Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 63

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour: “Maar sinds ‘commerciele’ auditors de boel verknoeid hebben in zaken als Enron, hoe kunnen we ze dan vertrouwen? Iemand met een financiele achtergrond die mee leest? Is dit een goed en sluitend artikel?.”

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel VI – Werking van de Unie (vervolg)
Hoofdstuk – Institutionele bepalingen (vervolg)
Afdeling 1 – Instellingen (vervolg)
Onderafdeling 6 – Europese Centrale Bank

III-382 Directie en Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank
1. De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank bestaat uit de leden van de directie van de Europese Centrale Bank en de presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten die niet onder een derogatie in de zin van artikel III-197 vallen.
2. De directie bestaat uit de president, de vice-president en vier andere leden.
De president, de vice-president en de overige leden van de directie worden gekozen uit personen met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied. Zij worden met gekwalificeerde meerderheid van stemmen door de Europese Raad benoemd op aanbeveling van de Raad en na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank.
Zij worden voor een periode van acht jaar benoemd en zijn niet herbenoembaar.
Alleen de onderdanen van een van de lidstaten kunnen lid van de directie zijn.

Geen veto macht van het EP. Alleen maar “raadpleging”.

III-383 Samenstelling Raad van Bestuur en Directie van de ECB
1. De voorzitter van de Raad en een lid van de Commissie kunnen zonder stemrecht aan de vergaderingen van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank deelnemen.
De voorzitter van de Raad kan aan de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank i een motie ter bespreking voorleggen.
2. De president van de Europese Centrale Bank wordt uitgenodigd om aan de vergaderingen van de Raad deel te nemen wanneer deze aangelegenheden bespreekt met betrekking tot de doelstellingen i en de taken van het Europees Stelsel van Centrale Banken.
3. De Europese Centrale Bank stelt voor het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad en de Commissie een jaarverslag op over de werkzaamheden van het Europees Stelsel van Centrale Banken en over het monetair beleid in het afgelopen jaar en het lopende jaar. De president van de Europese Centrale Bank legt dit verslag voor aan het Europees Parlement, dat op die basis een algemeen debat kan houden, en aan de Raad.
De president van de Europese Centrale Bank en de overige leden van de directie kunnen op verzoek van het Europees Parlement of op eigen initiatief worden gehoord door de bevoegde organen van het Parlement.

Ik vind dat (1) iets teveel ruimte geeft aan politieke inmenging in ECB zaken. Jammer.

