com/forums/viewthread/19434/
http://johnito.blogspot.com/2008/02/ik-ben-een-tib-toekomstig-bewust_16.html
http://www.rondvierkant.nl/?p=24
http://zoek-de-waarheid.hyves.nl/forum/1532794/NLgk/goed_stukje/
http://tzanreport.blogspot.com/2008/02/kom-17-mei-14-juni-op-voor-je-vrijheid.html
http://www.storp.nl/ingezonden-brieven/cameratoezicht.html
http://www.vkmag.com/forums/viewthread/19434/
http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13547
http://jandelaat.blogspot.com/2008/02/blogpolemiek-privacy.html

Update (later gevonden):
http://uook.kcbone.nl/
http://zoek-de-waarheid.hyves.nl/forum/1532794/NLgk/goed_stukje/
http://barnhard.nl/2008/02/16/reasonable_case_and_fingerprints/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 B. Brinkman

Ik mis hier overigens nog een belangrijke; het vernieuwen van het regionale politiebestel (ooit zo ingedeeld om de macht van de politie in te perken) en de bijhorende landelijke standaard voor o.a. ICT.

http://www.politie.nl/Nieuws/050428politietopwilvernieuwdregionaalpolitiebestel.asp

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 Vergeefmij

Zie http://www.vergeefmij.nl/blog/protest-tegen-opslaan-biometrische-gegevens-door-overheid voor een voorbeeldbrief om zelf protest aan te tekenen tegen het wetsvoorstel van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken om biometrische gegevens beschikbaar te stellen aan opsporingsdiensten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#123 Steeph

@B.Brinkman: Inderdaad een punt dat ook aandacht verdient. Maar dat is nog steeds een voornemen die maar niet goed van de grond komt. Bovendien worden niet de bevoegdheden of de wet daarvoor veranderd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#124 jamaar

REACTIE OP DE

“WIE NIETS TE VERBERGEN HEEFT, HEEFT NIETS TE VREZEN”…

MANTRA

Ik heb niets te verbergen…….

maar ik zal het ook niet met de rest van de wereld delen !!!

(WIE ZWIJGT STEMT TOE IS EEN DROGREDEN, WIE NIETS TE VERBERGEN HEEFT ALLE REDEN OM TE VREZEN)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#125 jamaar

REACTIE OP DE

“WIE NIETS TE VERBERGEN HEEFT, HEEFT NIETS TE VREZEN”…

MANTRA

Ik heb niets te verbergen…….

maar ik zal het ook niet met de rest van de wereld delen !!!

(WIE ZWIJGT STEMT TOE IS EEN DROGREDEN, WIE NIETS TE VERBERGEN HEEFT, HEEFT ALLE REDEN OM TE VREZEN)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#126 Onno

En toch zijn er nog mensen trots op nederland… Grappig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#127 Joram

Weet iemand waar de geschiedenis te vinden is van de wetswijzigingen die in het artikel genoemd worden? Ik wil namelijk wel erg graag objectief nazoeken hoe de diverse politieke partijen hebben gestemd over dit onderwerp.

Goed te zien dat er nog mensen bezorgd zijn over de toegenomen privacyschending in dit land. In mijn omgeving is er maar één ander iemand die zich hier ook erg druk om maakt. Ik heb al serieus emigratie overwogen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#128 judith

http://www.burojansen.nl

alles over oa afluisterpraktijken in nederland en rest vd wereld.. . laat je niet paranoia maken meteen, maar wees gewoon bewust.
We lijken deze dagen alles maar te slikken en oke te vinden onder het mom van veiligheid. Erger nog zelfs, er wordt eerst angst gezaaid en daarna wordt onze privacy dagelijks geschonden omdat het zogenaamd zo onveilg is.. Eerlijk gezegd voel ik me veiliger binnen, waar ik onbezonnen mn gang kan gaan, heftig chillen op de bank bv….> iets wat ik graag wil verbergen dus. ;)
NEE, ik heb niks te verbergen, alles wat je wilt weten kun je me gewoon vragen. Maar ik werk liever niet mee aan een maatschappij die gebaseerd is op basis van wantrouwen!!
En Stop met bangmakerij…stemmingmakerij….want ik voel me niks niet onveilig, hoe hard ik net zoals ieder ander behoorlijk wordt geconditioneerd. Ik vraag me af welk belang het dient ook, politieke macht, economische, spionage/veiligheid etc bla bla. Retorische vraag natuurlijk, het draait altijd om dat klote geld , en geld is macht.
Alle wapens op de wereld vernietigen geeft mij veiliger gevoel, maar ja big business he, die wapen industrie.
Anyway, waar gaan we ondergronds??
want ik doe mee!!
gezellig :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#129 judith

btw, hoe ik dit initiatief ook vind he jongens…..net als vele van jullie.
We zullen toch ook echt een keer de straat op moeten…. en niet pas als het niet meer kan of als het te laat is.
We staan namelijk niet meer aan de voor avond van registratie en legitimatie schendingen ed.
De kop is er allang af, maar ik zou het iig willen proberen te stoppen voordat ik in een verplichte dns data base moet of er vingerafdrukken op mn ID kaart moeten. Voordat ik de neiging krijg om elk gesprek en elk telefoontje , email fax of sms, EXPRESS woorden als bom aanslag jihad dood verderf en verwoest te gillen. Doen jullie mee???
Dan hebben ze wat om zich mee bezig te houden iig….misschien goede boodschap , wie weet mooie afleidingsmanouvre, hopelijk een signaal!!
:)

Tijd voor een referendum ??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#130 judith

vergeef me, mn spelfouten
ik probeer het nog een keer.

