Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 54

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour: “Lidstaten moeten ‘actieve en onvoorwaardelijke steun’ geven als ze dat gevraagd wordt. Heftig!”

EU-Grondwet Deel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel V – Extern optreden van de Unie (vervolg)
Hoofdstuk II – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Afdeling 1 – Gemeenschappelijke bepalingen
III-294 Uitgangspunten

1. In het kader van de beginselen en doelstellingen van zijn externe optreden, bepaalt en voert de Unie een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid dat alle terreinen van het buitenlands en veiligheidsbeleid bestrijkt.
2. De lidstaten geven in een geest van loyaliteit en onderlinge solidariteit hun actieve en onvoorwaardelijke steun aan het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
De lidstaten werken samen om hun onderlinge politieke solidariteit te versterken en te ontwikkelen. Zij onthouden zich van ieder optreden dat in strijd is met de belangen van de Unie of dat afbreuk zou kunnen doen aan haar doeltreffendheid als bundelende kracht in de internationale betrekkingen.
De Raad en de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie zien erop toe dat deze beginselen in acht worden genomen.
3. De Unie voert het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid uit door:
a) de algemene richtsnoeren vast te stellen,
b) Europese besluiten vast te stellen ter bepaling van:
i) het door de Unie uit te voeren optreden;
ii) de door de Unie in te nemen standpunten;
iii) de wijze van uitvoering van de onder de punten i) en ii) bedoelde Europese besluiten;
c) de systematische samenwerking tussen de lidstaten met betrekking tot de beleidsvoering te versterken.

Dus de lidstaten moeten dociel zijn in zaken van buitenlands en veiligheidsbeleid! Ze moeten “actieve en onvoorwaardelijke steun” geven als ze dat gevraagd wordt. Heftig!
Het probleem hierbij is dat als het veiligheidsbeleid bepaalt dat er meer troepen moeten komen, de lidstaten dit moeten opvolgen. Geen ontsnappen aan. Een stap te ver voor mij!
Ik vind het feit dat we een gezamenlijk buitenlands en veiligheidsbeleid voeren goed, maar niet met de macht die daarbij gegeven wordt. Eng.

Artikelen III-295 tot en met III-305

Enorme berg met veel te gedetailleerde informatie over hoe de Europese minister van Buitenlandse zaken en de Europese Raad acteren, samenwerken met de lidstaten, strategie opzetten, acteren in bijzondere situaties, etc….
Gewoon overslaan.

III-306 Diplomatieke en consulaire missies van de lidstaten
De diplomatieke en consulaire missies van de lidstaten en de delegaties van de Unie in derde landen en op internationale conferenties, alsmede hun vertegenwoordigingen bij internationale organisaties werken samen om te verzekeren dat de krachtens dit hoofdstuk vastgestelde Europese besluiten die standpunten en optredens van de Unie bepalen, in acht
worden genomen en worden uitgevoerd.
Zij intensiveren hun samenwerking door inlichtingen uit te wisselen en gezamenlijke evaluaties te verrichten.
Zij dragen bij tot de uitvoering van het recht op bescherming van de Europese burgers op het grondgebied van derde landen als bedoeld in de artikelen I-10, lid 2, onder c), alsmede van de overeenkomstig artikel III-127 vastgestelde maatregelen.

Mmmmm, betekent dit dat alle diplomatieke en consularie missies van de lidstaten eigenlijk onder een soort controle van de nieuwe Europese Minister van Buitenlandse zaken staan? Denk het wel. Dat is een stevige stap.

III-307 Politiek en veiligheidscomité
1. Onverminderd artikel III-344 volgt een Politiek en Veiligheidscomité de internationale situatie op de onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vallende gebieden en draagt het bij tot de beleidsbepaling door op verzoek van de Raad, van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie of eigener beweging adviezen aan de Raad
uit te brengen.
Onverminderd de bevoegdheden van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie, ziet het comité er ook op toe dat het overeengekomen beleid wordt uitgevoerd.
2. In het kader van dit hoofdstuk is het Politiek en Veiligheidscomité onder verantwoordelijkheid van de Raad en de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie belast met de politieke controle en de strategische leiding van crisisbeheersingsoperaties als bedoeld in artikel III-309. De Raad kan het comité voor het doel en voor de duur van een
crisisbeheersingsoperatie, als bepaald door de Raad, machtigen passende maatregelen te nemen inzake de politieke controle en strategische aansturing van de operatie.

En alweer een comité. Maar deze heeft wel enige macht als de juiste situatie zich voordoet. Vreemd dat in dit geval er verder geen regels of procedures genoemd zijn. Heel twijfelachtig.

