Bijbelquote v/d Week: Lot

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Vergeet Adam en Eva, Kaïn en Abel, Babel, Abraham en Sara: het meest verbazingwekkende verhaal in Genesis draait zonder twijfel om Lot en zijn familie (Gen 19). Terwijl Abraham op reis is komt de Here bij hem langs in de vorm van twee boodschappers, die hem vertellen dat ze de steden Sodom en Gamorra verderop in de vallei gaan checken. Het schijnt daar, nu ja, nogal een Sodom en Gamorra te zijn. Op voorspraak van Abraham belooft God de steden niet te vernietigen als er voldoende rechtschapen mensen te vinden zijn (Gen 18). Bij Sodom aangekomen worden de boodschappers vriendelijk ontvangen door Lot. Maar Sodom zou Sodom niet zijn als er niet wat gesodomiseerd zou worden:

Eer zij zich te slapen leiden, zo hebben de mannen dier stad, de mannen van Sodom, van den jongste tot den oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk, van het uiterste einde af. En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij sloot de deur achter zich toe; En hij zeide: Mijn broeders! doet toch geen kwaad! Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben; ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezen mannen niets; want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan.

Lot en zijn dochters (Lucas van Leiden)
(Lot en zijn dochters, Lucas van Leiden)

Maar voordat de menigte letterlijk en figuurlijk binnendringt maken de boodschappers de menigte blind en dragen Lot op zo snel mogelijk te vluchten met vrouw en dochters en vooral niet om te kijken.

De zon ging op boven de aarde, als Lot te Zoar inkwam. Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel. En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden, ook het gewas des lands. En zijn huisvrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar.

Als de vallei volledig vernietigd is zitten Lot en zijn dochters er nogal verslagen bij. Ze vluchtten verder vanuit Zoar naar de bergen en gaan in een spelonk wonen, waar het nogal saai is:

Toen zeide de eerstgeborene tot de jongste: Onze vader is oud, en er is geen man in dit land, om tot ons in te gaan, naar de wijze der ganse aarde. Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven, en bij hem liggen, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En zij gaven dien nacht haar vader wijn te drinken; en de eerstgeborene kwam, en lag bij haar vader, en hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan. En het geschiedde des anderen daags, dat de eerstgeborene zeide tot de jongste: Zie, ik heb gisteren nacht bij mijn vader gelegen; laat ons ook dezen nacht hem wijn te drinken geven; ga dan in, lig bij hem, opdat wij van onzen vader zaad in het leven behouden. En zij gaven haar vader ook dien nacht wijn te drinken, en de jongste stond op, en lag bij hem. En hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan. En de twee dochters van Lot werden bevrucht van haar vader.

Als ik het effe overzie hebben we in Genesis 19 dus: poging tot verkrachting, het uitleveren van je eigen dochters, massamoord, de zoutpilaar-dood, drank en incest. Aan u de lezers de volgende uitdaging: vindt een bijbelboek met meer actie dan Genesis 19! GeenCommentaar verloot onder de inzenders een hele, een halve en een kwart aflaat. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Reacties (18)

#1 Jan Jaap

Oh, als ik win wil ik eigenlijk alleen de kwart aflaat. Ik heb nog driekwart aflaat liggen en ik wordt er helemaal gek van, want ik hou niet van de deel-aflaten. Kan ik er eindelijk een hele aflaat van maken.

Wat een bijbelstuk, man. Alles in het Oude Testament is zo geschift als wat. Ik snap niet hoe mensen die delen met elkaar rijmen. Sodom klonk trouwens wel als een plek waar ik wil wonen (voordat God de ‘hele vlakte omkeerde’ natuurlijk).

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

Boek van Job zit wel veel in:
-Afgunst
-Een god die vindt dat hij zich tegenover de duivel moet bewijzen
-Veediefstal
-Genocide
-Biologische oorlogsvoering
-Klimaatverandering
-Tornado’s
-Aardbevingen
-Tsunami’s
-Dinosauriers
Alleen de sex mist een beetje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Hugo

Nogal een kleurrijk stukje inderdaad. Maar om nou te zeggen dat het geschift is… het zijn net mensen, Lot en zijn familie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Packet Storm

Oef TT, dat ga ik niet redden denk ik.
Ik heb wel twee andere “aparte” stukjes voor je:

Ezechiël 5 5-10 Kernzin: Daarom zullen de vaders de kinderen eten in het midden van u, en de kinderen zullen hun vaderen eten; en Ik zal gerichten onder u oefenen, en zal al uw overblijfsel in alle winden verstrooien.

Numeri 31 31-40 Samenvatting: Israëlieten roven 32000 maagden en offeren er 32

En het boek Jozua is eigenlijk één doorlopende genocide…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Mark

Aan gruwelijkheid winnen Job en Numeri, maar sex sells he.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Dave

Het mooie van de bijbel en de God die daarin figureert zijn juist de tegenstrijdigheden en onavolgbare wendingen, net zoals in het echte leven. De bijbel is geen rationeel boek, maar barst van de emoties, driften en absurditeiten: van geloof tot ongeloof, weerzin, wijsheid, liefde, haat, pacifisme, oorlog, vrede, seks, angst, hoop, vernietiging en nog veel meer. Indien God bestaat, dan is Hij geen ‘beste vriend’, of ‘God van liefde’, maar een ongrijpbaar figuur, los van iedere menselijke logica of moraal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Mark

Tegenstrijdigheden geven een interessant boek: akkoord. Als je wil impliceren dat een goddelijke moraal los mag staan van de menselijke: niet mee akkoord.