DNS moet zijn DNA.
een dna data base dus

en ik lees dat mensen het hier hebben over registratie samenwerkingverbanden ed, als het gaat om kinderbescherming.
Dat is idd mooi, alle kinderen hebben recht op veiligheid eten bescherming etc
Maar waarom rept er niemand maar dan ook niemand over het feit dat DE OUDERS, de eerste verantwoordelijke zijn
Het uit kunnen wissel van eentjes en nullen zal daar weinig aan bijdrage .
Het lokale netwerk zal niet uit zichzelf een probleem signaleren waar aanwezig.
Mensen problemen blijft mensen werk en juist de bureaucratie staat een goede hulpverlening meer in de weg dan geld investeren in mensen.
Mensen moeten eens meer luisteren naar elkaar ipv verslagen en rapporten lezen.

mekker over links en rechts….> uiteindelijk heeft iedereen de beste bedoelingen.
De visie hoe dat bereikt dient te worden verschilt alleen, en dat mag ook.
Want het zou naief zijn om te denken dat iedereen het ooit allemaal eens wordt met elkaar als het gaat om de misie die er nodig is voor mijn jouw betere idealere wereld.
Respecteer elkaars mening en begrijp ook waar een ander vandaan komt. leer elkaar dingen , en probeer bewust te maken en bewust te worden.
ongeacht cultuur ras geloof stand ed

Niemand wordt graag afgeluisterd begluurd bespioneerd en in de gaten gehouden . of je nou iets te verbergen hebt of niet.
Dit soort shit gaat voorbij aan ons grond recht en zal je vrijheid van meningsuiting bv wel degelijk gaan beperken als jij of ik me niet meer vrij voel..niet meer veilig voel !

En zie dan nog maar eens mensen problemen door mensen werk te signaleren
think about that!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#131 zazkia

@amsterdamse centrumhelemaal volgepakt, ik ken een klein stukje amsterdam dat moedig standhoudt, waar camera’s hebben gehangen en waar camera’s hangen die de auditu in het geheel niet functioneren omdat die peperdure ( we talkin’ ‘bout 1,4 mln foor fier fukkin kamera’s )

het zal wel niet gewaardeerd worden datik zeg dat het wel meevalt

En deze les zou ik graag wat breder trekken: het hoeft niet mee te vallen, het is doodeng,wat allemaal kan, wat KAN ja. Als je het TNO jaarboek technologische verkenningen op het gebied van militaire veiligheid leest, word je ook best eng, maar het GEBEURT NIET.

Want het kost zo veel. -We zijn natuurlijk nog wel steeds Nederlanders. –

Jullie noemen hier allemaal wetten en allemaal mogelijkheden, tuurlijk is het mogelijk, maar gebeurt het ook? Is er een centrale voorziening waar die bandjes worden opgeslagen? Wie kijkt er naar? Zit er wel een bandje in? Hier buiten het gebouw hangen 14 camera’s van de praxis, buiten sluitingstijd werken ze niet, voor zover niet al de helft kapot was.

4 mensen in dat zekere wijkje in amsterdam zijn geinstalleerd om als burgerwacht naar alle gebeurtenissen op het javaplein te kijken, met camera’s waarmee je door de plastic zakjes heen kan kijken en wat heeft het geholpen dat we de puisten van de dealers kunnen tellen? er lopen echt nog steeds dealers in de omgeving van het makassarplein.
De burgerwacht is nagenoeg ontmanteld want het kostte te veel en een der burgerwachten hield bovendien vooral zijn eigen vriendin in de gaten.
De twee stevige kerels van de koffieshop houden nog steeds veel beter de boel in de gaten, want als er uit de supermarkt een raddraaier loopt, dan wordt ie binnen 5 tellen in de kraag gegrepen. Politie daarentegen rijdt massaal rond in autootjes, zonder te weten wat er gebeurt. 4 camera’s op t makassarplein en een vergelijkbare hoeveelheid op de javastraat en ze pisten tot aan de sloop van het borneoblok nog steeds in de portiek van de verfwinkel.

Kortom: Niets nieuws onder de zon: Alles mag, niets gebeurt, mooie principes, geen geld. De sprookjes over blauw op straat worden nog verkocht aan wie het horen wil, camera’s worden niet ingekocht en alle revolutionaire technieken liggen op de planken en alle defensietechneuten zijn in slaap gesukkeld.

