“De Nieuwe NAZI’s” v.s. de menselijke maat

Als je niet voor de EU-grondwet bent ben je kennelijk tegen een verenigd Europa. Als je tegen Europa bent, wil je dus kennelijk terug naar de tijd voor WOII toen de diverse Europese nationale staten elkaar bestreden d.m.v. van de grootste volkerenmoorden in de geschiedenis van de mensheid. Als je tegen Europa/grondwet bent, dan ben je dus “nationalistisch”. Aldus de voorstanders van de grondwet. Het lijkt op dit moment onmogelijk om voor een verenigd Europa en tegen de grondwet te zijn. Je bent Europees, of je bent nationalist. Nogmaals aldus de voorstanders.

Goed nu we weten in welk hokje wij tegenstanders passen, namelijk in het hokje der oorlogszuchtige nationalisten, moeten wij verder kijken of dit hokje zich wel op de juiste wijze verhoudt tot onze overige standpunten. Nu wil het geval dat ondergetekende lid is van de Socialistische Partij. De partij van “nationalistisch socialisten”, zoals sommige voorstanders van de EU-grondwet de SP inmiddels beschouwen. U zult het met me eens zijn dat het verschil tussen “nationalistisch socialisten” en “nationaal-socialisten” verwaarloosbaar klein is, als het er al is. Derhalve zijn er dus nu mensen die de SP “nationaal-socialistisch” vinden (NAZI’s dus).

Wil ik lid zijn van een NAZI partij ? Nee dat wil ik niet. Ik heb reeds eerder beschreven waarom ik lid ben geworden van de partij en dat heeft met nationaal-socialisme helemaal niets te maken. Dat ging namelijk over een partij die geen oorlog wou voeren in Afghanistan en Irak en over een partij die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. “Zwakkeren in de samenleving” komt op menigeen over als een socialistische, dus vieze uitdrukking, maar ik heb het onder andere dus over de duizenden bejaarden in de verpleeg- en verzorgingstehuizen, die jaarlijks sterven van honger en dorst. Ik heb het over de meer dan honderdduizend daklozen in Nederland, ik heb het over de honderdduizenden die zich in dit rijke land moeten zien te handhaven zonder verse groente en zonder vlees op hun menu.

Andere mensen, die CDA of VVD stemmen bijvoorbeeld, vinden het verdedigbaar dat er in dit land jaarlijks duizenden mensen sterven van de honger en dorst, of dat er meer dan honderdduizend daklozen zijn. Zij wel, ik niet.

Pro Europees anti communistisch Nazi propaganda plaatje.Ben ik nu een NAZI ? Ja, aldus de schrijver van het stukje “Hitler was links”. “als Hitler nog leefde en een Nederlandse stemwijzer zou invullen, kreeg hij waarschijnlijk het advies om voor de Socialistische Partij te kiezen.” Ik heb geen zin om het stukje helemaal te gaan behandelen, of om de schrijver van het stukje te ridiculiseren, hetgeen heel makkelijk zou zijn; “google” maar eens met de naam van de schrijver en bekijk de rest van zijn idiote standpunten. Ik wil slechts wijzen op één klein stukje uit de tekst waaruit blijkt dat het verhaal een gekunsteld stukje geschiedsvervalsing betreft;

Vandaar dat hedendaags links Hitler een nazi noemt (afkorting van nationaal-socialist, waarin je nauwelijks nog het socialisme herkent) of zelfs een fascist.

Dit is natuurlijk gelul. Sinds jaar en dag noemt iedereen de nationaal-socialisten Nazi’s, dit is helemaal niet voorbehouden aan “hedendaags links”. Zo hangt het stukje aan elkaar van semi-kloppende semi-toevalligheden, waar over ik nu al meer dan genoeg heb geschreven. Ik wil nog twee dingen zeggen; het programma van de VVD heeft ook socialistische trekjes en het programma van de Amerikaanse republikeinen ook. Ten tweede hadden de Nazi’s een speciale behandeling voor de onproduktieve zwakkeren in de samenleving; namelijk vergassing, euthanasie genaamd. Hedendaags links komt juist op voor een menswaardige behandeling van deze losers, een rechtvaardige behandeling die de zwakkeren thans in dit technocratische land NIET krijgen. Er is dus kennelijk nogal een verschil tussen links en “links”.

