KSTn | Qat

Regering wil Qat verbieden. Maar op grond waarvan? In de media blijken overlast en het feit dat 10% van de gebruikers problemen hebben de doorslag te geven. Maar als je het rapport leest waarop de regering haar besluit baseert, kan je ook tot een heel andere conclusie komen.

Eerst maar eens de motivatie van de regering:
Op grond van de resultaten uit bijgaand onderzoek zal de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het middel qat op lijst II van de Opiumwet plaatsen in verband met de aan qatgebruik verbonden schade voor de gezondheid en voor de samenleving.

Dan het rapport. Dit rapport doet zijn best duidelijk te maken wat de beperkingen van het onderzoek waren. Maar die zijn voor een oppervlakkige lezer wel makkelijk te negeren. Belangrijkste is dat het een niet representatieve steekproef was. Het ging alleen om qat-gebruikers die bereid waren deel te nemen aan het onderzoek. Het zegt dus niets over de gehele gemeenschap en welk deel daarvan qat gebruikt.

Profiel van de respondenten (gebruikers): 114 gebruikers, 17 vrouwen en 97 mannen.
11% van de onderzoeksgroep scoort 8 of hoger op de SDS en valt daarmee in de categorie ‘problematisch gebruiker’.

Het is makkelijk om dan per ongeluk te concluderen dat 10% van de Somaliërs problematisch gebruik kent. De onderzoekers zeggen zelf in de conclusie:
Op basis van dit onderzoek is de totale omvang van het qatgebruik onder de Somaliërs in Nederland niet vast te stellen

Even bot gezegd, misschien hebben ze wel alle qat-gebruikers gesproken.

Ook het interviewen van gemeenten was niet zo heel overtuigend. Harde cijfers (anders dan het aantal gemeenten wat men gesproken heeft) zijn er niet. Ook niet over overlast.
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn semi-gestructureerde interviews uitgevoerd met relevante beleidsambtenaren van de elf gemeenten met de meeste
Somalische inwoners

En als overlast een criterium is, dan zouden op basis van deze signalen ook de kroegen gesloten mogen worden. Verder doen gemeenten nog weinig aan regulering waardoor overlast beperkt zou kunnen worden. Weer uit de conclusie van het rapport:
Dit gebeurt met name op straat, waar de qat wordt verhandeld uit de kofferbak bij gebrek aan een andere verkoopruimte…. Een beperkt aantal qathuizen moet een grote groep Somaliërs bedienen, zowel uit de stad als uit de regio. Dit zorgt voor een grote toeloop van Somaliërs en geeft al gauw overlast in de buurt

Dan wat quotes uit het rapport over het problematische gebruik en de gezondheidsklachten:
Professionals van Somalische afkomst signaleren qatgebruik veelvuldig. Deze signalen moeten serieus genomen worden, maar er bestaat een risico van overrapportage van qatgebruik. Wanneer er sprake is van qatgebruik worden problemen ten aanzien van de sociaaleconomische positie en integratie eenduidig aan qat toegeschreven. Dit gebeurt veelal op basis van voorbeelden of beperkte aantallen.

Op het gebied van gezondheid van Somaliërs signaleren professionals vooral gebitsproblemen en psychische problematiek.

Een relatief kleine groep Somalische mannen (ongeveer veertig per gemeente) heeft last van psychiatrische problematiek, is werkloos, dakloos en verslaafd aan alcohol of harddrugs.

De problemen van de Somalische groep kunnen niet eenduidig worden toegeschreven aan qat. De gezondheidsproblemen zijn voor de hele groep Somaliërs (kinderen, jongeren en volwassenen) herkenbaar en de sociale problematiek is voor de hele groep vluchtelingen (trauma, gezinshereniging, asieltraject, werkloosheid) herkenbaar.

En specifiek mbt overlast:
Hierin speelt met name alcoholgebruik en ander middelgebruik een grote rol.

Oftewel, het is een niet representatief onderzoek waarbij de meest problematische gebruikers meerdere problemen hebben en dus niet aanwijsbaar is dat qat de belangrijkste rol hierin speelt.

Lees het rapport gerust zelf. Het is wel een problematiek waar iets aan gedaan moet worden. Maar een verbod enkel en alleen op basis van dit rapport slaat nergens op.

