Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 69

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour: “Whatever. Waarom gaan we niet over op esperanto. Nu is het moment.”

EU-Grondwet Deel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel VII – Gemeenschappelijke bepalingen
III-424 Europese verordeningen voor overzeese gebiedsdelen

Gezien de structurele economische en sociale situatie van Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Réunion, de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden, die wordt bemoeilijkt door de grote afstand, het insulaire karakter, de kleine oppervlakte, een moeilijk reliëf en klimaat en de economische afhankelijkheid van een gering aantal producten, welke factoren door hun blijvende en cumulatieve karakter de ontwikkeling van deze gebieden ernstig schaden, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, Europese wetten, kaderwetten, verordeningen en besluiten vast die er met name op gericht zijn de voorwaarden voor de toepassing van de Grondwet, met inbegrip van gemeenschappelijk beleid, op deze gebieden vast te stellen. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.
De in de eerste alinea bedoelde handelingen hebben met name betrekking op het douane- en handelsbeleid, het fiscaal beleid, vrijhandelszones, het landbouw- en visserijbeleid, voorwaarden voor de voorziening met grondstoffen en essentiële consumptiegoederen, staatssteun en de voorwaarden voor toegang tot de structuurfondsen en tot de horizontale programma’s van de Unie.
De Raad stelt de in de eerste alinea bedoelde handelingen vast, rekening houdend met de bijzondere kenmerken en beperkingen van de ultraperifere gebieden en zonder afbreuk te doen aan de integriteit en de samenhang van de rechtsorde van de Unie, waaronder de interne markt en het gemeenschappelijk beleid.

Okay, okay, je moet waarschijnlijk aandacht besteden aan de specifieke zaken rondom die verafgelegen delen van de EU. Maar als je het niet erg vindt, ga ik niet proberen dit te begrijpen.

III-425 Eigendomsrecht in de lidstaten
De Grondwet laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten geheel onverlet.

Goed! My castle is still my castle! Zelfs met de nieuwe EU grondwet.
Maar conflicteert dit artikel niet met wat elders staat over instituties die geprivatiseerd moeten worden? Zijn deze “bedrijven” (zoals spoorwegen) dan geen overheidseigendom? En is het dan niet aan de EU toegestaan om zich te mengen in deze eigendomsrechten (ze vervreemden)? Interessante vraag, als je juridisch geschoold bent….

III-426 Handelingsbevoegdheid van de Unie in de lidstaten
In elk van de lidstaten heeft de Unie de ruimste handelingsbevoegdheid die door de nationale wetgevingen aan rechtspersonen wordt toegekend. Zij kan met name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden. Te dien einde wordt zij door de Commissie vertegenwoordigd. De Unie wordt evenwel door elk van de instellingen vertegenwoordigd, uit hoofde van hun administratieve autonomie, voor de aangelegenheden die verband houden met hun respectieve werking.

Deze is heel heftig!!!! Dit betekent dat de Commissie jouw geld of huis kan wegnemen als ze denken dat je een wet hebt overtreden. Ze hebben de hoogste autoriteit in ieder land!
Ik mag deze niet. Geen uitzonderingen, geen “checks and balances”. Eng.

III-427 Statuut Europese ambtenaren
Het statuut van de ambtenaren van de Unie, alsmede de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie, worden bij Europese wet vastgesteld. Deze wet wordt vastgesteld na raadpleging van de betrokken instellingen.

Whatever.

III-428 Vergaring informatie en verificaties door de Commissie
Voor de vervulling van de haar opgedragen taken kan de Commissie alle gegevens verzamelen en alle noodzakelijke verificaties verrichten, binnen de grenzen en onder de voorwaarden waarin wordt voorzien bij een door de Raad met gewone meerderheid van stemmen vastgestelde Europese verordening of Europees besluit.

Daar gaat de privacy! Waarom al deze geniepige artikelen aan het einde van de grondwet? Oh, stomme vraag natuurlijk….

III-429 Communautaire statistieken
1. Onverminderd artikel 5 van het protocol tot vaststelling van het statuut van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank worden de maatregelen voor de opstelling van statistieken, wanneer zulks voor de vervulling van de taken van de Unie nodig is, vastgesteld bij Europese wet of kaderwet.
2. De opstelling van statistieken geschiedt op basis van onpartijdigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding. Zij mag geen buitensporige lasten voor de economische actoren met zich mee brengen.

“onpartijdigheid” en “objectiviteit”? Zo goed als onmogelijk. En je hebt statistieken nodig om te bevestigen wat je wilt weten. Niet om de waarheid te zien.
Lies, damned lies and statistics (Benjamin Disraeli)

III-430 Geheimhoudingsplicht
De leden van de instellingen van de Unie, de leden van de comités, alsmede de ambtenaren en personeelsleden van de Unie zijn gehouden, zelfs na neerlegging van hun functie, de inlichtingen die naar hun aard onder de geheimhoudingsplicht vallen, met name de inlichtingen betreffende de ondernemingen en hun handelsbetrekkingen of de bestanddelen van hun kostprijzen, niet openbaar te maken.

Geen tijdslimiet? In mijn utopische droom is dit artikel niet nodig. Maar in de echte wereld….

III-431 Aansprakelijkheid bij contractuele en niet-contractuele schade
De contractuele aansprakelijkheid van de Unie wordt beheerst door het recht dat op het betrokken contract van toepassing is.
Inzake de niet-contractuele aansprakelijkheid moet de Unie overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels van de lidstaten gemeen hebben, de schade vergoeden die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt.
In afwijking van de tweede alinea moet de Europese Centrale Bank overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels van de lidstaten gemeen hebben, de schade vergoeden die door haar zelf of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt.
De persoonlijke aansprakelijkheid van de personeelsleden jegens de Unie wordt geregeld bij de bepalingen tot vaststelling van hun statuut of de op hen toepasselijke regeling.

Mmmmm, ik zie een mogelijkheid om geld te krijgen. (Satanische grijns)

III-432 Locatie instellingen van de Unie
De zetel van de instellingen van de Unie wordt in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten vastgesteld.

Oftwel Brussels en……. Strassbourgh…… en Luxembourgh (Raad)……..en Frankfurt (ECB)…….en Den Haag (Europol). Is goed voor de reisbranche.

III-433 Taalgebruik door de instellingen
De Raad stelt met eenparigheid van stemmen een Europese verordening vast houdende regeling van het taalgebruik door de instellingen van de Unie, onverminderd het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Whatever. Waarom gaan we niet over op esperanto. Nu is het moment.

III-434 Immuniteiten van de Unie
De Unie geniet, onder de voorwaarden van het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, op het grondgebied van de lidstaten de voorrechten en immuniteiten die nodig zijn ter vervulling van haar taak.

Geen parkeerbekeuringen voor EU mensen? Ik heb het protocol gecontroleerd, dat ziet er wel goed uit. Ze krijgen wel parkeerbonnen, zo lang ze maar op heterdaad betrapt worden en het niet hun recht op het uiten van een mening in de weg staat. Raar artikel.

III-435 Overeenkomsten van voor de datum van toetreding tot de Unie
De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten die vóór 1 januari 1958 of, voor de toetredende staten, vóór de datum van hun toetreding zijn gesloten tussen een of meer lidstaten enerzijds en een of meer derde staten anderzijds, worden door de Grondwet onverlet gelaten.
Voorzover die overeenkomsten niet verenigbaar zijn met de Grondwet maken de betrokken lidstaat of lidstaten gebruik van alle passende middelen om de vastgestelde punten van onverenigbaarheid op te heffen. Indien nodig verlenen de lidstaten elkaar bijstand teneinde dat doel te bereiken en volgen zij in voorkomende gevallen een gemeenschappelijke gedragslijn.
Wanneer de lidstaten de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten toepassen, houden zij rekening met het feit dat de door iedere lidstaat in de Grondwet toegestane voordelen een wezenlijk bestanddeel uitmaken van de Unie en dientengevolge onverbrekelijk verbonden zijn met de oprichting van instellingen waaraan bij de Grondwet bevoegdheden zijn toegedeeld, en met het toekennen van identieke voordelen door alle overige lidstaten.