III-308 Afbakening en naleving
De uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid heeft geen gevolgen voor de toepassing van de procedures en de respectieve omvang van de bevoegdheden van de instellingen, waarin de Grondwet voorziet voor de uitoefening van de in de artikelen I-13 tot en met I-15, en I-17 bedoelde bevoegdheden van de Unie.
Evenmin heeft de uitvoering van de in deze artikelen bedoelde beleidsonderdelen gevolgen voor de procedures en de respectieve omvang van de bevoegdheden van de instellingen, waarin de Grondwet voorziet voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Unie op grond van dit hoofdstuk.

?????

70.2% gelezen.

 1. 1

  Na al de vaagheden nu “onvoorwaardelijke steun van de lidstaten”. Pur sang houdt dit toch in dat je dan niet meer van lidstaten kan spreken, toch?

  In acht nemen gecombineerd met gezamelijke evaluaties klinkt als een machtsconcentratie en vernauwing van de speelruimte binnen het “circuit”.

 2. 2

  En waarom nu juist bij dit onderwerp?
  Ik begrijp dat de EU een factor van betekenis wil zijn in de wereldpolitiek. Maar moet dat dan gelijk met militaire macht zijn? En de toonzetting geeft ook heel duidelijk een streven naar een sterkere militaire positie aan. Terwijl ik nou juist een verdere afbouw zou willen zien. En meer gebruik van de zachte (en economische) kracht om zaken in de wereld te veranderen.

 3. 3

  Het feit dat Europa zelf niet over de (grote) transportvliegtuigen beschikt om haar legers te vervoeren en daarvoor de amerikanen (of de russen) moet vragen vind ik een zorgelijke zaak. Europa mag militair best wat meer slagkracht krijgen.

 4. 4

  @Carlos: Maar verwoord dat dan. Zeg dat je een onafhankelijke militaire macht wil worden die voor (vredesoperaties) ingezet kan worden.
  Nu staat er ergens letterlijk dat we moeten werken aan het verhogen van de militaire uitgaven. Dat is geen doel op zich.
  En dit is een terrein waar ik als pacifist uberhaupt moeite mee heb. Ik wil als land de keuze houden om helemaal van het militaire af te stappen. En dat kan onder deze grondwet niet meer. Dat bepaalt Europa namelijk.

 5. 5

  @Carlos: Dit begrijp ik niet helemaal. Economische kracht om de wereld te verbeteren (ahum) is toch fantastisch, alle wapens zijn toch al in handen van de economien die in staat zijn om wezenlijk de welvaart mondiaal te verdelen, nu nog even inzetten die hap.

  Ik zie alleen niet zozeer waar slagkracht in de topic “alle macht aan een man/vrouw en de rest moet bukken” in te passen is. Graag zou ik van je lezen wat je van deze machtsconcentratie vind.

 6. 6

  Komt er nu eindelijk eens een gedeelte in het wetsvoorstel met duidelijke uitspraken die een ieder toch in het hart moet raken (militair optreden) hoor je een speld vallen……

  …..BOEM……

 7. 7

  Bij onderstaande link staat dit;

  Dat er geen democratische zeggenschap is over het gemeenschappelijke veiligheids-, defensie-, en buitenlands beleid.

  http://www.grondweteuropa.nl/9326000/1f/j9vvgjnazrhmix9/vgt8md73uwzb#vgt8md745uzc

  Weliswaar staat dit in deel I en zijn we nu bij deel III .

  Over deel I staat in de grondwet het volgende;

  “Dit deel is het “hart” van de ontwerp-Grondwet. Vrijwel alle 60 artikelen zijn nieuw, of betekenen grote wijzigingen ten opzichte van bestaande verdragen. Hiermee onderscheidt Deel I zich van de overige delen: een grote hoeveelheid artikelen uit de Delen II en III zijn gebaseerd op (of zelfs letterlijk overgenomen uit) het Handvest van Grondrechten, het Verdrag van de Europese Unie (VEU) en het Verdrag van de Europese Gemeenschappen (VEG).”

  Nu ik dit zo lees denk ik dat ik nog maar eens goed deel I moet gaan bekijken en wat minder naar de bespreking van de andere delen.

  Overigens wijs ik nogmaals op de alternatieve referendumstemwijzer;

  http://referendumstemwijzer.nl/result.php?Answer=eeeeeoeeoooeoeoeeeoeoeooene&Weight=mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  (bovenstaande was een tijdje terug mijn resultaat)

  Bij alle vragen kan nu ook over het onderwerp gediscussieerd worden, dit zou wellicht interessant kunnen zijn voor de hardcore grondwetlezer.