Dan kom ik nu eindelijk op het onderwerp waar ik het over wou hebben; “Is de SP nationalistisch ”

Het is grappig dat juist nu de SP wordt verweten een nationalistische partij te zijn. Nu juist op dit moment het congresstuk “heel de wereld” wordt besproken binnen de partij. Het vorige stuk, “heel de mens” uit 1999, stond aan de basis van het huidige SP verkiezingsprogramma. Een citaatje uit heel de mens;

Wereldwijd groeit de kloof tussen arm en rijk. Grote delen van de wereld, waaronder vrijwel het gehele Afrikaanse continent, lijken te zijn afgeschreven. Volgens de Verenigde Naties zijn er van de zes miljard wereldburgers meer dan een miljard extreem arm. Twee op de tien kinderen zijn ondervoed. De tegenstellingen tussen rijk en arm, tussen overvloed en gebrek, tussen macht en onmacht, zijn verhoudingsgewijs groter dan ooit. Deze tegenstellingen vormen de belangrijke oorzaken van oorlog, burgeroorlog en wereldwijde vluchtelingenstromen.(heel de mens)

nog een citaatje;

In internationaal verband hoort ons land de erkenning van de basisprincipes van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit te bevorderen. Dat vereist het bestrijden van de wereldwijde sociale ongelijkheid, armoede, onderontwikkeling, oorlog en andere vormen van geweld. Alleen dan kan alle wereldburgers uitzicht worden gegeven op een menswaardig bestaan.(heel de mens)

Twee citaatjes uit het stuk “heel de mens”. Nationalistisch ? Nee. Nazistisch ? Nee; de SP bindt al sinds jaar en dag de strijd aan met onrecht “all over the world”. Zelf denk ik wel eens dat ze te veel hooi op hun vork nemen, die lui bij de SP.

Dan nu het stuk “heel de wereld” (als je snel lid wordt van de SP kan je nog zelf bijdragen aan het stuk);

We willen vanuit Nederland concrete steun geven aan internationale acties tegen uitbuiting, onderdrukking, armoede, milieuverontreiniging, klimaataantasting, het verkwanselen van kunst en cultureel erfgoed en de productie en handel in wapentuig.(heel de wereld)

Niet bepaald Hitler aan het woord he ?

We willen dat er een einde komt aan het afschermen van de eigen markten door de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan en het dumpen van hun producten in andere landen.(heel de wereld)

Nationalisme ?

Of;

Wij willen dat Nederland zich inzet voor verdere democratisering van de Veiligheidsraad en het inperken van het vetorecht(heel de wereld)

Is dat nationalistisch ?

Het zijn gewoon maar wat random quotes uit het stuk “heel de wereld” dat op dit moment binnen de SP wordt besproken. Welke nationalistische partij, of welke andere Nederlandse partij, bespreekt een congresstuk getiteld “heel de wereld” ?

Dan de EU-grondwet. De SP is er tegen. Dit is niet omdat de SP tegen een verenigd Europa is, of tegen een EU-grondwet. De SP is tegen deze grondwet vanwege een aantal bezwaren tegen deze tekst. Opvallend is dat sommigen over exact dezelfde tekst dingen beweren die tegengesteld zijn aan wat de SP beweert. Het oordeel hierover laat ik graag aan uw fantasie of juridische kennis over. Wat is waar ? Wie liegt ?

