100 dagen: Internationale & Europese rol

Het “nieuwe” beleidsplan van Balkenende IV wat voortgekomen is uit de 100 dagen het land in actie is vandaag gepresenteerd. In totaal zijn er 74 aandachtspunten opgenomen waar het kabinet zich sterk voor zal maken. Voor nu de eerste 10 punten uit het hoofdstuk een actieve Internationale & Europese rol op een rij. Tussen haakjes zijn stukken uit de toelichting weergegeven ter verduidelijking.

1) Een Europa, met een stevig draagvlak onder de burgers, dat zich richt op terreinen waar het meerwaarde levert en zich niet begeeft op terreinen waar lidstaten het beter zelf kunnen regelen. (Over zaken als pensioenen, sociale zekerheid, fiscaliteit, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs moet Nederland zelf de regie kunnen houden. Europa moet zich wel bezighouden met energie, asiel en migratie, een stevige rol van Europa in de wereld, klimaat en milieu. Tevens moet er meer lesmateriaal over Europa komen)

2) Een Europa dat zijn eigen criteria voor uitbreiding serieus neemt en strikt toepast. (De Unie moet alleen worden uitgebreid met landen die er echt klaar voor zijn. Er moet strikt vastgehouden worden aan de Kopenhagen-criteria.)

3) Dichterbij brengen van een oplossing voor de conflicten in het Midden-Oosten. (Nederland steunt een actieve Europese rol, maar neemt ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Nederland zal zijn bilaterale contacten in de bredere regio voor dit doel benutten.)

4) Een moderne krijgsmacht die wereld wijd maatwerk kan leveren in grotere en kleinere crisisbeheersings operaties en bij het opbouwen van veiligheidsorganisaties in landen die we daarin willen onder steunen. (Modernisering van en investering in onze krijgsmacht heeft tot doel ook in de toekomst maatwerk te kunnen blijven leveren. We dragen naar vermogen bij aan crisisbeheersingsoperaties en wederopbouw. Juist daardoor kunnen we geloofwaardig meepraten over vrede en veilig heid in de wereld. Het kabinet wil dat Nederland zijn verantwoordelijkheid blijft
nemen.)

5) Samenhang en effectiviteit van het veiligheids- en ontwikkelingsbeleid vergroten. (Nederland hanteert de zogenaamde 3D benadering van Diplomacy, Defense en Development. Het kabinet wil in de komende jaren dit geïntegreerde veiligheidsen ontwikkelingsbeleid verder uitbouwen en daarvoor meer partners zoeken.)

6) Duurzame economische ontwikkeling bevorderen en armoedebestrijding met kracht voortzetten en uitwerken in het project De Millennium Ontwikkelingsdoelen Dichterbij. (Het instrument ontwikkeling rele vante export transacties (ORET) zal worden aangepast om de relevantie voor de potentiële MKB-doelgroep in Nederland en in ontwikkelingslanden te vergroten. Een aantal Nederlandse bedrijven en multinationals vervult een vooraanstaande rol in maatschappelijk verantwoord onder nemen en dit gaan we nadrukkelijk bevorderen. Door verdere initiatieven op het gebied van schuldverlichting wordt economische stabiliteit bevorderd en ontstaat financiële ruimte voor de armste landen. Nederland zich blijft inzetten voor het opheff en van handelsbelemmeringen. Daarnaast zullen we samen met onze partners werken aan het stimuleren van de vraagzijde van economieën in het Zuiden.)

7) Een evenwichtige en uitgesproken inzet voor mensenrechten overal ter wereld. (Rechten kunnen niet bij mooie woorden blijven. Ze vereisen toepassing. In sommige landen zijn wetten keurig opgeschreven, maar worden ze in de praktijk aan de laars gelapt. Zulke misstanden stellen we aan de kaak en dat zullen we blijven doen. Publiekelijk via de
VN-mensenrechtenraad of de Europese Unie.)

8) Actief bijdragen aan het tot stand komen van nieuwe ambitieuze internationale klimaatdoelstellingen voor na 2012. (steun aan ontwikkelingslanden verlenen om hen toegang tot (duurzame) energie te geven. Tegelijkertijd willen we andere landen, zoals de VS, China, Brazilië en India, ervan overtuigen dat gezamenlijk optreden nodig is voor de periode na 2012. Daarvor is een actief internationaal optreden van de Europese Unie vereist.)

9) Betere dienstverlening aan Nederlandse burgers en bedrijven in het buitenland. (In 2010 zal in alle visum- en paspoort processen biometrie zijn ingevoerd. Hierdoor wordt ongestoord reizen wereldwijd gemakkelijker en de veiligheid verder verhoogd. Bonafide zakenlieden moeten in beginsel in 48 uur een visum kunnen krijgen.)

10) Betere dienstverlening aan internationale organisaties en buitenlandse bedrijven die zich in Nederland vestigen (We gaan Nederland als vestigings plaats nog aantrekkelijker maken, onder meer door het bevorderen van aantrekkelijke huisvesting voor het Internationaal Strafhof, Europol en Eurojust. Administratieve procedures worden vereenvoudigd, toegang en verblijf worden versoepeld, de informatie voorziening wordt beter toegesneden op ‘expats’.)

 1. 4

  Punt 3 gaat zeker lukken als Verhagen blijft weigeren te praten met Hamas. Immers oorlog is de voortzetting van diplomatie met andere middelen. Geen diplomatie, kan men dat ook niet voortzetten, dus geen oorlog.

  Ergens zit er iets fout in de redenering van Verhagen. Wat mooi is. Nederlandse kabinetten sinds WOII waren zo sterk als hun minister van Buitenlandse zaken goed was.

 2. 5

  Nummer 9 is ook leuk: “Bonafide zakenlieden moeten in beginsel in 48 uur een visum kunnen krijgen”

  Betekent dat dat malafide buitenlanders (we hebben het neem ik aan niet alleen over zakenlieden) een dag langer moeten wachten op hun visum?

  Ik ben het niet vaak – nooit eigenlijk – eens met de Socialistiese Partij, maar voor deze ene keer maak ik een uitzondering: regeeraccoord met plaatjes. Of in de woorden van Bas Eenhoorn: een hoog Jip-en-Janneke-gehalte.

 3. 6

  @Sir, 3.

  Het heeft meer weg van enige grootheidswaanzin. Een krijgsmacht die OVERAL ter wereld maat werk kan leveren? Dat lukt het modernste, grootste, en duurste beroepsleger niet eens. Dan de Nederlandse krijgsmacht wel?

 4. 7

  @ Jasper #4: ik geloof dat Hamas het iets te druk heeft met het afslachten van de andere Palestijnen om Verhagen te woord te staan.

  Leuke theorie over de kwaliteit van kabinetten en de sterkte van de MinBuZa. Ik neem aan dat je een fan van Luns bent?

 5. 8

  Snelle lezing van het stuk leert mij één ding: Democratische vernieuwing is in de prullenbak verdwenen.

  Het enige dat gaat gebeuren is een klein beetje sleutelen aan de grondwet misschien.

  Zucht, dan toch maar een revolutie.

 6. 9

  En zo zijn er weer talloze miljoenen verdwenen… Je kan toch op zijn minst als nieuw kabinet kijken naar de aanbevelingen van de nationale conventie of naar het advies van het burgerforum kiesstelsel. maar nee, zeggen de huidige bewindsleden: dat was iets van het vorige kabinet….

 7. 10

  De vertaling:
  Er staat:
  “1) Een Europa, met een stevig draagvlak onder de burgers, dat zich richt op terreinen waar het meerwaarde levert en zich niet begeeft op terreinen waar lidstaten het beter zelf kunnen regelen.”
  Lees:
  “Europa? Alleen als het ons gunstig uitkomt. Zint het ons niet, dan doen we lekker niet mee.”

  Er staat:
  “2) Een Europa dat zijn eigen criteria voor uitbreiding serieus neemt en strikt toepast. ”
  Lees:
  “Die vieze stink-Turken komen er nooit en te nimmer in.”

  Er staat:
  “9) Betere dienstverlening aan Nederlandse burgers en bedrijven in het buitenland.”
  Lees:
  “Als we alle formulieren op het op internet zetten kan je er altijd en overal bij. Dit betekent wel dat 80% van de loketten dicht gaat.”

  Er staat:
  “10) Betere dienstverlening aan internationale organisaties en buitenlandse bedrijven die zich in Nederland vestigen”
  Lees:
  “Nederland belastingparadijs blijft gewoon bestaan.”

 8. 11

  @Scilnv:

  1: nee dat staat er niet, dat zou er kunnen staat. Als je dat wilt lezen. Er staat een open deur.

  2: ook hier staat dat er weer niet. Als je dat zo zou willen lezen staat dat er. Eigenlijk staat hier helemaal niets dan wat al geldt. Sterker nog: als China aan de criteria voldoet kan het morgen lid worden.

 9. 12

  3) Dichterbij brengen van een oplossing voor de conflicten in het Midden-Oosten.

  Hahaha!

  4) Een moderne krijgsmacht die wereld wijd maatwerk kan leveren in grotere en kleinere crisisbeheersings operaties en bij het opbouwen van veiligheidsorganisaties in landen die we daarin willen onder steunen.

  Laten we nu maar eens eerst een heusechte *defensiemacht* maken. Dus een die Europa beschermt. Dan zijn wqe tenminste niet meer afhankelijk van de VS daarvoor.

  @Gekke Jasper

  Hamas? Je bedoelt dezelfde Hamas van de standrechtelijke executies? Van de gewapende machtsovername?
  En met wie wilde je dan eigenlijk praten: Stroman Haniyeh of Meshaal?

  [img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b0/Neville_Chamberlain2.jpg[/img]

 10. 13

  UVT promotie onderzoek/CBS cijfers 22 juni’7 werpen nieuw licht op ontslagrecht.

  Werkgelegenheid behouden kan het beste vlak vóór het faillissement. Toezicht ontbreekt daar. Vlak voor faillissement reorganiseert de bank & fiscus, hun belang botst met maatschappelijk belang van behoud werkgelegenheid&onderneming. Werknemers & werkgevers zijn dan beide zwak en staan tegenover de sterke bank & fiscus. Luttikhuis oppert een ontslagrecht & toezicht bij deze bedrijf in financiële mogelijkheden anders te zien dan bij gezonde bedrijven. Ze oppert dat een rechter zou een besluit moeten kunnen nemen om collectief ontslag toe te staan om de resterende werkgelegenheid & onderneming te redden. De stille rechter-commissaris moet dan de de verantwoording te laten nemen om een bedrijf te reorganiseren. Hij zou moeten beginnen op het moment van melding van betalingsonmacht aan de fiscus of op het moment dat een klant wordt overgeplaatst naar de afdeling bijzonder beheer van de bank.

  Deze visie geeft linkse en rechtse politici veel nieuwe alternatieven. Het klassieke conflict over ontslagrecht beperkt zich tot ontslag bij bedrijven in crisis. De directe economische en sociale winst, zoals de toename van de nationale krediet ruimte, schept ruimte voor het meenemen van sociale werknemers doelen. De 111 jaar oude faillissementswet blijkt een maatschappelijke goudmijn. Prof. Kortmann, voorzitter Staatscommissie herziening Faillissementswet, is lid van deze promotiecommissie, opponeert. Per mei’7 is Kortmann Rector Magnificus Nijmegen, het wetsvoorstel was deze dagen toegezegd. Symposium/promotie UVT, 22 juni, http://www.corporate-recovery.org.

 11. 14

  Uit recente berichten blijkt dat de reeële kosten van de missie Uruzgan al 580 miljoen euro bedragen. Maar in het Beleidsprogramma op pagina 17 bestaat de ‘Enveloppe Defensie en vredesoperaties’ voor 2008 uit 50 miljoen euro.
  Hier snap ik dus werkelijk niets van, als modale burger.