Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 53

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour: “Het toont aan dat de vrije en open markt ook aan de rest van de wereld opgedrongen wordt. Ik vind dat geen doel van de EU.”

EU-Grondwet Deel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel V – Extern optreden van de Unie
Hoofdstuk I – Algemeen toepasselijke bepalingen
III-292 Beginselen en doelstellingen

1. Het internationaal optreden van de Unie berust op en is gericht op de wereldwijde verspreiding van de beginselen die aan de oprichting, de ontwikkeling en de uitbreiding van de Unie ten grondslag liggen: de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de beginselen van gelijkheid en solidariteit en de naleving van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht.
De Unie streeft ernaar betrekkingen te ontwikkelen en partnerschappen aan te gaan met derde landen en met de mondiale, internationale en regionale organisaties die de in de eerste alinea bedoelde beginselen delen. Zij bevordert multilaterale oplossingen voor gemeenschappelijke problemen, met name in het kader van de Verenigde Naties.
2. De Unie bepaalt en implementeert een gemeenschappelijk beleid en o! ptreden en beijvert zich voor een hoge mate van samenwerking op alle gebieden van de internationale betrekkingen, met de volgende doelstellingen:
a) bescherming van haar waarden, fundamentele belangen, veiligheid, onafhankelijkheid en integriteit;
b) consolidering en ondersteuning van de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en de beginselen van het internationaal recht;
c) handhaving van de vrede, voorkoming van conflicten en versterking van de internationale veiligheid, overeenkomstig de doelstellingen en de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, de beginselen van de Slotakte van Helsinki en de doelstellingen van het Handvest van Parijs, met inbegrip van de doelstellingen betreffende de buitengrenzen;
d) ondersteuning van de ontwikkeling van de ontwikkelingslanden op economisch, sociaal en milieugebied, met uitbanning van de armoede als voornaamste doel;
e) stimulering van de integratie van alle landen in de wereldeconomie! , onder meer door het geleidelijk wegwerken van belemmeringen voor deinternationale handel;
f) het leveren van een bijdrage tot het uitwerken van internationale maatregelen ter bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu en het duurzaam beheer van de mondiale natuurlijke rijkdommen, teneinde duurzame ontwikkeling te waarborgen;
g) het verlenen van hulp aan volkeren, landen en regio’s die te kampen hebben met natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen;
h) het bevorderen van een internationaal bestel dat gebaseerd is op intensievere multilaterale samenwerking, en van goed mondiaal bestuur.
3. De Unie eerbiedigt de in de leden 1 en 2 bedoelde beginselen en streeft de in deze leden genoemde doelstellingen na bij de bepaling en de uitvoering van het externe optreden op de verschillende door deze titel bestreken gebieden, alsmede van het overige beleid van de Unie wat de externe aspecten betreft.
De Unie ziet toe op de samenhang tussen de diverse onderdelen van haar externe optreden en tussen het ex! terne optreden en het beleid van de Unie op andere terreinen. De Raad en de Commissie, hierin bijgestaan door de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie, dragen zorg voor deze samenhang en werken daartoe samen.

Dit is weer een goed artikel. Alhoewel ik de reputatie van de EU op het gebied van echte actie op dit terrein nog niet zo hoog inschat (zie voormalig Joegoslavie), op veel van deze gebieden kan deze “soft power” aanpak wel werken.
De tweede alinea van (1) is een beetje vreemd. Ik zou denken dat het toch ook handig is om samen te werken met organen die niet helemaal al onze principes ondersteunen. Dan kan je werken aan hun in de juiste richting te duwen. Anders is er zo weinig te beinvloeden.
Ik mag 2.d en 2.f heel erg, maar ik heb mijn twijfels over de echte acties die hiervoor uitgevoerd gaan worden.
En 2.e is jammer. Het toont aan dat de vrije en open markt ook aan de rest van de wereld opgedrongen wordt. Ik vind dat geen doel van de EU.

