Overzicht energiemoties tweede kamer

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het gevecht om progressiever energiebeleid van de tweede kamer met Minister van der Hoeven van economische zaken werd de afgelopen weken meermalen beslecht. In diverse kamerdebatten is gepoogd het kabinet te bewegen met moties over ondermeer de subsidieregeling duurzame energie, offshore windenergie, kernenergie en de vliegreizen van ambtenaren. Hieronder een samenvatting met linkdump van de (mogelijke) veranderingen die hieruit gaan voortvloeien in het Nederlandse energiebeleid.

Aangenomen moties tweede kamer:

Zonthermische krachtcentrales stimuleren, 31 239, nr. 24, Verzoekt de regering in overleg te treden met landen in het Middellandse Zeegebied, inclusief de Noord-Afrikaanse landen, over de toepassing van CSP, en binnen de Europese Unie initiatieven te ontwikkelen om een gezamenlijke inzet op CSP-installaties mogelijk te maken. Ingediend door tweede kamerleden Wijnand Duyvendank (Groenlinks) en Boris van der Ham (D66). Stemming: SP, PVDA, Groenlinks, D66, VVD, CDA, SGP, PvdD voor, overige partijen tegen, motie aangenomen.

Uitbreiding subsidieregeling duurzame energie met 120 miljoen voor zon-pv, (co)vergisting) en biogas, 31 239, nr. 16, Verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn de categorieën Zon-PV, (co)vergisting uit te breiden en een nieuwe categorie voor groen gas toe te voegen en de daarvoor totaal benodigde extra middelen à 120 mln. onder meer of volledig te dekken uit een verminderde of getemporiseerde inzet van CDM- en JI-rechten. Ingediend door tweede kamerleden Diederik Samson (PVDA) en Joop Atsma (CDA). Stemming: SP, PVDA, D66, Christenunie, SGP, CDA, lid Verdonk voor, overige partijen tegen, motie aangenomen. Positieve respons motie van minister van der hoeven van Economische Zaken namens het kabinet.

Landelijke netbeheerder verantwoordelijk voor aanleg en aansluitkosten elektriciteitsnetwerk offshore windenergie, 31 239, nr. 17, Verzoekt de regering om de relevante regelgeving zodanig aan te passen dat de landelijk netbeheerder verantwoordelijk wordt voor de gehele aansluiting van offshore windparken op het bestaande elektriciteitsnet, inclusief aanleg van transportkabel over de zeebodem. Ingediend door tweede kamerleden Diederik Samson (PVDA), Joop Atsma (CDA) en Paulus Jansen (SP). Stemming: VVD tegen, overige partijen voor, motie aangenomen.

Verhoogde stimulering biomassaverbranding, 31 239, nr. 25, Verzoekt de regering om het basisbedrag voor het stimuleren van verbranding van vaste biomassa en co-vergisting van mest te verhogen naar 15 eurocent per kWh voor installaties die kleiner zijn dan 2 megawatt. Ingediend door tweede kamerlid Bas van der Vlies (SGP). Stemming: SP, PVDA, VVD, Christenunie, SGP, CDA en lid Verdonk voor, overige partijen tegen, motie aangenomen.

Aanpassing Subsidieregeling Duurzame Energie biomassa, 31 239, nr. 15, Verzoekt de minister van Economische Zaken bij de eerstkomende herziening van de SDE een voorstel te doen voor: 1) het opnemen van reststromen uit de VGI (NTA-categorie 500, met uitzondering van 540–549) alsnog samen met gft, (NTA-categorie 600) in de regeling; 2) het mogelijk maken van gft-vergisting (NTA-categorie 600) en positieve lijst stoffen. Ingediend door tweede kamerlid Paulus Jansen (SP). Stemming: met algemene stemmen aangenomen.