Ten slotte; de nationalistische redenen om tegen de EU-grondwet te stemmen. Deze zijn er. Er zijn mensen uit nationalistische motieven of anti-europese redenen tegen de grondwet. Het is niet aan de andere tegenstanders van de grondwet, de SP, om deze mensen aan te vallen op hun motieven. Net zo min als dat de nationalistische tegenstanders van de grondwet de SP aanvallen op hun motieven. Waarom moeten de tegenstanders van de grondwet elkaar bestrijden ? En wat is er nationalistisch wanneer je de subsidie aan dierentuinen verdedigt ? De kloof tussen de burger en de politiek moest toch kleiner worden ? Waarom mogen een paar miljoen burgers niet besluiten om hun dierentuin te subsidiëren ? Waarom moet in een Europese grondwet worden verankerd dat dat niet toegestaan is ? Waar het om gaat is dat bepaalde mensen een maatschappij voorstaan waarin “het volk” een zekere mate van zelfbeschikkingsrecht heeft over haar eigen leefomgeving, dit geldt voor autarkische indianenstammen die nog steeds in de prehistorie leven, maar dit geldt ook voor ons. Wij moeten het recht houden om onze leefomgeving in te richten op de wijze zoals ons dat goeddunkt.

Sommige mensen noemen dit nationaal-socialisme (ze hebben kennelijk een grote hekel aan ons); wij noemen het de menselijke maat;

Uitgangspunt is dat de mens de maat is van alle dingen, en dat de menselijke maat maatgevend moet zijn voor de inrichting van de samenleving. (heel de mens, kernvisie)

 1. 1

  Inhoudelijk zal ik er maar niet op ingaan, te weinig inzicht van mijn kant , maar je post is wel sterk sterk politiek gekleurd, mijnsinziens hoor , heb je al een plank in de broek, voordat je het beseft krijg je signalen van andere reaguurders ;-) ?

 2. 5

  “Andere mensen, die CDA of VVD stemmen bijvoorbeeld, vinden het verdedigbaar dat er in dit land jaarlijks duizenden mensen sterven van de honger en dorst, of dat er meer dan honderdduizend daklozen zijn. Zij wel, ik niet.”

  Het (more) komt precies op tijd. Wie zijn die andere mensen precies? Alle CDA of VVD-stemmers? Of enkele die u voor het gemak niet bij naam benoemt?

  Deze zin doet qua karakter niet onder voor de zin: “Als je niet voor de EU-grondwet bent ben je kennelijk tegen een verenigd Europa.”

  Ik ben niet voor de EU-grondwet, overigens. En een verenigd Europa roest me ook; doch het besef dat er varianten te over zijn is bij mij doorgedrongen. De menselijke maat werkt graag met hokjes.

  Als u nu de vraag (inhoudelijk) beantwoord wie ‘De andere mensen’ precies zijn, zal ik de rest ook lezen.

 3. 11

  Ik bespeur een opmerkelijke radiostilte bij DP zodra hij in zijn stukken officiële partijstandpunten uitdraagt..

  Misschien heeft hij lang op deze tekst gezwoegd en is hij bang om hem te ontkrachten met persoonlijke meningen?

 4. 12

  @DP: Ik vind het bijzonder lastig inhoudelijk te reageren op een lap tekst waarin zo verduidelijk een partij politiek standpunt wordt verwoord. Dat brengt een zekere starheid met zich mee en gecombineerd met enkele onbeschaafde, bijna straattaal, uitspraken van je onlangs waar ik nog voorzichtig naar refereerde op #1 schep je een klimaat die vrijwel zeker uitmondt op een flame.
  Als Sargasso een platform is voor specifieke partijpolitieke visies i.p.v. individuele gesprkken vanuit een persoonlijke stellingname zie je mij niet meer.

 5. 15

  Voordat ik nu meteen wordt beschuldigd van flamen o.i.d: dank aan DP voor het agiteren van mijn grijze cellen!