Als morgen bewezen wordt dat god bestaat en de bijbel historisch is, moeten we nog steeds de ethiek die eruit voortkomt veroordelen. Sterker nog, ik denk dat geen westerse christen een ethiek volgt die in overeenstemming is met een letterlijke interpretatie van de bijbel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 dave

Al vanaf het begin van het christendom zijn de wetten van het Oude Testament overbodig verklaard, met uitzondering van de Tien Geboden. Dus, inderdaad: er zijn geen christenen die de ethiek van de Oudtestamentische wetgeving onderschrijven, mogelijk een enkele uitzondering daargelaten. De ethiek draait wat mij betreft om de zogenaamde ‘gouden regel’, die je zowel bijbels/goddelijk, als menselijk zou kunnen interpreteren: Behandel anderen zoals jijzelf behandeld wil worden. Vervolgens kan je natuurlijk over allerlei concrete morele kwesties van mening verschillen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joost

“Al vanaf het begin van het christendom zijn de wetten van het Oude Testament overbodig verklaard, met uitzondering van de Tien Geboden.”

Waar staat dat precies? Ik ken namelijk zat mensen die de gehele Bijbel letterlijk interpreteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 dave

Lees de brieven van Paulus maar. Die man wordt door sommigen voor aan anti-semiet gehouden omdat hij afgeeft op de Joodse wetten. Er bestaat een verschil tussen de bijbel letterlijk nemen (denken dat het allemaal echt gebeurd is), en geboden uit de bijbel van toepassing achten. Zelfs de meest zware SGP’er zal beamen dat de wetten met betrekking tot voedsel, seks, priesterschap, etc door de komst van Jezus niet meer van toepassing zijn. Of ken jij christenen die van mening zijn dat dat ze na een zaadlozing al hun kleren moeten wassen en tot de avond onrein blijven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 dave

Ter aanvulling enkele citaten uit de brief van Paulus aan de Galaten:
“Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt. (…) Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt is duidelijk, want er staat geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ De wet daarentegen is niet gegrond op geloof. (…) Maar Christus heeft ons vrijgekocht van deze vloek.”
En: “De wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam. (…) Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Joost

@dave: Nee, ik ken christenen die zéggen dat de bijbel 100% letterlijk geïnterpreteerd moet worden. In de praktijk zijn ze echter nogal selectief.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Mark

@Dave: ik meen me toch te herinneren dat Jezus zelf heeft gezegd geen iota aan de wet te veranderen? Al kan wel gesteld worden dat zijn handelen inderdaad aanmoedigen naar de Geest van een wet te kijken en niet slechts naar de strikte uitvoering.

“Zelfs de meest zware SGP’er zal beamen dat de wetten met betrekking tot voedsel, seks, priesterschap, etc door de komst van Jezus niet meer van toepassing zijn.”

Maar dat is nu juist het probleem. Waarop baseert deze SGP’er zich? Waar in de bijbel kunnen we vinden welke regels wel en welke regels niet meer van toepassing zijn? Of een criterium waardoor we kunnen bepalen welke wet wel of niet uitgevoerd moet worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mark

P.S. de Gouden Regel is natuurlijk op zich lang niet voldoende om allerlei andere voorschriften te interpreteren. En belangrijke Christenen in onze moderne wereld (Bush) gedragen zich aanwijsbaar niet volgens de gouden regel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 micha

“Behandel anderen zoals jijzelf behandeld wil worden”

Ik vindt dat een gouden regel van niets.

Dat is nou precies waar het mis gaat.

Ik wil geen euthenasie/abortus/homohuwelijk/… dus anderen krijgen het ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

Aanvulling dan?

Behandel anderen zoals jijzelf behandeld wil worden en leg anderen geen leefregels op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 micha

Dan bouw je een tegenspraak in. En welk deel is belangerijker? Joost mag het weten. Krijg je weer 2 kampen die tegenover elkaar gaan staan en met de vuisten uitvechten wat profeet Spuyt bedoelde met zijn gouden regel.

Mijn grootste bezwaar zit hem in het stuk “behandel anderen”. Het is een gebiedende wijs die oproept je te bemoeien met anderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bismarck

Ik wil geen euthenasie/abortus/homohuwelijk/… dus anderen krijgen het ook niet.

Dat is tegenstrijdig met behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Jij wilt niet dat anderen jou dingen verbieden omdat zij er tegen zijn. Dus moet je ook anderen niet dingen verbieden omdat je er tegen bent.

Als je bv. tegen euthanasie bent, heeft dat voor anderen geen enkele betekenis, behalve dat ze geen euthanasie op jou moeten plegen (volgens onze simpele regel) en dat ze niet van jou hoeven te verwachten dat je euthansie op anderen pleegt.

Als je tegen het homohuwelijk bent, moet je zelf niet met iemand van het zelfde geslacht trouwen (en dus ook niet iemand van het zelfde geslacht met jou).

 • Vorige discussie