En daar is meteen het moderne medicijn tegen al deze onveiligheid. Een stuk goedkoper en minder spectaculair. De grote sloopkogel. Het Javaplein is een grote kaalslag, niks bij wat t vroeger was. Dwing al die onveilige mensen in Purmerend te wonen en in de hoofdstad kan je snachts nakend met je ogen dicht de straat over steken achteruit. Kost geen fluit en lekker veilig. Op de plek van sloop, dan. Op de plek van nieuwbouw?
Wanneer wordt er daartegen eens geprotesteerd op de Dam? Tegen de aanstondse verloedering van slaapsteden? Moeten wij hier ook die urbaine Parijse en Londense toestanden in Almere Buiten?

“Een mens vrijt het meest, van het leed dat hij leest”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#132 judith

regel een domein en begin een website zoals deze. btw, ik weet niet wat erger is, schijnveiligheid of de zekerheid van beveiliging dat wel werkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#133 judith

en nog iets, de reden dat er geen geld is en dat er toch niks mee gebeurd , is echt een zwaktebod.
Dat je pleit van maak je geen zorgen, er is geen geld, vind ik bijzonder apart.
Helemaal geen registratie kost nog minder, dus wat zeuren ze nog.
gekseg, zo houden ze dadelijk nog geld over eej

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#134 judith

en er zijn geen bandjes idd , we leven in het digitale tijdperk.
Bestanden zitten niet in archief kasten, maar gaan naar een speciaal mapje op een pc/hardeschijf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#135 HansR

Zo meiden, pilletje op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#136 judith

nee pep
:P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#137 Steeph

@joram: Het parlementaire documentatie systeem is behoorlijk ondoorgrondelijk en ontoegankelijk. Zie daarvoor:
https://sargasso.nl/archief/2005/11/03/actie-open-democratie-10/
en:
http://www.geencommentaar.nl/index.php/gc-parlando-1-jaar

Je moet dus graven in dit systeem:
http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous

Het was mijn voornemen om dat nog te doen. Maar je moet rekenen op een half uur minimaal per voorstel.
Vandaar ook deze petitie:
http://allestemmentellen.petities.nl/

Twee heb ik er al uitgezocht. Eentje waarbij iedereen voorstemde:
https://sargasso.nl/archief/2008/01/22/kstn-afluisteren-mobieltjes-vervolg/
(Zie laatste reactie)
En eentje met gemengde stemming:
https://sargasso.nl/archief/2007/11/05/kstn-exit-privacy/

Als je wilt, kunnen we samen het rijtje compleet maken. Publiceren we het hier. Dan is voor iedereen duidelijk welke partij het makkelijkst onze privacy verkwanselt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#138 Steeph

@zazkia: De meeste onderzoeken geven sowieso aan dat camera’s niet zorgen voor minder criminaliteit. Wel voor een grotere pakkans en een beter veiligheidsgevoel bij de mensen zelf.
En nee, nog lang niet alle gegevens van alle camera’s worden opgeslagen.
Maar het is een proces. 20 jaar geleden was een camera nog een incident. Nu zijn met name de steden ervan vergeven. Over twintig jaar hebben we voldoende digitale capaciteit om het allemaal minimaal een jaar te bewaren en te analyseren. Daar wil ik niet op wachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#139 judith

camera toezicht of niet…

Loop jij door bij een ongeluk, of een vechtpartij….?
Of Vertrouw je op jezelf en bel je 112 ?

Het is een illussie te denken dat problemen hiermee verdwijnen, ze worden alleen verschoven.
Vind je dat goed genoeg , als het maar werkt voor jou?
ik ken je referentie kader niet, maar vraag me af wat het je opleverd?

En ik durf haast te wedden dat met cameratoezicht ook een bepaalde dresscode ingesteld zullen worden, anders mag je die hele zone niet eens in., want immers, die camera moet zn werk wel kunnen doen he.
een petje , een burka , een lange leren jas met winyter muts..oorwarmers , grote koptelefoons, brillen met te dikke glazen, sjalen en dassen, paraplus en te veel make-up…….> allemaal verboden??

Vind je het dan ook nog acceptabel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#140 zazkia

Nee hansr ik dacht simpelweg dat je hier niet meerzou reageren, helaas. Ik zie t alweer. Ik hoor hier niet…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#141 Steeph

@zazkia: Hopelijk is de mening van één reaguurder niet doorslaggevend om hier niet meer te komen. Persoonlijk zou ik dat zeer jammer vinden. Jouw inbreng zie ik wel als to the point en relevant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#142 zazkia

Ik wilde maar zeggen dat tussen droom en daad wetten in de weg staan…

Hoe ook, het is natuurlijk geen reden om je minder zorgen te maken over de hausse aan gelegenheidswetgeving. Maar om nu te zeggen dat de privacy al op het spel staat, als er alleen wetgeving wordt gecreeerd, dat gaat denk ik een stap te ver. En juist die stap te ver lijkt me niet zo handig als die gelegenheidswetgeving er alleen maar doorkomt met een beroep op dat het allene gebruikt zou worden tegen de vijand.
Er wordt pas door de meerderheid geklaagd tegen privacydoorbrekingen, als het er daadwerkelijk hinder van ervaart. Die hinder is er misschien in Londen, en ook op het punt in Amsterdam waar die camera’s meer kosten dan ze opleveren.
Maar die hinder is er niet als er alleen maar een wet is geschreven die iets mogelijk maakt, dat misschien hoe dan ook al mogelijk was.
Die enorme lijst aan wetgeving moet op zich een doorn in het oog zijn, om wetgevingsredenen. (Bijv.. Het is onoverzichtelijk zo. Of het is in strijd met andere wetgeving.) Maar wetgeving op zich doorbreekt geen privacy.
Je kan dus ook niet tegen wetgeving zijn omdat die “de Privacy” schendt. Er staan geen wetboeken door mijn raam te gluren. Hypothetische uitzonderingen achtervolgen mij niet op straat.