Onderafdeling 7 – Rekenkamer

III-384 Mandaat
1. De Rekenkamer onderzoekt de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de Unie. Zij onderzoekt tevens de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van alle door de Unie ingestelde organen en instanties, voorzover de handeling tot instelling van het betrokken orgaan of de betrokken instantie dit onderzoek niet uitsluit.
De Rekenkamer legt het Europees Parlement en de Raad een verklaring voor waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, die in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt. Aan die verklaring kunnen specifieke beoordelingen worden toegevoegd voor ieder belangrijk werkterrein van de Unie.
2. De Rekenkamer onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven en gaat tevens na of een goed financieel beheer wordt gevoerd. Hierbij brengt zij in het bijzonder verslag uit over onregelmatigheden.
De controle van de ontvangsten geschiedt aan de hand van de als verschuldigd vastgestelde bedragen en van de stortingen van ontvangsten aan de Unie.
De controle van de uitgaven geschiedt aan de hand van de betalingsverplichtingen en van de betalingen.
Deze controles kunnen plaatsvinden vóór de afsluiting van de rekeningen van het betrokken begrotingsjaar.
3. De controle geschiedt aan de hand van stukken, en, zo nodig, ter plaatse bij de overige instellingen, alsook in de gebouwen van alle organen en instanties die ontvangsten of uitgaven namens de Unie beheren, en in de lidstaten, met inbegrip van de gebouwen van alle natuurlijke of rechtspersonen die betalingen uit de begroting ontvangen. De controle in de lidstaten geschiedt in samenwerking met de nationale controle-instanties of, indien deze laatste niet over de nodige bevoegdheden beschikken, in samenwerking met de bevoegde nationale diensten. De Rekenkamer en de nationale controle-instanties van de lidstaten werken samen in onderling vertrouwen en met behoud van hun onafhankelijkheid. Deze instanties en diensten delen aan de Rekenkamer mee of zij voornemens zijn aan de controle deel te nemen.
De overige instellingen, de organen of instanties die ontvangsten of uitgaven namens de Unie beheren, de natuurlijke of rechtspersonen die betalingen uit de begroting ontvangen en de nationale controle-instanties of, indien deze niet over de nodige bevoegdheden beschikken, de bevoegde nationale diensten, zenden de Rekenkamer op verzoek alle bescheiden en inlichtingen toe die nodig zijn voor de vervulling van haar taak.
Ten aanzien van het beheer van de ontvangsten en uitgaven van de Unie door de Europese Investeringsbank wordt het recht van inzage van de Rekenkamer in informatie waarover de Bank beschikt, door een akkoord tussen de Rekenkamer, de Bank en de Commissie bepaald. Bij ontstentenis van een regeling heeft de Rekenkamer desalniettemin inzage in de informatie die nodig is voor de controle op de door de Bank beheerde ontvangsten en uitgaven van de Unie.
4. De Rekenkamer stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarverslag op. Dit verslag wordt toegezonden aan de overige instellingen en tezamen met de antwoorden van deze instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.
De Rekenkamer kan voorts te allen tijde met betrekking tot bijzondere vraagstukken opmerkingen maken, met name in de vorm van speciale verslagen, en kan op verzoek van een van de overige instellingen adviezen uitbrengen.
De Rekenkamer neemt haar jaarverslagen, speciale verslagen of adviezen aan met meerderheid van stemmen van haar leden. Zij kan echter uit haar midden kamers vormen voor het aannemen van bepaalde soorten van verslagen of adviezen overeenkomstig haar reglement van orde.
De Rekenkamer staat het Europees Parlement en de Raad bij bij de controle op de uitvoering van de begroting.
De Rekenkamer stelt haar reglement van orde vast, dat ter goedkeuring aan de Raad wordt voorgelegd.

Noodzakelijk onderdeel tegenwoordig. Maar sinds “commerciele” auditors de boel verknoeid hebben in zaken als Enron, hoe kunnen we ze dan vertrouwen? Iemand met een financiele achtergrond die mee leest? Is dit een goed en sluitend artikel? Gaat dit werken? Ik heb geen idee.

III-385 Leden van de Rekenkamer
1. De leden van de Rekenkamer worden gekozen uit personen die in hun eigen staat behoren of behoord hebben tot de externe controle-instanties of die voor deze functie bijzonder geschikt zijn. Zij moeten alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden.
2. De leden van de Rekenkamer worden voor zes jaar benoemd. Zij zijn herbenoembaar. De Raad stelt een Europees besluit houdende de overeenkomstig de voordrachten van de onderscheiden lidstaten opgestelde lijst van leden vast. Hij besluit na raadpleging van het Europees Parlement.
De leden van de Rekenkamer wijzen uit hun midden voor drie jaar een voorzitter aan. Hij is herbenoembaar.
3. Bij de vervulling van hun taken vragen noch aanvaarden de leden van de Rekenkamer instructies van enige regering of enig lichaam. Zij onthouden zich van iedere handeling die onverenigbaar is met van hun ambt.
4. De leden van de Rekenkamer mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere al dan niet bezoldigde beroepswerkzaamheden verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich er plechtig toe om gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na te komen, in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten bij het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode.
5. Behalve door regelmatige vervanging of door overlijden, eindigt de ambtsvervulling van een lid van de Rekenkamer door vrijwillig ontslag of door ontslag ambtshalve ingevolge een uitspraak van het Hof van Justitie overeenkomstig lid 6.
De betrokkene wordt vervangen voor de verdere duur van zijn ambtstermijn.
Behoudens in geval van ontslag ambtshalve, blijven de leden van de Rekenkamer in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
6. De leden van de Rekenkamer kunnen slechts van hun ambt worden ontheven of van hun recht op pensioen of andere daarvoor in de plaats tredende voordelen vervallen worden verklaard, indien het Hof van Justitie, op verzoek van de Rekenkamer, constateert dat zij niet langer aan de eisen voor de uitoefening van hun ambt of aan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen voldoen.

Hier ga ik weer eens mis in de vertaling. In het engels staat aan het einde van (1) “their independence must be beyond doubt”. Wat natuurlijk godsonmogelijk is bij mensen. Maar in het nederlands staat er “alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden”. Iets wat niet alleen zwakker is, maar ook volgens mij wat anders betekent.
Verder is het vreemd dat er hier niet zoals bij de rechters inspraak is van het EP in de benoeming van de leden van de Rekenkamer. Jammer
Voor de rest is het wel goed geloof ik.

85.5% gelezen

 1. 2

  Inderdaad.
  Alleen jammer van dat puntje dat het EP geen rol speelt (anders dan raadpleging) in het aanstellen van de mensen van de Rekenkamer. Je zou toch verwachten dat een orgaan dat ook door het EP gebruikt wordt voor controle, enigzins democratisch gekozen wordt.

 2. 4

  Ik hoop dat de gastredacteur Steeph me in deze aflevering toestaat een Belgisch-Europees berichtje te plempen. (kan het ook niet WaanVanDeDaggen, wegens de zwakke logstructuur van de online de Morgen…

  Belg is voorstander van Europese grondwet
  Een volksraadpleging zat er in België nooit echt in, maar uit een opiniepeiling moet nu blijken hoe de Belgen over de Europese grondwet denken. Het resultaat is een weinig verrassend ja. Slechts 12 procent zou tegen stemmen.
  Le Soir gaf opdracht voor de enquête, afgenomen bij 1.200 Belgen.

  Negenenveertig procent van de Belgen geeft daarin te kennen achter het project van een Europese grondwet te staan, 9 procent kant zich ertegen. De rest heeft geen mening of vindt het niet de moeite waard om te gaan stemmen als een volksraadpleging georganiseerd was.
  Opmerkelijk is voorts dat de Belg nogal wat vertrouwen lijkt te hebben in de eigen kennis van de grondwet: 65 procent zegt op de hoogte te zijn van zoiets als een grondwet, 34 procent heeft er nooit wat over horen vertellen. Maar dat betekent nog niet dat de inhoud bekend is: 23 procent zegt die te begrijpen, tegen 37 procent die meldt amper op de hoogte te zijn. De Vlaming zegt op dat vlak onwetender te zijn dan de Waal, en die is dan weer slechter geïnformeerd dan de Brusselaar.

  Inmiddels steekt de roep om een volksraadpleging weer de kop op, een regionaal referendum ditmaal. Dat is tenminste de vraag van Jean-Maurice Dehousse, ex-minister en ex-europarlementslid. Dehousse (PS) zelf is tegen de grondwet, met dezelfde argumenten als een stuk van de Franse zusterpartij: de tekst is te weinig sociaal. Dehousse vindt het ook jammer dat er zo weinig debat is over de grondwet, wat hij wijt aan ontbreken van een volksraadpleging.
  Of Dehousse zijn zin krijgt, is twijfelachtig. De Senaat heeft als eerste parlement de grondwet goedgekeurd. Over de tekst moet wel nog door de regionale parlementen worden gestemd. Premier Verhofstadt wenst alvast dat de procedure zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Hij wil een ratificatie voor er in Frankrijk gestemd wordt. Zoals bekend wordt het daar een nek-aan-nekrace tussen voor- en tegenstanders. Ook in Nederland behoort een neestem tot de mogelijkheden. (FL) (De Morgen 05:00)

 3. 5

  @Crachat: Geen probleem. Graag zelfs.
  @Mescaline: Getrapte democratie is in dit geval niet van toepassing. De raad (een selectie van ministers van diverse landen) stelt ze aan. En als die ministers al getrapt gekozen zijn, dan vooral om een land te besturen, niet europa.
  Ik ga eens opzoeken hoe het in NL geregeld is.

 4. 6

  Ah, hier heb ik het. Artikel 77 van de NL grondwet:
  1 De leden van de Algemene Rekenkamer worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  Beter toch?