Dagsluiting – History and Ni

Close du Jour op Reis: … – Taiwan – China – Fuzhou – Hangzhou – Hangzhou – Shanghai – Shanghai – Shanghai – Shanghai – Shanghai – Najing – Hefei – Jinan – Beijing – Beijing – …

The Battle of Hefei (合肥之戰, 217 AD)
was a significant event in the Three Kingdoms era of China.

Battle of Hefei (1 of 3), (2 of 3) and (3 of 3)
Knights Who Say Ni

Dagsluiting

Reacties zijn uitgeschakeld