@Steeph sorry dat was even een vervelende oprisping, nee ik kom hier zeker wel terug, maar het is elke keer dezelfde flamestarter die luttele seconden nadat ik wat zeg zijn gif verspreidt, t verpest me elke keer de lust om nog wat terug te zeggen, kben geloof ik de enige niet die het er zuur van krijgt, zonde van de blog zo…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#143 judith

Euhm, nooit mijn bedoelibg om iemand weg te jagen….but then again, ik heet geen hansr.
Mijn vragen waren iig oprecht en serieus bedoeld. Want kan wel tegen het schenden van privacy zijn, maar wil alsnog graag weten hoe het kan en waarom iemand daar geen probleem mee heeft. Dat maakt een discussie toch juist ook interessant. En leerzaam.
Dus ik vind het ook jammer Steeph, dat iemand afhaakt.
Maar als iemand zegt geen probleen te hebben met , in dit geval..cameratoezicht.
Zelfs genoegen neemt met schijnveiligheid…en zich daadwerkelijk veiliger zegt te voelen door die camera’s.
Dan vind ik het zelfs meer dan sociaal dat ik diegene ook probeer te begrijpen.
Iemand leren kennen zonder iets te vragen is namelijk best lastig.
maar goed, , hier valt dat nog wel mee allemaal, heb er ook amper mee te maken.

Ik vind privacy een groot goed , net als vrijheid van meningsuiting.
Zo ben ik echt tegen een eventuele dna data base.
Het gebeurd ook steeds vaker dat men wangslijmvlies moet afstaan ineens. Ze doen het gewoon en dat kan blijkbaar , alleen omdat de burgers zelf nog niet eens weten of dat kan mag
En voordat je die vraag kan stellen zijn ze al weg.
Dna is in deze tijd mn meest persoonlijke intieme bezit.
Daarom vind een zo’n data base, de grootste privacy schending die er dan zal zijn/komen.

oke , ik zal maar eens stoppen met mn monoloog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#144 judith

hey saskia, ik je reply ook net ( voor de mijne.
Tof!

ff lezen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#145 judith

oke duidelijk, ik post veel, vergeet steeds iets te zeggen en ben enthousiast….is dat zo erg
En als je je aangevallen voelt, sorry…….van flame ware is geen sprake.
ik ga al

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#146 zazkia

NEEE NEEE ik had t over hansr :P :) die zit iedere keer te zagen als ik iets zeg, ik was net zeer geinteresseerd in wat je zei…!!!! Niet weggaan hoor!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#147 zazkia

@judith (+1000x sorry)
ik denk dat de gemiddelde nederlander niet onder de indruk is van protest, omdat hij geen hinder ondervindt van welke van die wetgeving hierboven dan ook.
Een beroep op dat een wet slecht is, moet dan ook laten zien dat het slecht is, niet alleen dat het mogelijk slecht is. Je staat als pro-privacy persoon een stapje terug in het debat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#148 judith

Ik was al beledigd haha
Want ik was de enige die veel zei , dus kreeg ernstige twijfels toen je niks meer terug zei.
Mijn vragen waren ook puur uit interesse, maar
was bang dat het aanvallend was overgekomen.
Fijn dat ik ernaast zit iig.
:)

ik kom morgen wel weer ff kijken dan :)Weltrusten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#149 Steeph

@zazkia: Even ingaan op een aantal door jou aangedragen punten

Er wordt pas door de meerderheid geklaagd tegen privacydoorbrekingen, als het er daadwerkelijk hinder van ervaart. Die hinder is er misschien in Londen, en ook op het punt in Amsterdam waar die camera’s meer kosten dan ze opleveren.

Dat klagen door de meerderheid is nog wel een probleem. Mijn tocht door Utrecht laatst leverde een aantal van 50 camera’s in een uur op. Maar daar merk ik natuurlijk weinig van als gewone “onschuldige” burger.
Daarom is het ook zo belangrijk dat nu door mensen goed gekeken wordt wat de wetgeving nu en in de toekomst kan betekenen. Het is namelijk veel moeilijker en wet en het gebruik terug te draaien wanneer het er eenmaal is. Voorkomen is beter dan genezen.

Maar die hinder is er niet als er alleen maar een wet is geschreven die iets mogelijk maakt, dat misschien hoe dan ook al mogelijk was.

