Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 57

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour: “Niet zo’n goede dag. Veel waardeloze artikelen. Hopelijk morgen beter. “

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel V – Extern optreden van de Unie (vervolg)
Hoofdstuk IV – Samenwerking met derde landen
en humanitaire hulp
Afdeling 1 – Ontwikkelingssamenwerking
III-316 Ontwikkelingssamenwerking

1. Het beleid van de Unie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking wordt gevoerd in het kader van de beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie. Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie en dat van de lidstaten completeren en versterken elkaar.
Hoofddoel van het beleid van de Unie op dit gebied is de armoede terug te dringen en uiteindelijk uit te bannen. De Unie houdt bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking.
2. De Unie en de lidstaten houden zich aan de verbintenissen en houden rekening met de doelstellingen die zij in het kader van de Verenigde Naties en andere bevoegde internationale organisaties hebben onderschreven.

Slecht artikel. Alhoewel de intenties goed zijn, laten de gekozen woorden zo veel ruimte over om van alles te doen waardoor het ineffectief wordt.
In plaats van te stellen dat alle lidstaten binnen 10 jaar moeten voldoen aan de VN doelstelling voor de afdracht van een minimaal percentage van het BNP (ik geloof 0.7%) aan ontwikkelingshulp, schrijven ze dingen als “….armoede terug te dringen en UITEINDELIJK uit te bannen.” en “…houden rekening met de doelstellingen die zij …. hebben onderschreven.”.
Als je het zo vaag maakt, laat het dan helemaal weg.

III-317 Instrumenten
1. De maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid worden vastgesteld bij Europese wet of kaderwet en kunnen betrekking hebben op meerjarenprogramma’s voor samenwerking met ontwikkelingslanden of op thematische programma’s.
2. De Unie kan met derde landen en bevoegde internationale organisaties alle overeenkomsten sluiten die dienstig zijn ter verwezenlijking van de in de artikelen III-292 en III-316 genoemde doelstellingen.
De eerste alinea laat de bevoegdheid van de lidstaten om in internationale fora te onderhandelen en overeenkomsten te sluiten, onverlet.
3. De Europese Investeringsbank draagt, onder de in haar statuut neergelegde voorwaarden, bij tot de uitvoering van de in lid 1 bedoelde maatregelen.

Betekenisloos.

III-318 Coördinatie
1. Om de complementariteit en de doeltreffendheid van hun optreden te bevorderen coördineren de Unie en de lidstaten hun ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en plegen zij overleg over hun hulpprogramma’s, ook in internationale organisaties en tijdens internationale conferenties. Zij kunnen gezamenlijk optreden. De lidstaten dragen zo nodig bij tot de uitvoering van de hulpprogramma’s van de Unie.
2. De Commissie kan alle dienstige initiatieven nemen om de in lid 1 bedoelde coördinatie te bevorderen.
3. In het kader van hun onderscheiden bevoegdheden werken de Unie en de lidstaten samen met derde landen en met de bevoegde internationale organisaties.

Ja graag. Maar waarom zoiets in de grondwet zetten?

Afdeling 2 – Economische, financiële en technische samenwerking met derde landen

III-319 Organisatie
1. Onverminderd de overige bepalingen van dit verdrag, met name de artikelen III-316 tot en met III-318, onderneemt de Unie activiteiten voor economische, financiële en technische samenwerking, met inbegrip van bijstand op met name financieel gebied, met derde landen die geen ontwikkelingsland zijn. Deze activiteiten zijn coherent met het ontwikkelingsbeleid van de Unie en vinden plaats in het kader van de beginselen en doelstellingen van haar externe optreden. De activiteiten van de Unie en die van de lidstaten completeren en versterken elkaar.
2. De maatregelen ter uitvoering van lid 1, worden vastgesteld bij Europese wet of kaderwet.
3. In het kader van hun onderscheiden bevoegdheden werken de Unie en de lidstaten samen met derde landen en met de bevoegde internationale organisaties. De samenwerking van de Unie kan nader worden geregeld in overeenkomsten tussen de Unie en de betrokken derde partijen.
De eerste alinea laat de bevoegdheid van de lidstaten om in internationale fora te onderhandelen en overeenkomsten te sluiten, onverlet.

Je zegt het maar.

III-320 Dringende financiële hulp aan derde landen
Wanneer er wegens de situatie in een derde land dringende financiële hulp van de Unie vereist is, stelt de Raad op voorstel van de Commissie de nodige Europese besluiten vast.

En weer, je zegt het maar.

Afdeling 3 – Humanitaire hulp

III-321 Beginselen en organisatie humanitaire hulp
1. De acties van de Unie op het gebied van humanitaire hulp vinden plaats in het kader van de beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie. Deze acties hebben tot doel aan de bevolking van derde landen die het slachtoffer is van natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen, specifieke bijstand en hulp te bieden en haar te beschermen om de uit die situaties voortvloeiende humanitaire noden te lenigen. De acties van de Unie en die van de lidstaten completeren en versterken elkaar.
2. Humanitaire hulpacties worden uitgevoerd overeenkomstig de beginselen van het internationaal recht, en de beginselen van onpartijdigheid, neutraliteit en non-discriminatie.
3. De maatregelen die het kader voor de uitvoering van de humanitaire-hulpacties van de Unie vormen, worden vastgesteld bij Europese wet of kaderwet.
4. De Unie kan met derde landen en de bevoegde internationale organisaties alle overeenkomsten sluiten die dienstig zijn om de in lid 1 en in artikel III-292 genoemde doelstellingen te verwezenlijken.
De eerste alinea laat de bevoegdheid van de lidstaten om in internationale fora te onderhandelen en overeenkomsten te sluiten, onverlet.
5. Er wordt een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening opgericht, als kader voor gemeenschappelijke bijdragen van Europese jongeren aan humanitaire hulpacties van de Unie. Het statuut en de regels voor de activiteiten van het korps worden bij Europese wet vastgesteld.
6. De Commissie kan ieder initiatief nemen dat dienstig is om de coördinatie tussen de acties van de Unie en die van de lidstaten te bevorderen, en zodoende de doeltreffendheid en de complementariteit van de humanitaire hulpmiddelen van de Unie en van de lidstaten te verbeteren.
7. De Unie ziet erop toe dat haar humanitaire hulpacties gecoördineerd worden en coherent zijn met die van internationale organisaties en instanties, met name die welke tot het bestel van de Verenigde Naties behoren.

Waarom blijven ze toch dingen opnemen als “…in het kader van de beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie..”? Als je niet zou handelen op die wijze, zou je toch ook niet aan de grondwet voldoen? En dan zou de grondwet toch een waardeloos stuk papier worden? Dus hoef je toch niet iedere keer te schrijven “hou je aan de regels elders in de grondwet”? Of ben ik nou gek?
Ik mag dat Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening idee wel.

Niet zo’n goede dag. Veel waardeloze artikelen.
Hopelijk morgen beter.

74.0% gelezen.

 1. 1

  “III-320 Dringende financiële hulp aan derde landen
  Wanneer er wegens de situatie in een derde land dringende financiële hulp van de Unie vereist is, stelt de Raad op voorstel van de Commissie de nodige Europese besluiten vast.”

  Hier komt dus ook geen parlement aan te pas.

 2. 2

  Met dien verstande dat het parlement goedkeuring moet verlenen voor alle budgetaire zaken en dus mogelijk (vooraf) al mede bepaald heeft hoeveel geld er beschikbaar is voor dit soort acties.

 3. 3

  Knetterend van spanning ! De algemene strekking lijkt mij te zijn dat de ontwikkelingssamenwerking (tot nu toe als een nationale zaak beschouwd) naar de Eruopese Unie wordt gebracht. Met vrijwel geen eigen speelruimte meer. Op paragraaf III-319-3 na, maar dat is in dit geweld een zwak paragraafje.

 4. 4

  @mescaline: Ik lees uit de artikelen niet dat de Unie sturend gaat worden op dat vlak. Ik lees alleen maar dat ze de samenwerking gaan sturen. En dat ze wat hoogdravende maar zwak geformuleerde doelen stellen zonder daarbij aan te geven hoe die afgedwongen worden. Dus ik denk dat het wel los loopt.
  Maar ik ben wel groot voorstander van meer samenwerking op dit punt hoor. Dat zou volgens mij de effectiviteit zeer ten goede komen.
  Ik zou het leuk vinden als de EU ieder jaar 1 land zou uitkiezen waar maximale aandacht aan besteed wordt. En met een gecoordineerd plan kan dat land dan mogelijk een stevige stap maken.
  Maar ja, ik ben een dromer af en toe…

 5. 5

  Goeie droom.

  Ik hoop dan wel dat we afkunnen van de oude val van hulp en geld en medische zorg geven terwijl de elites daar er meer dan maximaal van profiteren. Ik wil wel eens af van ‘samenwerken’ met regeringen die zich niet om de bevolking bekommeren. Nieuwe hulpmiddelen: paaien, slijmen, chanteren als het moet. Ik ben geen dromer af en toe….

 6. 6

  Maar als ik alle elementen uit de nieuwe grondwet combineer wordt de nieuwe vorm van ontwikkelingshulp iets van het geld geven voor consultants die een regering helpen bij het zo snel mogelijk privatiseren van alles omdat het dan snel beter gaat met de economie en de mensen.

  Nu droom ik dus ook even niet :-(

 7. 7

  Een harde norm opnemen in artikel III-316 hadden ze er nooit doorgekregen in de onderhandelingen over deze Grondwet. Nederland is 1 van de 4 landen in de wereld die aan deze VN-norm van 0,7 % van het BNP voldoen. De andere 3 zijn geloof ik Noorwegen, Zweden en Denemarken.