Einde van de Kraakbeweging? (2)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat Harm van der Veen, die lange tijd zelf actief was in de Groninger Kraakbeweging. Vandaag het tweede deel. Dit artikel verscheen eerder in het lokale ledenblad van GroenLinks Groningen. Lees ook deel 1 van dit artikel.

De reactie van de overheid op het kraken heeft zich lange tijd in de sfeer van de jurisprudentie afgespeeld. Niet de politiek maar de rechters reageerden dus op de sinds begin jaren zeventig ontstane behoefte aan wetgeving. Op basis van vaak heel oude wetten die oorspronkelijk bedoeld waren als huisvredebescherming en huurrecht, formuleerden de rechters grenzen en richtlijnen voor de krakers. Er ontstond zodoende een rechtsvacuüm waar de kraakbeweging garen bij spon.

Doordat de overheid politiek verdeeld was, kwam zij dus slechts moeizaam tot nieuw beleid. Menig politicus deelde de mening van de krakers dat veel van de pandeigenaren mede schuldig waren aan de woningnood. Hun panden stonden uit speculatieve overwegingen leeg terwijl er een enorme woningnood was. Een in 1973 ingediend wetsvoorstel voor de ‘Anti-kraakwet’ werd in 1978 door deze onenigheid, na jarenlange politieke discussie, door de regering teruggetrokken uit de Eerste Kamer.

Dit leverde nieuwe wetsvoorstellen op die ook pandeigenaren verplichtten hun maatschappelijke rol te spelen, o.a. in de vorm van wetten die kraken onder voorwaarden legaal maakte. In 1979 diende de regering daarom een wetsvoorstel in voor de ‘Leegstandswet’. Daarover werd opnieuw jarenlang politieke strijd gevoerd. Hoewel deze wet in 1981 door beide Kamers werd goedgekeurd, werd er nog verder gediscussieerd over de uitvoerbaarheid daarvan. Uiteindelijk is slechts een klein deel van de ‘Leegstandswet’ in 1986 in werking getreden. Het deel over het strafbaar stellen van het kraken viel daar niet onder, waardoor je kan stellen dat krakers zelfs meer rechten kregen.

In 1993 werd opvallend eenvoudig alsnog een gedeeltelijk kraakverbod ingevoerd via de ‘Huisvestingswet’. Dit is voor krakers tot de dag van vandaag de voornaamste wet die hen inperkt maar ook beschermt. In deze wet werd het kraken van panden die korter dan een jaar leegstaan verboden. Kan een kraker echter aantonen of aannemelijk maken dat het gekraakte pand langer dan een jaar leeg heeft gestaan, dan kan hij onder voorwaarden alsnog ‘huisvrede’ toegewezen krijgen. Zo heeft hij – weliswaar ‘zonder recht of titel’ – zijn huisvrede en is de kraak vanaf dat moment legaal.

Lokaal beleid
Nu treedt dus per 1 oktober 2010 de nieuwe ‘Wet Kraken en Leegstand’ in werking. Hierin wordt kraken voor het eerst als misdrijf strafbaar gesteld en de toekenning van de huisvrede aan de krakers niet langer afhankelijk gemaakt van de duur van de leegstand. Daarnaast zijn de mogelijkheden verruimd om leegstand van gebouwen te bestrijden door te voorzien in de mogelijkheid voor gemeenten om een leegstandsverordening vast te stellen

Gemeenten krijgen de regie bij zowel het vervolgen van krakers als bij het toezicht op de uitvoering van het anti-leegstandsbeleid. Gemeenten hebben echter andere prioriteiten en belangen dan de centrale overheid. Gemeenten – en vooral de grotere steden – zijn in de regel terughoudender. In 1981 werd in opdracht van de centrale overheid een onderzoek gedaan naar kraken en volkshuisvesting. Daaruit blijkt dat veel steden een positieve waardering hadden voor het kraken. Enkele steden (waaronder Groningen) gaven aan zelfs stimuleringsbeleid te voeren.

