Vlammende actie voor 60 jaar mensenrechten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (2)

#1 Hiram

Lees vooral het stukje van Arnold Karskens hierover. Amnesty houdt niet van al te kritische geluiden, daar komt het op neer.

  • Volgende discussie
#2 Kinderombudsman

Kinderombudsman
Velp (GLD)

60 jaar mensenrechten of 60 jaar papieren tijgers?

Op 10 december vieren wij ook in Nederland 60 jaar mensenrechten.

Maar is er wel wat te vieren, want kinder/mensenrechten worden wereldwijd nog dagelijks geschonden, ook in Europa zo ook in ook in Nederland.

Voorwoord:

Wat zijn Mensenrechten: In het algemeen zijn mensenrechten die rechten die een noodzakelijk deel uitmaken van de menselijke natuur; zonder deze rechten kunnen wij niet als mensen leven. De rechten en fundamentele vrijheden van de mens stellen ons in staat onze menselijke eigenschappen zoals intelligentie, begaafdheid en bewustzijn te ontwikkelen en onze geestelijk en andere behoeften te bevredigen. Zoals in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt aangegeven, vormt eerbied voor mensenrechten en menselijke waardigheid ‘de grondslag van vrijheid, rechtbaardigheid en vrede in de wereld’. Mensenrechten werden in verschillende Verklaringen, Verdragen en wetten opgenomen: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/dut.htm

Het Kinderrechtenverdrag is één van de mensenrechtenverdragen. Het Kinderrechtenverdrag past verscheidene bepalingen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens toe op kinderen en voegt daaraan toe dat het ‘kind behoefte heeft aan bijzondere bescherming en zorg, met inbegrip van juridische bescherming zowel voor als na de geboorte’. Het Kinderrechtenverdrag somt dus enkele fundamentele mensenrechten en fundamentele vrijheden op die specifiek gelden voor kinderen. Daarnaast geeft het Kinderrechtenverdrag aan kinderen, als bijzondere groep van kwetsbare mensen, nog méér of uitgebreide rechten : namelijk ‘Bijzondere bescherming en zorg: http://www.kinderrechten.nl/site/pages/professionals/kinderrechten/docs/IVRK.pdf

Niemand mag deze rechten en vrijheden afnemen .
Kinderrechten/Mensenrechten zijn rechtsgeldig in alle landen die tot de verenigde naties behoren en vormen daarmee een belangrijk middel om jezelf te beschermen tegen onrecht.
Ook regeringsleiders van deze landen hebben zich aan deze mensenrechten te houden en kunnen deze mensenrechten niet wegnemen!
Mensenrechten zijn er voor het individu en ze zijn er voor iedereen..

Mensen kinderrechten behoren ten alle tijden boven Staatsrecht te staan want de kinderombudsman vind de belangen van mensen/kinderechten belangrijker dan belangen van staten, zeker als die staten qua mensenrechten achter lopen.

Bekijk ook eens deze clips : http://www.youthforhumanrights.org/watchads/index.html

Maar als wij even terugblikken dan ziet u dat de rechten nog veelvuldig en vaak bewust worden geschonden in ook Nederland: http://startgoogle.startpagina.nl/?q=mensenrechten+geschonden+door+nederland+kinderombudsman&start=0&source=geentaal

10 december 2008 60 jaar mensenrechten en nog worden mensen/kinderrechten wereldwijd aan de lopende band geschonden ook in Nederland.

Wij hebben het dan misschien wel wat beter dan landen buiten eu, maar neemt niet weg dat mensen/kinderrechten niet mogen worden geschonden.

Tegen Nederland is in acht jaar 36 keer een arrest gewezen wegens schending van een of meer kinder/mensenrechten, door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in straatsburg,
Maar Nederland blijft kinder/mensenrechten schenden, en word nog steeds met regelmaat door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in straatsburg de kinderombudsman, Unicef, Defence For Children en diverse andere kinder/mensenrechtenorganisatie hiervoor op de fingers getikt: http://kinderombudsman.web-log.nl/kinderombudsman/2008/11/tegen-nederland.html

Zijn ondergetekende verdragen enkel papieren tijgers?: Want hoe kan het dat verdragen, zoals bv ook het IVRK: Internationaal Verdrag Rechten Kind niet worden nageleefd/nagekomen, conform artikel 49 trad dit verdrag voor Nederland op 8 maart 1995 in werking.

Maar wat hebben ondertekende verdragen nog voor zin, als men zich er niet aan houd.Kinderrechten worden ook in Nederland nog steeds aan de lopende band geschonden.Kinderen word niet naar geluisterd, en worden veelvuldig veelal opzettelijk genegeerd.

Terwijl er in het verdrag toch heel duidelijk staat: Eraan herinnerende dat de Verenigde Naties in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben verkondigd dat kinderen recht hebben op bijzondere zorg en bijstand, Ervan overtuigd dat aan het gezin, als de kern van de samenleving en de natuurlijke omgeving voor de ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen in het bijzonder, de nodige bescherming en bijstand dient te worden verleend opdat het zijn verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap volledig kan dragen, Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip, Overwegende dat het kind volledig dient te worden voorbereid op het leiden van een zelfstandig leven in de samenleving, en dient te worden opgevoed in de geest van de in het Handvest van de Verenigde Naties verkondigde idealen, en in het bijzonder in de geest van vrede, waardigheid, verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit, Indachtig dat de noodzaak van het verlenen van bijzondere zorg aan het kind is vermeld in de Verklaring van Genève inzake de Rechten van het Kind van 1924 en in de Verklaring van de Rechten van het Kind, aangenomen door de Algemene Vergadering op 20 november 1959 en is erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (met name in de artikelen 23 en 24), in het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (met name in artikel 10) en in de statuten en desbetreffende akten van gespecialiseerde organisaties en internationale organisaties die zich bezighouden met het welzijn van kinderen, Indachtig dat, zoals aangegeven in de Verklaring van de Rechten van het Kind, “het kind op grond van zijn licha-melijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, met inbegrip van geëigende wettelijke bescherming, zowel vóór als na zijn geboorte”, Herinnerende aan de bepalingen van de Verklaring inzake Sociale en Juridische Beginselen betreffende de Bescherming en het Welzijn van Kinderen, in het bijzonder met betrekking tot Plaatsing in een Pleeggezin en Ad-optie, zowel Nationaal als Internationaal; de Standaard Minimumregels van de Verenigde Naties voor de Toepassing van het Recht op Jongeren (de Beijingregels); en de Verklaring inzake de Bescherming van Vrouwen en Kinderen in Noodsituaties en Gewapende Conflicten, Erkennende dat er, in alle landen van de wereld, kinderen zijn die in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden leven, en dat deze kinderen bijzondere aandacht behoeven, Op passende wijze rekening houdend met het belang van de tradities en culturele waarde die ieder volk hecht aan de bescherming en de harmonische ontwikkeling van het kind, Het belang erkennende van internationale samenwerking ter verbetering van de levensomstandigheden van kinderen in ieder land..

60 jaar mensenrechten of 60 jaar papieren tijgers: Want hoe kan het dat kinderen, niet worden gehoord, niet worden gewezen op hun rechten.Men zou kinderrechten en mensenrechten op school al moeten leren.Zodat ieder kind weet waar nu en later het recht op heeft.Kinderen worden als bezit gezien, kinderen worden ontouderd, ontvoerd, kinderen worden in gevangenissen geplaatst, kinderen worden niet gehoord, kinderen worden in zaken die over hun gaan en hun toekomst hebben recht op inspraak, kinderen worden niet voldoende beschermd door de Nederlandse Staat. Kinderen hebben niet enkel plichten, maar ook rechten.

De Kinderombudsman moet helaas ook nog steeds constateren, dat ook de overheid (ondanks de aanstelling van een Minister voor Jeugd&Gezin) nog te vaak traag reageert of helemaal niet op bezwaarschriften en klachten van Kind&Jeugd en laat te vaak na om kind&jeugd over de behandeling van brieven tussentijds te informeren. Ook worden kinderrechten aan de lopende band geschonden door instanties zoals Raadkinderbescherming, Jeugdzorg en Politie/Justitie en aanverwanten instanties, alsof kinderrechten in Nederland niet zouden bestaan..

De Kinderombudsman maakt zich ernstige zorgen , over kinderen en hun toekomst. Een op de zeven jongeren heeft psychische klachten.Het aantal chronisch oververmoeide kinderen in Nederland stijgt dramatisch. Naar schatting is 10 procent van alle kinderen voortdurend doodmoe.Wij zijn het er allemaal over eens dat kinderen het recht hebben om gezond, veilig en evenwichtig op te groeien.

Wij denken allemaal dat dit in ons land goed geregeld is.
Af en toe haalt een schokkende zaak de pers. En dan zijn we allemaal – voor een dag verontwaardigd. Maar dan gaan we allemaal weer over tot de orde van de dag.

We zijn ons niet duidelijk bewust van het feit dat in eigen wijk of stad kinderen worden mishandeld, worden gemangeld door de bureaucratie en op straat leven. Want feit is dat in Nederland jaarlijks honderdduizenden kinderen in de kou staan.
Kindermishandeling, kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld, kinderprostitutie, zwerfjongeren, lange wachttijden in de hulpverlening, te weinig gespecialiseerde hulp enkinderen die opgroeien in armoede. Verborgen kinderleed.
Honderdduizenden kinderen: ze zitten in iedere klas, op elke sportclub, ze wonen in iedere straat of leven in uw stad op straat.
Kinderen zijn onze toekomst en als maatschappij kunnen, nee moeten, we hier onze ogen niet voor sluiten. Tenminste, als we het belangrijk genoeg vinden.

Kinderen zijn onze toekomst, maar wat voor toekomst gaan deze kinderen in deze huidige maatschappij tegemoet?

De Kinderombudsman blijft alert, maar maakt zich ernstige zorgen , over kinderen en hun toekomst .

Kinderombudsman blijft waken: http://www.youtube.com/v/TBoea7lpBOw

  • Vorige discussie