Binnen EU afspraken maken energieprojecten, 31 209, nr. 22, Verzoekt de regering zich in te spannen om binnen de EU-afspraken ruimte te maken voor gezamenlijke projecten voor opschalen en ontwikkelen van schone energie. Ingediend door tweede kamerlid Boris van der Ham (D66) en Helma Neppérus (VVD). Stemming: PVV tegen, overige partijen voor, motie aangenomen.

Verworpen moties tweede kamer:

Protectionisme Nederlandse energie-intensieve industrie, 21 501, nr. 20, Verzoekt de regering niet eerder akkoord te gaan met het energie- en klimaatpakket dan nadat is vastgesteld op welke wijze de energieintensieve bedrijfstakken kunnen worden uitgezonderd van het Europese emissiehandelssysteem. Ingediend door tweede kamerlid Han Ten Broeke (VVD). Stemming: VVD en PVV voor, overige partijen tegen, motie verworpen.

Verdubbelen gelden subsidieregeling duurzame energie, 31 239, nr. 11, Verzoekt de regering in het Belastingplan 2009 het tarief van de energiebelasting voor elektriciteit over alle schijven met 0,1 à 0,2 cent per kWh te verhogen om, volgens het principe van «de vervuiler betaalt», in de resterende kabinetsperiode voldoende middelen te genereren om het SDE-budget voor 2008 tot en met 2011 te verdubbelen. Ingediend door tweede kamerlid Wijnand Duyvendak (Groenlinks). Stemming: SP, Groenlinks, PvdD voor, overige partijen tegen, motie verworpen.

Strategieplan 6000 MW wind op zee, 31 239, nr. 12, Verzoekt de regering uiterlijk op Prinsjesdag een nota «Windenergie op zee» uit te brengen waarin een dynamische strategie wordt beschreven hoe het doel van 6000 MW in 2020 bereikt kan worden. Ingediend door tweede kamerleden Paulus Jansen (SP) en Wijnand Duyvendak (Groenlinks). Stemming: SP, Groenlinks, PvdD, D66, SGP voor, overige partijen tegen, motie verworpen.

Alternatieve financiëring duurzame energie, 31 239, nr. 14, Verzoekt de minister van Economische Zaken vóór de vaststelling van de SDE 2009 de Kamer een voorstel te doen voor een alternatieve financiering van de regeling uit een opslag op grijze stroom. Ingediend door tweede kamerlid Paulus Jansen (SP). Stemming: SP, Groenlinks, D66, PvdD voor, overige partijen tegen, motie verworpen.

Aanvraag- en indienperiode Subsidieregeling Duurzame Energie, 31 239, nr. 19, Verzoekt de regering de aanvraagperiode van de SDE in overeenstemming te brengen met de aanvraagperiode van een bouw- en milieuvergunning; verzoekt de regering voorts om de indienperiode over het gehele jaar te laten plaatsvinden met, indien noodzakelijk, een uitzondering voor december van ieder jaar. Ingediend door tweede kamerlid Bas van der Vlies (SGP). Stemming: SP, D66, VVD, SGP en Lid Verdonk voor, overige partijen tegen, motie verworpen.

10% doelstelling biobrandstoffen alleen onder voorwaarde duurzaamheid, 21 501-02, nr. 800, Verzoekt de regering om 1) Zich ervoor in te zetten, in de eindconclusies van de voorjaarstop een passage op te nemen waarin de Europese Raad zich uitspreekt voor aanscherping van de duurzaamheidseisen voor biomassa; 2) Zich niet te committeren aan een volumedoelstelling van 10% bijmengen van biobrandstoffen in 2020 zonder dat er eisen gelden die de duurzaamheid daadwerkelijk garanderen. Ingediend door tweede kamerlid Mariko Peters (Groenlinks). Stemming: SP, Groenlinks, D66, PvdD voor, overige partijen tegen, motie verworpen.