III-293 Procedure
1. De Europese Raad stelt op basis van de in artikel III-292 vermelde beginselen en doelstellingen de strategische belangen en doelstellingen van de Unie vast.
De Europese besluiten van de Europese Raad inzake de strategische belangen en doelstellingen van de Unie hebben betrekking op het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en op andere onderdelen van het externe optreden van de Unie. Deze besluiten kunnen de betrekkingen van de Unie met een land of een regio betreffen, of een thematische aanpak hebben. In de besluiten worden de geldigheidsduur ervan bepaald, alsmede de middelen die door de Unie en de lidstaten beschikbaar worden gesteld.
De Europese Raad besluit met eenparigheid van stemmen op aanbeveling van de Raad, welke aanbeveling door de Raad wordt vastgesteld volgens het voor elk gebied bepaalde. De Europese besluiten van de Europese Raad worden uitgevoerd volgens de in de Grondwet neergelegde procedures.
2. ! De minister van Buitenlandse Zaken van de Unie en de Commissie kunnen gezamenlijk voorstellen bij de Raad indienen; in verband met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid respectievelijk het overige externe optreden van de Unie.
Alleen maar uitwerking voor de aanpak. Zal wel.

67.7% gelezen

 1. 1

  god wat ben ik blij dat sargasso terug is zeg. Ik zat op een of andere wazige weblog maar daar komt weinig zinnigs uit. Meer dingen als;

  “Kijk als de politiek niet wil luisteren naar het volk, krieerd het terroristen onder hun eigen bevolking, louter door toedoen van hun zelf al jaren de cultuur ala gedoog cultuur.”

 2. 2

  Oh ja hier moet het weer on-topic, nou nog 1tje dan van het andere weblog;

  “We geven al genoeg aan ontwikkelingshulp,alleen al naar Afrika meer dan na de
  2 e weldoorlog aan Marchalhulp en nog is het een puinhoop in afrika dankzij Ene Pronk wat een sukkel. Hij heeft ons jarenlang bestolen.!! ”

  Best wel on topic trouwens :D

 3. 3

  Word ik toch nieuwsgierig naar de wazige weblog waar je op zat.
  Meer on topic. Ik heb echt wel veel moeite met het combineren van iets goeds voor de wereld willen doen en gelijkertijd de vrije markt er door drukken.

 4. 5

  Heee, zonder Sargasso vind ik er geen klote aan en wat de grondwet aangaat ben ik nog steeds niet overtuigd, integendeel eigenlijk. Gesterkt door Steeph die als linkse rakker wellicht geheel andere gedachten heeft over de dingen. Eens met DP wat Pronk aangaat, een sukkel indeed.

 5. 15

  Zeg! Blijven we wel een beetje on-topic?
  Het artikel gaat bijvoorbeeld over natuurrampen. Trouwens, over natuurrampen gesproken, had Pronk daar niet ook wat mee te maken?
  Toch wel verdacht dat die vent iedere keer weer terug komt ;-)

 6. 16

  Implementatie, beijveren, streven, beschermen, consolidatie, stimuleren, leveren bijdrage etc. Ik wil on topic blijven maar het wordt me deze keer wel erg moeilijk gemaakt met zo’n opsomming van vaagheden. Enige tastbare omschrijvingen kan ik hier niet vinden, net een bijbelding je kan ner van alles in zien maar geeft geen verplichtingen.

 7. 17

  @16: Er bestaat toch wel een soort regel over welke taal je mag/kan gebruiken in een wetboek? En volgens mij zijn woorden als “beijveren” en “stimuleren” dan uitgesloten. Want daar kan je nooit iemand op veroordelen (Waarde verdachte, bent U het met de rechtbank eens dat U niet hard genoeg uw best deed om de economie te stimuleren?).
  Dat soort woorden duiden volgens mij altijd op een compromis tekst.

 8. 18

  Voor mij sla je nu precies de spijker op z’n kop. Zo langzamerhand begint een zeker gevoel van achterdocht en onbehagen zich aan me op te dringen. Zo veel text, alle factoren van een maatschappij lijken aangestip, maar toch allemaal zo vaag.

  Denk je dat er, in wat dieper en politiek verband, een tweede agenda achter zou kunnen zitten, zo van eerst in het openbaar zo vaag zijn dat de verwachte weerstand zo minimaal als mogelijk wordt aangewakkerd, toestemming wordt verkregen en dan als een langzaamdraaiende molensteen alle vaagheden vanuit de brusselse kamers op bekende niet democratische wijze laten invullen en vastleggen.

