Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 47

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour: “Lijkt me stoer, Duitse agenten in Amsterdam!”

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel III – Intern beleid en optreden (vervolg)
Hoofdstuk IV – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (vervolg)
Afdeling 5 – Politiële samenwerking
III-275 Samenwerking tussen bevoegde autoriteiten

1. De Unie ontwikkelt een vorm van politiële samenwerking waarbij alle bevoegde autoriteiten van de lidstaten betrokken zijn, met inbegrip van de politie, de douane en andere gespecialiseerde wetshandhavingsdiensten die belast zijn met het voorkomen, opsporen en onderzoeken van strafbare feiten.
2. Voor de toepassing van lid 1 kunnen bij Europese wet of kaderwet maatregelen worden vastgesteld die betrekking hebben op:
a) de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante informatie;
b) steun voor de opleiding van personeel, alsmede samenwerking betreffende de uitwisseling van personeel, apparatuur en onderzoek op het gebied van criminalistiek;
c) gemeenschappelijke onderzoekstechnieken voor het opsporen van ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit.
3. Bij Europese wet of kaderwet van de Raad kunnen maatregelen worden vastgesteld die betrekking hebben op ! de operationele samenwerking tussen de in dit artikel bedoelde autoriteiten. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.

Ik weet toevallig een beetje van het functioneren van de Nederlandse en Duitse politie. En daarom denk ik dat dit een hele stevige klus gaat worden. Het is al lastig genoeg om de verschillende regio’s hier in Nederland (en de verschillende Lander in Duitsland) informatie te laten uitwisselen op dit vlak. Laat staan over meerdere landen heen.
Maar het is wel noodzakelijk. Anders zullen de grote criminele organisaties de politie makkelijke uitspelen.
Ik hoop alleen dat ze 3 niet misbruiken om wetten in te voeren die de privacy teveel aantasten (zoals nu mogelijk met de Europese bewaarplicht voorstellen).

III-276 Europol
1. De opdracht van Europol is het optreden van de politie-instanties en andere wetshandhavingsdiensten van de lidstaten, alsmede hun wederzijdse samenwerking bij de voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit waardoor twee of meer lidstaten worden getroffen, van terrorisme en van vormen van criminaliteit die een schending inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort, te ondersteunen en te versterken.
2. De structuur, de werkwijze, het werkterrein en de taken van Europol worden bij Europese wet bepaald. Deze taken kunnen het volgende omvatten:
a) de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van informatie die met name door de autoriteiten van de lidstaten of van derde landen of instanties worden verstrekt;
b) de coördinatie, organisatie en uitvoering van onderzoeken en operationele acties, die gezamenlijk met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of in gezamenlijke onder! zoeksteams worden uitgevoerd, in voorkomend geval in samenwerking met Eurojust.
Bij Europese wet wordt tevens bepaald op welke wijze de activiteiten van Europol door het Europees Parlement, tezamen met de nationale parlementen, worden gecontroleerd.
3. Iedere operationele actie van Europol moet worden uitgevoerd in overleg en overeenstemming met de autoriteiten van de lidstaat op wiens of de lidstaten op wier grondgebied de actie wordt uitgevoerd. Over het gebruik van dwangmiddelen beslissen alleen de bevoegde nationale autoriteiten.

Ambitieus maar nodig.

III-277 Interventies op het grondgebied van een andere lidstaat
De voorwaarden en de beperkingen waarbinnen de in de artikelen III-270 en III-275 bedoelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het grondgebied van een andere lidstaat in overleg en overeenstemming met de autoriteiten van die staat mogen optreden worden bij Europese wet of kaderwet van de Raad vastgesteld.
De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.

Lijkt me stoer, Duitse agenten in Amsterdam! Dan voelt het pas echt als 1 Europa (zonder cynisme gezegd).

62.6% gelezen

  1. 1

    Dan wordt, in plaats van dat je een boete krijgt voor zonder licht fietsen, gelijk je fiets in beslag genomen? (open deur, maar hij moest toch)

  2. 3

    Ben het met je eens dat de samenwerking zoals die beschreven staat in artikel II-265 broodnodig is. Kijk maar naar de uitspraken van de korpschef van de politie in Zuid Limburg die gewoon ronduit zegt dat hij te weinig menskracht om samen te werken met zijn Belgische en Duitse collega’s om de 18 grensoverschrijdend opererende bendes op te lossen. Ben benoemd hoe Donner en Remkes dit probleem gaan oplossen…