 6. 17

  De SP voert een goed geoliede campagne, dat moet ik ze nageven. Ze weten duidelijk hun politieke richting aan de man te brengen. Andere partijen zouden daar nog wat van kunnen leren. In campagnes moet je echter altijd versimpelen en blijven doorduwen terwijl de feiten soms veranderen en inmiddels je ongelijk kunnen aantonen. Je ziet het ook bij bepaalde milieubewegingen: de eenmaal ingeslagen weg kan dan niet worden verlaten. In de NEE-campagne maakt de SP regelmatig gebruik van nationalistische en protectionistische argumenten terwijl dit in strijd is met hun internationale solidariteitsprincipes. Uiteraard maakt hen dat niet gelijk nationaal-socialisten. Maar met populistische argumenten moet je oppassen. Terecht wees DP dan ook Marijnissen op de al teveel nationalistische toon die hij op zijn weblog aansloeg.

  Dit hele Europa debat verloopt in Nederland uiterst bizar. Voor een groot deel verwijt ik dat het kabinet, die te gemakzuchtig opereren. Maar ook de NEE-stemmers dragen ertoe bij dat het debat ontspoort door uit een paginagroot artikel van Balkenende alleen die Holocaust opmerking te pikken, dat is een kwalijke versimpeling. Beiden partijen trappen blijkbaar met open ogen in Godwin’s Law.

 7. 18

  Bij mijn weten is Sargasso een discussieplatform en is elke pots verdedigbaar. Dat DP hier duidelijk een partijstandpunt uitdraagt (dat overigens ook zijn eigen kan zijn) doet daar toch niets aan af?

  Ik constateer een zekere starheid ten opzichte van het accepteren van DP zijn opvattingen. Er wordt sneller negatief over zijn epistels geschreven dan over andere.

  Dit artikel levert genoeg aan om nog lant te kunnen discuzeuren.

  Persoonlijk val ik ook over dit stukje

  dat er in dit land jaarlijks duizenden mensen sterven van de honger en dorst

  DP: Waar haal je dat vandaan? Ik weiger te geloven dat er in Nederland elk jaar “duizenden” mensen sterven van de honger, laat staan dorst. Tenzij je ziekenhuizen bedoelt, waar men regelmatig mensen laat versterven…
  En DP, nog een tip. Probeer je stukjes iets bondiger te maken.

  Overigens, ik ben voor een verenigd Europa, maar tegen de grondwet zoals hij er nu ligt.

 8. 19

  Ik heb sargasso altijd beschouwd als een weblog dat tot denken stemt en prikkelt. In alle wanen van de dag in de reguliere media heb ik lange tijd veel gehad aan sargasso; niet zozeer als onafhankelijk of onpartijdig weblog maar wel als weblog dat zowel ongeziene zaken onder de aandacht brengt alsmede de andere kant laat zien van het dagelijks nieuws.
  Voor mijn dagelijkse tegendraadse portie zoek ik indymedia en stormfront (naast elkaar in beeld) wel op.

 9. 20

  Tering, je zou je maar dagelijks indymedia en stormfront naast elkaar moeten lezen… Dan toch liever maar DP.

 10. 21

  Allemaal heel aardig, die heel de mens en de wereld teksten, maar volgens mij staat (ook) bij de SP de papieren inhoud wel eens los van politieke campagnes en realiteit. Met de recent ingevoerde leus ‘minder politiek’ distantiëren ze zich heel slim (en gemakkelijk) van het feit dat ze toch zelf ook gewoon een politieke partij zijn. In de anti-EU campagne hameren ze net iets meer dan programmatisch verantwoord is op een ‘nationaal’ gevoel. Ik hoop dat DP intern-SP net zo flamboyant-kritisch is.

 11. 23

  Tch wel interessant de stelling “Wat zou Hitler kiezen”. Even de proef op de som genomen. Ik, Spuyt Hitler vulde de stemwijzer in.

  [fliep]

  – Privacybescherming mag geen belemmering zijn bij de opsporing van misdrijven.