Prima. Denk ik. Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat de gevolgen zouden kunnen zijn.

III-436 Regels waarvoor de Grondwet geen beletsel vormt
1. De Grondwet vormt geen beletsel voor de volgende regels:
a) geen enkele lidstaat is gehouden inlichtingen te verstrekken waarvan de verbreiding naar zijn mening strijdig zou zijn met de wezenlijke belangen van zijn veiligheid;
b) iedere lidstaat kan de maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht voor de bescherming van de wezenlijke belangen van zijn veiligheid en die betrekking hebben op de productie van of de handel in wapens, munitie en oorlogsmateriaal; die maatregelen mogen de mededingingsverhoudingen op de interne markt niet wijzigen voor producten die niet bestemd zijn voor specifiek militaire doeleinden.
2. Op voorstel van de Commissie kan de Raad met eenparigheid van stemmen bij Europees besluit wijzigingen aanbrengen in de lijst van 15 april 1958 van producten waarop de bepalingen van lid 1, onder b), van toepassing zijn.

Vreemd artikel. Gegeven het feit dat de Unie oorspronkelijk was opgericht om te voorkomen dat er nog een oorlog zou komen door de economie met elkaar te verweven, is het vreemd om juist voor militaire productie een uitzondering te maken. Je hoeft niets te openbaren of je open te stellen voor de vrije markt economie. Waarom niet? Als we samen sterker willen staan, waarom dan dit ook niet delen?
Vreemde uitzondering.

Zoals je kunt zien, zit de kneep in het eind. Wat interessante zaken eindelijk.

94.9% gelezen

Reacties (75)

#1 Spuyt12

69 down, 1 to go!

III-428 lijkt me niet zo’n probleem, aangezien het hier alleen de commissie betreft. Ik neem aan dat de commissie geen organisatiet in het leven kan roepen die dezelfde bevoegdheden heeft.

Heeft iemand trouwens een idee hoe dit in Nederland zit? Heeft het kabinet soortgelijke macht?

 • Volgende discussie
#2 Peter

Leuk dat commentaar van Okhuijsen op de Europese grondwet, maar komt er ook nog iets meer zinnigs te staan dan “whatever” en dergelijke, zoals een doordachte mening met argumenten. Het laat zich raden wat Okhuijsen gaat stemmen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 CordonBleu

Misschien even een klein overleg over de juridische haalbaarheid van de grondwet met Zwarte Kip van GeenStijl…. Misschien dat deze stijlloze huisadvocaat nog wat meer verborgen stijlloze mazen vind in de Grondwet….

Het eerste artikel van vandaag is ook al gelijk niet leesbaar dus ik twijfel niet meer en stem NEE

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Hans

Peter ik ben het helemaal met je eens.

Ik zie hier weinig tot geen zinvolle argumenten en Okhuijsen tracht niet een objectieve mening te geven en dat is ronduit jammer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Spuyt12

@Peter: Een eerste indruk doet wonderen. Lees eens wat verder dan je neus lang is. “Whatever” staat hier niet voor afwijzing, maar betekent (mijns inziens) dat het artikel voor Stefan niet van belang is bij zijn uiteindelijke afweging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Spuyt12

@4: Heb je nu al alle 70 artikelen gelezen? Weinig zinvolle argumenten? Ach, ik geef het op…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Onkl

Stel je gerust, III-426 wil niet zeggen dat je bezittingen kunnen worden afgepakt door iemand.
“Zij kan met name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden.” betekent alleen maar dat de EU, net als ieder rechtspersoon, een kantoor mag kopen, een contract mag sluiten of een doosje balpennen. Het regelt de rechtspersoonlijkheid van de EU. Voor de wet is de EU dus een actor. Niet meer, niet minder. Heel belangrijk, zo heeft, als de EU de rekening voor het doosje balpennen niet betaalt, de rechter een aanspreekpunt om te veroordelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Laura

III-436 deze is toch echt te gek voor woorden. Er staat nog net niet dat ze die wapens mogen gebruiken naar eigen goeddunken. Ik heb alleen vandaag gelezen maar ik ga de rest ook ff nalopen, hartstikke goed zo een initiatief.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Spuyt12

@ Onkl: Het gaat hier om “de ruimste handelingsbevoegdheid die door de nationale wetgevingen aan rechtspersonen wordt toegekend”.

Ik als leek denk dan direct aan de macht die de Nederlandse staat heeft.

Dat is dus niet correct? (Wederom een reden om te twijfelen aan het nut van het referendum, niemand snapt wat de tekst eigenlijk betekent!)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Peter

@ Laura: Dit artikel staat ook in iets andere bewoording in het Nederlandse grondrecht en houdt in dat elk land zich mag beschermen tegen aanvallen van andere landen en/of volken door zichzelf (= het leger) te bewapenen. Dit lijkt mij een noodzakelijk recht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Marcellus

Het is wel duidelijk en erg jammer dat je dingen probeert te begrijpen die je niet als zodanig KAN begrijpen! Uit AL je opmerkingen is duidelijk af te leiden dat je geen jurist bent. Je levert commentaar op bepaalde termen wat niet op die termen slaat omdat ze iets anders betekenen dan de leken-verklaring die jij er zo makkelijk aan geeft. Dit maakt dat dit volledige log nutteloos is en het spijtig zou zijn als mensen zich laten beïnvloeden door wat jij hier schrijft. Analogisch zeg je in al deze stukken niks anders dan dat de muziek van een groep slecht is omdat jij de kleur van de gitaar niet mooi vindt!
Laat rechtsinterpretatie alsjeblieft over aan mensen die daar wel verstand van hebben en ga iets doen wat je wel kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Spuyt12

@Marcellus: Er wordt ons gevraagd er een mening over te geven. Denkt u nu echt dat degenen die gaan stemmen allen juristen zijn?

Misschien is dit wel het grootste failliet van Europa. Een grondwet die alleen door juristen te lezen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 mark

Rustig aan Marcellus. Bij III-426 is inderdaad niets engs aan de hand, maar gaat het om de handelingsbevoegdheid. Onkl merkt dat op en door het ingebakken weblogcorrectiemechanisme is het wel degelijk interessant en nuttig om op een weblog de eerste indrukken van Steeph te volgen (zie overigens ook dat Onkl een normale toon aanslaat). Zou alles meteen in een dichtgetimmerd juridisch kader worden geplaatst, dan was het waarschijnlijk veel minder aantrekkelijk om te lezen (en mist het onbevangenheid).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Peter

@Spuyt12: Het is onmogelijk om een grondwet in ‘normale mensentaal’ te formuleren. Een grondwet is een ingewikkeld document die je compleet sluitend moet maken.
De Nederlandse grondwet is ook alleen maar door juristen te lezen, en toch draait Nederland nog steeds goed! Zo zal het ook met Europa vergaan als de Europese grondwet wordt aangenomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Degtyarev Pekhotny

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

Let vooral op dat “we the people”. Overigens is die verder door iedereen uitstekend te lezen, die Amerikaanse grondwet. Niet alleen door juristen.

http://www.house.gov/Constitution/Constitution.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Degtyarev Pekhotny

oeps foutje in de html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Spuyt12

@Peter: Een grondwet kan best in normale mensentaal geschreven worden. Hiermee kan het document ook “sluitend” gemaakt worden. Ambiguïteit heb je in alle talen, ook juristentaal.

