Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 68

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour: ” ??? Dus als je met twee landen wilt samenwerken, moet je ook rekening houden met de 23 andere lidstaten? Lastig. Niet erg stimulerend.”

EU-Grondwet Deel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel VI – Werking van de Unie (vervolg)
Hoofdstuk III – Nauwere samenwerking

III-416 Algemene bepalingen nauwere samenwerking
Bij nauwere samenwerking worden de Grondwet en het recht van de Unie geëerbiedigd.
Nauwere samenwerking mag geen afbreuk doen aan de interne markt, noch aan de economische, sociale en territoriale samenhang. Zij mag geen belemmering of discriminatie in de handel tussen de lidstaten vormen, en zij mag de mededinging tussen de lidstaten niet verstoren.

Natuurlijk moet de grondwet van de Unie worden geeerbiedigd? Waarom dat nou weer herhalen? Wat betekent die grondwet anders?
En natuurlijk komt de vrije markt weer voorbij. Duh.

III-417 Betrekkingen met lidstaten die niet deelnemen aan de nauwere samenwerking
Bij nauwere samenwerking worden de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de lidstaten die er niet aan deelnemen, geëerbiedigd. De niet-deelnemende lidstaten belemmeren niet de uitvoering ervan door de deelnemende lidstaten.

??? Dus als je met twee landen wilt samenwerken, moet je ook rekening houden met de 23 andere lidstaten? Lastig. Niet erg stimulerend.

III-418 Beginsel van toegankelijkheid
1. Nauwere samenwerking staat open voor alle lidstaten op het moment waarop zij wordt aangegaan, mits de deelnemingsvoorwaarden worden nageleefd die eventueel zijn vastgesteld bij het Europese besluit waarbij toestemming wordt verleend. Deelneming op een later tijdstip blijft steeds mogelijk, mits, naast de bovenbedoelde eventuele voorwaarden, de in dit kader reeds vastgestelde handelingen worden nageleefd.
De Commissie en de aan een nauwere samenwerking deelnemende lidstaten, zien erop toe dat de deelneming van zoveel mogelijk lidstaten wordt bevorderd.
2. De Commissie en in voorkomend geval de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie stellen het Europees Parlement en de Raad regelmatig op de hoogte van het verloop van de nauwere samenwerking.

Dus je kan niet zomaar nee zeggen tegen andere lidstaten die willen deelnemen. Ik weet niet zeker of dit wel goed is. Voelt zo geforceerd aan.

III-419 Procedures voor inwerkingtreding nauwere samenwerking
1. De lidstaten die onderling een nauwere samenwerking wensen aan te gaan op een van de gebieden die onder de Grondwet vallen, met uitzondering van de gebieden van exclusieve bevoegdheid en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, richten een verzoek tot de Commissie, met opgave van het toepassingsgebied en de met de voorgenomen nauwere samenwerking nagestreefde doelstellingen. De Commissie kan bij de Raad een voorstel in die zin indienen. Indien de Commissie geen voorstel indient, deelt zij de redenen daarvoor mee aan de betrokken lidstaten.
De toestemming om een nauwere samenwerking aan te gaan, wordt verleend bij een Europees besluit van de Raad, die besluit op voorstel van de Commissie en na goedkeuring door het Europees Parlement.
2. De lidstaten die onderling een nauwere samenwerking wensen aan te gaan in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, richten een verzoek tot de Raad. Het verzoek wordt doorgezonden aan de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie, die advies uitbrengt over de samenhang van de voorgenomen nauwere samenwerking met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie, alsmede aan de Commissie, die advies uitbrengt over met name de samenhang van de voorgenomen nauwere samenwerking met het beleid van de Unie op andere gebieden. Het verzoek wordt ter informatie ook toegezonden aan het Europees Parlement.
De toestemming om een nauwere samenwerking aan te gaan, wordt verleend bij een Europees besluit van de Raad, die met eenparigheid van stemmen besluit.

Dus landen kunnen niet langer zelf besluiten of ze willen samenwerken. Ze hebben altijd de steun van de EU nodig. Niet goed.

