1. 1

  De Vrom ambtenaren snappen het plan weer eens niet.
  1 De ‘tijdelijke’ Crisis en herstelwet (bezwaar en inspraak en vergunningtraject ffwd ‘stroomlijnen’) wordt in de nieuwe regeerplannen permanent. http://www.depers.nl/economie/485461/CDA-wil-permanente-crisis-en-herstelwet.html
  2. Bouwen maar! ;)
  “Crisis- en herstelwet

  Sinds 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet van kracht. De wet zorgt voor kortere procedures, waardoor bouwprojecten sneller kunnen worden uitgevoerd.”

  “Op 31 maart 2010 treedt de Crisis- en herstelwet in werking. Deze wet maakt het mogelijk om projecten op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en (woning)bouw sneller uit te voeren.

  De Eerste Kamer ging op 16 maart 2010 akkoord met de Crisis- en Herstelwet. Deze wet levert een belangrijke bijdrage aan behoud van werkgelegenheid, vooral in de bouwsector.”

 2. 3

  @1
  Een van de eerste zaken die er met behulp van de Crisis- en Herstelwet doorheengedrukt werden waren de windmolens bij Urk.
  Kunnen ze dan ook wel even doen met een kerncentrale.

 3. 5

  Alsof die er met crisis- en herstelwet wel binnen tien jaar staat. Er is nu alleen nog maar een voornemen.
  Besluiten-ontwikkellen-Bouwen-Ingebruiknemen duur echt nog wel een jaar of 10.

  Ben toch benieuwd of de “voorstanders” van kernenergie zich deze vraag wel eens gesteld hebben. Blijft leuk aan principele discussies, praktische bezwaren worden altijd over het hoofd gezien.

 4. 6

  @1: Haha LOL enzo, maar met een kerncentrale zit je ook vast aan internationale regels (denk oa. euratom en IAEA), die stellen ook eisen aan veiligheid, milieu en procedures. Kom je niet onderuit, anders krijg je niet eens brandstof. Nederland heeft die namelijk niet zelf (hoezo energie-onafhankelijkheid?).

 5. 7

  @Bismarck
  Uit de aanvraag vd andere (ipv Delta) 2e aanvrager ( voorheen Essent / nu ERH bv) uit: mededeling van voornemen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale:

  http://77.245.92.62/bestanden/documenten-en-publicaties/besluiten/2010/09/22/mededeling-voornemen-erh/mededeling-voornemen-erh-09-2010.pdf

  “Met ingang van 1 maart 2009 is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) in werking getreden, die beoogt de besluitvorming voor energieprojecten te stroomlijnen en te versnellen. De regeling is onder andere van toepassing op grotere energiecentrales (>500 MWe). De RCR houdt praktisch voor de ERH-centrale in dat alle vergunningen gecoördineerd worden voorbereid en bekendgemaakt door of namens de Minister van EZ.
  Omdat het huidige bestemmingsplan niet voorziet in de bouw van een nieuwe kerncentrale moet daarnaast een Rijksinpassingsplan door de Ministers van EZ en VROM wordt vastgesteld.

  De besluitvorming zelf blijft bij de hiervoor bevoegde bestuursorganen. De vergunningprocedure wordt voor alle vergunningprocedures hetzelfde, namelijk volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat de volgende fasen worden doorlopen:
  1 ontwerp-besluit met inspraak;
  2 definitief besluit;
  3 beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.

  De ontwerp-besluiten en de besluiten liggen gebundeld ter inzage. De geldende
  afwegingskaders, bijvoorbeeld van de Kew, blijven daarbij overigens volledig intact.

  Implicaties Crisis- en herstelwet
  Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden, die is gericht op
  versnelling van besluitvorming en vermindering van juridische risico’s van ruimtelijke projecten. Een belangrijk onderdeel vormen tijdelijke maatregelen voor alle projecten waarvoor een RIP wordt opgesteld. Het betreft voornamelijk aanpassingen in het bestuursrecht zoals onder andere:

  versnelde beroepsprocedure;

  geen beroepsmogelijkheid voor lagere overheden;

  invoering van het relativiteitsbeginsel; ”


  De indicatieve planning van het project is op hoofdlijnen als volgt:

  −Indiening mededeling sept 2010
  −Indiening vergunningaanvraag en MER 2012
  −Verlening van de vergunning op grond van de Kernenergiewet etc. 2014
  −Start bouw 2015
  −Levering eerste stroom aan het net 2019

 6. 9

  @7/8: Duh, dat zijn de aanvragers, die bekijken het altijd van hun kant zo positief mogelijk. Maar ik mis dus de hogere overheden die ik in #6 noem en die door geen enkele crisis- en herstelwet omzeild kunnen worden. Het optimisme lijkt me dus ongegrond.