Het lokale beleid stond dus toen al op gespannen voet met het beleid van de centrale overheid, die streeft naar wetgeving die juist tot vervolging en ontruiming moet leiden. Onder andere vanuit het broedplaatsen-beleid blijken gemeenten hun houding daarin niet fundamenteel veranderd te hebben. In de nieuwe wet is daar kennelijk rekening mee gehouden, door de gemeenten de regie te geven in het beleid. Maar dit kan zich (gelukkig) dus juist tegen consequente uitvoering van de wet keren.

Alternatieven
Zelfs als deze nieuwe wet nu het slotakkoord van de kraakbeweging zou inluiden, kun je het maatschappelijk verlies toch nuanceren. Het staat voor mij niet ter discussie hoe uniek de maatschappelijke functie van de kraakbeweging is geweest, en is. Maar door de concrete successen van de kraakbeweging is ook een semi-gecontroleerde autonome structuur ontstaan. In gelegaliseerde kraakpanden, ‘Broedplaatsen’ en soms ook in kraakwachtpanden heersen nu hele vergelijkbare maatschappelijke, culturele en soms zelfs politieke doelen. Op zich een door toedoen van de kraakbeweging gerealiseerde verdienste voor de maatschappij en een belangrijke verwezenlijking van doelstellingen uit de ideële achtergronden van de kraakbeweging. Maar doordat het een alternatief biedt voor de kraakpanden, leidt het tot een verzwakking van de beweging zelf. De kraakbeweging verliest terrein aan haar eigen successen.

Deze nu bestaande (en nuttige) semi-gecontroleerde plaatsen waar de geest van vrijheden rondwaart, zullen in de toekomst de functie van de kraakbeweging echter nooit volledig kunnen vervangen. Doordat ze financieel en maatschappelijk afhankelijk zijn van anderen (doorgaans lokale overheden of vastgoedeigenaren) kunnen zij niet buiten de orde stappen om een radicale breuk met de gangbare praktijk te promoten. Zij missen de essentiële toegevoegde waarde van de autonomie van de kraakbeweging, die los van wetten en regelgeving haar activiteiten kan ontplooien. De ontdekking van de autonome zone biedt mogelijkheden voor de sociale beweging en moet een meer duurzaam karakter zien te vinden. Het verdwijnen van de kraakbeweging zou op dat vlak een ernstige aderlating kunnen zijn.

Idealen ontruim je niet
Ik denk echter dat deze sociale beweging zal overleven. De kraakbeweging wacht een zware tijd maar heeft herhaaldelijk bewezen beperkende wetgeving effectief te kunnen omzeilen. Ook deze anti-kraak wet kan zij overleven. Cruciaal daarbij zal het aanhouden van politieke en maatschappelijke steun zijn. Met name voor de linkse partijen ligt er een taak om daarin het voortouw te blijven nemen.

Reacties (33)

#1 Thom

Ok, eindelijk iets meer nuance.

Mis alleen het doel van het kraken, dat lijkt mij niet kraken opzich maar het aan de kaak stellen van woningnood, in die zin zou de kraakbeweging zichzelf dus uiteindelijk moeten uitschakelen.

vindt het tevens jammer dat de “autonome” krakers zich moeten verlaten op politici, die zij zelf niet steunen (ivm hun autonomie)

Mis wederom een kritische kijk op de kraakbeweging zelf, in het artikel wordt gesuggereerd dat er voornamelijk maatschappelijke doelen worden gedient door te kraken, iets wat onwaar is. heel vaak dient het kraken namelijk egoistische doelen, namelijk gratis wonen in het centrum van een stad. (in dorpen wordt verdomde weinig gekraakt)

Begrijp mij niet verkeerd ik ben niet tegen kraken, ik ben alleen opzoek naar een nuance, waarbij zowel de voor als nadelen eerlijk worden vergeleken.