Overigens ben ik van mening dat alle drugs legaal moeten worden en dat met het vrijkomende geld preventie en behandeling verbeterd moet worden.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 1

  Vandaag in de Pers:

  Verbod op alcohol
  De drug alcohol wordt verboden. De drug veroorzaakt schade aan de gezondheid en levert
  sociale en maatschappelijke problemen op. Alcohol – de werkzame stof in bier, wijn en sterke
  drank – wordt vooral gebruikt door Nederlanders.
  De ministers Leers (Immigratie, Integratie en Asiel), Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en
  Sport) en Opstelten (Veiligheid en Justitie) kondigen het verbod aan in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet baseert het verbod mede op een onderzoek door het Trimbosinstituut
  naar alcoholgebruik in de autochtone gemeenschap in Nederland.
  Alchohol is verslavend. Bij matig gebruik levert het geen grote problemen op, maar uit het
  onderzoek blijkt dat bij zo’n tien procent van de gebruikers het gebruik wel problematisch is.
  Dan leidt het tot schade aan de gezondheid en tot grote sociale en maatschappelijke problemen. Gemeenten ervaren grote overlast door distributie, handel en gebruik van alcohol. Ook
  veroorzaakt problematisch alcoholgebruik sociaal-economische achterstand.
  Minister Schippers zal alcohol binnenkort opnemen op lijst II (softdrugs) van de Opiumwet.
  Daarmee worden handel en bezit strafbaar. In enkele Arabische landen is alcohol allang verboden.

  En dan zetten ze er voor de mensen die het niet begrijpen er nog onder:

  Dit persbericht van de Rijksoverheid ging over het qatverbod. De Pers heeft de woorden
  Somaliërs, Europese landen en qat – verse blaadjes van de qatplant – vervangen

 2. 3

  Goed stuk.
  Diepe zucht dat als er al beleid op rapporten wordt gebaseerd dat ze alleen shoppen voor wat ze uitkomt. Zou debilisering het Nieuwe Innoveren zijn?

 3. 5

  Een Tray Red Bull sorteert hetzelfde effect (overdosis cafeïne)

  Was gistermiddag overigens een heel item over op radio 1 waarbij alle aspecten met de betrokken partijen werden belicht en dan vooral de handel die geconcentreerd is op slechts een (1) bedrijventerreintje (vanwege bederf moet qat snel verhandeld worden) met overlast voor ondernemers als gevolg. Daarnaast de (sociale) gezondheidsproblemen en gevolgen van een verbod.

  Zwarte markt gaat in deze niet op omdat qat uitsluitend (uit Kenia) per vliegtuig te vervoeren is. Je kan het verders onschuldige spul dus heel eenvoudig compleet uitbannen maar dan schakelen die Somaliërs w.s. over op alcohol. Via GB kan het overigens nog gewoon vrij de EU binnen komen…

  Hebben de vissers misschien nog een bijverdienste.

 4. 7

  Het heeft, net zoals met de paddo’s, weer helemaal niets te maken met de realiteit. Op basis van incidenten en geruchten wordt weer iets verboden.

  Drugs = fout, dus moet verboden, is de redenering ondanks tegenbewijs.

  En als het nu nog iets uithaalde…!

  Weer zo’n afschuwelijk voorbeeld van symboolpolitiek die de zaak alleen maar erger maakt.

 5. 14

  Interessant is ook wat de NRC er in een commentaar over schrijft:
  De communis opinio onder internationale drugsautoriteiten en in de wetenschap was dat qatgebruik niet om medische redenen onder strikte overheidscontrole gebracht behoefde te worden.

  Van alle bekende drugs heeft qat voor de volksgezondheid de laagste risicoscore. In 2009 onderzocht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu negentien genotmiddelen. Heroïne en crack bleken samen met alcohol en tabak relatief het meest schadelijk te zijn. Hallucinogene paddenstoelen, lsd en qat scoren relatief laag, terwijl cannabis en xtc in de middencategorie vielen. Alleen vanwege de omvang van het gebruik werden cannabis en xtc als schadelijker beoordeeld voor de gehele bevolking. Een landelijk ontmoedigingsbeleid aangevuld met lokale openbare-ordemaatregelen zou de qatconsumptie binnen de perken kunnen houden.

  en:
  Een verbod is echter ook de makkelijkste stap. Handel noch consumptie verdwijnen erdoor. De sociale problemen evenmin. Een verbod moet daarom deel uitmaken van een brede aanpak. Het kabinet is er nog lang niet.
  http://weblogs.nrc.nl/rechtenbestuur/2012/01/11/het-verbieden-van-qat-is-makkelijk-maar-niet-voldoende/