 7. 10

  @9 Zie @7 kopje “Implicaties Crisis- en herstelwet” verder is de “Rijkscoördinatieregeling” interessant, maw EZ (hoi Maxime) gaat er daardoor grotendeels over ipv Vrom. Ik neem aan dan de Kernenergiewetprocedure (Kew) alle int. eisen dekt. We hebben er in nl al immers 4 (waarvan 2 grote) neergezet. (en nog een halve over de grens)

 8. 11

  @1, Kernenergie is per definitie niet duurzaam, al is het alleen al omdat:
  a) de winning zeer ingrijpend is
  b) het afval voor millennia schadelijk is
  c) de winbare voorraden uranium eindig zijn.
  Alleen daarom al kan er bij de bouw van een kerncentrale geen beroep gedaan worden op de Crisis- en Herstelwet.

  Mvgr – B

 9. 12

  @11 Ondanks je uit de lucht gegrepen stelligheid (zoals vaker in discussies )Lees @7 nog eens door, het (crisis&herstelprocedure kan zeker wel!
  ps winning is per uiteindelijk geproduceerde kWh veel minder ingrijpend.

 10. 16

  @12
  “Ondanks je uit de lucht gegrepen stelligheid (zoals vaker in discussies)”
  Pot. Ketel.
  Maar deze ad hominem even terzijde schuivend…

  Specifiek het woord “duurzaam” plaatste je vetgedrukt. Ik zou dan ook graag jouw definitie van het woord “duurzaam”. Ik denk dat jouw definitie tamelijk verschilt van de mijne.

  Voor wat betreft de “Mededeling van voornemen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale”, er wordt hierin gerefereerd naar deze Crisis- en Herstelwet. Deze zou volgens de aanvrager “ook voor het onderhavige project” gelden.

  De overheid vat het als volgt samen:
  Het resultaat is een breed palet van in totaal 58 projecten en een aantal categorieën. Daaronder vallen onder meer projecten op het gebied van duurzame energie, verbetering van de infrastructuur, bevordering van stedelijke ontwikkelingen en kustverdediging. Hiertoe behoren onder andere zeventig middelgrote windmolenparken en wegen als de A4 Midden Delfland en de A74 bij Venlo. Zandsuppletie en bouwprojecten met meer dan twintig woningen zijn andere voorbeelden die door de Crisis- en herstelwet versneld kunnen starten. Op voordracht van de minister-president kunnen bij algemene maatregel van bestuur nieuwe projecten of categorieën worden toegevoegd aan de lijst.

  Nogmaals, het bijvoeglijk naamwoord bij energie hierbij is ook “duurzaam”. In mijn optiek valt de bouw van een kerncentrale hier niet onder, vanwege de punten die ik onder #11 aangaf.

  Als jij kerneregie een duurzame energie vindt, dan laat ik me graag bijpraten met steekhoudende argumenten, in plaats van verijten als “Ondanks je uit de lucht gegrepen stelligheid (zoals vaker in discussies)”.

  Ik zie je inhoudelijke reactie dan ook graag wèl tegemoet.
  a) Waarom kernenergie zou kunnen worden aangemerkt als duurzame energie?
  b) Waarom zou het, indien het geen duurzame energie betreft, een beroep zou kunnen doen op de Crisis- en Herstelwet?

  Mvgr – B

 11. 17

  @15 ‘Yes we can! Change.
  VOC mentaliteit, over grenzen heen kijken(voorbeeld Frankrijk/Zweden/Zwitserland), dynamiek! Toch?
  Die (internationale) greenpeace-demonstranten oppakken en het land uitzetten! & Die spandoeken lust ik rauw.’
  ;)

 12. 20

  @19, … zegt Jan van Erp, kerntechnisch ingenieur en adviseur (om even zijn mening in perspectief te plaatsen). Hij stelt dat er voldoende uranium is voor duizenden jaren. Hierover verschillen de meningen, want het gaat natuurlijk om de winbare voorraden. Er zit ook genoeg olie en gas in de bodem voor vele eeuwen, maar daar kunnen we ook niet bij. Daarnaast bagatelliseert hij ook het afvalprobleem. Wie gaat mij garanderen dat er geen masochistische despoot met zijn vingers aan het afval gaat zitten om dat voor malafide doeleinden te gebruiken (dat gebeurt namijl nu ook al in diverse delen van de wereld).

  Seven, ik wacht trouwens ook nog op een antwoord op #16.