 • Volgende discussie
#2 pedro

@1:

ik ben alleen opzoek naar een nuance, waarbij zowel de voor als nadelen eerlijk worden vergeleken

Daar gaat dit artikel niet over, en ook niet over “een kritische kijk op de kraakbeweging”. Daarnaast is de negatieve kijk op, of de kijk op de negatieve kanten van, de kraakbeweging algemeen bekend. In dit artikel worden de positieve kanten eens belicht. Normaal gesproken worden in de ‘linkse’ media alleen de negatieve kanten belicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 basszje

Lekker stuk. Uit ervaring kan ik melden dat afgezien van kraken er geen enkele basis bestaat om leegstand effectief tegen te gaan, ook niet onder de nieuwe wet. Dat betekent dus ruim baan voor leegstand en speculatie. Landelijk staat rond de 10% van de kantoren leeg, en 5% van de bedrijfsterreinen. Niets aan te doen, boekwaarde en beurswaarde regeren hier. De laatste aflevering van tegenlicht legt dat heel netjes uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Thom

@pedro
verwar kritisch niet met negatief

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Rob

`Idealen ontruim je niet´

Gebouwen wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pedro

@Thom: ik bedoelde hier toch echt negatief. Kritische stukken belichten beide kanten. Dat gebeurt bij artikelen over kraken zelden. Meestal wordt dan alleen ‘kritisch’ naar de krakers gekeken, en blijft een kritische kijk op huisjesmelkers en vastgoedspeculanten achterwege, en wordt met geen woord gerept over positieve kraakinitiatieven. Negatieve berichtgeving dus.

Dit artikel is ook niet kritisch en pretendeert dat ook niet te zijn, volgens mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Thom

@pedro
Mijn reply kun je in dat geval als niet verzonden beschouwen.

Het artikel beweert inderdaad niet kritisch te zijn, maar ik probeer alleen maar aan te geven dat ik persoonlijk een beetje moe wordt van of positieve of negatieve berichten, wil hier iets zinnigs over gezegd kunnen worden dan moeten beide kanten worden meegewogen volgens mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Femke

Waarom wil je eigenlijk een artikel lezen waar alle voor- en nadelen eerlijk worden vergeleken? Ik ben van mening dat er meer sterke essays door voorstanders geschreven moeten worden. De nadelen hebben tenslotte al tot het verbod geleid.
Blijkbaar ken jij veel egoïstische krakers, maar naar mijn kennis zijn er wel veel kraakpanden die gewijd worden aan maatschappelijke doelen. Ik weet er zelfs een paar in dorpjes!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Femke

Wow, eerst zag ik een reactie, reageer ik daar op (en ja, ben ook met andere dingen bezig tussendoor) staan er opeens 7 reacties voor me haha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

@Thom: daar ben ik het mee eens, maar de meeste mensen belichten nu eenmaal eerder de eigen (gekozen) kant van een zaak, en overbelichten meestal de positieve kanten daarvan. In wetenschappelijke onderzoeken is dat een ‘doodzonde’, daarbuiten is het vooral handig om de invalshoek van de schrijver te weten. Helemaal objectief is niemand, zelfs wetenschappers niet, dus zullen nooit beide kanten even zwaar gewogen worden.

De politiek doet niet anders ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Chris

Kraken is diefstal dus dient het aangepakt te worden. Woningnood, vroeger de voornaamste reden van kraken is allang niet meer aan de orde. Hele dorpen in het noorden van het land dreigen spookdorpen te worden. Het enige motief dat krakers tegenwoordig mi nog hebben is het voor niks in het centrum van een grote stad te wonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Rojo

Bedankt voor je bijdrage, Chris. Onderbouwde argumenten en/of bronnen volgen, neem ik aan? Anders zal ik het maar als ongelezen beschouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Titus

Waar komt toch dat rare verhaal vandaan dat buiten de stadsgrenzen van de grote steden niet gekraakt wordt? Ik heb dit al zo vaak voorbij zien komen als argument tegen kraken (waarom eigenlijk? als iets in de stad leeg staat te staan is dat toch ook een probleem?) dat het haast wel lijkt alsof het ook echt zo is. Ik persoonlijk heb 99% van de tijd dat ik gekraakt gewoond heb op het platteland gewoond. Meestal zelfs in het buitengebied, en bij ons in de regio waren wij echt niet de enigen. Kraken, ook op het platteland, gaat door!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Chris

@titus

Volgens mij begrijp jij mijn punt niet helemaal. Waarom kraken als er in die dorpen genoeg goedkope huurwoningen staan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Titus