Of Nederland goed draait dankzij de grondwet weet ik niet. Maar de stelligheid waarmee je dit beweert: “Zo zal het ook met Europa vergaan als de Europese grondwet wordt aangenomen.” kan ik niet direct onderschrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 JJ

Ik vrees dat Marcellus een zogenaamde Zeemeeuw-reaguurder is:
Hij komt even rustig aangevlogen naar het reactiepaneel, schij(f)t een flinke kwak flame en vliegt rustig weer weg, om nooit meer om te keren…

Bedankt Marcellus, misschien KUN je me nog eens de uitleggen welke WOORDEN er precies met hoofdletters geschreven dienen te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 chulk

In hoeverre bepaald de europese grondwet uitzonderingsrechten van de nederlandse staat zoals bijvoorbeeld de uitzondering van roken op de werkplek in de horeca toe te staan en elders te verbieden? Dit vindt ik nergens terug op weblogs, websites en kranten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Epperd

Wat ook duidelijk is, Macellus, is dat interpretatie en mening onder de noemer van vrijheid van meningsuiting vallen. Net zoals jij jouw ongefundeerde insinuaties hier botviert. In mijn ogen is dat dan ook niets anders dan een teken van zwakte. Daarentegen kan ik natuurlijk niet oordelen over jouw gemoedstoestand, maar dat je commentaar voort komt uit frustratie staat voor mij als een paal boven water. Ach weer mijn mening. Laat ik nou net goed zijn in het geven van mijn mening. Interpretatie grote vriend, is iets wat puur persoonlijk is. Zoals elke lezer ook hier zijn eigen interpretatie aan geeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 steeph

@chulk #19: Dat wordt ook niet expliciet in de gronwet geregeld. Belangrijk uitgangspunt van de wetgeving in de EU is wel dat het moet voldoen aan de kriteria van subsidiariteit en proportionaliteit. Oftewel in gewoon Nederlands, de wetten mogen alleen iets toevoegen wat op nationaal niveau niet haalbaar is en de wetten mogen niet te ver gaan (in verhouding staan).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Chiel

De mening van een verwarde Europeaan

De politieke partijen die pro europa zijn, kunnen om politieke redenen geen advies voor ‘nee’ geven. Vandaar de unanimiteit voor ‘ja’ van links naar rechts en van zittende partijen tot oppositie. Alleen de politieke partijen die tegen europa zijn, kunnen een ‘nee’ advies geven en doen dat ook omdat ze eigenlijk niet anders kunnen.
Alle mooie uitleggen van alle politieke partijen ten spijt, moet geconcludeerd worden dat ze allemaal met hun rug tegen de muur staan. Mochten ze immers anders adviseren zullen ze gelijk al hun geloofwaardigheid verliezen, zowel in Den Haag als in Brussel. Dit verlies van geloofwaardigheid zit in de onmogelijkheid om uit te leggen hoe je voor europa kan zijn maar tegen de grondwet en visa versa. En als je het al uit kan leggen, zal niemand je (willen) begrijpen.
Mij blijft het een raadsel waarom de pro Europese partijen niet gewoon iets terughoudender zijn in plaats van te dreigen met oorlog en grote werkeloosheid, het worden van het afvoerputje van europa tot economische rampspoed voor iedere Nederlander. Proberen ze tegenwicht te bieden aan de net zo raadselachtige uitspraken van het ‘nee’ kamp? Die roepen immers dat Turkije buiten spel moet blijven en de ruil van Gulden naar Euro alleen maar tot huilen heeft geleid. Zaken die alles met de EU te maken hebben maar bitter weinig met de Grondwet. Waarmee een groot deel van het ‘nee’ kamp zich schaart achter de politieke partijen die ‘nee’ roepen omdat ze tegen europa zijn. Wat weer hele andere gevaren met zich mee brengt…

Niemand heeft mij nog in normaal Nederlands kunnen uitleggen wat de voor én nadelen van de Grondwet zijn.
En niet dat het er eigenlijk iets toe doet, want de uitslag van dit raadgevende referendum kan hoogstens leiden tot een imago deuk voor Nederland en de zittende politieke partijen in het bijzonder. Brussel gooit de uitslag gewoon in het ronde archief en gaat met of zonder vertraging rustig door met het doordrukken van de Grondwet.

Chiel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 steeph

@ #2 en #4: Lees vooral de andere stukken. Ik geef alleen zinvol commentaar als er ik iets zinvols constateer. En ik zal de laatste zijn om te beweren dat ik objectief ben. Als je dat zoekt, dan is dit niet de juiste plaats.
Belangrijkste voor mij was om een brede discussie te starten.
En dat is vandaag dus gelukt :-)))))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 wijnand

Ik kan het alleen maar eens zijn met Spuyt. Een grondwet dient door iedereen begrepen te worden, bij wijzen van spreken zelfs door de Tokkies.
Het valt me tevens op dat er een toch wat harde, defensieve toon wordt aangeslagen door de JA-stemmers. Krijg weinig argumenten te horen waarom ik JA zou moeten stemmen, maar des te meer waarom ik geen TEGEN zou moeten stemmen.
Mijns inzien moet je als je ergens achter staat dit ook beargumenteren en niet moord en doodslag roepen als mensen (dreigen) TEGEN te gaan stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Jumento

@Marcellus Analogisch? Zeker juristentaal…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Ekko

@Steeph: Je vroeg ergens om een Memorie van toelichting over deze grondwet.

Een toelichting per paragraaf staat hier:

Hier staat zelfs een redelijk informatieve PDF-presentatie:

Alle info over de grondwet vanuit het perspectief van de EU zelf staat hier:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Ekko

Even een correctie

PDF presentatie:

Toelichting:

Overzichtspagina:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Spuyt12

De disclaimer onderaan is dan wel weer droevig:

De informatiebladen zijn voor de Europese Commissie juridisch niet bindend, beogen geen volledigheid en hebben geen interpretatieve waarde wat de tekst van de Grondwet betreft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Ekko

Ik geef het op met de URLs. Alledrie de belangrijkste URLs staan her en der verspreid onder de verkeerde koppen in mijn vorige reacties. Gewoon alles aanklikken en je vind alle info over deze Grondwet vanuit het perspectief voor de Europese Commissie. Veel leesplezier. En Steeph: hartelijk dank voor je samenvatting. Erg leesbaar en leerzaam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 De redactieman

Beste Ikko, ik heb je reactie even aangepast, zoals jij het postte ging niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Tom

Er staan inderdaad heftige dingen in de grondwet.

Mijn belangrijkste reden is dat we nu al weinig te vertellen hebben (zowel in Nederland als in Europa), en dat wordt er niet beter op. Je bent een nummer.

Grotere landen, zoals Duitsland en Frankrijk hebben meer zeggenschap (want meer inwoners) waardoor we als Nederland nog minder invloed hebben.

Het wordt gewoon minder democratisch.

Voor mij is het een hele vette NEE.

p.s. Mocht de uitslag zo worden als ik denk, en ze leggen het naast zich neer, dan ga ik nooit meer stemmen. Het maakt dan toch niet uit wat je stemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Peter

@ Tom: Het maakt ook niet uit of je ‘Ja’ of ‘Nee’ stemt. Het referendum is immers raadgevend en niet beslissend. De regering kan met de uitkomst doen wat zij wil: zij kan het accepteren of naast zich neer leggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 dIVUS

Beste,

Deze blogpost is de eerste van je Grondwet-reeks die ik lees.

Het idee om de hele grondwet te lezen, te overdenken en te becommentariëren verdient respect en navolging.

Met de inhoud van je opmerkingen ben ik het echter niet altijd eens.

Bij “III-426 Handelingsbevoegdheid van de Unie in de lidstaten” bijvoorbeeld denk ik dat je niet leest wat er staat. Mocht dat artikel inderdaad betekenen dat de Unie “jouw geld of huis kan wegnemen als ze denken dat je een wet hebt overtreden”, dat zou de hele bevolking meteen de hele Grondwet verketteren.

Maak je echter geen zorgen, het eigendomsrecht wordt beschermd, onder andere door het EVRM dat elke EU-lidstaat dient goed te keuren.
Wat dat artikel III-426 betekent, is hetvolgende:

Het artikel stelt dat de manier waarop de Unie optreedt in de lidstaten, kan worden vergeleken met die van een rechtspersoon, zoals een Stichting of een Vennootschap. Nu is het zo dat in vele landen, die rechtspersonen niet alle handelingen mogen stellen. Een bepaald type vereniging mag in bepaalde landen bijvoorbeeld geen gronden kopen, indien dat niet uitdrukkelijk noodzakelijk is voor haar werking — om maar iets te zeggen.