III-420 Procedure voor de latere deelneming van andere lidstaten
1. Een lidstaat die wil deelnemen aan een bestaande nauwere samenwerking op een van de in artikel III-419, lid 1 i, bedoelde gebieden, stelt de Raad en de Commissie van zijn voornemen in kennis.
Binnen vier maanden na ontvangst van de kennisgeving bevestigt de Commissie de deelneming van de betrokken lidstaat. Zij constateert, in voorkomend geval, dat aan de voorwaarden voor deelneming is voldaan en stelt de nodige overgangsmaatregelen vast voor de toepassing van de reeds in het kader van de nauwere samenwerking vastgestelde handelingen.
Is de Commissie evenwel van mening dat aan de voorwaarden voor deelneming niet is voldaan, dan geeft zij aanwijzingen omtrent de te nemen maatregelen opdat aan deze voorwaarden wel wordt voldaan, en stelt zij een termijn vast waarbinnen zij het verzoek opnieuw in overweging zal nemen.
Bij het verstrijken van die termijn neemt zij het verzoek opnieuw in overweging overeenkomstig de in de tweede alinea omschreven procedure. Indien de Commissie van mening is dat aan de voorwaarden voor deelneming nog steeds niet is voldaan, kan de betrokken lidstaat de kwestie voorleggen aan de Raad, die zich uitspreekt over het verzoek. De Raad besluit overeenkomstig artikel I-44, lid 3 i. Hij kan ook, op voorstel van de Commissie, de in de tweede alinea bedoelde overgangsmaatregelen vaststellen.
2. Een lidstaat die wil deelnemen aan een bestaande nauwere samenwerking in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, stelt de Raad, de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie en de Commissie van zijn voornemen in kennis.
De Raad bevestigt de deelneming van de betrokken lidstaat, na de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie te hebben geraadpleegd en na in voorkomend geval te hebben geconstateerd dat aan de voorwaarden voor deelneming is voldaan.
De Raad kan op voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie ook de nodige overgangsbepalingen vaststellen voor de toepassing van de handelingen die al zijn vastgesteld in het kader van de nauwere samenwerking.
Is de Raad evenwel van mening dat aan de voorwaarden voor deelneming niet is voldaan, dan geeft hij aanwijzingen omtrent de te nemen maatregelen opdat aan deze voorwaarden wel wordt voldaan, en stelt hij een termijn vast waarbinnen hij het verzoek tot deelneming opnieuw in overweging zal nemen.
Voor de toepassing van dit lid besluit de Raad met eenparigheid van stemmen en overeenkomstig artikel I-44, lid 3 i.

Je zegt het maar.

III-421 Financiering
De uitgaven die voortvloeien uit de uitvoering van een nauwere samenwerking, met uitzondering van de administratieve kosten voor de instellingen, komen ten laste van de deelnemende lidstaten, tenzij de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen van al zijn leden anders besluit.

Okay.

III-422 Stemprocedures Raad bij nauwere samenwerking
1. Indien een bepaling van de Grondwet die in het kader van een nauwere samenwerking kan worden toegepast, bepaalt dat de Raad met eenparigheid van stemmen besluit, kan de Raad met eenparigheid van stemmen overeenkomstig het bepaalde in artikel I-44, lid 3 i, een Europees besluit vaststellen waarin wordt bepaald dat hij met gekwalificeerde meerderheid van stemmen zal besluiten.
2. Indien een bepaling van de Grondwet die in het kader van een nauwere samenwerking kan worden toegepast, bepaalt dat de Raad Europese wetten of kaderwetten volgens een bijzondere wetgevingsprocedure vaststelt, kan de Raad met eenparigheid van stemmen overeenkomstig het bepaalde in artikel I-44, lid 3 i, een Europees besluit vaststellen waarin wordt bepaald dat hij volgens de gewone wetgevingsprocedure zal besluiten. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op besluiten die gevolgen hebben op militair of defensiegebied.

Je zegt het maar.

III-423 Coherentiebeginsel
De Raad en de Commissie zorgen voor de samenhang van ieder optreden in het kader van een nauwere samenwerking, zowel onderling als met het beleid van de Unie, en werken daartoe samen.

Ja.
Alweer saai. Ik sleep mezelf naar het einde….

93.6% gelezen

 1. 1

  III-417: lijkt me gewoon rekening houden met, als Frankrijk en Belgie stuwmeren willen gaan aanleggen met Maaswater lijkt het mij wel netjes als ze rekening houden met Nederland. Logisch toch?

 2. 2

  @Luctor & Luctor. Nog even.

  Op else4.nl ergens dit citaat: Met een afwijzing van de Grondwet in het referendum heeft het Nederlandse kabinet immers een uitzonderlijk sterke onderhandelingspositie in Europa, zo betoogt de jurist Anton van Schijndel (tevens kandidaat VVD-kamerlid) in het maart-nummer van het diplomatieke vakblad Internationale Spectator.

  Riekt dit naar dubbelspel van onze voorstemmende politici ? Ja naar EU knikken, de boel hier op stang jagen, NEE binnenslepen en dan opnieuw aan tafel gaan zitten waarna we een glunderende Gerrit Zalm horen zeggen dat het kabinet de winst (3 kruimels) binnen heeft gesleept ?