@ chris: Ik reageerde eigenlijk niet echt op jou. Je reactie riep alleen de vraag in me op waar het idee überhaupt vandaan komt. Ik snap dat jij niet veel met kraken op hebt, maar er zijn genoeg redenen om niet in een ‘goedkoop’ huurhuis te gaan wonen. (Waarvan een van de belangrijkste is dat goedkoop een zeer relatief begrip is.) Ik kraakte omdat ik graag in een groep woon, in plaats van in een “nuclear family” situatie te moeten verkeren. De mogelijkheden om dit in het reguliere circuit te doen zijn zeer beperkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Rob

Koopkracht is sinds tientallen jaren geleden gigantisch toegenomen http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3165-wm.htm. De armoede aan de onderkant van de samenleving is flink geslonken http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E688BD27-5B14-402F-923A-F4A07235BD43/0/2009v51pub.pdf. Het is simpelweg goed mogelijk om te betalen voor dat dak boven je hoofd.

Zoals Chris aangeeft zijn er plaatsen waar ze nieuwe inwoners hard nodig hebben. Ik kan me niet voorstellen dat de prijzen van huizen daar nu zo hoog zijn.

De urgentie van kraken verdwijnt. Wat je nu ziet lijken me niet meer dan de stuiptrekkingen van een groep die haar levenswijze gedwongen drastisch ziet veranderen. Dat is natuurlijk niet leuk voor ze. Dat snap ik wel. Maar zielig is het allerminst.

Prima dat er hier de positieve kant van kraken wordt belicht. Mee eens, het is niet allemaal tuig wat daar ronddoolt. Maar betekent dit dat ik sympathie voor ze moet hebben terwijl ik als betalende burger ervoor zorgt dat er uberhaubt een huizenmarkt kan bestaan? Nee, ik dacht het niet. Kraken is een parasitaire vorm van leven en dat mag van mij ophouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Inje

@16
Ga lekker in een studentenhuis, of ga m=samen met je vrienden een huis kopen….. Als er een wil is, is er een weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Mark

Er zijn volgens mij veel dorpen waar “woningnood” is, in die zin dat jonge starters geen betaalbaar huis kunnen krijgen. Hoorde dat onlangs nog over een van de eilanden; er werd teveel gebouwd voor toeristen en te weinig voor bewoners.

Dat is iets anders dan de krimpgemeenten, die er ook zeker zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

@15:

Waarom kraken als er in die dorpen genoeg goedkope huurwoningen staan?

Omdat dat argument nergens op slaat. De woningen in de dorpjes in Oost Groningen staan leeg, omdat niemand ze wil hebben, bij gebrek aan werk en andere ontplooiingsmogelijkheden (studie bijvoorbeeld). Als woningen in De Randstad leeg staan, is dat schandalig, omdat er daar nog steeds vele woningzoekenden en daklozen zijn, en omdat de meeste van die woningen leeg staan, omdat de eigenaar alle kosten voor het huis van de belasting af wil trekken, terwijl het pand ondertussen meer in waarde stijgt dan hij er aan belasting over betaalt. Zo verdienen die projectontwikkelaars geld door een pand of kantoor gewoon leeg te laten staan. Dat is volledig legaal en wordt door de wet beschermt, maar een heel groot deel van de bevolking vindt dat op zijn minst onrechtvaardig, en we mogen dat alleen niet misdadig noemen, omdat deze profiteurs van mazen in de belastingwetgeving door de wet gesteund worden.

@17: de koopkracht van studenten is de laatste dertig jaar alleen maar gedaald. Wijzen op een algehele stijging van de koopkracht is in dit geval alleen maar bewijzen, dat de kloof tussen rijk en arm groter is geworden. Wie het al goed had, heeft het beter gekregen. Maar je kunt natuurlijk altijd proberen te bewijzen, dat de koopkracht van studenten (een niet onbelangrijke groep onder de krakers) ook is toegenomen, maar dan moet je niet met van die algemene verhaaltjes komen.