Laten vervallen extra Nederlandse doelstelling klimaatbeleid, 31 209, nr. 16, Verzoekt de regering om binnen de Europese Unie ervoor te pleiten om de bijdrage in een nieuw internationaal klimaatakkoord uiteindelijk evenredig te laten zijn aan de bijdragen van andere grote spelers in de wereld en daarover concrete harde afspraken te maken; Verzoekt de regering voorts om de solo van Nederland binnen de Europese Unie te beëindigen en derhalve de nationale koppen op de voorgestelde Europese doelstellingen te laten vervallen. Ingediend door tweede kamerlid Helma Neppérus (VVD). Stemming: VVD, PVV en lid Verdonk voor, overige partijen tegen, motie verworpen.

Recht op energiezuinige woning & verplichting investering in isolatie, 31 209, nr. 17, Verzoekt de regering om huurders van corporatiewoningen het recht op een energiezuinige woning te geven en corporaties te verplichten om te investeren in isolatie en in een zuinige verwarmingsinstallatie indien de huurder dit wenst. Ingediend door tweede kamerlid Barry Madlener (PVV). Stemming: Groenlinks, D66, PvdD, PVV en lid Verdonk voor, overige partijen tegen, motie verworpen.

Uitwerken en onderhandelen 30% reductiescenario binnen Europa, 31 209, nr. 18, Verzoekt de regering in de Europese Unie het standpunt in te nemen dat het scenario van 30%-reductie nu al volledig moet worden uitgewerkt en uitonderhandeld, zodat gekoerst kan worden op een akkoord hierover. Ingediend door tweede kamerlid Wijnand Duyvendak (Groenlinks). Stemming: SP, Groenlinks, D66, PvdD voor, overige partijen tegen, motie verworpen.

Plan voor dekken gat ambitie EU (20%) en Nederland (30%), 31 209, nr. 21, Verzoekt de regering met Prinsjesdag een reserveplan met concrete maatregelen te presenteren voor dekking van het «gat» tussen de Europese verplichtingen en de Nederlandse ambities in het regeerakkoord. Ingediend door tweede kamerlid Wijnand Duyvendak (Groenlinks). Stemming: SP, Groenlinks, D66, PvdD voor, overige partijen tegen, motie verworpen.

 

Ingetrokken moties tweede kamer:

Elektrische apparaten uit het ETS, 31 209, nr. 13, Verzoekt de regering bij de EU-top over het klimaat- en energiepakket voor te stellen om CO2-reducties door energie-efficiëncy bij elektrische apparaten uit het ETS te halen. Ingediend door tweede kamerlid Paulus Jansen (SP). Stemming: motie ingetrokken voordat stemming heeft plaatsgevonden.

Voorstel voor Klimaatwet, 31 209, nr. 15, verzoekt de regering om binnen een jaar een voorstel aan de Kamer voor te leggen voor een klimaatwet die eind- en tussendoelen formuleert alsmede de financiering regelt. Ingediend door tweede kamerlid Paulus Jansen (SP). Stemming: motie ingetrokken voordat stemming heeft plaatsgevonden.

Klimaateffecten afschaffing en verruiming melkquota, 31 209, nr. 23, Verzoekt de regering bij de Europese Commissie aan te dringen op een onderzoek naar de klimaateffecten van de verruiming en de afschaffing van het melkquotum in Europa. Ingediend door tweede kamerlid Ester Ouwehand (PvdD), Boris van der Ham (D66), Wijnand Duyvendak. Stemming: motie ingetrokken voordat stemming heeft plaatsgevonden. Analyse wordt uitgevoerd door de Nederlandse regering.

Moties tweede kamer in afwachting van stemming:

Duurzame plastics, 30 196, nr. 23, Verzoekt de regering te onderzoeken welke producten op basis van plastics ervangen kunnen worden door nieuwe ontwikkelde natuurlijk afbreekbare grondstoffen voor verpakkingsmateriaal en folies. Ingediend door tweede kamerlid Remi Poppe (SP).

Kerncentrale bijbouwen, 30 000, nr. 49, verzoekt de regering voor 2010 de bouw van een veilige kerncentrale van de derde generatie, zoals deze zich ook bevinden in de ons omringende landen, mogelijk te maken ter verkrijging van een gelijk speelveld, onafhankelijkheid en borging van leveringszekerheid van betaalbare energie voor de Nederlandse burgers en bedrijven. Ingediend door tweede kamerlid Dion Graus (PVV).

Strenge voorwaarden kernenergiecentrales, 30 000, nr. 50, Verzoekt de regering de Kernenergiewet te herzien en hierin zo strikt mogelijke voorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales te formuleren. Ingediend door tweede kamerleden Wijnand Duyvendak (Groenlinks) en Esther Ouwehand (PvDD).

Democratisering bouw kerncentrale, 30 000, nr. 51, Verzoekt de regering in de herziene Kernenergiewet op te nemen dat een vergunning voor de bouw van een nieuwe kerncentrale slechts kan worden afgegeven na voorafgaande instemming van de Tweede Kamer. Ingediend door tweede kamerlid Paulus Jansen (SP).

Concrete randvoorwaarden kernenergie, 30 000, nr. 52, Verzoekt de regering om op zo kort mogelijke termijn met een voorstel tot wijziging van de Kernenergiewet te komen waarbij de concrete randvoorwaarden voor het exploiteren van een kerncentrale worden vastgesteld. Ingediend door tweede kamerlid Halbe Zijlstra (VVD).

Stimuleren CO2 afvang en opslag energiecentrales, 30 000, nr. 53, Verzoekt de regering tezamen met de industrie een pakket aan financiële, wettelijke en technologische maatregelen te ontwikkelen om de ontwikkeling van CCS verder te bespoedigen. Ingediend door tweede kamerlid Boris van der Ham (D66).

Aanscherpen biomassa eisen tot Cramercriteria, 31 209, nr. 14, Verzoekt de regering om bij de EU-top over het klimaat- en energiepakket voor te stellen om de duurzaamheidseisen voor biomassa en biobrandstoffen aan te scherpen tot het niveau van de Cramercriteria en zich niet te committeren aan een volumedoelstelling van 10% bijmengen van biobrandstoffen in 2020 zonder de waarborg dat – nationaal of Europees – adequate eisen gesteld worden aan de duurzaamheid. Ingediend door tweede kamerleden Helma Neppérus (VVD) en Paulus Jansen (SP).

Verruiming Clean Development Mechanism, 31 209, nr. 19, Verzoekt de regering niet in te zetten op een verruimde toelating van externe kredieten uit het Clean Development Mechanism en andere instrumenten. Ingediend door tweede kamerlid Wijnand Duyvendak (Groenlinks).

Omarmen reductiedoel emissies EU naar 2020, 31 209, nr. 20,, Verzoekt de regering het voorstel van de Europese Commissie voor een lineaire afname van de emissies tussen 2013 en 2020 naar het uiteindelijke reductiedoel, te omarmen. Ingediend door tweede kamerlid Wijnand Duyvendak (Groenlinks).

Duurzaamheid criterium economische programma’s Indonesië, 26 049, nr. 62, Verzoekt de regering te onderzoeken op welke manier duurzaamheid als criterium kan worden opgenomen in de economische programma’s en individuele subsidieprogramma’s voor Indonesië en de Kamer hierover voor de zomer van 2008 te informeren. Ingediend door tweede kamerleden Karien van Gennip (CDA) en Luuk Blom (PVDA).

Reacties (8)

#1 Steeph

wow!
6 aangenomen, 10 verworpen.