Voor zover ik kan inschatten wil de Grondwetgever met artikel III-426 voorkomen dat er zich juridische problemen zouden voordoen, wanneer de Unie bepaalde rechtshandelingen wil stellen.

Bij het verwerven van goederen is de handelingsbekwaamheid/-bevoegdheid slechts 1 van de factoren. Wilsovereenstemming tussen de partijen is dat immers ook.

Om al je commentaren op de artikels te lezen, ontbreekt het me helaas de komende weken aan tijd. Met mijn reactie wil ik wel vragen de Grondwet voorzichtig te interpreteren — zowel in negatieve als positieve zin. Zoals bij vele (grond)wetten, is enige juridische voorkennis (helaas) vaak een vereiste om de exacte omvang en inhoud van een artikel te vatten.

Wat uiteraard niet wegneemt dat het lezen en overdenken van de Grondwet een lovenswaardige bezigheid is.

MVG

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Meself

Het is en blijft voor mij een hele harde NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 ricardo kamperveen

Prachtig initiatief. Ik heb ook een groot deel van de Grondwet doorgespit, maar dat je ook nog elk artikel bekommentarieert. Nogmaals compliment.
Maar wat is jouw eindconclussie? Hoeveel procent positief en hoeveel procent negatief?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 L.S.

Ik houd er niet van om met naam genoemd te worden. Het gaat er om wat er gezegd wordt en niet door wie.
En wat ik dan te zeggen heb. Ik vind dit een goed initiatief. Vele mensen die ik gesproken hebben baseren hun voor en tegen argumenten op iets waar ze totaal geen weet van hebben.

Heb wel enige aanmerking op het commentaar per paragraaf. Ik zou graag een vergelijking willen met de huidige nederlandse wet. De wijze waarop je bijvoorbeeld III-428 bespreet klopt niet geheel. III-428 bestaat in nederland immers al. Misschien in iets andere woorden maar minstens dezelfde consequenties. Wat dacht je van gemeentelijke verordeningen of het uitroepen van de noodtoestand door de burgemeester (die niet eens rechtstreeks door de bevolking is gekozen).

Wat ik vooral merk is dat mensen bang zijn voor een grote verandering als de grondwet er daadwerkelijk komt. Ze begrijpen echter niet dat er eigenlijk weinig veranderd, het wordt alleen duidelijk op schrift gesteld en de democratie die de EU nu nog niet echt in ich heeft krijgt een impuls. Waarom zou je dan tegen zijn? 80% van alle nederlandse wetgeving is al gebaseerd op europese regelgeving. Maar toen dat besloten werd ging het economisch erg voorspoedig met ons landje. En ja dan hoor je niemand klagen…

Succes met je initiatief…. maar doe het wel wat subtieler aub

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Prutswerk

wat dacht je van….miemand intereseert het een hol…dat is het probleem van luxe

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Johan

Goed stuk. Heb mijn nee argumenten weer flink kunnen uitbreiden. Zoals politici stellen: Door europa hebben we inmiddels 60 jaar vrede. Alleen dat was een economische unie en daar moeten we mee doorgaan. Helaas wordt de unie steeds politieker en dat is uitermate zorgwekkend.

Economische samenwerking JA

Politieke Unie Nee

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Michel

Jammer dat er in de vele reacties vaak totaal onjuiste conclusies worden getrokken.
Hét grote manco van de EU is de machteloosheid van het EP (Europees Parlement). Het EP krijgt door de grondwet nu juist meer bevoegdheden. Het kan nog beter, maar het begin is er.

De invloed van de ‘kleine’ landen zoals NL zou afnemen. Ten eerste is NL niet klein. Ong. het zevende land van de vijfentwintig. Ten tweede schijnt de macht van de grote landen juist relatief te worden beperkt (bron ben ik even kwijt).

De traagheid van Europeese besluitvorming is enorm. Door invoering van de grondwet wordt de besluitvorming gestroomlijnd. Voor bepaalde besluiten is immers geen unanimitiet meer vereist, zodat een besluit sneller genomen kan worden.

Ten slotte als je tegen de EU bent moet je vóór de grondwet stemmen; de grondwet schept immers de mogelijkheid om uit de unie te stappen. Thans is dat niet geregeld.

Waarom staan internet en de kranten niet bol van de docenten van de Universiteiten die deskundig commentaar kunnen leveren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 .nl

Nou, mijn complimenten voor je commentaar… Zeer overzichtelijk en inderdaad niet geheel subjectief.
De meeste mensen in mijn omgeving gaan nee stemmen, zo ook ik (nu nog) en de mensen waarvoor ik mag stemmen.
Nederland moet Nederland blijven, wat ik me afvraag is wat er concreet zal gaan veranderen. Bv met het immigranten beleid. Mensen die asiel nodig zijn mogen bijna niet blijven als ze de waarheid spreken terwijl de criminelen onder de leugen zegevieren om nog te zwijgen van alle herrie die de huidige generaties hier veroorzaken.

Na TvG vind ik dat er eenzijdig aandacht geschonken is. Wat gaat er veranderen als we allen ja stemmen?

Er wordt bij lange na niet meer geluisterd naar wat het individu te zeggen heeft. Het gehele politieke spel is een spel dat in de kamers uitgevochten wordt en niemand die het nog begrijpt. Sterker, de politicie denken dat ze juist bezig zijn… triest.

Maar ik zal me meer inlezen, want niet stemmen betekend ook niet klagen of juichen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Jeroen

Okee, allereerst moet ik even kwijt dat het commentaar op de grondwet in groen echt kwats is. Wat hebben we aan commentaar als “whatever” en “mij best”-achtige antwoorden? Zeg dan niks! Het commentaar is ook hoogstens irritant om te lezen omdat de schrijver zowiezo al tegen lijkt te zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat je overal tegen bent, er staan ook best goede punten in.

Maar, ik ben een nee-stemmer. Ik ben eigenlijk tegen de vorming van Europa zoals het nu gaat en eigenlijk om een heel eenvoudige reden. Amerika is vanuit het begin al gevormt als “1 groot land” met diverse staten. Terwijl wij nog zaten te ruzien met andere landjes. Onze voorgeschiedenis is heel anders dan Amerika. Nu moeten wij ook ineens onze “ziel”, onze “root” laten varen en Europees gaan denken? Dat werkt niet! Dat is niet wat wij zijn. En ja, ik weet dat we moeten concurreren met Amerika en Azie, en een samenwerkingsverband is inderdaad dan de oplossing. Alleen, dit is “too much Europe for me”.

Culturele verschillen tussen Nederland en Frankrijk zijn al groter dan die tussen twee Amerikaanse staten. We spreken notabene allemaal andere talen binnen Europa. Er wordt van ons iets verlangt wat we niet zijn.

In 1998 hadden we een referendum over de Euro moeten hebben! Daar hebben we deels al een stukje cultuur weggegeven.

Voor mij is dit debat dus vooral een culturele. Europa okay, maar dit kan niet zijn wat Amerika nu is: een supergroot land met “provincies”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Rob

Fantastisch om alle reacties te lezen en te zien dat mensen echt willen nadenken over de teksten. Tot nu toe heb ik de folders gelezen, geprobeerd de complete grondwet te lezen en de media gevolgd.

Maar helaas voor de politici zie ik geen duidelijk voordeel, sterker ik zie steeds meer nadelen.

De vrije marktwerking waar Steeph het heel vaak over heeft zie ik bijvoorbeeld als een groot nadeel; het openbaarvervoer, nutsbedrijven, afvalverwerking, gezondheidszorg vind ik basisfuncties vergelijkbaar met de diensten van politie en brandweer. Ik verwacht dat deze diensten geleverd worden tegen een redelijk tarief (kostprijs + vervuilingsfee oid) en zit niet te wachten op marketingcampagnes, etc. De vrije markt heeft op deze gebieden tot nu toe alleen maar voor prijsverhogingen gezorgd.