De urgentie van kraken verdwijnt

Zo lang er speculanten zijn, die woonruimte aan de woonmarkt onttrekken puur en alleen om hun eigen zakken te vullen, blijft kraken voorlopig nog de enige manier om het probleem onder de aandacht te brengen. De urgentie van het grootschalige is inmiddels verdwenen, maar er staan dan ook geen halve wijken in de grote steden meer leeg. Voordat in de jaren 80 het kraken echt groot werd, stond in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam bijna de helft van de (kleine arbeiders)woningen leeg. Een groot deel van die woningen was in handen van een klein groepje uitzuigers, die zelfs de oorspronkelijke bewoners, veelal ouderen met een klein pensioentje, weg pestten, als ze de woningen bewoond in handen hadden gekregen. Die soort asociaal gedrag is door de leegstandswet iets moeilijker geworden, maar het huidige kraakverbod zal deze wantoestanden terug laten keren. De gemeentes hebben namelijk wel de mogelijkheden daar tegen op te treden, maar hebben daar geen enkel belang bij, want dat kost alleen maar geld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Rob

@20 Ik ben net afgestudeerd, heb altijd op kamers gewoond en ben uitstekend op de hoogte van woningprijzen voor studenten in diverse steden. Ik durf te zeggen dat iedere student de mogelijkheden heeft om goed rond te komen. Zelfs zonder lening als ze er een beetje bijwerken. Als(!) de koopkracht onder studenten al is gedaald dan hadden ze het vroeger veel te goed.

`blijft kraken voorlopig nog de enige manier om het probleem onder de aandacht te brengen.´

Je wijst naar boosdoeners maar geeft niet aan hoeveel boos er daadwerkelijk wordt gedaan (over algemeen verhaaltje gesproken). Ik heb geen probleem met speculanten als ik zie dat het prima mogelijk is om een woning te huren. Vervolgens doe je alsof kraken een must is om een maatschappelijk probleem aan te kaarten. We leven nog altijd in een staat waar mensen kunnen participeren in de politiek en alternatieve voorstellen kunnen doen ter verbetering van de woningmarkt. Kraken is niet dé oplossing en kraken blijft een nare remedie. Er moet wel een verdomd serieus woningprobleem zijn wilt kraken te rechtvaardigen zijn.

`maar het huidige kraakverbod zal deze wantoestanden terug laten keren.´

Pure speculatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Titus

@Inje: “Als er een wil is, is er een weg.” Inderdaad, en in sommige gevallen houdt die weg in dat er gekraakt wordt. Overigens hoef je je over mij niet druk meer te maken; ik ben namelijk, samen met veel gelijkgestemden, vertrokken naar Oost-Europa. Hier zit namelijk de huizenmarkt nog niet zo ongelooflijk op slot.

Overigens, om even terug te komen op het ‘kraken-is-diefstal-punt’-punt wat de voorstanders van het kraakverbod vaak bezigen: kraken is het wederrechtelijk in bezit nemen van een onroerend goed. Hierbij wordt niets weggenomen. Geen diefstal dus. De eigenaar hoefde niet op zoek te gaan naar zijn/haar bezit, en kon eenvoudig komen tot een oplossing, hetzij via de civiele rechtsspraak, hetzij door afspraken te maken met de bewoners van zijn/haar eigendom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 pedro

@21:

en ben uitstekend op de hoogte van woningprijzen voor studenten in diverse steden

Dat durf ik over mezelf ook wel te zeggen hoor. Ik heb studerende kinderen.

Ik durf te zeggen dat iedere student de mogelijkheden heeft om goed rond te komen. Zelfs zonder lening als ze er een beetje bijwerken

Bewijs het maar. Ik ken genoeg studenten, die daar geen tijd voor hebben, omdat ze echt studeren (8 uur college en dan nog thuis aan de slag).

Je wijst naar boosdoeners maar geeft niet aan hoeveel boos er daadwerkelijk wordt gedaan (over algemeen verhaaltje gesproken

Hè? Heb je mijn vorige reactie niet goed gelezen? “Voordat in de jaren 80 het kraken echt groot werd, stond in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam bijna de helft van de (kleine arbeiders)woningen leeg”. Dat is al eens gebeurd dus, toen het kraken nog geheel als illegaal en diefstal bestempeld werd. Er is geen reden om aan te nemen, dat de speculanten nu anders zullen handelen. Dat is pure speculatie.

We leven nog altijd in een staat waar mensen kunnen participeren in de politiek en alternatieve voorstellen kunnen doen ter verbetering van de woningmarkt

Hè? Heb je mijn vorige reactie niet goed gelezen? “De gemeentes hebben namelijk wel de mogelijkheden daar tegen op te treden, maar hebben daar geen enkel belang bij, want dat kost alleen maar geld”. Voorstellen genoeg, maar zonder het kraken als stok achter de deur is er geen reden om ze uit te voeren.