 • Volgende discussie
#2 NaamDirk

De moties over kernenergie (30 000 nrs 49 t/m 52) zijn allemaal reeds op 8 april verworpen. Op de hoogte blijven over kernenergie in nederland? zie http://www.laka.org

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

@NaamDirk: Dat heb je goed. Te lezen alhier:
http://www.tweedekamer.nl/images/08-04-2008_tcm118-156492.pdf

(Sommige documentatiesystemen van de Tweede Kamer krijgen pas later door wat de uitslagen zijn).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Peter

Goede service, dit overzicht.
Helaas betreft 30% van de moties weinig concreets. Geen verzoeken tot maatregelen, maar tot overleg, voorstellen doen, in te spannen, onderzoek doen en te ontwikkelen.
Dat schiet lekker op. Kan dit ook twee keer sneller?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Basszje

@Peter. Zo passeer je moties. Je hebt een handje vol. Je bedenkt voor een aantal het radicaalste wat je kan bedenken. Die dien je bij voorkeur als eerste is samen met een rits moties die in de middencategorie zitten.

Je houdt vervolgens nog wat ‘oproep’ tot overleg moties achter de hand maar dien je niet in.

De radicale moties gaan meestal de prullenbak in, tenzij iemand niet zit op te letten. De ‘midden’ categorie gaat iedereen over huilen dat er nog geen onderzoek naar gedaan is. In het beste geval wordt 1 van die moties aangenomen.

Vervolgens dien je de oproep tot overleg zaken in. Iedereen blij, aangenomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 polderjongen

De crux voor duurzame energie heeft het niet gehaald. Althans, voor duurzame elektriciteit. Zag ik al aankomen, was namelijk slecht voorbereid en er is te weinig grondige research voor gedaan:

Alternatieve financiëring duurzame energie, 31 239, nr. 14, Verzoekt de minister van Economische Zaken voor de vaststelling van de SDE 2009 de Kamer een voorstel te doen voor een alternatieve financiering van de regeling uit een opslag op grijze stroom. Ingediend door tweede kamerlid Paulus Jansen (SP). Stemming: SP, Groenlinks, D66, PvdD voor, overige partijen tegen, motie verworpen.

De basis voor motie 14 is het Duitse EEG. EZ is rabiaat en superfel tegen en zal het bloed aan de muur laten komen als nog een willekeurig ander parlementslid (deze kwamen goddank uit de oppositie, dat was voor het kabinet dus een inkoppertje) ooit ook maar een onzalige suggestie zal gaan doen die in de verste verte iets van doen heeft met “een” Duits feed-in systeem gefinancierd buiten de Staatsbegroting om.

Zolang dus de status quo (oneindige Staatscontrole, een compleet “dicht gecapte”, van gigantische budgetdeksels voorziene Rijksbegroting) voor duurzame elektriciteit blijft bestaan, wordt het niks in Nederland.

En dat is dan ook doodordinair de bedoeling. Alleen mag het blijkbaar niet zo uitgesproken worden…

Overigens is het niet een opslag op alleen grijze stroom in Duitsland. Iedereen betaalt die opslag. Of je nu een groen- of grijs stroom contract hebt. Maakt niks uit. Otto Normalverbraucher betaalt met zijn 3.500 kWh/jaar toch maar 18 Euri, en daar wordt ALLE duurzame elektra feed-in uit gefinancierd.

Willen ze niet in NEEderland…

Bedankt Rembrandt. Mooi overzicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Yevgeny Podorkin

En is een goed idee moties dienaangaande b.v. maandelijks te posten. Hmm, misschien een kaart of grafieken o.i.d. maken/ bijhouden hoe e.e.a. nou verloopt op langere termijn met de el./ warmtevoorziening in Nederland. Omschakeling naar duurzaam(er) that is. Dat je kan zien dat die moties ook daadwerkelijk hun weerslag vinden.

OT: zat eigenlijk alleen maar wat te lezen. Maar zag hier paar keer reclame N*okia oppoppen, ook op hoofdpagina. Probeerseltje? Geen bezwaar, doen…geboortegolf bij redactie sloopt anders de reserves…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Freek

De VVD die een motie indient met heel groot protectionisme als titel :)

 • Vorige discussie