Genoemde wetten maken dingen mogelijk die tot voor kort echt niet konden. De dataminingwet van de AIVD bijvoorbeeld.
En die hinder kan er al zijn. In de jaren zeventig was het voldoende om lid te zijn van de CPN om bepaalde banen niet te krijgen, in de jaren tachtig was dat lot toebedeeld aan de SP.
Nu vindt de screening voor bepaalde overheidsbanen waarschijnlijk plaats op basis van veel meer informatie. Teveel seksclubs bezocht of verkeerde contacten gehad? Jammer, geen werk. Maar wie bepaald op basis van welke kriteria die afwijzingen gegeven worden? Niet het parlement. Dat is de bureaucratie die met de gegevens en interpretaties lekker aan de haal gaat. Omdat het kan, niet omdat het moet.

Die enorme lijst aan wetgeving moet op zich een doorn in het oog zijn, om wetgevingsredenen. (Bijv.. Het is onoverzichtelijk zo. Of het is in strijd met andere wetgeving.) Maar wetgeving op zich doorbreekt geen privacy.

Jawel, die wetgeving doorbreekt wel privacy. Die wetgeving geeft namelijk aan dat er gegevens over me verzameld worden, ook als er geen reden tot verdenking is. Al mijn internet en telefoongegevens zijn voor de overheid in te zien. Daarmee is mijn privacy al doorbroken.
En dan hebben we het nog niet over het punt dat alles wat je opslaat ook in andere handen kan vallen. Het is naief te veronderstellen dat je systemen veilig kunt maken. De voorbeelden in Engeland tonen dat wel aan.

Je kan dus ook niet tegen wetgeving zijn omdat die “de Privacy” schendt. Er staan geen wetboeken door mijn raam te gluren. Hypothetische uitzonderingen achtervolgen mij niet op straat.

Gelukkig nog niet zo extreem. Maar er gebeurt al veel meer dan je weet. Wacht maar tot er een kind uit huis geplaatst wordt omdat uit het profiel van de ouders bleek dat ze én ongelovig waren én mishandeling tijdens de jeugd hadden ondergaan. Het kind mankeert niets, maar voorkomen is beter dan…..
Nee, dat is zeer snel geen hypothetisch geval meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#150 Steeph

@zazkia: Oh, en vergeet niet op te letten welke boeken je koopt of leent bij de bibliotheek. Is genoeg om je op te sluiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#151 Steeph

En ik heb mijn best gedaan in bovenstaand verhaal alle speculatieve zaken erbuiten te houden.
http://www.associatedcontent.com/article/696223/govenment_wants_to_take_your_childrens.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#152 zazkia

Nu ja dan bazel i nog maar wat in afwachting van je wakker worden =) Schijnveiligheid ok, das eng, maar waarom is dat enger dan schijnonveiligheid?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#153 zazkia

ja kijk nu hmmm sorry dit had ik nog niet bij gelezen hmm.

Die wetgeving geeft namelijk aan dat er gegevens over me verzameld worden, ook als er geen reden tot verdenking is. Al mijn internet en telefoongegevens zijn voor de overheid in te zien. Daarmee is mijn privacy al doorbroken.
“Kunnen”inzien is niet een doorbreking van de privacy, “Inzien” is dat. En ja als de overheid geen enkel motief nodig heeft en er verder geen enkele waarborg is die garandeert dat er goed met je gegevens -als die al zijn opgeslagen- wordt omgegaan, dan is er iets goed mis. Maar vooraleer er iets mis is, moet je dat bewijzen en dat doe je niet met de wetgeving alleen. Wat dat aangaat, staat de pro-privacy persoon altijd een stapje achter op de rest. Jij moet aantonen dat het niet alleen gaat om “kunnen inzien” maar ook om “onterecht inzien”.
Als je dat niet lukt, is het daarom alleen al verkeerd?
Wat betreft je #163 Ik zal hier even alle sargasso mensen inzicht geven in mijn huidige lenersstatus bij de KB om aan te geven dat ik dit allemaal wel overleef:

1.
On becoming responsible / Pritchard, Michael S.
Signatuur : ABU 548; Leen status : Bij lener; Balie : uitleen; Retourdatum : 26-03-2008;
2.
Autonomy, authority and moral responsibility / May, Thomas
Signatuur : MDR 050; Leen status : Bij lener; Balie : uitleen; Retourdatum : 26-03-2008;
3.
Moral aspects of legal theory : essays on law, justice, and political responsibility / Lyons, David
Signatuur : ACF 231; Leen status : Bij lener; Balie : uitleen; Retourdatum : 26-03-2008;
4.
The metaphysics of free will : an essay on control / Fischer, John Martin
Signatuur : ACY 748; Leen status : Bij lener; Balie : uitleen; Retourdatum : 26-03-2008;
5.
An essay on free will / Van Inwagen, Peter
Signatuur : 7511 E 13; Leen status : Bij lener; Balie : uitleen; Retourdatum : 03-04-2008;
6.
Self and society : narcissism, collectivism and the development of morals / Westen, Drew
Signatuur : 7550 D 20; Band info : 1985; Leen status : Bij lener; Balie : uitleen; Retourdatum : 03-04-2008;
7.
The significance of free will / Kane, Robert
Signatuur : MDE 702; Leen status : Bij lener; Balie : uitleen; Retourdatum : 03-04-2008;
8.
De evolutie van de vrije wil / Dennett, Daniel C.
Signatuur : 6078 C 50; Leen status : Bij lener; Balie : uitleen; Retourdatum : 03-04-2008;
9.
Toerekeningsvatbaarheid : over handelingsvrijheid / Mooij, Antoine
Signatuur : 7195 A 51; Leen status : Bij lener; Balie : uitleen; Retourdatum : 03-04-2008;
10.
Neurophilosophy of free will : from libertarian illusions to a concept of natural autonomy / Walter, Henrik
Signatuur : MEP 995; Leen status : Bij lener; Balie : uitleen; Retourdatum : 03-04-2008;