Kraken is niet dé oplossing en kraken blijft een nare remedie

Helemaal mee eens. Het is een paardenmiddel, maar voorlopig het enige middel, dat effectief leegstand tegengaat. Voorbeeldje: De speculanten huren door de kraakdreiging antikraakwachten in voor woningen, die ze anders gewoon leeg zouden laten staan. Dat zou zonder kraakbeweging nooit gebeurd zijn.

Pure speculatie

In zeker zin wel ja, maar het is wel gebaseerd op historische feiten. Dat het niet zal gebeuren is minstens net zo speculatief en alleen gebaseerd op de veronderstelling, dat er nu iets minder woningnood zou zijn dan 30 jaar geleden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 sander_1583

Leegstand, speculatie, waar bemoeien die lui zich mee. Als ik een pand koop en daar 1 keer per dag even door de ramen naar binnen kijk, wat maakt dat uit, waar bemoei jeje mee.
Het is sowieso raar om een verbod te maken als wet op het vandaliseren, inbreken in een woning.

@rojo, de plank sla je mis. Ons vadertje staat blokkeert zeer veel woningbouw om het aanbod en de vraag in evenwicht te houden. Door deze schaarste is er jarenlang veel betaald voor simpele woningen.

Woningen en leegstand hebben te maken met staatsregulatie.

Hulde voor de vrijemarkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 pedro

@24: moeten we nu de antwoorden op je copy-paste uit de andere thread hieronder ook copy-pasten?

`Ons vadertje staat blokkeert zeer veel woningbouw om het aanbod en de vraag in evenwicht te houden`

Om het aanbod klein te houden en de prijzen op te drijven, bedoel je, en duidelijk niet om vraag en aanbad in evenwicht te houden, want dan zouden ze juist niets blokkeren. Daar sla jij de plank duidelijk mis dus (nu al voor de tweede keer).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Rob

Pedro, als je een argument wilt maken dat pleit voor kraken op dit moment, dan heeft het absoluut geen zin om over de situatie van de jaren 80 te praten. En als ik aangeef dat kraken niet het enige middel hoeft te zijn, dan heeft het ook geen enkele zin om vrijuit te praten over de handelswijzen van gemeenten. Dat zijn categorisch verkeerde reacties.

Interessanter is als je aangeeft waarom kraken op dit moment nog zo belangrijk is, en dat is wel iets wat je moet staven met gegevens van nu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 sander_1583

pedro, iets in evenwicht houden is net zo goed blokkeren reguleren frustreren als iets uit evenwicht houden.

Kraken is onzin, minimum straffen graag….
Speculeren is ook onzin maar die hobby treft niemand als er voldoende aanbod is.

Weg overheidbemoeienis in de woningmarkt, weg HRA, weg sociale huursector, weg krakers,

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 pedro

@26: ik vind dat we van de geschiedenis moeten leren om niet dezelfde fouten te maken als eerder. Vreemd argument, dat we niet naar het verleden mogen kijken. De praktijken van toen komen ook nu in mindere mate voor dank zij het kraken, maar we mogen niet nadenken over wat er kan gebeuren, als er niet meer gekraakt zou worden?

dan heeft het ook geen enkele zin om vrijuit te praten over de handelswijzen van gemeenten

Wederom: waarom mogen we daar niet over praten? Ik geef een duidelijk voorbeeld, dat de gemeenten de middelen niet gebruiken, maar dat mag niet genoemd worden?

@27: als je in een balans een kant vast zet (blokkeren), is er geen evenwicht.

Speculeren is ook onzin maar die hobby treft niemand als er voldoende aanbod is

In De Randstad is er iig niet voldoende aanbod. Woningnood bestaat nog steeds, zeker onder studenten en die is de laatste 2 jaar alleen maar gestegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Rob

Van de geschiedenis leren is goed. Naar de geschiedenis kijken en doen alsof de vroegere situatie huidige maatregelen rechtvaardigt is iets anders. Je had het namelijk over speculanten die woningen aan de markt ontrekken, en wanneer ik vraag hoe ernstig dit is (hoeveel boos er gedaan wordt), haal je de jaren 80 erbij. Als ik vraag hoeveel groot het fascistisch probleem in Nederland is, ga je dan ook zeggen dat het in de tweede wereldoorlog heel erg was?

