Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 64

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour: ” 86.4% gelezen. “

EU-Grondwet Deel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel VI – Werking van de Unie (vervolg)
Hoofdstuk I – Institutionele bepalingen (vervolg)
Afdeling 2 – Adviesorganen van de Europese Unie
Onderafdeling 1 – Comité van de Regio’s

III-386 Samenstelling Comité van de Regio’s
Het aantal leden van het Comité van de Regio’s bedraagt ten hoogste 350. De Raad stelt op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen een Europees besluit vast waarbij de samenstelling van het Comité wordt bepaald.
De leden van het Comité en een gelijk aantal plaatsvervangers worden voor vijf jaar benoemd. Zij zijn herbenoembaar. Zij kunnen niet tegelijkertijd lid van het Europees Parlement zijn .
De Raad stelt bij Europees besluit de overeenkomstig de voordrachten van de onderscheiden lidstaten opgestelde lijst van leden en plaatsvervangers vast.
Bij het verstrijken van het in artikel I-32, lid 2 i, bedoelde mandaat uit hoofde waarvan zij zijn voorgedragen, eindigt de ambtstermijn van de leden van het Comité van rechtswege en worden zij volgens dezelfde procedure voor de verdere duur van de ambtstermijn vervangen.
Toegevoegde informatie:
34. Protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de unie – artikel 6

Dit is een comite dat geraadpleegd wordt in allerlei regionale zaken. Geen macht, alleen maar praten. Geen idee waarom dit comite er is.
Als je artikel 34-6 van het protocol leest, zal je zien dat Nederland niet “de grootste van de kleine landen” is. We krijgen precies evenveel stemmen als Belgie en Tjechie (te weten 12). Dat is overigens niet overal het geval.

III-387 Reglement
Het Comité van de regio’s kiest, voor een periode van tweeënhalf jaar, uit zijn midden zijn voorzitter en zijn bureau.
Het Comité wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen op verzoek van het Europees Parlement, van de Raad of van de Commissie. Het kan eveneens op eigen initiatief bijeenkomen.
Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Je zegt het maar.

III-388 Mandaat
Het Comité van de Regio’s wordt door het Europees Parlement, door de Raad of door de Commissie geraadpleegd in de door de Grondwet bepaalde gevallen en in alle andere gevallen waarin een van deze instellingen zulks wenselijk acht, in het bijzonder die welke grensoverschrijdende samenwerking betreffen.
Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, stelt het Europees Parlement, de Raad of de Commissie aan het Comité een termijn voor het uitbrengen van het advies; deze termijn mag niet korter zijn dan een maand, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de desbetreffende mededeling aan de voorzitter wordt gericht. Na afloop van de gestelde termijn kan worden gehandeld zonder het advies af te wachten.
Wanneer het Economisch en Sociaal Comité wordt geraadpleegd, wordt het Comité van de regio’s door het Europees Parlement, de Raad of de Commissie in kennis gesteld van dat verzoek om advies. Het Comité van de Regio’s kan, wanneer het van mening is dat er specifieke regionale belangen op het spel staan, terzake eveneens advies uitbrengen. Het kan tevens op eigen initiatief een advies uitbrengen.
Het advies van het Comité alsmede een verslag van zijn besprekingen worden aan het Europees Parlement, aan de Raad en aan de Commissie gezonden.

Je zegt het maar.

Onderafdeling 2 – Economisch en Sociaal Comité

III-389 Samenstelling
Het aantal leden van het Economisch en Sociaal Comité bedraagt ten hoogste 350. De Raad stelt op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen een Europees besluit vast waarbij de samenstelling van het Comité wordt bepaald.
Toegevoegde informatie:
34. Protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de unie – artikel 7

Hetzelfde commentaar als met het vorige comite. Alleen raadplegen, dus veel praten.
Als je artikel 34-7 van het protocol leest, zal je zien dat Nederland wederom niet “de grootste van de kleine landen” is. We krijgen precies evenveel stemmen als Belgie en Tjechie (te weten 12). Dat is overigens niet overal het geval.

III-390 Algemene bepalingen
De leden van het Economisch en Sociaal Comité worden voor vijf jaar benoemd. Zij zijn herbenoembaar.
De Raad stelt het Europees besluit vast met de lijst van leden die overeenkomstig de voordrachten van de onderscheiden lidstaten is opgesteld.
De Raad besluit na raadpleging van de Commissie. Hij kan de mening vragen van de Europese organisaties die representatief zijn voor de verschillende economische en sociale sectoren, en van het maatschappelijk middenveld, welke betrokken zijn bij de activiteit van de Unie.

En ze krijgen er een aardig bedrag voor betaald ieder jaar.

III-391 Reglement
Het Economisch en Sociaal Comité kiest, voor de periode van tweeënhalf jaar, uit zijn midden zijn voorzitter en zijn bureau.
Het Comité wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen op verzoek van het Europees Parlement, van de Raad of van de Commissie. Het kan tevens op eigen initiatief bijeenkomen.
Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Je zegt het maar.

III-392 Mandaat
Het Economisch en Sociaal Comité wordt door het Europees Parlement, door de Raad of door de Commissie geraadpleegd in de door de Grondwet bepaalde gevallen. Het kan door deze instellingen worden geraadpleegd in alle gevallen waarin deze zulks wenselijk achten. Het Comité kan tevens op eigen initiatief advies uitbrengen.
Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, stelt het Europees Parlement de Raad of de Commissie aan het Comité een termijn voor het uitbrengen van advies; deze termijn mag niet korter zijn dan een maand, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de desbetreffende mededeling aan de voorzitter wordt gericht. Na afloop van de gestelde termijn kan worden gehandeld zonder het advies af te wachten.
Het advies van het Comité, alsmede een verslag van zijn besprekingen, worden aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gezonden.

Nutteloos. Hoort allemaal niet in een grondwet thuis.

86.4% gelezen

Reacties (8)

#1 steeph

Dit comite is volgens mij bedoeld om de Friese taal te beschermen. Beetje kostbaar instituut daarvoor.
Bovendien zei een wijs iemand ooit dat de beste manier om een taal voor uitsterven te behoeden is hem te verbieden.

 • Volgende discussie
#2 Pelayo

Ja inderdaad. In Ierland wordt er alles aan gedaan om ’t iers te behouden, maar je hoort ’t nauweliujks. Ik ben de halve Gaeltacht doorgereisd zonder ook maar een woord iers te horen, maar in de Elzas wordt er gewoon op straat elzassisch gesproken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Pelayo

Overigens, de ondergang van zovele talen is een teken aan de wand dat oorspronkelijke culturen verdwijnen. Zie ook de nederlandse voorliefde voor engelse voornamen, geimporteerd van de TV.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Carlos

Ik heb liever niet dat jullie hier nederlands praten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Crachàt

Wat sprak de Dodo eigenlijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Pelayo

Mauritiaans.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Kees

Een andere goede manier om het Fries voor uitsterven te behoeden, is de oprichting van een soeverein Friesland…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

@Kees: Nederland is (was) ook soeverein, en toch spreken we hier inmiddels bijna engels ;-)

 • Vorige discussie