  Eens, je moet je tegenstanders toch uit de weg kunnen ruimen?

  – Er moet een algemene legitimatieplicht komen.

  Eens. Ausweis bitte!

  – Vanwege het gebrek aan cellen moeten twee gevangenen soms één cel delen.

  Ik heb een goed idee! 10 in een cel! Eens.

  – De verkoop van softdrugs moet worden gelegaliseerd.

  Moeilijk. Ik zal mijn troepen drugs laten gebruiken op het sla(g/cht)veld en Rommel, die goede/irritante/slechte generaal gebruikt drugs en verslavende medicijnen. Ik ook overigens. Maar goed, maar ik denk dat mijn officiële standpunt “oneens” zou moeten zijn.

  – Euthanasie moet weer volledig strafbaar worden gesteld.

  Je moet ongewenste zwangerschappen afbreken natuurlijk. Vooral als het ongewenste kinderen oplevert, zoals met een handicap. Daar heeft de maatschappij niks aan. Oneens.

  – Winkels dienen op zondag gesloten te zijn.

  Moeilijk, Ik ben niet gelovig, maar aan de andere kant gebruik ik godsdienst liever wel voor mijn eigen agenda. Verder put ik nogal uit het occulte.

  Ik zeg voorzichtig “Eens”, maar alleen zolang het me helpt.

  – De burgemeester moet rechtstreeks door de burgers worden gekozen.

  Democratie is nergens voor nodig. Ik gebruik het om aan de macht te komen, maar daarna moet het daar ook mee afgelopen zijn. Oneens

  – Referenda zijn onnodig in Nederland, burgers hebben al voldoende democratische rechten.

  Eens. Burgers hebben al TE VEEL democratische rechten.

  – De overheid moet een strenger uitzettingsbeleid voor afgewezen asielzoekers voeren.

  Eens, duh. (Maar… Ik zou het probleem ook binnenslands kunnen oplossen!)

  – Het kiesrecht voor de Tweede Kamer moet alleen gelden voor Nederlandse staatsburgers.

  Eens, natuurlijk. Die buitenlanders hebben toch minder verstandelijke vermogens.

  – De instroom van asielzoekers moet nog veel verder worden beperkt.

  Eens, tot het absolute nulpunt!

  – Voor oudere werknemers in WW of bijstand gaat de sollicitatieplicht weer gelden.

  Een voorzichtige “eens”. Ik wil iedereen aan het werk zien. Een beetje werk in de wapenfabriek heeft nog nooit iemand kwaad gedaan, toch?

  – De kinderbijslag moet inkomensafhankelijk worden.

  Ik wil veel Arische kinderen en vind kinderbijslag dus een goed idee. Tevens moet ik de hogere inkomensgroepen niet teveel tegen me in het harnas jagen, dus oneens.

  – De overheid moet de spaarloonregeling volledig handhaven.

  Ik heb een leuk idee: Elke Nederlander een eigen auto!. Maar een spaarloonregeling? Ik ben niet zo goed in duurzame oplossingen (Op het probleem met de Joden na, dan). Neutraal

  – Bij het oplossen van problemen in de zorg heeft een efficiëntere besteding van middelen prioriteit boven het uittrekken van extra geld.

  Ik denk het wel: eens. Niederlandischen Grundlichkeit.

  – De verzekeringspremie voor ziektekosten moet naar draagkracht worden geheven.

  Zal wel. Eens.

  – Voor mensen in de hoogste inkomensgroepen wordt de renteaftrek voor nieuwe hypotheken verminderd.

  Eens.

  – De Onroerend Zaak Belasting (OZB), de gemeentelijke belasting op huisvesting, moet worden afgeschaft.

  Ik houd me liever bezig met het grotere plaatje: een verenigd Europa onder Nederlandse vlag. Neutraal

  – Onder de Waddenzee mogen geen proefboringen naar olie of gas meer plaatsvinden.