  Op die manier heb je, noem maar wat, over een jaar of 50 een entiteit die wellicht momenteel op grote weerstand zou stuiten.

 9. 19

  Vraag me af of er een verborgen agenda achter het vage taalgebruik zit. Mijn ervaring met grote en ambtelijke organisaties waar over verschillende afdelingen en belangenpartijen iets van een contract of afspraak gemaakt moet worden, is dat er zelden of nooit een goede tekst uitkomt. De lafheid van personen om anderen niet teveel te ontriefen (correct nl’s?) of statements te maken waarop men later aangesproken zou kunnen worden, helpt daarin mee. Maar ook vaak het gebrek aan een duidelijke leider in zo’n proces die ervoor kan zorgen dat iets met focus gebeurd.
  Zoiets is volgens mij bij deze tekst ook aan de hand geweest.
  Met daarbovenop de “noodzaak” om de bestaande verdragen als een samenhangend geheel in de grondwet op te nemen. Iets wat natuurlijk zo goed als onmogelijk is.

 10. 21

  @20: Tja, dan wordt het nog moeilijker om te bepalen of je voor of tegen moet gaan stemmen. Dan moet je in je overweging niet alleen de tekst zelf meenemen, maar ook de mogelijke interpretaties van een heel leger juristen in de komende 20 jaar en de effecten daarvan. Daar kom ik niet uit vrees ik.

 11. 23

  De vrije markt opgedrongen wordt? Het is niet echt alsof er alternatieven zijn, of alsof het puur slecht is (net zoals het ook niet puur goed is).

  Een redelijk vrije en open markt is toch wel het eerste vereiste voor een land om niet arm te zijn. Het is een beter ingrediënt en biedt meer stimulans dan decennialange ontwikkelingshulp.

 12. 24

  @alper: Eerst een opmerking los van het feit of je voor of tegen een vrije markt economie bent. In een grondwet opnemen dat een bepaald economisch systeem als enige en absolute waarheid moet worden gehanteerd is natuurlijk absurd. Net zoals wij nu inzien dat het agrarische systeem met landheren toch niet zo slim was (maar toen met hart en ziel beleden), zal het mogelijk over honderd jaar ook zo zijn dat de vrije markt niet langer als de beste oplossing gezien wordt. Maar dan maakt het wel onderdeel uit van een moeilijk te wijzigen grondwet.
  En verder ben ik het (persoonlijk) niet eens met de aanname dat er geen alternatieven zijn voor het pure vrije markt principe en dat de vrije markt goede resultaten voortbrengt. Ik ben wel voorstander van een zekere mate van vrijheid en openheid in handel en de daarmee gepaard gaande positieve effecten op een ontwikkeling van een land. Maar het gaat me veel te ver om te stellen dat alles aan de markt overlaten (wat in deze grondwet beleden wordt) de oplossing is. Hier in Nederland zijn we toch een heel eind gekomen met een geleide economie met de nodige staatsbedrijven zonder dat er veel mensen buiten boord zijn gevallen.

 13. 25

  Tsja, wat dan ook als absolute waarheid vastleggen in dit epibreersel van een grondwet is dan sowieso absurd. Falsificeerbaarheid zou misschien een handige kwaliteit zijn.

  Dit daargelaten denk ik dat we ondertussen door schade en schande wijs wel kunnen zeggen dat vrijheid en openheid objectief goede dingen zijn die wenselijk zijn. Niet alleen in de handel maar overal.
  In een zekere mate natuurlijk (net zoals alles).

 14. 26

  Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat ik moet oppassen met die redenering. Dan blijft er inderdaad weinig over om in een grondwet te zetten. Maar Volgens mij zijn bepaalde zaken (zoals geen discriminatie en vrijheid van meningsuiting) inmiddels wel zo ver gemeengoed dat die wel een vaste plaats verdienen. Maar een economische theorie (?) die door lang niet iedereen gedragen wordt en tijdsgevoelig is (zoals economische theorieen tot nu toe zijn geweest) is toch van een andere orde.
  Overigens steun ik ook vrijheid in handel. Maar dan wel echt en niet met valse concurrentie door subsidies bijvoorbeeld.