 3. 4

  Nou het op stang jagen wordt toch hoofdzakelijk gedaan door NEE-stemmers die het volk oproepen om de premier te bedelven onder voorlichtingsfolders. (en zelf wel lekker gesubsidieerd actievoeren…)

 4. 5

  Dan onderschat je de slimheid van de voorstemmers. De NEE-politici hebben wel een geweten maar geen benul van politiek.

 5. 6

  Die onderhandelingspositie daar heb ik verschillende verhalen over gehoord: versterken of verslechteren. Het zal de boel ophouden en het hele circus zal weer opnieuw beginnen, ik hoor Balkenende al kakelen “het is duidelijk geworden dat de NEE-stem van het nederlandse volk te wijten is een gebrek aan christen-judeologische waarden in de grondwet, ik zal er alles aan doen om God dit maal wél in de grondwet te krijgen!” Dan heeft de seculiere SP toch maar mooi het nakijken….

 6. 7

  En Ben Bot geeft nu al aan dat we een economische crisis krijgen als we de grondwet niet aannemen (kan het artikel zo snel even niet meer vinden) Dan hebben we helemaal geen tijd voor onderhandelen ;-)

  Maar goed, in aflevering 70 van mijn serie staat het artikel dat de grondwet alleen in werking gaat als echt alle landen voor zijn. Lijkt me een sterke onderhandelingspositie.
  Tegen die tijd is het kabinet gevallen en kan Balkenende God niet meer doordrukken.

 7. 10

  mmm, dan kunnen we maar beter gelijk de grondwet goedkeuren. Dan kan ik tenminste makkelijk in een ander EU land gaan wonen en werken.
  Maar ik schijn geen asiel te kunnen aanvragen onder de nieuwe grondwet…

 8. 11

  ” ??? Dus als je met twee landen wilt samenwerken, (..)”

  Dat kan sowieso niet. Ingevolge artikel I-44, bevattend het kader voor de bebovens uiteengezette nauwere samenwerking, en meer in het bijzonder het tweede lid van voornoemd artikel I-44, is voor het aangaan van de nauwere samenwerking een minimum van 1/3e van de lidstaten benodigd.

  I-44 lid 2
  Het Europees besluit houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan wordt in laatste instantie vastgesteld door de Raad, wanneer deze constateert dat de met de nauwere samenwerking nagestreefde doelstellingen niet binnen een redelijke termijn door de Unie in haar geheel kunnen worden verwezenlijkt en mits ten minste eenderde van de lidstaten aan de nauwere samenwerking deelnemen. De Raad besluit overeenkomstig de in artikel III-419 bepaalde procedure.

  Blijkens de MvT bij het grondwettelijk Verdrag is veel vastlegging van bestaande afspraken. Nieuw is dat EP in III-419 goedkeuringsrecht krijgt. En III-422 zorgt ervoor dat binnen de samenwerking kan worden overgeschakeld op snellere besluitvorming.

 9. 12

  @11: Niet helemaal met je eens. Dat artikel gaat specifiek over samenwerkingsvormen die door de EU zelf in gang gezet worden. Dat sluit het aangaan van andere samenwerkingsvormen niet uit.

  @1: Goed punt, dat aspect had ik even niet meegenomen.

 10. 13

  @11 En u dacht dat aan die procedures de hand wordt gehouden. Alsof het ook maar iemand interesseert, maar dat terzijde. Hier krijgen we het niet eens voor elkaar om netjes de wet uit te voeren als Maxima genaturaliseerd moet worden. Juristen ?

 11. 14

  @12:
  Quod nietes. I-44 en III-416 e.v. gaan over dezelfde soort samenwerking. Zie MvT:
  Het kader voor nauwere samenwerking is opgenomen in artikel I-44 en wordt verder uitgewerkt in Deel III van het Verdrag (artikelen III-416tot en met III-423). (..)
  Artikel I-44 erkent de mogelijkheid tot het aangaan van een nauwere samenwerking en gaat in op de algemene voorwaarden en procedures voor een nauwere samenwerking. De artikelen III-416, III-417, III-418, III-419 en III-423 zetten specifieke voorwaarden uiteen voor het opzetten van een nauwere samenwerking.

 12. 22

  @Bingo: Ik neem aan dat je 1 juni bedoelt? Maar ja, de eindsprint is ingezet. Zelf moet ik alleen nog de conclusie schrijven. De rest staat al in de rij.

  @Spuyt12: Goed he! Dat gaat een hoop extra mensen voor de discussie opleveren hoop ik.

 13. 24

  @Spuyt12: Waar wil je dat ik op TV verschijn? Barend en van Dorp of Nova?

  :-))))

  Ik moet me nog door de stapel aanbiedingen heen worstelen. Maar ik heb al besloten dat ik niet langs kom voor minder dan 5000 euro ;-)