Eindeloze strijd rond kalkgroeve

NIEUWS - De provincie Limburg moet gaan optreden tegen het bedrijf ENCI dat zonder de juiste vergunning een kalkgroeve exploiteert op de Sint Pietersberg bij Maastricht. Dat heeft de Raad van State vorige week beslist.

De Stichting Stop ENCI (SES) vraagt al sinds begin 2008 vergeefs aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg om ter plekke de Natuurbeschermingswet 1998 te handhaven. Volgens SES hebben de  werkzaamheden van ENCI gevolgen voor de nabijgelegen Natura-2000-natuurgebieden Sint Pietersberg en Jekerdal en zijn ze daarom vergunningplichtig. Het provinciebestuur heeft eerst bestreden dat er een vergunningplicht was, erkent dat inmiddels wel maar voert sindsdien aan dat er uitzonderingsgronden gelden. Ook op dat punt is GS nu teruggefloten.

Daarmee is een volgende stap gezet in een al jaren durende juridische milieustrijd rond de ENCI-groeve. Ook de Raad van State mengde zich al tweemaal eerder in het geschil, dat ook nu nog steeds niet is beslecht.

Op de Sint Pietersberg wordt kalk afgegraven en vervolgens gebruikt in een klinker- en cementfabriek. Daarbij wordt zwavel en stikstof uitgestoten waardoor de omgeving verzuurt. Hoewel ENCI geen vergunning heeft, trad GS hier niet tegen op. Een bezwaar van SES werd al in 2011 gegrond verklaard, maar GS verzuimde om daarna alsnog een besluit te nemen over wél handhaven.

Het provinciebestuur is van mening dat er in de groeve sprake is van ‘bestaand gebruik’ en dat er geen veranderingen zijn geweest sinds de wettelijke peildatum van 31 maart 2010. ENCI heeft na die datum nieuwe installaties in gebruik genomen. Die hebben weliswaar geleid tot een lagere uitstoot, maar daarmee is geen sprake meer van ‘bestaand gebruik’, concludeert nu de hoogste bestuursrechter. Ook bepaalt de Raad van State nu ondubbelzinnig dat de uitstoot van de ENCI dusdanig is dat de werkzaamheden vergunningplichtig zijn. De provincie moet nu, op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag, binnen veertien weken een besluit gaan nemen over de handhaving van de vergunningplicht.

Als een activiteit nadelige gevolgen heeft voor de omringende natuur, kan onder de huidige wetgeving alleen nog een vergunning worden verleend als aan twee voorwaarden is voldaan, aldus Bondine Kloostra, advocaat van SES. Er moet dan een groot openbaar belang gediend zijn met de natuurverstorende werkzaamheden, én er moet geen alternatief voor zijn. Dat is er in dit geval wel, volgens Kloostra. ‘In Duitsland zijn diverse van dit soort klinkerovens, of je kunt er eentje bouwen op een plek waar het de natuur niet verstoort.’ Aan de afgraving in de Sint-Pietersberg komt op termijn een einde, zo is al eerder bepaald, maar ENCI zou de klinkeroven nog open kunnen houden met aanvoer van grondstoffen van elders. ‘We wachten het nieuwe besluit nu af maar in het uiterste geval moet de oven gewoon dicht,’ aldus de advocaat.

Reacties (2)

#1 Bismarck

Ik vraag me af of €250/dag wel voldoende dwang is. Het zou me niets verbazen als de provincie de Limburgse belastingbetaler die gewoon laat opbrengen, in ieder geval zo lang er nog in de Sint Pieter wordt gegraven.

  • Volgende discussie
#2 roland

@1 Ook is de boete max €10.000 Het is de vraag of de provincie voor zo’n luttele boete een nieuw besluit gaat nemen, de kosten daarvoor + beroep zijn hoger. Het beroep van de ENCI is ongegrond, maar hun kosten krijgen ze terug. Heel opmerkelijk.

“Bij beslissing van 29 november 2011 heeft het college het bezwaar van SES tegen zijn besluit van 22 januari 2008 gegrond verklaard.”
Dus na bijna 4 jaar alleen maar voor deze verklaring. Waarom ging de SES niet eerder naar de rechter voor deze laksheid?
Deze uitspraak op het beroep van maart 2012 na 15 maanden!

  • Vorige discussie