  Voor een sterke opbouw van het Nederlandse Leger moet geld zijn. Dat weegt zwaarder dan het milieu: Oneens.

  – Knelpunten in het wegennet moeten met spoed worden aangepakt, onder andere door het verbreden van bestaande wegen.

  Als de Nederlandse tanks tijdens de spits efficiënt de buurlanden binnen willen rollen lijkt me dit een “Eens”.

  – De verhoging van de benzineaccijns (het kwartje van Kok) moet worden gehandhaafd.

  Geen idee. Neutraal. Hoewel, de oorlogskas moet ook gespekt? Naah, nog niet al te duidelijk zijn.

  – De toepassing van kernenergie moet mogelijk blijven.

  Kan het toch? Zet er maar meteen een paar centrifuges en opwerkingscentra bij. Eens.

  – Het hoger onderwijs moet meer worden gefinancierd door het bedrijfsleven.

  Het onderwijs dient in de hand gehouden te worden door de staat, zodat wij de jeugd kunnen opvoeden. Oneens.

  – In economisch moeilijke tijden zoals nu mag het financieringstekort tijdelijk worden verhoogd.

  Extra bestedingen kunnen een land uit een crisis helpen. Vooral in de wapenindustrie. Eens.

  – Nederland moet geen verdere bevoegdheden aan de Europese Unie overdragen.

  Eens. Eigen gans eerst!

  – De schulden van de armste landen moeten hen worden kwijtgescholden.

  Oneens. En geen nieuw geld erheen.

  – Nederland moet uit de NAVO.

  Nog niet. Eerst het eigen leger goed opbouwen. Oneens.

  – Het besluit tot deelname aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter moet worden teruggedraaid.

  Ha! Ik dacht het niet. Oneens.

  – Op ontwikkelingssamenwerking mag niet bezuinigd worden.

  Natuurlijk mag dat wel. Wederom, eigen gans eerst. Oneens.

  – Nederland moet de Verenigde Staten steunen bij een militaire aanval op Irak.

  De oliebelangen van de VS zijn – tot nu toe – ook de belangen van Nazi Nederland. Eens.

  En wat zijn de speerpunten in mijn beleid?

  Provacybescherming, Legitimatieplicht, cellengebrek, euthanasie, uitzettingsbeleid, asielzoekers, wegennet, Bevoegdheden EU, JSF, ontwikkelingssamenwerking.

  [/fliep]

  En wat stem Hitler? In volgorde van overeenkomst:

  1. VVD
  2. SGP
  3. LPF
  4. CDA
  5. LN
  6. ChristenUnie
  7. PvdA
  8. D’66
  9. SP
  10. GL

  En the winner is de VVD! Goed, hebben we dat ook weer gehad.
  Mochten jullie Hitler op bepaalde vraagstukken anders laten kiezen hoor ik het graag.

 12. 26

  @23

  - Euthanasie moet weer volledig strafbaar worden gesteld.
  Je moet ongewenste zwangerschappen afbreken natuurlijk. Vooral als het ongewenste kinderen oplevert, zoals met een handicap. Daar heeft de maatschappij niks aan. Oneens.

  daar heb je je nog ingehouden?

 13. 31

  Ik neem aan dat we binnenkort een artikel kunnen verwachten waarin gesteld gaat worden dat islamitisch fundamentalisme eigenlijk links is.

  Sorry. Wellicht flauw, maar het erbarmelijk lage niveau van sommige reageerders (En daar schaar ik jou ook onder, Sickbok) maakt dat dit soort threads al ras ontaarden in linkse-kerk-roepen.

 14. 32

  Het oorspronkelijk artikel waar deze post over gaat, is verschenen in HP/De Tijd. Voor mij is dat een reden om het niet serieus te nemen, ik ga er ongezien van uit dat het tendentieus is.

 15. 33

  @Alo: redelijk… Door alleen maar overeenkomsten te nemen tussen links en Nazi ideologie schept de auteur idd een nogal eenzijdig beeld. Neemt niet weg dat het wel interessant artikel is.