Natuurlijk staan er hele goede artikelen in en worden er mooie zaken beschreven zoals vrijheid van meningsuiting;

Titel III – Gelijkheid, II-81 Non-discriminatie

Maar verderop wordt er dan in III-214 weer stil gestaan bij de gelijke beloning voor man en vrouw, Terwijl je dit ook als non-discriminatie punt kan zien. Er staan mij net iets teveel van dit soort grappen in de Europese grondwet.

De politici roepen; “De traagheid van Europeese besluitvorming is enorm. Door invoering van de grondwet wordt de besluitvorming gestroomlijnd. Voor bepaalde besluiten is immers geen unanimiteit meer vereist, zodat een besluit sneller genomen kan worden.“

De besluitvorming in Europa is momenteel voor de meeste mensen niet duidelijk. De invoering van de grondwet zal dat niet veranderen. Nu kan een land nog ingrijpen maar straks kan een besluit er snel doorgedrukt worden.

Laat Brussel en de lokale politiek eerst eens duidelijk uitleggen wat de – echte – voordelen zijn en belangrijker nog voor wie het voordelen zijn.

Eén Europese markt is er voorlopig nog niet; ieder land heeft zijn eigen cultuur en taal (naast mogelijk het grootste struikelblok, de verschillende belastingsstelsels). Open grenzen tussen de lidstaten zijn er ook nog niet echt, elke week staan er controles langs de Duitse grens uitgevoerd door de Nederlandse douane en marechaussee.

Europa graag maar ik vrees dat deze grondwet nog meer bureaucratie brengt want er komen natuurlijk extra bestuurslagen, extra controlefuncties, extra overlegorganen met als resultaat dat alleen de politici beter worden van de EU.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Dante

Het culturele aspect zou voor de meeste Nederlanders geen probleem moeten zijn, we hebben sowieso een probleem met ons identiteit, ten tweede behouden we onze cultuur. Cultuur is niet iets materialistisch, maar een mix van traditie en gevoel; een bepaalde denkwijze, een levensstijl.

Ik hoop met mijn hele hart dat NL voor stemt, ik denk anders het land te moeten verlaten en te verhuizen naar een more “European minded” land.

Ik voel me meer Europeaan dan Nederlander, en droom van een gezamenlijk sterk Europa. Ik denk Frans, ik eet Spaans en lees Russisch. Turkije is overigens een aanwinst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Rob

@Dante

Je hebt wat mij betreft gelijk; Turkije is een aanwinst en moet zeker een rol krijgen in Europa.

Probleem is alleen dat politici het anders uitleggen en daar ben ik met de huidige versie van de grondwet juist zo bang voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 halda

III-434 Immuniteiten van de Unie

Vanavond in Zembla iets waar ik van schrok:
alle overheden en europa-gelieerde overheidsbedrijven genieten hier immuniteit.
Bij nalatigheden geen aanklacht, c.q. vervolging mogelijk.
(voorbeeld was o.a. ‘slordigheid’ op het terrein van kernreactor ‘Petten’).

das enger dan ‘gratis parkeren’!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Dante

@Rob

Weet je Rob, ik heb in verschillende Europese landen gewoond; en ik voel me vaak het minst op mijn gemak in Nederland. Soms voelt het niet eens of ik in Europa ben, ik mis de culturele identiteit van de Nederlanders…. Het doet me vaak pijn en dat meen ik.

Ik ben bang dat de euro en het feit dat Turkije (hopelijk)toetreedt de strop wordt voor de huidige grondwet. Mensen begrijp svp dat heel Turkije of de euro niet worden genoemd in de grondwet….!

Ik weet niet wat een NEE zou betekenen, ik denk niet dat de grondwet zo vernieuwd kan worden dat NL voor gaat stemmen. Ik ben oprecht bang voor de toekomst van Europa….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Sikbock

Ik zie het alweer gebeuren.. Bij een nee stem van de Nederlandse stemmers zullen onze “naar boven likkende politici” zich bij de hernieuwde onderhandelingen de kaas wel weer van het brood laten eten..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Marcellus

reagerend op diverse antwoorden op mijn reactie:
a) Interpretatie heeft niks met vrijheid van meningsuiting te maken. Het is onmogelijk een bruikbare mening te vormen over iets wat je anders interpreteert dan het bedoeld is. Dat is appelen met peren vergelijken;
b) Een grondwet is niet om woord voor woord door het volk begrepen te worden. Sommige woorden hebben in het juridisch jargon nou eenmaal een andere betekenis. Door er echter een “leken-betekenis” aan te geven worden dingen uit hun verband getrokken, zoals hier regelmatig gebeurt. Een grondwet heeft een functie, en om die functie goed te vervullen is soms een lastig apparaat nodig. Veel mensen gebruiken een pc, maar weinigen weten waar elk chipje en dimmetje voor dient;
c) @Epperd: Observaties zijn geen insinuaties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Vincent

Nog even over III-425: Hoewel dit het eigendomsrecht lijkt te garanderen (jou commentaar: “Goed! My castle is still my castle! Zelfs met de nieuwe EU grondwet.”) is dat helemaal niet meer zeker als je artikel II-77: ‘Het recht op eigendom’ leest: ‘Niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, BEHALVE IN HET ALGEMEEN BELANG in de gevallen en onder de voorwaarden WAARIN DE WET VOORZIET en mits het verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het GEBRUIK van de goederen KAN bij wet worden geregeld, voorzover het algemeen belang dit vereist.’
… Helaas… daar gaat je Castle, doeiiii !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 mark

Het niet halen van de Songfestivalfinale door Nederland zal de negatieve referendumstemming ook geen goed doen. En dat terwijl Balkenende had gegarandeerd dat toetreding van de Oost Europeanen onze muzikale kansen niet zou verminderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Rody Klop

De wet van Globalisering, geldt ook in de EU.

NEE is korte termijn politiek. Als we uiteindelijk wat in de wereld te vertellen willen hebben zal EU als 1 geheel naar buiten moeten treden. Dat betekent dat niet alleen economisch een samensmelting maar ook politiek en misschien zelfs cultureel. Anders blijven de U.S. en gaan China dadelijk de dienst in de wereld uitmaken en dat lijkt me niet geheel een prettig idee. De U.S. en China zijn alleen maar gebaat bij kleine tegenhangende machten, zij zullen met al hun macht verdeeldheid proberen te zaaien waardoor EU geen vuist zal kunnen maken tegen deze grote landen. We worden slechts speelballetjes van de grootmachten.

Toetreding van Turkije (indien deze zich aanpast naar EU normen) lijkt me geen probleem. Wilders heeft misschien een beetje gelijk, maar ook de voorstanders. NEE kan een economische dip opleveren, maar dit is NIET zeker. De landen die ja gestemd hebben kunnen NL hiervoor een beetje straffen. NL is nog steeds voor 60% afhankelijk van het buitenland, de interne markt is gewoonweg te klein, zelfs binnen de EU.

De regering had zeker met invoering van de EURO niet zo naïef moeten zijn. Het probleem lag bij de middenstand die de EURO misbruikt heeft om de marge op te krikken (hier had de regering moeten ingrijpen), welke door de Supermarkt-oorlog weer een beetje goed gemaakt is. De wisselkoersen lagen toch al jaren vast. Dus de praatjes over een dure Euro is zeker niet aan de orde. Die stap van de EURO is zeker niet onvoordelig geweest en scheelt meer dan een hoop gezeik en gezeur. De EURO was een eerste stap naar eenwording van de EU.

Natuurlijk zijn we ontevreden met deze regering, maar wees realitisch welke regering neemt wel besluiten die iedereen kan waarderen ? In grote lijnen is alles geregeld, het gaat slechts om de details. En met details kun je helaas geen grote verbeteringen brengen.

