Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 52

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour: “Europa gaat nu een gezamenlijke buitengrens vormen en de binnengrenzen vervallen. Maar is dan iemand die via Groenland binnenkomt al helemaal binnen de Unie?”

EU-Grondwet Deel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel IV – Associatie van de landen en gebieden overzee
III-286 Algemene bepalingen

1. De niet-Europese landen en gebieden die bijzondere betrekkingen onderhouden met Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, worden met de Unie geassocieerd. Die landen en gebieden, hierna genoemd landen en gebieden, worden opgesomd in bijlage II.
Deze titel is op Groenland van toepassing, behoudens de bijzondere bepalingen van het protocol betreffende de bijzondere regeling van toepassing op Groenland.
2. Doel van de associatie is het bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling van deze landen en gebieden en de totstandbrenging van nauwe economische betrekkingen tussen hen en de Unie.
De associatie schept in de eerste plaats de mogelijkheid, de belangen en de voorspoed van de inwoners van die landen en gebieden te bevorderen, om hen zodoende te brengen tot de economische, sociale en culturele ontwikkeling welke zij verwachten.

Dus, hoewel de gebieden niet in Europa liggen, worden ze toch wel min of meer als Europa beschouwd en moeten zij dus mee in dezelfde stroom als de rest van Europa.
Voelt wel een beetje koloniaal aan hoor.

III-287 Doelstellingen associatie
Door de associatie worden de volgende doeleinden nagestreefd:
a) de lidstaten passen op hun handelsverkeer met deze landen en gebieden de regeling toe welke zij krachtens de Grondwet met elkaar overeenkomen;
b) ieder land of gebied past op zijn handelsverkeer met de lidstaten en de andere landen en gebieden de regeling toe die het toepast op de Europese staat waarmede het bijzondere betrekkingen onderhoudt;
c) de lidstaten dragen bij in de investeringen welke vereist zijn voor de ontwikkeling van die landen en gebieden;
d) wat betreft de door de Unie gefinancierde investeringen, staat de deelneming in aanbestedingen en leveranties onder gelijke voorwaarden open voor alle onderdanen en rechtspersonen van de lidstaten en van de landen en gebieden;
e) in de betrekkingen tussen de lidstaten en deze landen en gebieden wordt het recht van vestiging van de onderdanen en rechtspersonen op vo! et van non-discriminatie geregeld overeenkomstig de bepalingen van titel III, hoofdstuk I, afdeling 2, onderafdeling 2, betreffende het recht van vestiging en met toepassing van de daarin vastgestelde procedures, behoudens de krachtens artikel III-291 i vastgestelde handelingen.

Dit bevestigd een beetje mijn eerdere uitspraak.

III-288 Invoerbepalingen
1. De goederen van oorsprong uit de landen en gebieden profiteren bij hun invoer in de lidstaten van het bij de Grondwet ingestelde verbod op douanerechten tussen de lidstaten.
2. Bij invoer in deze landen en gebieden zijn overeenkomstig artikel III-151, lid 4 i, douanerechten op goederen uit de lidstaten en uit de andere landen en gebieden verboden.
3. De landen en gebieden kunnen evenwel douanerechten heffen welke in overeenstemming zijn met de eisen van hun ontwikkeling en de behoeften van hun industrialisatie, of welke van fiscale aard zijn en ten doel hebben in hun begrotingsmiddelen te voorzien.
De in de eerste alinea bedoelde rechten mogen niet hoger zijn dan de invoerrechten welke worden geheven op producten uit de lidstaat waarmede elk land of gebied bijzondere betrekkingen onderhoudt.
4. Lid 2 is niet van toepassing op landen en gebieden die uit hoofde van de bijzondere internationale verplichtingen waaraan ! zij zijn onderworpen, reeds een non-discriminatoir douanetarief toepassen.
5. De heffing of wijziging van douanerechten op de in de landen en gebieden ingevoerde goederen mag noch in rechte noch in feite aanleiding geven tot rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie tussen importen uit verschillende lidstaten.

Dat is vreemd, ze krijgen een uitzondering voor invoerbelastingen. Dus toch niet helemaal mee in dezelfde regelgeving.

III-289 Speciale handelsbepalingen
Indien het peil van de rechten op goederen van herkomst uit een derde land bij invoer in een land of gebied van dien aard is dat, als gevolg van de toepassing van artikel III-288, lid 1 i, het handelsverkeer zich ten nadele van een der lidstaten kan verleggen, kan deze staat de Commissie verzoeken, de overige lidstaten voor te stellen de nodige corrigerende maatregelen te treffen.

Je zegt het maar.

III-290 Vrij verkeer van werknemers
Behoudens de bepalingen betreffende de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de openbare orde, wordt het vrije verkeer van werknemers uit de landen en gebieden binnen de lidstaten en van werknemers uit de lidstaten binnen de landen en gebieden geregeld bij overeenkomstig artikel III-291 i vastgestelde handelingen.

Mmmm, het heeft alleen betrekking op vrijheid van bewegen van werknemers. De rest heeft deze rechten niet. Vreemd.

III-291 Toepassing en procedures van de associatie

De Raad stelt, op voorstel van de Commissie, op basis van de resultaten die in het kader van de associatie van de landen en gebieden met de Unie zijn bereikt, met eenparigheid van stemmen bij Europese wet, kaderwet, verordening en bij Europees besluit de regels en de procedure voor de associatie van de landen en gebieden met de Unie vast. Deze wetten en kaderwetten worden vastgesteld na raadpleging van het Europees Parlement.

Je zegt het maar.

Wat ik een beetje mis is een uitspraak over migratie. Europa gaat nu een gezamenlijke buitengrens vormen en de binnengrenzen vervallen. Maar is dan iemand die via Groenland binnenkomt al helemaal binnen de Unie? Is het dan niet voor migranten slimmer om via die gebieden te komen, die hebben vast minder controle? Hebben ze dan dezelfde rechten?

66.8% gelezen

Reacties (3)

#1 Carlos

Wederom kwamen duizenden oost-timoreze bootvluchtelingen die EU binnen via Groenland :))

  • Volgende discussie
#2 Steeph

Dat zou een stunt zijn :-)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Ekko

III-286 heeft te maken met de verschillende statussen van de overzeese gebiedsdelen. Frankrijk beschouwt Frans Guyana en het Franse deel van Sint Maarten als een overzeese provincie, terwijl onze Antillen meer of minder zelfstandig zijn binnen het koninkrijk. Groenland is in feite ook zelfstandig en heeft alleen wat betreft buitenlands beleid en Defensie met Denemarken te maken. Ik geloof dat Groenland twee leden in het Deense parlement heeft, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Wat het Verenigd Konkrijk betreft: de landen van het Gemenebest zijn niet volledig zelfstandig, want ze hebben allemaal nog Elisabeth II als staatshoofd. Dat geeft deze voormalige Britse kolonies nog een aparte positie.

  • Vorige discussie