  Maar ik denk toch dat Hitler’s ideologie na en tijdens de oorlog niet is verworpen op basis van die argumenten, maar op basis van de gruwelijke verschillen.

 16. 34

  Goed experiment Spuyt! Hoe Dolfje over de spaarloonregeling gedacht zou hebben, is een belangwekkende historische openbaring ;-)

  Ik denk ook dat op de stemming in #23 weinig valt af te dingen. Enige wat een beetje vreemd is, is samenwerking in NAVO en met VS, maar het experiment is ‘als Hitler nu stemadvies had willen hebben’, dus nog best verdedigbaar.

 17. 35

  @ Pelayo: je vergeet een postje van jezelf aan te halen (uit de archieven) om je woorden “kracht bij te zetten”. Doorgaans doe je dat toch?

 18. 37

  @Adolf
  HP/De Tijd wordt geschreven door mensen die alles vanaf Hans Dijkstal links vinden. Eigenlijk noemen ze alles waar ze het niet mee eens zijn links, zodat ze links overal de schuld van kunnen geven.

  HP/De Tijd is ook het blaadje dat artikelen wijdt aan sjoemelende wethoudes van allochtone afkomst. Autochtone oplichters bestaan natturlijk niet.

  Dat de link ook nog afkomt van de site ‘meervrijheid’, zegt mij al genoeg.

 19. 40

  Volgens mij deelt de WEbmeesteres ‘dra een ban aan Krispy uit. Misschien moet iemand even bij Krispy langsgaan om verhaal te halen?

 20. 43

  @ ALO: theoretisch, filosofisch en in een internationaal kader geplaatst zijn de Nederlands politieke stellingnames inderdaad grotendeels “links”. Internationaal bezien zijn wij eigenlijk een heel “links” landje. Open your mind..

  @ Spuyt Hitler: volgens mij heb je het artikel op http://www.meervrijheid.nl niet goed gelezen. De strekking is namelijk dat de sociaal economische politiek van de NSDAP (opkomen voor de zwakkeren en een erg grote rol voor de overheid) overeenkomt met die van bijvoorbeeld de SP.

  De sociaal economische politiek van “rechts”: het individu voorop (niet het collectief)en een kleine rol voor de overheid is fundamenteel anders.

 21. 45

  @Sikbock: Ik heb het artikel wel degelijk goed gelezen en ik zie ook wel in dat de politiek van links meer overeenkomt met de politiek die Hitler voerde in de jaren 30 dan de politiek van rechts.

  De impliciete en tendentieuze conclusie van het artikel stoort mij.

  Want tegenwoordig horen bijvoorbeeld strengere straffen en verscherpte toelatingseisen wel degelijk bij het rechtse gedachtengoed.

  Misschien was het een self-fulfilling prophecy, maar toch.

 22. 46

  Allemaal best amusant hoor, dat vermeende stem-gedrag van Spuyt Hitler, maar uiteindelijk net zo zinloos als de (zogenaamde) conclusie dat Hitler links was.

  Dat die constante drang om specifieke eigenschappen toe te kennen aan een politieke voorkeur eenieder nog steeds niet beu is, verbaast mij hoog’lijck. Kennelijk behoeft men nog altijd een naampje en bijpassend hok, volgens onze vaderlandse traditie.

  Jammer hoor.

  En dat de “schrijver” dezes het stukje op meervrijheid.nl krampachtig aanhaalt om zijn hemelse partij weer eens aan te prijzen, geeft slechts aan hoe diep zijn Calimero-gevoel geworteld zit.

  Nogmaals:
  inademen door de neus, uit door de mond.

 23. 48

  @Sikbock/Spuyt:
  Merk ook op hoe rechts de individuele privacy en zelfbeschikkingsrechten (in elk geval qua drugs, maar ook steeds meer abortus/euthanasie) verkwanselt en aan bescherming door links overlaat.

 24. 49

  @ Mark: mooi! dan heeft links sinds jaren weer eens wat op hun politieke agenda staan! om met de SP te spreken: wij zijn tegen!

 25. 50

  maar dit was geen “wetenschappelijke” uitspraak.. sorry pelayo, bij de volgende post over kalksteen zal ik weer mijn best doen ;-)

 26. 51

  @Dreadloki: Je hebt gelijk. Het is ook waanzin om Hitler in een links of rechts hokje te proppen. Daarom heb ik die test ook gedaan, om te kijken of de schrijver gelijk had. Nee dus.
  Maar hiermee wil ik zeker niet zeggen dat de VVD een nazi-partij is. Die vergelijking gaat net zo mank.

 27. 57

  Schitterende aktie van Spuyt ! En van die duizenden stervenden mensen heb ik speciaal in het stukje gezet als cliffhangertje voor de more link, ik doel inderdaad op de verpleeg en verzorgingstehuizen. De stukken kunnen soms bondiger inderdaad maar dat is veel moeilijker en kost meer tijd. En aangezien het, zie het soort commentaar wat ik meestal krijg, toch parels voor de zwijnen betreft, moet ik er weer niet al teveel tijd aan besteden.

  En @de rest; ik verdedig mijn politieke keuze. Ik vind dat meer mensen dat zouden moeten doen. Ik zou bijvoorbeeld van jullie wel eens jullie motivering willen lezen voor jullie politieke keuze. Het is maar al te makkelijk om iemand af te zeiken omdat hij wel eens schrijft over zijn politieke keuzes. Het is moeilijker om je eigen politieke keuze te verwoorden en dan op internet voor de leeuwen te gooien. Ik daag iedereen hier uit om dat eens te doen. Sargasso heeft nog steeds een zogenaamde gastredacteur mogelijkheid.

  Kom maar eens uit de kast. Waar stem je op, waar ben je lid van en waarom. Of schaam je je er soms voor ?

 28. 62

  “Het is maar al te makkelijk om iemand af te zeiken omdat hij wel eens schrijft over zijn politieke keuzes. ”

  Dat ben ik met je eens. Maar met je eigen stijl van reageren/sneren roep je het ook wel over jezelf af.

 29. 63

  “Kom maar eens uit de kast. Waar stem je op, waar ben je lid van en waarom. Of schaam je je er soms voor ?”

  Vooropgesteld dat u hierop antwoord verlangt:
  Misschien stem ik wel blanco, hm?

  “Slechts zij die zonder zelfvertrouwen zijn verbinden conclusies aan een politieke keuze.”

  – Dr Loki 1972-2005, voormalig bikker en dealer, thans onbezoldigd huisvader

 30. 64

  Ik wil graag invloed uitoefenen, hoe weinig ook. Het enige wat ik heb is mijn stemgedrag. Met mijn stemgedrag oefen ik invloed uit en ik sta er voor 100 procent achter. Dat wil niet zeggen dat ik zelf niet nadenk. Ik heb mijn eigen ideeën en binnen de huidige politieke situatie denk ik dat er SP invloed nodig is. Stel dat de SP de baas zou zijn; dan was ik VVD’er of CU’er. Ik ga voor de verstandige mix. Ik heb nog nooit beweerd dat het SP beginselprogramma het mijne is. Ik kan me namelijk misschien wel vinden in het beginselprogramma van willekeurig welke politieke partij dan ook. Binnen het huidige systeem is er te weinig aandacht voor de zwakkeren, dit zie ik zelf in mijn omgeving, en daarom kies ik voor de SP. Nogmaals daar sta ik achter en dat mag dus iedereen weten. Ook de mensen die het niet willen horen.

  Kies je zelf voor iets anders ? Laat het weten.

  Zelf denken en niet stemmen vind ik echt gelul. Je hebt een keuze, maak daar dan ook gebruik van.