Hier verwijt ik ook de Nederlanders op zich lafheid en extreme voorzichtigheid. Wij zijn in NL echt net een kippenren. Bij voordelen als de kippen erbij, bij nadelen zoefen we weg en kakkelen we, maar doen we niets. Ook onze stem in Brussel mag wel eens harder doorklinken (vinden de Fransen en Duitsers misschien niet fijn) maar voorkomt wel een EU trauma.

Waar ik me meer zorgen om maak is de macht die nu in handen wordt gegeven aan de gemeentes, dus afgeschoven door Den Haag. Belastingen worden helaas niet meegenomen in de opmaak van het inflatiecijfer, maar gemeente belastingen zijn veelal met 400% gestegen. Het werkelijk besteedbare inkomen is zeker gezakt met 20%. Het is misschien populistisch om te zeggen, maar de regering/gemeente moet maar eens stoppen met smoezen zoeken om belastingen te koppelen en/of te verhogen aan zaken zonder dat daar een goede logische reden achter zit.

Immigratie is ook zo’n item, net alsof we per jaar door honderdduizenden worden overspoeld, wat ik wel weet dat er meer emigranten zijn ( ongeveer 100.000) dit jaar dan mensen die NL in willen (ongeveer 30.000).

Zonder dit gelieg en bedrieg hadden mensen wel het nut ingezien van een regering en misschien ook wel van een EU-Grondwet. EU politiek kan slechte regeringen wel eens afstraffen, m.a.w. wanbeleid op nationaal gebied aanpakken.

Moet je wel JA stemmen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Hans

Zullen we de Nederlandse Grondwet op alle punten zo doornemen en kijken of we dan net zo tevreden zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Pelayo

@Rody Klop

De wet van Globalisering

Wet? Er liggen wetmatigheden ten grondslag aan globalisering? Leg ‘ns uit..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Frank

Ik ben niet zozeer tegen een Europese grondwet, als wel tegen DEZE europese grondwet. Er staat te veel in wat als beleid moet worden gevoerd en hierin wordt vastgelegd, maar wat niet in een grondwet thuishoort.

Mijn NEE is om de ontwerpers van deze grondwet terug te sturen om er een nieuwe versie van te maken die kan worden aangenomen, die ook bgrijpelijk moet zijn voor elke burger. Het kan niet zo zijn dat een grondwet niet kan worden begrepen door de mensen voor wie deze geldt zonder een volledige juridische achtergrond. Dat juridische geprietpraat kan later in de beleidsvormen en andere wetsartikelen gebaseerd op de grondrechten en plichten van burger en regering wel terugkomen, maar dat zou in mijn ogen niet in een grondwet moeten staan.

Ik heb geen zin om dit aan te nemen als ‘een goed begin’ en van daar uit verder te gaan werken aan deze grondwet, omdat ik eigenlijk niet verwacht dat hier nog grote aanpassingen op zullen komen wanneer hij eenmaal is aangenomen.

Heel Hoofdstuk 3 schrappen zou al een goed idee zijn.

Van alles wat ik heb gezien zijn de grote partijen voor JA en gaan ze uit van de goede intenties van de grondwet en zijn de vaak kleinere partijen voor NEE, omdat ze de valkuilen zien die in de grondwet staan, wanneer ze niet met die goede intentie geinterpreteerd (gaan) worden.

Ik kies voor zoiets belangrijks als mijn eigen hachje dan liever voor die extra voorzichtigheid en wil dat deze grondwet wordt aangepast naar iets waar ik wel achter kan staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Rob

Frank heeft het wat mij betreft perfect verwoord.

De grondwet moet een eenvoudig set basisregels bevatten, uitzonderingen en details kunnen dan opgenomen worden in artikelen die getoetst kunnen worden aan de basisset. Dusdanig opgesteld dat zij in door de gemiddelde burger te begrijpen en uit te leggen zijn. De ‘basiswet’ zoals deze er nu ligt is m.i. echter een wankel geheel dat op vele manieren uitgelegd kan worden, te vaag is verwoord en veel te omvangrijk.

Ik geloof niet in het goede van ‘onze’ politici, het is noodzakelijk om afspraken duidelijk vast te leggen en het niet vooruit te schuiven omdat we anders verzanden in nog meer bureaucratie, nog meer onbegrip jegens elkaar en nog meer stemmingmakerij over bijvoorbeeld de euro, Turkije en wat men er nog meer bijsleept.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Twan

Een grondwet moet in mijn ogen aan een paar eenvoudige principes voldoen.

1. Door iedereen leesbaar, dus geen juristenjargon.
2. Er moeten principes in staan, en dus moet het kort gehouden worden. Geen detailuitwerkingen zoals er nu in staan. Een grondwet moet geschreven worden met als ideaal oogpunt dat hij nooit hoeft te worden aangepast.
3. Een goede balans tussen machtsverhoudingen zodat je rekening met elkaar moet houden. Waarom niet het US stelsel aangehouden: een kamer met evenredige vertegenwoordiging qua mensaantallen, en een kamer met 2 afgevaardigen per land.

Verder zou ik het een heel goede zaak vinden als je ook een paar principes opneemt die aangeven hoe beteugeling van zowel de bureaucratische expansiedrift als misstanden zullen worden afgedwongen.

Voor mij is de conclusie duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 steeph

@Hans #53: Als we nu een nieuwe NL grondwet zouden invoeren, zou ik dat zeker willen doen.
En verder zou ik het geen slecht plan vinden om 1 keer per 50 jaar de grondwet te “verversen”. Daar een goed, breed maatschappelijk debat aan besteden (waar willen we heen, wat vinden we belangrijk). En dan een afsluitend referendum.
Goed plan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 PeterL

@Twan

Mijn idee. Ik vind zelfs dat de macht van de ministerraad geminimaliseerd moet worden. Geef ze een zelfde positie als bij ons de Raad van State en we zijn een eind op de goede weg. Als je een politieke eenheid wil creeren (op zich niets mis mee), zul je de macht van de individuele landen sterk moeten beperken.

Bij een twee-kamer systeem (zoals in de VS en een beetje zoals bij ons) is de kans op een eerlijke verdeling van de macht mijns inziens groter. Het enige probleem dat zich dan voordoet is hoe laat je de ‘senaat’ kiezen. Ons eigen systeem van getrapte verkiezingen is vere van optimaal maar ik ben bang dat als je de bevolking laat stemmen, de ‘landelijke’ partijpolitiek de uitslag gaat bepalen. Je hebt in Nederland (en waarschijnlijk ook in andere EU landen) nog steeds ‘kiesvee’ dat op een persoon of partij stemt op basis van verkeerde argumenten (socio-economische of religieuze achtergrond etc.)

Overigens vind ik dat de EU-regering (de comissarisen) ook op een andere manier gekozen moeten worden wil je een echte unie creeren: op basis van de zetelverdeling in het parlement

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 dIVUS

@ Vincent (Reply #50)

Natuurlijk dat het recht op eigendom beperkt is. Vanaf het ontstaan van het concept eigendom, hebben daar altijd beperkingen aan vastgehangen.

Om het simpel uit te leggen: Ik heb het eigendomsrecht over een mes. Ik mag dat op mijn schoorsteenmantel zetten, ik mag daar tomaat mee snijden, ik mag daar boterhammen mee pletten, ik mag dat aan mijn plafond hangen. Maar ik mag dat NIET door iemands keel steken.

Een ander aspect is de onteigening: de overheid moet daar soms toe kunnen overgaan. Hoe legt men anders een autosnelweg aan? Zolang de vergoeding billijk is, geen probleem mee.

En dan zijn er nog de genuanceerdere figuren, zoals burenhinder en rechtsmisbruik. Je kan een grond in eigendom hebben, als je daar iets op bouwt waardoor je buur gans de dag niets van zonlicht meer heeft, is dat ook niet toegestaan.

