Boos op Dibi

Vorige week donderdag was het tweede deel van de behandeling van de begroting van Immigratie en Asiel in de Tweede Kamer. Tofik Dibi (GL) liet meerdere kansen liggen om een flinke tik uit te delen aan Fritsma (PVV) en zelfs de basis onder het gedoogakkoord uit te halen. Aan het woord is minister Leers. Na zijn inleiding zei hij: “Laat ik beginnen met de cijfers van het CBS. Het CBS heeft voor 2010 een totale instroom van 154.000 migranten genoteerd. Dat lijkt een groot aantal, maar het betreft wel alle personen die vorig jaar naar Nederland zijn gekomen, dus ook de Europese ingezeten die in het kader van het vrije verkeer van personen en goederen naar Nederland mogen komen. Dat zijn er maar liefst 60.000. Daarnaast betreft het 40.000 mensen met de Nederlandse nationaliteit. Samen zijn dat 100.000 personen van de 150.000. Twee derde van de groep betreft dus mensen die EU-onderdaan of Nederlander zijn.” Dit is een benadering die ik nog niet eerder heb gezien van een politicus: een benadering die recht doet aan de waarheid.

Foto: Eric Heupel (cc)

Factcheck: De ‘feiten’ van Nahed Selim

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat Vandyke die de ‘immigratiecijfers’ van Nahed Selim tegen het licht houdt.

Op 30 oktober publiceerde het dagblad Trouw het artikel Immigratie is geen liefdadigheid van Nahed Selim. Daarin wordt – laat ik het diplomatiek uitdrukken – flink gegoocheld met de cijfers. In dit artikel neem ik die cijfers onder de loep.

Nederland telt ongeveer 1,8 miljoen niet-westerse allochtonen; de afgelopen tien jaar kwamen er elk jaar netto 36.000 immigranten bij.

Onderstaande grafiek laat de CBS-cijfers zien over de immigratie, de emigratie en het migratiesaldo van niet-westerse allochtonen voor de periode 1999 t/m 2008.

f35_1a Migratie niet-westerse allochtonen (Bron: Vandyke)

In de afgelopen tien jaar bedroeg de immigratie gemiddeld 50.000 per jaar. De emigratie bedroeg gemiddeld 34.000. Daarmee bedroeg de immigratie per saldo gemiddeld 16.000. En dus niet 36.000, zoals Selim stelt.

Het is bovendien belangrijk om in de beoordeling van deze cijfers relevante beleidsontwikkelingen mee te nemen. Op 1 april 2001 werd de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht, met grote gevolgen voor (de instroom van) asielzoekers. Op 1 januari 2002 werd de inkomenseis voor gezinsvorming en –hereniging verhoogd van 70 naar 100 procent van het minimumloon. Beide ontwikkelingen hadden grote gevolgen voor de instroom van immigranten. Een vergelijking van de periode voorafgaand aan deze wijzigingen met de periode erna is daarom zinvol. Onderstaande tabel vergelijkt de periode 1996 t/m 2001 met de periode 2002 t/m 2008. 

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.

Foto: Eric Heupel (cc)

Het rapport Nyfer, een eerste indruk

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Hieronder een stuk van Vandyke dat vanochtend ook op zijn eigen site verscheen.

Gisteren is het rapport Nyfer gepubliceerd dat een berekening heeft gemaakt van hoeveel de immigratie van de niet-westerse allochtoon kost. Het eerste dat mij opviel was dat Nyfer het alleen maar heeft over de financiën van het Rijk. Het rapport blz. 7:

“Dit onderzoek richt zich op de budgettaire gevolgen van immigratie van niet-westerse allochtonen in Nederland. Dit is een beperkte invalshoek. Immigratie heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt en bijvoorbeeld de woningmarkt. Via economische doorwerkingen zijn deze effecten uiteindelijk ook van invloed op de inkomsten en uitgaven van de overheid. Deze doorwerkingen zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Ook nieteconomische gevolgen zijn niet in de analyse betrokken. Hierdoor heeft het onderzoek een partieel karakter.”

Er zijn honderdduizenden niet-westerse allochtonen werkzaam in Nederland, van schoonmakers tot raketgeleerden. Al deze mensen hebben ook een positieve economische invloed en daardoor ontvangt de overheid weer geld. Het niet meenemen van die factoren geeft een ander beeld. Het lijkt dan alsof je naar een zo negatief mogelijk bedrag wilt toerekenen. Waarom die positieve effecten niet meenemen?

Wat ook van belang is het feit dat het CPB – dat in 2004 al met een berekening kwam – aangaf dat autochtonen volgens dit soort berekening ook een negatieve opbrengst hebben. Waarvan akte.