En je mag gerust over de handelswijzen van gemeenten praten. Het was alleen een categorisch verkeerde reactie op mijn punt dat kraken niet dé oplossing is of hoeft te zijn. En ook deze constatering is duidt weer op nog een categorische verkeerde reactie van jouw kant.

Dit hoeft geen meta-discussie te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 pedro

@29:

Je had het namelijk over speculanten die woningen aan de markt ontrekken, en wanneer ik vraag hoe ernstig dit is (hoeveel boos er gedaan wordt), haal je de jaren 80 erbij

Wat wil je nu? Wil je zeggen, dat de speculanten nu veel beter zijn dan in de jaren 80 en dat ze, als ze de kans krijgen dat deze keer niet meer doen? De anti-kraakwet biedt ze de kans.
Naar de geschiedenis kijken en vervolgens categorisch iedere vergelijking afwijzen, omdat er nu sommige zaken wat anders zijn, betekent, dat je niets van de geschiedenis hebt geleerd. De vergelijking was en is, dat er toen en nu speculanten zijn, die voor eigen geldelijk gewin woningen en kantoorpanden bewust leeg laten staan, of graag leeg zouden willen laten staan. Het is niet moeilijk om te voorspellen, dat alle kraakwachten uit hun woning geflikkerd zullen worden, wanneer de anti-kraakwet tot een aanzienlijke vermmindering van het kraakgevaar zal leiden. Daarmee zeg ik niet, dat kraken goed is, maar meer ‘it takes a thief to catch a thief’, als de overheid niets doet. Vervolgens bewijs ik dat de overheid niets doet (zie hieronder)….

Als ik vraag hoeveel groot het fascistisch probleem in Nederland is, ga je dan ook zeggen dat het in de tweede wereldoorlog heel erg was?

Dus als er een fascistische partij in Nederland is, mag er niet gewezen worden op hoe gevaarlijk het fascisme vroeger was, omdat er nu minder fascisten zijn? Dat vind ik maar vreemd hoor.

Het was alleen een categorisch verkeerde reactie op mijn punt dat kraken niet dé oplossing is of hoeft te zijn

Daar was het helemaal geen reactie op. Het was een reactie op jouw uitspraak, dat mensen “alternatieve voorstellen kunnen doen ter verbetering van de woningmarkt” en een illustratie van het feit, dat die alternatieve voorstellen al wel tot wetgeving hebben geleid, maar niet tot optreden. Maar misschien kun je eens uitleggen, waarom je dat een categorisch verkeerde reactie noemt dan, want op mij komt dit nu alleen maar over alsof je ‘nietes’ roept.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Mark

@Rob: dan mogen de tegenstanders ook bewijs aanleveren dat alle krakers het gebouw laten verloederen en overlast veroorzaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 pedro

Alternatief voorstel: als de dan ex-krakers een leegstaande woning in een dorpje Oost Groningen kopen, kunnen ze die ruilen tegen een leegstaande woning in Amsterdam. De speculant krijgt dan de leegstaande woning in Oost Groningen en hoeft niet meer bang voor krakers te zijn, en de dan ex-krakers hebben dan legaal de woning, die ze nodig hebben in Amsterdam.

Lijkt mij een redelijk goed voorstel. Ongeveer van dezelfde kwaliteit als de voorstellen aan de krakers om in Oost Groningen te gaan wonen, maar ik ben bang, dat de speculanten die woning in Oost Groningen ook niet willen hebben….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Rob

@30 Pedro, als je het eerst niet begrijpt, dan zal het bij herhaling ook niet duidelijk worden. Ik hou er hier mee op.

@31 Het lijkt met dat de status quo is dat je niet andersom eigendom in beslag neemt. Kraken is niet de status quo, maar is een remedie dat telkens opnieuw moet worden geëvalueerd en gerechtvaardigd. Laten we daar eens beginnen.

 • Vorige discussie