Om maar te zeggen: het is goed zo’n grondwet te lezen en de overdenken, maar wanneer dat je denkt een spectaculair artikel te hebben gevonden, is het meestal toch de evidentie zelve.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 michiel

Mij wordt gevraagd of ik een stem wil uitbrengen over deze europese grondwet. Ik mag kiezen tussen “Ja, ik ga akkoord” en “nee, ik ga niet akkoord”. Heel veel van wat er in de verschillende artikelen geschreven wordt, is voor mij onbegrijpelijke taal. Ik lees het, probeer het begrijpen, lees het nogmaals en moet helaas erkennen dat heel veel van wat ik lees voor mij pure “blablabla” is. Op basis daarvan kan ik geen onderbouwde stem uitbrengen. Dus laat ik mij 1 en ander uitleggen in een poging wel een goed onderbouwde stem uit te kunnen brengen. Echter, niemand kan mij vertellen welke gevolgen welke stem gaat hebben. Dooddoenders als “ingewikkeld taalgebruik is nu eenmaal noodzakelijk” vind ik onzin. Hoe kun je nu van mij verwachten een eerlijke stem te geven, wanneer ik 1 en ander niet mag begrijpen? Komt bij, de grondwet is voor mij bedoelt, voor mij als inwoner van de EU en niet voor de juristen die het opstellen. Het is derhalve wel degelijk van waarde dat ik het snap en van absoluut geen enkele waarde dat alleen de juridisch onderlegde mensen het begrijpen. Moet ik dan mijn vertrouwen leggen in al die mensen die momenteel roepen “het is goed want wij hebben het opgesteld, zeg nu maar ja want anders….”? Ik heb echter niet zo heel veel vertrouwen in die mensen, ze hebben helaas de laatste tijd wel vaker de plank misgeslagen. Daarnaast bevalt de dreigende toon mij niet. Het voelt alsof ik een handelsreiziger binnen heb gelaten die mij een soort van stofzuiger/bureaulamp probeert te verkopen zonder gebruiksaanwijzing maar wel met een heel dik pak papier waarop ik geacht word 50 handtekeningen te zetten, terwijl zijn partner in de hoek staat met een grote voorhamer in zijn handen. Stem ik “ja” dan gaat er van alles veranderen. Als er nl niks gaat veranderen, dan heeft die europese grondwet geen enkele zin. Stem ik “nee” dan veranderd er niks. Alles blijft dan toch bij het oude? En wanneer nederland toch in het verdomhoekje wordt gedrukt als gevolg van een algehele “Nee” dan blijkt daaruit alleen maar hoe goed de “Nee”stem is. Respect voor een ieders mening/beslissing is een absolute noodzaak voor zakendoen op gelijk niveau. Wanneer nederland op basis van hun stem word “afgerekend”, wil ik helemaal niets met die “anderen” te maken hebben. Ik bepaal toch zeker wat ik wil?!?! Dit is wellicht allemaal erg simplistisch en ik wil best wel geloven dat er meer speelt, helaas heeft niemand mij tot op heden kunnen overtuigen welke stem het beste is dus moet ik op gevoel stemmen. En als gevolg van alle negatieve ervaringen van de afgelopen jaren, zal mijn stem derhalve ook negatief gekleurd zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 michiel

Mij wordt gevraagd of ik een stem wil uitbrengen over deze europese grondwet. Ik mag kiezen tussen “Ja, ik ga akkoord” en “nee, ik ga niet akkoord”. Heel veel van wat er in de verschillende artikelen geschreven wordt, is voor mij onbegrijpelijke taal. Ik lees het, probeer het begrijpen, lees het nogmaals en moet helaas erkennen dat heel veel van wat ik lees voor mij pure “blablabla” is. Op basis daarvan kan ik geen onderbouwde stem uitbrengen. Dus laat ik mij 1 en ander uitleggen in een poging wel een goed onderbouwde stem uit te kunnen brengen. Echter, niemand kan mij vertellen welke gevolgen welke stem gaat hebben. Dooddoenders als “ingewikkeld taalgebruik is nu eenmaal noodzakelijk” vind ik onzin. Hoe kun je nu van mij verwachten een eerlijke stem te geven, wanneer ik 1 en ander niet mag begrijpen? Komt bij, de grondwet is voor mij bedoelt, voor mij als inwoner van de EU en niet voor de juristen die het opstellen. Het is derhalve wel degelijk van waarde dat ik het snap en van absoluut geen enkele waarde dat alleen de juridisch onderlegde mensen het begrijpen. Moet ik dan mijn vertrouwen leggen in al die mensen die momenteel roepen “het is goed want wij hebben het opgesteld, zeg nu maar ja want anders….”? Ik heb echter niet zo heel veel vertrouwen in die mensen, ze hebben helaas de laatste tijd wel vaker de plank misgeslagen. Daarnaast bevalt de dreigende toon mij niet. Het voelt alsof ik een handelsreiziger binnen heb gelaten die mij een soort van stofzuiger/bureaulamp probeert te verkopen zonder gebruiksaanwijzing maar wel met een heel dik pak papier waarop ik geacht word 50 handtekeningen te zetten, terwijl zijn partner in de hoek staat met een grote voorhamer in zijn handen. Stem ik “ja” dan gaat er van alles veranderen. Als er nl niks gaat veranderen, dan heeft die europese grondwet geen enkele zin. Stem ik “nee” dan veranderd er niks. Alles blijft dan toch bij het oude? En wanneer nederland toch in het verdomhoekje wordt gedrukt als gevolg van een algehele “Nee” dan blijkt daaruit alleen maar hoe goed de “Nee”stem is. Respect voor een ieders mening/beslissing is een absolute noodzaak voor zakendoen op gelijk niveau. Wanneer nederland op basis van hun stem word “afgerekend”, wil ik helemaal niets met die “anderen” te maken hebben. Ik bepaal toch zeker wat ik wil?!?! Dit is wellicht allemaal erg simplistisch en ik wil best wel geloven dat er meer speelt, helaas heeft niemand mij tot op heden kunnen overtuigen welke stem het beste is dus moet ik op gevoel stemmen. En als gevolg van alle negatieve ervaringen van de afgelopen jaren, zal mijn stem derhalve ook negatief gekleurd zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Pieter-Jan

Ik ben het helemaal met dIVUS eens.

De Europese Grondwet is een gigantisch boekwerk. Dit komt doordat alle bestaande verdragen hierin zijn opgenomen. Grondwet is voor mij dan ook een verkeerd woord. De delen 1 en 2, zijn de grondwet. Dit is ook grotendeels goed leesbaar, dingen als: gij zult niet folteren, zijn duidelijk.

De overige delen, zijn veel ingewikkelder, dit gaat over het Europese bestuur en de gedetaileerde regels.

Toch ga ik voor deze grondwet stemmen, omdat ik nog 60 jaar hoop te leven in dit Europa (ik hoop 78 te worden). Ik heb met mijn huidige studie Nederlands Recht het afgelopen trimester goed inzicht gekregen in wat Europa nou eigenlijk is (in een juridisch kader). En dan kan ik alleen maar tot de conclusie komen, dat Europa en deze grondwet, nog helemaal zo slecht nog niet is. Zonder deze grondwet wordt Europa onbestuurbaar, met deze grondwet wordt Europa een stuk democratischer. Nederland heeft na Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Polen en Spanje het meeste te zeggen in Europa. Logisch, als je kijkt naar de bevolkingsaantallen, dat is democratie.

Wil ik nog twee dingen kwijt, lees de grondwet astublieft heel secuur, ik heb hier commentaren gelezen die gewoonweg niet kloppen.