Er is echt niks in het wetboek van strafrecht waarmee je me nu kan oppakken. In die zin ben je nu zelf ook een beetje bezig met angst zaaien – sorry. Ik wacht af maar vooralsnog zie ik de ME nog niet binnenstormen. Ik hou mijn granaatappels vast in de aanslag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#154 zazkia

Hier ga je m.i. helemaal ver:

Maar er gebeurt al veel meer dan je weet.
Hoe weet ik dat dan? En als ik t niet weet, waarom moet ik me dan nu alvast een spastische darmkramp aanpraten?

Wacht maar tot er een kind uit huis geplaatst wordt omdat uit het profiel van de ouders bleek dat ze én ongelovig waren én mishandeling tijdens de jeugd hadden ondergaan. Het kind mankeert niets, maar voorkomen is beter dan…..

En dat is dan niet eens iets dat is gebeurd dus al helemaal niet iets dat gebeurt dat ik niet weet.
Laat mij iets zien, dat ik weet, dat gebeurt, en waar ik nu ter plekke bang van moet worden. Zo bang dat ik ervoor met een kartonnen bordje de straat op ga..

Als iedereen gedachten kon lezen, waren thoughts dan free? Lagen dan niet al mijn privacy-gevoelige gegevens op straat? En die van iedereen? Zou de wereld dan zoveel onveiliger worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#155 zazkia

Genoemde wetten maken dingen mogelijk die tot voor kort echt niet konden. De dataminingwet van de AIVD bijvoorbeeld.
Je kan trouwens zelf de datamining technieken downloaden en je zal zien dat dit alles nog lang niet zo geavanceerd is als paniekzaaiers denken.
Je kan er aardig een tekst mee samenvatten. Meerdere teksten tegelijk en woej, de boel loopt vast, windows sluit zichzelf vast (een unix versie is er niet eens) en je kan weer 1 voor 1 opnieuw beginnen.
Het is volkomen oninzichtelijk waarom het ene woord een hogere score in de samenvatting oplevert dan het andere. Als onderzoeksmethode is t op dit moment nagenoeg onbruikbaar.
Of datamining uberhaupt nieuwe informatie oplevert, is onderwerp van felle discussie. Nu kan je er nog weinig mee.
Kijk hier bijvoorbeeld Klooi er zelf eens wat mee, leef je uit. Ik heb nog wel een vrije wil database tot mijn beschikking…
(Hoor ik daar nu een sirene, ver weg?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#156 judith

ff snel nog iets.

Als van iedereen alles geregistreerd moet worden onder mom van onze eigen veiligheid, dan vertrouwen ze blijkbaar helemaal niemand , bij voorbaat al .
Het enige wat je eigenlijk zelf nog hoeft te doen , bij wijze van spreken , is een delict plegen.
Want de rest van al je gegevens en informatie hebben ze al
Dat gegeven , al die kennis aan informatie, geeft de autoriteit wel heel veel macht.
Wij als burgers niet te vertrouwen. zij niet te vetrouwen.
bewijs vinden door sporenonderzoek oid of bewijs zoeken in al e gegevens , maakt dat ze vast wel iets zullen zien.
En vind ik namelijk een wereld van verschil.
Al ben je de meest vrome burger op aarde, de burger dient bij welke verdenking dan ook, ineens zelf het tegendeel te bewijzen.
Jij als burger moet het opnemen tegen de autoriteiten ipv andersom.
En das knap lastig want de autorteiten hebben altijd gelijk.
Jij bent afhankelijk van gegevens over jezelf van de informatie die een helpdesk je verschaft vaak . En je moet er op vertrouwen dat die informatie klopt ook nog.
De overheid heeft jou gegevens wel en jij zelf niet.

Machteloosheid is het, waar tegen ik dan demonstreer….
ookal verander je met een demo niks, ik wil ook niet zomaar toekijken wetende dat er meer beperkingen komen, en helemaal niks zeggen of doen .
Dat is zoals dat de hele wereld weet dat er geen massavernietigingswapens zijn in irak , er toch een oorlog komt , en er is niemand die iets zegt of doet, en uiteindelijk komt Bush er nog mee weg ook.

Burgers hebben gewoon niks meer te zeggen, worden niet gehoord maar kunnen geen stap zetten zonder dat iemand het weet.

Er gebeuren al veel vaker dingen, waaran ik denk , dat dat mag. .
Waar geen wetten zijn , zijn er geen regels en als burger ben je machteloos tegen de arm der wet.
Die hooligans toen op tv bij opsporing verzocht.
Ik hou zelf ook niet van hooligans , maar vond dat echt te ver gaan.

Er wordt in NL trouwens , na america van alle landen het meest afgeluisterd.
Het mag misschien geen rechtsgeldig bewijs vormen zijn om iemand op te veroordelen mocht iemand al ergens schuld aan hebben, maar het gebeurd wel. en veel.
had je mn linkje van burojansen enjansen al gezien….afluisterpratijken in NL

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#157 Bismarck

@168: Wie zegt dat datamining op teksten los wordt gelaten? Gewoon coderen, die hap. Vervolgens een analyse doen op gecodeerde gegevens van criminelen (moordenaars, terroristen, noem maar op), gemene delers vinden en hetzelfde patroon zoeken in je gecodeerde database. Iemand die aan dezelfde enen en nullen voldoet zal vast ook boef worden (als tie het niet al is!).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#158 Steeph

@zazkia: In mijn werk heb ik veel met datamining en grote databases te maken. Heus, de techniek maakt heel veel mogelijk.

Maar jouw punt over “angst” zaaien is natuurlijk wel een terechte. Die argumenten moet ik zien te vermijden.

Maar laat ik het omdraaien. Als niet aantoonbaar is dat het invoeren van die wetten significant betere resultaten oplevert in opsporing of preventie, is het dan wenselijk dat die wetten er komen? Of zal het je dan nog steeds een zorg zijn omdat ze toch niet misbruikt worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#159 HansR

@zazkia
[…] maar het is elke keer dezelfde flamestarter die luttele seconden nadat ik wat zeg zijn gif verspreidt, t verpest me elke keer de lust om nog wat terug te zeggen, kben geloof ik de enige niet die het er zuur van krijgt, zonde van de blog zo…

Mmm…
Oorzaak van irritatie en boosheid liggen meestal bij jezelf @zazkia. Er is geen kwaadaardigheid bedoeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#160 JeugdzorgTV
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#161 IFUD of Human Rights

BELANGRIJKE MEDEDELING.

demonstreren is een grondrecht (mits de nodige vergunningen,respect voor openbare orde en zeden).

De z.g.n. volksopstand gaat over veel onderwerpen.Maakt dit tot één slogan “parlementair onderzoek nu!”.

De onderliggende oorzaak is,dat Ing.Ad van Rooij en Ik J.P. van den Wittenboer verzocht hebben om een parlementair onderzoek naar de rechtsstaat, en verzoek vervolgen Balkendende.De Tweede Kamer heeft de stukken naar de Kamerleden verzonden.Het is daarom dat een parlementair-onderzoek niet in de doofpot komt.
(laat al die andere onderwerpen even liggen,buig de actie onmiddellijk om tot die ene slogan “parlementair onderzoek nu!”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#163 kim

De kapitalistische dictatuur en censuur van communistisch china … sorry, ik bedoel europa …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#164 esgigt

Maar zal 2009 de geschiedenisboeken in gaan als het jaar waarin in Nederland een beweging voor burgerrechten werd opgericht? Ik denk het niet. Volgens mij is de afschaffing van de democratie en de rechtstaat daarvoor in dit land nog niet genoeg…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#165 Wil Zelf

“Een volksopstand is waar ze om vraagt. Maar die komt er voorlopig niet. Waarom niet? Omdat, met uitzondering van een kleine groep, de mensen niet zien wat er gaande is.”

En omdat deze club ‘bewuste mensen’ de boodschap niet overtuigend en begrijpelijk weet te maken, maar moeilijke woorden blijft gebruiken.

Een omdat de club ‘bewuste mensen’ te veel met zichzelf bezig is om de trein te pakken voor een omsingeling van het Binnenhof. Verder dan wat mekkeren op internet komen ze niet.

Guilty bystanders, dat zijn het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#166 Doordenker

De site http://www.michelkraay.nl spreekt boekdelen. Het laat zien hoe banken, advocaten, verzekeringen en de media vieze schone handen heeft. Michel geeft ons een inkijkoperatie in de handel van geheime informatie zoals die er is. Een aanrader met als ingrediënten hypocrisie, incompetentie, willekeur, opsporingsmethoden en grensoverschrijdende journalistieke werkzaamheden van Peter R de Vries.
http://www.michelkraay.nl/

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1139728.ece/Opeens_een_crimineel
Er was een tijd dat de Haagse informatiehandelaar en privédetective Michel Kraay (42) het gevoel had dat hij alle privacygevoelige informatie van iedereen in heel Nederland kon achterhalen. Dat was een raar gevoel. Alsof hij zijn eigen, private AIVD runde, en geheimen voor hem niet bestonden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#167 Lord Wanhoop

Een volksopstand ter bescherming de vrijheid van meningsuiting lijkt mij meer gerechtvaardigd. Dit geleuter over privacyschending gaat toch nergens over. Waar zijn de slachtoffers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#168 Remco Kouwenhoven

@198 zou het zo kunnen zijn dat het recht op privacy een belangrijke voorwaarde is voor het recht op vrijheid van meningsuiting?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#169 momo

wow. Dit is zoooo ongelofelijk goed. Dank!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#170 Steeph

@momo Je bedoelt waarschijnlijk “ongelofelijk slecht” :-)

Maar toch dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#171 CDiesel

Zodra er een demonstratie komt die vele mensen bereikt, ben ik 100% aanwezig.

Helaas vinden veel discussies plaats op de sites waar de massa niet komt.

Wees voorbereid!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#172 Steeph

@CDiesel zet 12 september 2009 voor de zekerheid dan maar vast in je agenda.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#173 Geert Verlinden

Het programma van Kassa op radio 1 heeft deze week om rond 13:45 elke dag een programma over privacy.
Veel te vaak hoor ik de dooddoener: ik heb toch niets te verbergen. Mijn vraag dan: betekent dat, dat alles maar bekend moet zijn? Het Centraal Bureau Persoonsgegevens zal wel goed werk doen, maar timmert wat mij betreft niet aan de weg.
Het is nu 6 augustus 2009 en ik krijg de indruk, dat de overheid weinig positiefs (in de zin van pro privacy) doet,. eerder andersom. Ik ken weinig instanties, die zich met privacy bezig houden, ook deze weblog niet.
Ik ben geen jongere (die schijnen privacy niet zo belangrijk te vinden, hoewel…), maar ik leef in deze maatschappij en betaal belasting. Ik vind het schandalig, dat al mijn gegevens op straat komen te liggen. Iedereen kan erbij.
Door de goede administratie konden de Duitsers in Amsterdam gelijk de Joden vinden.
Deze regering zal niets doen, maar kwaadwilligen nu en een overheid (eventueel het buitenland) over 25 jaar misschien wel.
geert verlinden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#174 Robert

Ik vind ergens de campagne van de overheid over veilig gebruik van het internet ook wel stuitend als je vervolgens dit soort dingen leest. Bovendien is er zeker bij het stukje over het ‘sociale sites’ (waartoe ook blogs als deze toe worden gerekend) een beetje een onderstroom van “misschien kunt u maar beter helemaal niet meedoen hieraan, dat is beter voor ons”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#175 George

Grappig is dat wij in deze de VS inmiddels royaal voorbij zijn gestreefd. De privacy waakhonden daar maken zich druk, en de politici luisteren er wel, we mogen dan wel eens mopperen op het amerikaanse systeem, maar met dit soort zaken als persoonlijke vrijheden werkt het soms beter.

Het grappige is wat doe Amerika voor ons ?
Wat hebben wij van hun tegoed en wat kunnen wij als de nood aan de man is?
Waar is Amerika goed voor om gegevens van mij te registeren om zo een profiling ( een profiel te schetsen met al mijn prive gegevens om zo een beeld van mij te vormen )

Het is serieus teleurstellend dat Nederland dit zomaar toelaat zonder de burger hierover te informeren. Gegevens opslaan en doorsturen naar anderen landen, waarvoor dient privacy ook al weer.
Altijd de uitzondering van “Derhalve” “behalve ” “Mits” “onder voorwaarde van.. ” “onder voorbehoud” “tenzij”

toch positief blijven is werkt niet.
er komt een dag dat er een fout wordt gemaakt een grote fout en op dat moment zal er een slapende de hond wakker worden.

Ik ben van mening dat er gegevens moeten vallen. en dan zal hier naar de problemen gekeken worden. tot die tijd kunnen we niks anders doen dan nagels bijten, tanden knarsen , woedend worden, and neigingen krijgen om buiten voor het paleis te protesteren (wat we niet kunnen doen omdat je dan “Verplichte registratie van psychiatrische aandoening bij facturatie door psychiater. Wat u mankeert, kan door de overheid ten alle tijden opgevraagd worden middels de andere maatregelen (Nieuw: 16-04-2009)” aan je broek krijgt.

Ik zou zeggen OVERHEID; wij kinderen leren van vallen en opstaan. Wij kinderen leren ook dat gescheidenis ons helpt sterker en wijzer te worden. Ga ons dus niet beter maken door ons toekomst te plannen en registeren, MAar laat ons het leren van vallen en opstaan. Zo hebben we het de laatste biljoen (mensen)jaar gedaan. Zo kunnen we het nog een triljoen (mensen)jaar verder doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#176 Slaaf

Er ís een manier: burgerlijke ongehoorzaamheid (geweldloos), maar dan ook MASSAAL!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#177 kankerregering

kanker kgb regering
als die balkenende hiervoor verantwoordelijk is mogen ze hem van mij kankerhard doodschieten.
het is afgelopen met telefoons afluisteren,world order al die shit.
het volk moet die mensen kankerhard afslachten het liefst hun hele famielie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#178 kankerregering

wij zijn amerika inderdaad voorbijgestreefd met al die praktijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#179 kankerregering

ze hadden die 3 agenten moeten vermoorden in hoek van holland,moeten die kankerhonden maar niet undercover als een kankerkgber daar rondlopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#180 IFUD of Human Rights

criminal-database.

daar kun je informatie vinden over de politiek.

de link is:

http://criminal-database.page.tl

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie