Dagelijkse Doses Europese Grondwet – Samenvatting 23 – 36

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

EU-Grondwet Op Sargasso staat sinds kort de Nederlandse versie van mijn dagboek over het lezen van de Europese grondwet. Ik was echter al even bezig voordat Sargasso mij de gelegenheid bood ook bij hun de stukjes te plaatsen. Daarom is de eerste aflevering op Sargasso al nummer 37.

Het is dan wel zo aardig om even een samenvatting te geven van het voorafgaande. Dat spaart het lezen van alle oude edities in het Engels op mijn weblog. De samenvatting gebeurd in stukken, anders wordt het teveel. Dit derde deel gaat over deel III van de grondwet. Ik heb de meest interessante opmerkingen uit mijn dagboek verzameld. Veel leesplezier.

Samenvatting 23 – 36 is door de redactie in tweeen geknipt, het eerste deel verscheen eerder. Het tweede deel volgt hieronder.

Afdeling 4 – Specifieke bepalingen voor de lidstaten die de euro als munt hebben

III-195 Regelingen voor vergaderingen van ministers uit eurozone-lidstaten
De nadere regels voor vergaderingen van de ministers van de lidstaten die de euro als munt hebben, worden vastgesteld door het protocol betreffende de Eurogroep.

Belachelijk. Waarom moet je nou in de grondwet neerzetten dat de bijeenkomsten alleen maar gehouden worden op een woensdag van de oneven maanden als het volle maan is?

Hoofdstuk III – Beleid op andere gebieden

Afdeling 1 – Werkgelegenheid

III-203 Gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid
De lidstaten en de Unie streven overeenkomstig deze afdeling naar de ontwikkeling van een gecoördineerde strategie voor de werkgelegenheid en in het bijzonder voor de bevordering van de scholing, de opleiding en het aanpassingsvermogen van de werknemers en van arbeidsmarkten die soepel reageren op economische veranderingen teneinde de in artikel I-3 genoemde doelstellingen te bereiken.

Hoera! Maar gegeven het feit dat ze al moeite hebben met het implementeren van de Lisabon overeenkomst, moet optimisme met scepsis behandeld worden.

III-207 Maatregelen ter stimulering van de werkgelegenheid der lidstaten
Bij Europese wet of kaderwet kunnen stimuleringsmaatregelen worden vastgesteld die erop gericht zijn de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en hun werkgelegenheidsbeleid te ondersteunen door middel van initiatieven ter ontwikkeling van de uitwisseling van informatie en optimale praktijken, verstrekking van vergelijkende analyses en advies, alsmede bevordering van een innovatieve aanpak en evaluatie van ervaringen, in het bijzonder door gebruik te maken van proefprojecten. Deze wet wordt vastgesteld na raadpleging van het Comité van de Regio’s en van het Economisch en Sociaal Comité.

De Europese wet of kaderwet houdt generlei harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten in.

“kunnen”, “stimulering”, “aan…moedigen”, “proefprojecten”, etc.. Te zwak om enige betekenis te hebben binnen een Grondwet. Laat het er dan uit.

III-208 Raadgevend comité voor de werkgelegenheid
De Raad stelt bij gewone meerderheid van stemmen een Europees besluit vast tot instelling van een raadgevend comité voor de werkgelegenheid, teneinde de coördinatie van het werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid van de lidstaten te bevorderen. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.
Dit comité heeft tot taak:
a) toe te zien op de werkgelegenheidssituatie en het werkgelegenheidsbeleid in de Unie en in de lidstaten;
b) onverminderd artikel III-344, adviezen uit te brengen, hetzij op verzoek van de Raad of van de Commissie, hetzij op eigen initiatief, en bij te dragen tot de voorbereiding van de in artikel III-206 bedoelde werkzaamheden van de Raad.
Het comité raadpleegt voor de vervulling van zijn opdracht de sociale partners.
Iedere lidstaat en de Commissie benoemen elk twee leden van het comité.

Nog een bureaucratisch instituut. Lijkt erg veel op de Nederlandse SER. Misschien werkt het beroemde Nederlandse poldermodel voor de EU. Maar ik vrees dat het alleen maar neer komt op meer mensen die babbelen zonder inhoud of beslissingen.
En waarom is er deze keer een eenvoudige meerderheid nodig, terwijl er in andere gevallen een gewogen meerderheid moet zijn? Vreemd?

Afdeling 2 – Sociaal beleid

III-209 Grondslagen Europees sociaal beleid
De Unie en de lidstaten stellen zich, indachtig de sociale grondrechten zoals vastgelegd in het op 18 oktober 1961 te Turijn ondertekend Europees Sociaal Handvest en in het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden van 1989, ten doel de bevordering van de werkgelegenheid, de verbetering van de levensomstandigheden en van de arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, alsmede een adequate sociale bescherming, de sociale dialoog, de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en de bestrijding van uitsluiting.
Te dien einde houden de Unie en de lidstaten in hun handelen rekening met de verscheidenheid van de nationale gebruiken, met name op het gebied van contractuele betrekkingen, alsmede met de noodzaak het concurrentievermogen van de economie van de Unie te handhaven.
De Unie en de lidstaten zijn van oordeel dat de bovengeschetste ontwikkeling zowel uit de werking van de interne markt – waardoor de harmonisatie der sociale stelsels zal worden bevorderd – als uit de in de Grondwet bepaalde procedures en de onderlinge aanpassing van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten zal voortvloeien.

Dit is een zware. Ook hier willen ze weer sociaal werkgelegenheidsbeleid combineren met de vrije interne markt principes.
Het is wel goed dat ze er op deze wijze aandacht aan besteden.
Maar ik vrees dat een uitspraak als “…harmonisatie der sociale stelsels…” kan betekenen dat we uiteindelijk het slechtste systeem krijgen (omdat dat goed is voor de markt).
En hoe durf je zoiets als “..zijn van oordeel…” in een grondwet te stoppen.

III-214 Beginsel van gelijke beloning voor man en vrouw
1. Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat het beginsel van gelijke beloning van vrouwelijke en mannelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid wordt toegepast.
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “beloning” verstaan het gewone basis- of minimumloon of -salaris en alle overige voordelen in geld of in natura die de werknemer uit hoofde van zijn dienstbetrekking rechtstreeks of onrechtstreeks van de werkgever ontvangt.
Gelijke beloning zonder onderscheid naar geslacht houdt in:
a) dat de beloning voor gelijke arbeid in stukloon wordt vastgesteld op basis van eenzelfde maatstaf;
b) dat de beloning voor arbeid in tijdloon dezelfde is voor een zelfde functie.
3. Bij Europese wet of kaderwet worden maatregelen vastgesteld om de toepassing te waarborgen van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van vrouwen en mannen in werkgelegenheid en beroep, met inbegrip van het beginsel van gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid. De Europese wetten of kaderwetten wordt vastgesteld na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité.
4. Het beginsel van gelijke behandeling belet niet dat een lidstaat, om volledige gelijkheid van vrouwen en mannen in het beroepsleven in de praktijk te verzekeren, maatregelen handhaaft of aanneemt waarbij specifieke voordelen worden ingesteld om de uitoefening van een beroepsactiviteit door het ondervertegenwoordigde geslacht te vergemakkelijken of om nadelen in de beroepsloopbaan te voorkomen of te compenseren.

Dit is een goeie! Maar hoe ze dit gaan afdwingen weet ik niet. Ongelijkheid in betaling tussen man en vrouw is er al heel lang. Ladingen met politici hebben gezegd dat hier iets aan moest gebeuren, maar de kloof is er nog steeds. Tenzij er echte actie komt, ben ik bang dat het enige effect een klein beetje kleinere kloof zal zijn.

III-219 Het Europees Sociaal Fonds
1. Teneinde de werkgelegenheid voor de werknemers in de interne markt te verbeteren en zodoende bij te dragen tot verhoging van de levensstandaard, wordt een Europees Sociaal Fonds opgericht. Dit Fonds heeft ten doel binnen de Unie de arbeidsmarktkansen en de geografische en beroepsmobiliteit van werknemers te bevorderen, alsmede de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven en in productiestelsels gemakkelijker te maken, met name door beroepsopleiding en omscholing.
2. De Commissie beheert het Fonds. Zij wordt in deze taak bijgestaan door een comité dat onder het voorzitterschap staat van een lid van de Commissie en samengesteld is uit vertegenwoordigers van de lidstaten en van de vakverenigingen van werknemers en van werkgevers.
3. De uitvoeringsmaatregelen betreffende het Fonds worden bij Europese wet vastgesteld. Deze wordt na raadpleging van het Comité van de Regio’s en van het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld.

Ah, wij Nederlanders weten van deze. We hebben het misbruikt ;-)
Ik denk niet dat dit de juiste manier is om de EU te laten functioneren. Landen geven de EU geld. De EU zet commissies op die besluiten (na eindeloze procedures die bakken met geld kosten) wie welk geld terugkrijgt om een paar “goede” dingen te kunnen doen.
Een ding is echter zeker. Er zijn een heleboel mensen die in de EU een baan hebben om deze mallemolen draaiende te houden. Dus een van de doelstellingen is alvast gehaald.

Afdeling 3 – Economische, sociale en territoriale samenhang

III-220 Versterking economische, sociale en territoriale samenhang
Teneinde de harmonische ontwikkeling van de Unie in haar geheel te bevorderen, ontwikkelt en vervolgt de Unie haar optreden ter versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang.
De Unie stelt zich in het bijzonder ten doel, de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio’s en de achterstand van de minst begunstigde regio’s te verkleinen.
Wat betreft die regio’s wordt bijzondere aandacht besteed aan de plattelandsgebieden, de regio’s die een industriële overgang doormaken, en de regio’s die kampen met ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen, zoals de meest noordelijke regio’s met een zeer geringe bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, grensoverschrijdende en berggebieden.

“….de achterstand van de minst begunstigde regio’s..”? Geef een definitie van achterstand. Heeft een regio achterstand als ze in harmonie met hun omgeving leven, alleen maar landbouwen voor de basis behoeftes en verder weinig geld of producten hebben? Moeten per se alle mensen auto’s hebben?
“…en de regio’s die kampen met ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen,…”. Waarom wil je investeren in een gebied dat overduidelijk niet geschikt is voor menselijke bewoning? Moet ieder klein hoekje van Europa bewoont worden door mensen? Dit is een erg homo economicus manier van denken.
Een erg dubieus artikel.

III-221 Algemene bepalingen inzake het beleid voor economische, sociale en territoriale samenhang
De lidstaten voeren en coördineren hun economisch beleid mede met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen van artikel III-220 i. Bij de vaststelling en de uitvoering van het beleid en van de maatregelen van de Unie en bij de totstandbrenging van de interne markt wordt rekening gehouden met en bijgedragen tot verwezenlijking van deze doelstellingen. De Unie ondersteunt deze verwezenlijking tevens door haar optreden via de structuurfondsen (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, afdeling Oriëntatie, Europees Sociaal Fonds, Europees Fonds voor regionale ontwikkeling), de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten.
De Commissie brengt om de drie jaar aan het Europees Parlement, aan de Raad, aan het Comité van de Regio’s en aan het Economisch en Sociaal Comité verslag uit over de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de economische, sociale en territoriale samenhang, alsmede over de wijze waarop de diverse in dit artikel bedoelde middelen daartoe hebben bijgedragen. Dit verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van passende voorstellen.
Bij Europese wet of kaderwet kunnen specifieke maatregelen buiten de fondsen om worden vastgesteld, onverminderd de maatregelen die in het kader van ander beleid van de Unie worden vastgesteld. De Europese wet of kaderwet wordt na raadpleging van het Comité van de Regio’s en van het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld.

Terwijl ik dit lees moet ik constant aan een mixer denken. Het voelt alsof ze heel Europa een homogeen geheel willen maken. Met allerlei steunfondesn om mensen te stimuleren in harmonie te leven.
Bleh!

Afdeling 4 – Landbouw en visserij

III-225 Gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid
De Unie stelt een gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid vast en voert dit uit.
Onder “landbouwproducten” worden verstaan de voortbrengselen van bodem, veeteelt en visserij, alsmede de producten in eerste graad van bewerking welke met de genoemde voortbrengselen rechtstreeks verband houden. Verwijzingen naar het gemeenschappelijk landbouwbeleid of naar de landbouw worden geacht tevens te gelden als verwijzing naar de visserij, met inachtneming van de bijzondere kenmerken van de visserijsector.

Een gemeenschappelijk landbouwbeleid is slim. Zeker als je in je achterhoofd houdt dat je graag vrede wilt op het continent. Geen gevechten over voedsel of natuurlijke bronnen graag.

III-227 Doelstellingen gemeenschappelijk landbouwbeleid
1. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft ten doel:
a) de productiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de landbouwproductie als een optimaal gebruik van de productiefactoren, met name de arbeidskrachten, te bewerkstelligen;
b) aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn;
c) de markten te stabiliseren;
d) de voorziening veilig te stellen;
e) redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren.
2. Bij de totstandbrenging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en van de daarvoor te treffen bijzondere voorzieningen wordt rekening gehouden met:
a) de bijzondere aard van het landbouwbedrijf, welke voortvloeit uit de maatschappelijke structuur van de landbouw en uit de structurele en natuurlijke ongelijkheid tussen de verschillende landbouwgebieden;
b) de noodzaak de dienstige aanpassingen geleidelijk te doen verlopen;
c) het feit dat de landbouwsector in de lidstaten nauw verweven is met de gehele economie.

Op zich een goed artikel. Een beetje eenzijdig, dat wel. Elders in de grondwet staat dat zaken duurzaam moeten zijn. Altijd maar de productiviteit van de landbouw te doen laten toenemen is niet duurzaam volgens mij.

III-228 Totstandkoming gemeenschappelijk landbouwbeleid
1. Om de in artikel III-227 i genoemde doelstellingen te verwezenlijken wordt een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten tot stand gebracht.
Naar gelang van de producten neemt deze ordening een van de volgende vormen aan:
a) gemeenschappelijke regels inzake mededinging;
b) verplichte coördinatie van de verschillende nationale marktorganisaties;
c) een Europese marktorganisatie.
2. De gemeenschappelijke ordening in een der in lid 1 vermelde vormen kan alle maatregelen medebrengen welke noodzakelijk zijn om de in artikel III-227 i genoemde doelstellingen te verwezenlijken, met name prijsregelingen, subsidies zowel voor de productie als voor het in de handel brengen der verschillende producten, systemen van voorraadvorming en opslag en gemeenschappelijke organisatorische voorzieningen voor de stabilisatie van de in- of uitvoer.
De gemeenschappelijke ordening moet zich beperken tot het nastreven van de in artikel III-227 i genoemde doelstellingen en iedere discriminatie tussen producenten of verbruikers in de Unie uitsluiten.
Een eventueel gemeenschappelijk prijsbeleid moet op gemeenschappelijke criteria en op eenvormige berekeningswijzen berusten.
3. Om de in lid 1 bedoelde gemeenschappelijke ordening aan haar doel te laten beantwoorden, kunnen een of meer oriëntatie- en garantiefondsen voor de landbouw in het leven worden geroepen.

Mmmm, in dit artikel kijken ze alleen maar binnen de Unie. De impact van een gemeenschappelijk landschapsbeleid op de rest van de wereld wordt buiten beschouwing gelaten. En al het geld dat in het landschapsbeleid binnen de EU gaat, heeft een enorme impact op boeren in de hele wereld. Niet zo aardig om daar geen aandacht aan te besteden.

III-229 Voorzieningen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Ter verwezenlijking van de in artikel III-227 i genoemde doeleinden kunnen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name maatregelen worden getroffen met betrekking tot:
a) een doeltreffende coördinatie van hetgeen ondernomen wordt op het gebied van beroepsopleiding, landbouwkundig onderzoek en landbouwkundige voorlichting, welke coördinatie gemeenschappelijk gefinancierde projecten of instellingen kan omvatten;
b) gemeenschappelijke acties voor de ontwikkeling van het verbruik van bepaalde producten.

Waarom wil je in een grondwet zetten dat je actie onderneemt voor de ontwikkeling van het verbruik (toename consumptie). Zoveel mogelijk appels in de monden van de consumenten proppen? Als ze eten kunnen ze niet klagen? Sorry, beetje off-topic opmerking. Maar ik vind het absurd dat de consumptie gestimuleerd moet worden. Genoeg is genoeg. Mensen kunnen dat zelf wel beslissen.

III-230 Handel in landbouwproducten
1. De afdeling over regels betreffende de mededinging is op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten slechts in zoverre van toepassing, als bij Europese wet of kaderwet met inachtneming van de in artikel III-227 i vermelde doelstellingen en overeenkomstig artikel III-231, lid 2 i, wordt bepaald.
2. De Raad kan op voorstel van de Commissie een Europese verordening of een Europees besluit vaststellen waarbij machtiging wordt gegeven tot het verlenen van steun:
a) ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven;
b) in het kader van economische ontwikkelingsplannen.

Waarom wil je landbouw steunen in plaatsen die slechte natuurlijke omstandigheden hebben? Dat is verspilling van geld. Als je een grote Unie hebt, verplaats je dat toch gewoon naar elders?

 1. 1

  Zeg! Ik heb me toch niet helemaal voor niets de blaren op mijn vingertoppen getypt om vervolgens geen enkele reactie te krijgen?
  Of is iedereen het er gewoon maar mee eens met wat ik schrijf.
  Hebben we geen eigen mening meer?

 2. 2

  Iedereen is eikenhouten bankstellen aan het uitproberen Steeph, zelf doe ik een stapje opzij hier en heb ook nog ik een houten kop momenteel, sorry.

  Een zure appel trouwens III-229b. Ik vind je opmerking juist niet off-topic. Er is de letter en de geest van dit grondswetvoorstel en het zijn juist dit soort kleine regeltjes ( consumptie-stimulatie) die voor mij aantonen dat hier mensen aan het werk zijn die iets anders tegen de economische wereld aankijken dan ik.

  Alhoewel, gezien de wijnplas is enige stimulatie wel gepast lijkt me ;-)

 3. 3

  @larie: Uiteraard kan stimulatie van sommige consumptie geen kwaad ;-)
  En dat van die eikenhouten bankstellen had ik even verdrongen. Vandaag wel twee maal een omweg moeten nemen om te voorkomen dat ik in een rij met lemmingen terecht kwam. Zucht. Voor hun is III-229b kennelijk geschreven.
  Vroeger was het “brood en spelen” die het volk zoet hielden. Nu is het meer iets van “voetbal en consumeren”. Bijna hetzelfde, kost alleen nog meer tijd vanwege de files en de spreiding van het voetbal over alle dagen van de week (ipv alleen zondag en woensdag zoals lang lang geleden).
  Sorry, beetje offtopic.

 4. 5

  III-230 is een bestaande kool en een te ontwikkelen geit sparen. Een verlengde van III-220, maar misschien in een andere werkgroep behandeld en ertussen gepropt.

  Voor de rest ben ik het helemaal eens met wat je schrijft. :)

  Dit zijn belangrijkle cashparagrafen voor de nieuwe leden qua beloofde EU-intentie en aanstaande EU-politiek.

  Het vraagstuk van wie dit zal betalen wordt wel ontweken. Ik verwacht dat er van de rijke landen een hoop geld naar nieuwe fondsen gedoteerd moet worden. Wordt geld hieruit als schenking of als lening verstrekt ?

 5. 6

  Ik heb mijn mening al bepaald Steeph.. Je stukken en de discussie hier hebben daar in belangrijke mate aan bijgedragen..

 6. 7

  In de week boer en in het weekend visser. Je kunt dan, geloof ik, aardig wat ondersteuning krijgen van de EU? Toch het verkeerde beroep gekozen.

 7. 8

  Nu nog wel. De nieuwe grondwet zorgt ervoor dat het europarlement iets te zeggen krijgt over de landbouwsubsidies. Een hele verbetering.

 8. 9

  @mescaline: Dat van III214-4 wat vrij openbaar vervoer mogelijk maakt, mag je toelichten.

  Het steunen van landbouw gaat overigens zowel door subsidie (schenking) als door leningen volgens mij.

 9. 10

  Vrije markt = verbod van staatssteun op OV. Maar in het kader van emancipatie / bescherming van bepaalde groepen werknemers mag je aan die groepen nu dus steun geven. Bv een OV kaart.
  Vraag is alleen of de bevoorrechte groepen worden aangewezen door een EU-commissie of door Nederland.

  ENDOF_BOUTADE

 10. 12

  @ALO #8: Als ik het goed gelezen heb, krijgt het EP iets te zeggen over het totale budget. Niet specifiek de landbouwsubsidies. Maar goed, die vallen daar dan weer wel binnen.
  Ze mogen echter alleen goed of afkeuren, geen voorstellen doen in deze (als ik me goed herinner).

 11. 13

  jammer dat op deze site weinig leesbare inhoud staat. copy, paste dus nog steeds lange lappen saaie tekst en in twee zinnen ‘duh’ of ‘goed’ eronder… ‘HULDE’!

 12. 15

  Een kleine uitsnede:
  “Het voelt alsof ze heel Europa een homogeen geheel willen maken. Met allerlei steunfondesn om mensen te stimuleren in harmonie te leven.”

  Vooral dat laatste: “in harmonie te leven”.
  Kan iemand mij uitleggen wat Turkije nog doet in Cyprus?
  Moet dit een “harmonieus” Europa worden?
  Werd er niet gesproken over vrede in heel Europa?
  Inderdaad… “Het voelt…” maar daar is ook alles mee gezegd.
  Nah.. ik pas!

 13. 16

  Er zijn een heleboel mensen die in de EU een baan hebben om deze mallemolen draaiende te houden. Dus een van de doelstellingen is alvast gehaald.

  ongeveer 2500 ambtenaren als mijn informatie juist is. Dit is net iets minder dan 1/3 van het aantal ambtenaren in Parijs. Valt mij reuze mee.

 14. 17

  Heb het meeste van deze side nog niet maar tot nu ben ik het eens met jullie commentaar dat die grondwet op geen enkele manier bijdraagt en zeer zeker niet voor nederland zoals wel wordt beweerd door een x aantal figuren uit Den Haag die dan ook nog durven beweren dat wij toch geen enkel idee hebben waar die grondwet nou eigenlijk overgaat zodat een referendum niet nodig zou wezen wat ik het toppunt van arrogantie vind weten ze daar wel waar ze mee bezig zijn want ze praten daar heel veel maar zeggen zelden of nooit iets behalve als het iets is waarmee ze ons weer te grazen kunnen nemen en zover ik het heb begrepen is die grondwet afgestemd om ons nog meer regeltjes op te leggen en ons als marionetten te bespelen wat onze eigen regering al heel lang probeert en met die nieuwe grondwet wordt het voor hun gemakkelijker mochten (iets waar ik niet op hoop)er genoeg zijn die ervoorstemmen dan zijn we met zijn allen goed de klos want “Den Haag” hoeft dan alleen te zeggen de eeg zegt het dus moet het en dan is het gebeurt met onze eigen Nederlandse vrijheid en dan zitten we pas echt in een land waar jan met de pet niks meer in te brengen heeft wat denhaag al een tijdje probeert te bereiken door talloze regeltjes waar niemand iets van begrijpt net zoals die nieuwe grondwet vraag ik me af of denhaag zelf die grondwet wel helemaal begrijpt nogmaals zoals ik het zie zijn wij alle zelfstandigheid volledig kwijt als land en als mens aangezien wij dan volledig afhankelijk zijn van de willekeur van Brussel waar wij dan niks meer in te brengen hebben aangezien zover ik het kan beoordelen Engeland,Frankrijk en Duitsland het dan volledig voor het zeggen hebben en dat is iets waarop wij niet zitten te wachten want de regering levert ons zonder slag of stoot over waar dit nooit op een andere manier gelukt is.

 15. 18

  @RinusBraak.. Zo! In éen adem zeg.. *wauw* :)

  @Steeph. [quote=”Steeph”] Zeg! Ik heb me toch niet helemaal voor niets de blaren op mijn vingertoppen getypt om vervolgens geen enkele reactie te krijgen?[/quote]

  Nee hoor Steeph. Zeker niet voor niets, ik heb veel belangstelling voor je samenvatting(en) en commentaar. Maar inhoudelijk heb ik niet veel terug te zeggen.

  Eén ding komt me wel bovendrijven na lezen van zowel hier als hier (externe link), dat deze grondwet voor juristen en grote organisaties veel aantrekkelijker is dan voor de ‘gewone burger’.
  Misschien dat daarom PvdA bijvoorbeeld wèl voor is, maar SP tegen.

Dagelijkse Doses Europese Grondwet – Samenvatting 23 – 36

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

EU-Grondwet Op Sargasso staat sinds kort de Nederlandse versie van mijn dagboek over het lezen van de Europese grondwet. Ik was echter al even bezig voordat Sargasso mij de gelegenheid bood ook bij hun de stukjes te plaatsen. Daarom is de eerste aflevering op Sargasso al nummer 37.

Het is dan wel zo aardig om even een samenvatting te geven van het voorafgaande. Dat spaart het lezen van alle oude edities in het Engels op mijn weblog. De samenvatting gebeurd in stukken, anders wordt het teveel. Dit derde deel gaat over deel III van de grondwet. Ik heb de meest interessante opmerkingen uit mijn dagboek verzameld. Veel leesplezier.

Samenvatting 23 – 36 is door de redactie in tweeen geknipt, het tweede deel volgt binnenkort.

 1. 20

  Artikel “II-121 Welzijn van dieren” is inderdaad een afknapper. De stierenvechtlobby en de rituele slachters hebben hier een flinke vinger in de pap gehad.

 2. 21

  Art, III-119 ‘Duurzame ontwikkeling’ duurt altijd héél lang, zodat er nauwelijks nog van ontwikkeling kan worden gesproken, een soort van epibreren. Dus vind ik dat geen vooruitgang, Steeph.

 3. 22

  @ruud: Het feit dat er uberhaupt gesproken wordt over duurzaamheid vind ik wel een vooruitgang. Voor de rest ben ik net zo pessimistisch als jij waarschijnlijk. Zolang je duurzaam niet specificeerd zal het altijd op de lange baan geschoven worden en dus weinig brengen.

 4. 23

  @carlos: Het gevoel dat sommige lobbies een flinke vinger in de pap hebben gehad, heb ik bij meer artikelen.
  En dat gezet tegenover het feit dat “de burger” weinig heeft kunnen inbrengen, is een beetje een diskwalificatie van de grondwet.

 5. 24

  Heel interessant artikel. Komt er op neer dat iedereen in de Unie overal heen kan en overal kan werken. Maar uiteraard zijn er uitzonderingen. Zoals in (3) “…behoudens de uit hoofde van openbare orde.. gerechtvaardigde beperkingen..”. Daar kan je een hoop onder laten vallen.
  Maar wat ik een beetje vreemd vind is (4).

  Het hof van justitie heeft bepaald in een groot aantal arresten, dat de termen “uit hoofde van openbare orde e.d.” “eng” moeten worden uitgelegd. Dit houdt dus in, dat moet worden aangetoont door een lidstaat dat een persoon ook echt op dat moment een concrete bedreiging vormt voor de openbare orde. Het hof van justitie (die dwingende uitspraken doet) steekt hier dus een stokje voor.

 6. 25

  ‘Dit artikel beschrijft de huidige situatie volgens mij.
  Enige interessante punt is 6.d. Waarom moeten we altijd werken aan een “vergroting van het verbruik”? Wanneer is het nou gewoon genoeg? Het woord vergroting is trouwens tegenstrijdig met het woord duurzaam elders. Jammer dat dit zo in de grondwet staat.’

  Ik denk niet dat het ooit genoeg is. Die machine ‘moet’ blijven draaien. Op 21minuten.nl werd trouwens erg veel gesproken/gevraagd over welvaart. Heeft iemand het nog over welzijn ? Of moet welvaart per definitie leiden tot welzijn ?

 7. 26

  @Pieter-Jan #1: Dat van die arresten wist ik niet. Blij om dat te horen, dat nuanceert behoorlijk.

  @patrick: Helemaal eens. Ik ga ook meer voor welzijn dan voor welvaart. Maar ik heb wel makkelijk praten, inmiddels voldoende aan mijn welvaart kunnen doen…