En als laatste @15, de Amerikaanse grondwet is ook niet altijd duidelijk: He shall from time to time give to the Congress Information of the State of the Union, and recommend to their Consideration such Measures as he shall judge necessary and expedient; he may, on extraordinary Occasions, convene both Houses, or either of them, and in Case of Disagreement between them, with Respect to the Time of Adjournment, he may adjourn them to such Time as he shall think proper; he shall receive Ambassadors and other public Ministers; he shall take Care that the Laws be faithfully executed, and shall Commission all the Officers of the United States.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 steeph

@Pieter-Jan #63: Ik ben me er zeer van bewust dat sommige commentaren niet kloppen. Ik ben geen deskundige op het rechtsgebied. Daarom heb ik ook op een paar plaatsen om hulp geroepen.
Dus als jij, met jouw kennis, kan aangeven waar evident foute opmerkingen staan, hoor ik dat graag. Ik wil mijn conclusie wel op de juiste gronden maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Pieter-Jan

Ik ben ook zeker geen deskundige, maar met mijn kennis weet ik al iets meer. Heb bij 2 stukjes dan ook mijn commentaar al gezet. Ik kan alleen op dit moment de tijd niet vinden om alles te gaan na-lezen. Dit is heel jammer en ik hoop dat er andere juristen zijn (met meer ervaring dan ik) die dit wel zouden kunnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Pieter-Jan

Wil ik nog aan toe voegen dat ik niet snap dat de politici in Nederland het volk willen beslissen over het wel of niet invoeren van deze grondwet. Ik denk dat de kennis bij de bevolking over dit onderwerp veel te klein is en dat zij dus geen goede afweging kunnen maken over dit onderwerp. Ik ben blij dat er nog mensen zijn die wel wil beslissen over de inhoud en zich niet laten leiden door het boe-geroep uit het nee kamp en de stemmingmakerij uit het ja-kamp. Het zou om de inhoud moeten gaan. Als je op grond van de inhoud van het verdrag tegen stemt heb ik daar respect voor, als je het doet omdat “je je belazerd voelt bij de invoering van de Euro” of dat soort non-argumenten, dan stel ik voor dat je niet gaat stemmen en Europa boycot. De stelling is: bent u voor of tegen invoering van dit verdrag, geef daar dan ook antwoord op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Ekko

@redactieman:

bedankt voor je coorecties van mijn links naar de info op de site van de EU zelf. Hopelijk is deze info een mooie aanvulling op Steeph’s werk hoewel het natuurlijk wel eenzijdig is; de EU is immers samen met de onderhandelaars uit de lidstaten de opsteller van dit verdrag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 PeterL

@Pieter-Jan

Ik ben tegen de gondwet in haar huidige vorm maar ben, zoals eerder opgemerkt, voor een verregaande politieke unie. Ik denk zelfs dat een federale staat naar Amerikaans of Duits model de beste oplossing is voor Europa (maar dat is mijn, op beperkte kennis gebaseerde, mening). Mijn grootste bezwaar tegen de huidge grondwet is de machtvedeling die daaruit voortvloeit. De ‘individuele’ landen hebben op deze manier nog steeds te veel macht. Ik moet dus, in het belang van mijzelf en anderen, nu NEE stemmen. Het gaat er bij mij ook niet in dat bijv zonder deze nieuwe grondwet terrorismebestrijding niet op een behoorlijk niveau gebracht zou kunnen worden of dat er ineens economische obstakels onstaan. Al dat soort zaken zijn mbv separate afspraken vast te leggen. Daar hebben we geen nieuwe grondwet voor nodig!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Karen

Allereerst, Steeph ik vind het een heel aardig initiatief. Dank!

Ik ben al een tijdje bezig om informatie te zoeken over deze grondwet, waar ik (als leek) wat mee kan. Het ontbreekt mij aan de juridische kennis om de grondwet goed te begrijpen/intepreteren. Waar is de info voor de “gewone” man en vrouw….

Wat mij nog het meeste opvalt, is dat juist de regering, die nu zo hard aan het lobby-en is voor JA, er zo bar weining aan heeft gedaan om ons goed voor te lichten. Ik vind een folder en een stemkaart in mijn brievenbus een week of twee voor het referendum, met daarin vrij eenzijdig en weinig bruikbare info.
Ook als ik mensen in mijn omgeving vraag, hoe zij er over denken, besef ik mij steeds meer dat de meeste toch afgaan op hun gevoel. En dat voor de meesten het gevoel over Europa momenteel toch vrij negatief is vanwege de Euro en de besluiteloosheid van het EP, speelt het NEE in de hand. Ik heb nog geen 1 website gevonden waar echte pro’s en con’s op staan.

Ik ben er zelf in ieder geval nog niet uit, er zijn hele goede punten, maar ook dingen die mij zorgen baren. Ik ga dus nog wat verder zoeken naar info…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 steeph

@pieter-jan #66: Het is inderdaad niet handig om de hele grondwet zo zonder voorgaande maatschappelijke discussies ter stemming aan te bieden. Daarmee stel je mensen voor een onmogelijke vraag.
Dat is dan op zich weer een reden om tegen te stemmen. Daarmee geef je namelijk ook aan dat je het niet eens bent met het feit dat je tot deze onmogelijke keuze gedwongen wordt.
Maar ja, dat is slechts een van de afwegingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Jacques

Laten de heren ministers eerst eens gaan kijken naar de arme sodemieters die wij hier in NEDERLAND hebben.
Want ik ben ervan overtuigd dat wij ,en dan bedoel ik de nederlandse bevolking ,gaan er op de duur nog verder op achteruit.
Hoe willen ze het aangaan pakken met onze oosterburen waar ze totaal geen sociale voorzieningen hebben ,moeten wij daar straks voor gaan zorgen.
Laten ze eens kijken naar het voormalig Oost-Duitsland ,een en al armoede
Laten ze eerst de salarissen ,de prijzen en de sociale voorzieningen een beetje gelijk trekken in europa ,voordat ze bij ons het nodige komen halen.
Hoe bedoel je TEGEN ,ze weten bij de regering dat ze alles met ons kunnen doen waar ze zin in hebben ,we blijven allemaal klagen maar doen niets.
Werden we maar eens wakker met z’n alle ,gooi die auto een week aan de kant ,laat je horen .
De mensen met genoeg geld e.d die zul je niet horen ,die denken alleen maar aan de goedkope krachten die ze over een poosje kunnen krijgen (polen e.d) hier zie je er al erg veel in ons dorp ,is dit wat ze willen.
Dan heb ik het nog niet eens over de transportwereld.
Als we niets doen gaan we langzaam naar de knoppen ,en dat verdienen wij toch niet.

Groetjes .Jacques

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 eth0

Laten we allemaal nee zeggen tegen “de grondwet”,
dan kunnen de onderhandelingen tenminste opnieuw
beginnen en kunnen die rare regels uit de grondwet verwijderd worden. De “grondwet” is een verdrag tussen staten onderling , zo gauw het er is kan het alleen veranderd worden als alle staten daar mee eens zijn.
De “grondwet” dient opgesteld en gekeurd te worden door het Europees parlement.
Helaas – dat is niet het geval dus weg ermee!

Een paar vrijheden en mensenrechten staan er in om
mensen lekker te maken om ‘Ja’ te stemmen – laat me niet lachen, dit is geen grondwet maar een valstrik. Tot nu toe horen we maar niets van het Kabinet WAT nu de grondwet concreet voor ons betekent. Ik weet het wel hoor mensen – STEM NEE

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 eigenwijs

III-426 Handelingsbevoegdheid van de Unie in de lidstaten
In elk van de lidstaten heeft de Unie de ruimste handelingsbevoegdheid die door de nationale wetgevingen aan rechtspersonen wordt toegekend. Zij kan met name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden.

Dit betekent dat de Commissie jouw geld of huis kan wegnemen als ze denken dat je een wet hebt overtreden.

Uhm, dat staat er toch helemaal niet?
Rechtspersonen kunnen dat soort bevoegdheden helemaal niet krijgen voor zover ik weet…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Steeph

@eigenwijs: Als je dit artikel leest in combinatie met de artikelen over het Europese hof komt het er op neer dat de EU de bevoegdheden heeft om zaken te ontvreemden als dat in lijn is met een gerechtelijke uitspraak of een europees besluit.
Ik kan er niets anders uit lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie