1.370 asielzoekers zoek in november.

Foto: Takver (cc)
Dossier:

ANALYSE - Weet u nog? In september was het toestroom van het aantal asielzoekers zo groot dat er niet alleen allerlei nood- en crisisopvang uit de grond moest worden gestampt, maar dat niet meer iedereen geregistreerd kon worden en er geen eerste aanvraag kon worden ingediend. Dat leidde er toe dat een flink deel, 4.200, werd doorgeschoven naar oktober en –dacht ik tenminste– naar november.

Niet dus, en nu ben ik 1.300 asielzoekers kwijt. Dat is niet niks. Voorts mis ik in november pakweg 700-800 nareis.

Nieuw zijn de cijfers over de werkvoorraad van de IND, en kom ik tot de constatering dat er eind volgend jaar mogelijk een totale achterstand in afhandeling is, die loopt tot in het volgende decennium.

We beginnen met de 1.370 die zoek zijn geraakt.

Waarom dit van belang is? Lees bijvoorbeeld deze factcheck in de Volkskrant van 3 december j.l.

Op 6 oktober van dit jaar stuurde staatssecretaris Dijkhoff deze brief naar de Tweede Kamer waarin staat (cijfers vet gemaakt FvD):

In de maand september hebben circa 12.800 vreemdelingen te kennen gegeven een asielaanvraag te willen indienen. Niet alle asielzoekers die zich hebben aangemeld, hebben al een asielaanvraag ingediend. Door de hoge asielinstroom is er een achterstand ontstaan bij de identificatie en registratie van asielzoekers door de vreemdelingenketen. Dit betekent dat asielzoekers langer moeten wachten alvorens ze een asielaanvraag kunnen indienen. Dit betekent ook dat het hierboven genoemde aantal aanmeldingen hoger is dan het aantal ingediende asielaanvragen (nareizigers inbegrepen). In september heeft de IND 6.440 eerste asielaanvragen geregistreerd. Daarnaast zijn er 210 herhaalde asielaanvragen en 1.960 nareizigers geregistreerd. Bij elkaar was de totale formeel in INDIGO geregistreerde asielinstroom in september 8.620.

Ik laat het fout gebruik van de eigen begrippen van het ministerie dit keer maar buiten beschouwing. Het gaat erom dat er in september een achterstand was ontstaan in de officiële registratie van de asielinstroom. Alhoewel nergens vermeld, neem ik aan dat het gaat om de eerste aanvragers (zij die voor het eerst melden in Nederland voor asiel. Niet nareizigers, want die vragen geen asiel aan).

We zien een achterstand in registratie van 4.180 (12.800 – 8.620).

Op 11 november stuurde Dijkhoff deze brief

In de maand oktober hebben circa 9.100 vreemdelingen zich gemeld voor een opvangplek. (…) Niet alle asielzoekers die zich hebben gemeld, hebben al een asielaanvraag kunnen indienen. Dit komt door de achterstand in de identificatie en registratie van asielzoekers, waarover ik u reeds heb geïnformeerd. Deze achterstand wordt momenteel ingelopen. Dat de achterstanden worden ingelopen is terug te zien in het aantal ingediende asielaanvragen (nareizigers inbegrepen), dat hoger is dan het hierboven genoemde aantal aanmeldingen. In oktober heeft de IND 10.000 eerste asielaanvragen geregistreerd. Daarnaast zijn er 170 herhaalde asielaanvragen en 1.750 nareizigers geregistreerd. Bij elkaar was de totale formeel in INDIGO geregistreerde asielinstroom in oktober 11.910.

In oktober werd dus een flink deel van de achterstand van 4.180 ingelopen: 2.810 (11.910 – 9.100).
Er bleef dan nog over op 1 november een achterstand van 1.370 (4.180 – 2.810).

Dijkhoff vermeldt verder in zijn brief van 11 november:

De achterstand is aanzienlijk teruggebracht en bedraagt inmiddels minder dan 300.

OK, er is dus hard gewerkt zodat de achterstand op 11 november met 1.070 verder was verminderd en de rest zal in de rest van de maand worden weggewerkt.

Voor de cijfers heeft het als consequentie dat het aantal asielzoekers (mensen) in september 4.180 te laag, in oktober 2.810 te hoog en in november 1.370 te hoog is. Het is dus het verschil tussen het tellen van formulieren en het tellen van mensen.

Uiteindelijk maakt het niet uit voor de jaartelling van de cijfers, maar is het van belang voor het juist beeld: zitten we in een stijgende of dalende trend? Op grond van de officiële cijfers was er sprake van een steeds doorlopende stijging in oktober. Het gegil was dan ook weer niet van de lucht. Als je echter mensen telt dan was er sprake van een flinke daling in oktober. Dat maakt dus veel uit.

Ik was dus voorbereid op een extra aantal aanvragen in november, maar wat schetste mijn verbazing toen gisteren de cijfers werden gepresenteerd?

In mijn prognose voor de maand november (tabel, artikel) schatte ik het aantal nieuwe mensen (dus niet formulieren) op 5.100. Ik was dan ook niet verbaasd toen ik het rapport over november zag en het cijfer eerste aanvragen: 6.243. Daar zitten dus nog 1.370 achterstand in, dacht ik, dus het aantal nieuwe mensen bedroeg dan bijna 4.900. Klopt dus mooi, dacht ik.

Toen pas zag ik de tekst die bij de link naar het rapport staat:

De IND levert gegevens aan instanties als Eurostat en het CBS en maakt trendanalyses, beleidsmonitors, en -evaluaties op het gebied van asiel en migratie. Ook coördineert de IND ex ante uitvoeringstoetsen, waarmee de effecten van geplande beleidsveranderingen in kaart worden gebracht.

Hieronder vindt u de publicaties van de IND.

Asieltrends november 2015: Asielinstroom vijf keer hoger dan in november 2014

In november 2015 registreerde de IND 6.243 eerste asielaanvragen, ruim een derde minder dan in oktober (9.987). Asielaanvragen worden in de maand gerapporteerd waarin de desbetreffende aanvraag is geregistreerd. De identificatieachterstanden zijn in oktober ingelopen, hierdoor is het beeld van oktober iets vertekend. Het aantal registraties in die maand is hoger dan het aantal ingereisde asielzoekers.

De achterstanden zijn al in oktober ingelopen!!! Wat nu? En waar zijn die 1.370 dan gebleven? Het wordt allemaal steeds merkwaardiger.

De vertekening in oktober noemt de IND ‘iets’. Iets? Dan zou het aantal nieuwe asielzoekers in oktober werkelijk 5.800 (9.987 – 4.180) zijn geweest, een daling van ruim 40%), en dan zou november weer een lichte stijging hebben gegeven. Ik geloof er allemaal helemaal niets van.

Er zijn 1.370 spookasielzoekers. Dat lijkt wel zeker.

Nareis:

Als je een afdeling hebt van een paar honderd man die de nareis verwerkt (directe familieleden die hierheen willen komen van ex-asielzoekers met een verblijfsvergunning) dan kan je in principe een redelijk stabiele stroom van nareizigers verwachten die hierheen komen. Er wordt een visum aangevraagd voor gezinshereniging en na goedkeuring mag de nareis hierheen komen en krijgt een verblijfsvergunning. Er wordt dus geen asiel- of ander verblijfsvergunning aangevraagd. De verleende verblijfsvergunningen gezinshereniging worden wel meegeteld voor de asielinstroom.

Dit is het plaatje nareis uit het laatste IND-rapport:
IND-figuur-nareis

We zien een voor mij in eerste instantie niet te verklaren daling in het aantal afgegeven verblijfsvergunningen nareis. Vooral de laatste maand.

Misschien dat ze personeel hebben weggetrokken van de afdeling. Je zou zeggen dat het aan de werkvoorraad niet kan liggen, maar dat kan ik nog nader onderzoeken.

Werkvoorraad en afhandeling aanvragen.

We weten hoeveel aanvragen (eerste, tweede en vervolg-) asiel we hebben en er zijn ook cijfers over de werkvoorraad. Daar heb ik de volgende tabel over gemaakt:
werkvoorraad

Bron: Eurostat, CBS

Op 1 februari van dit jaar was het aantal asielaanvragen (dus geen nareis, maar wel inclusief tweede en vervolgaanvragen) dat nog niet was afgehandeld 7.595, daar kwamen er 975 bij. De voorraad was een maand later flink gekrompen naar 5.940, dus er zijn er 2.630 afgehandeld. Hier is duidelijk sprake van het wegwerken van de achterstand van de sterke toestroom in de nareis van 2014.

Daarna daalden de aantallen afgehandeld snel –er kwamen in die periode minder asielzoekers naar ons land dan in 2014, en je ziet in de vorige grafiek vanaf mei een stijging van het aantal nareis. Ook logisch.

Op 1 mei was de voorraad het kleinst, met nog geen 5.000. Daarna begon het snel op te lopen. In september was de officiële toename 6.650 en in oktober 10.165. Daar zou dus in november ruim 6.000 bijkomen.

Wat mij erg opvalt in de cijfers is de sterke toename van het aantal afgehandelde zaken in september en oktober. Vermoedelijk is over de makkelijke gevallen snel beslist.

Eigenlijk zouden er 25.480 mensen in de opvang van COA moeten zitten. Het waren er echter ruim 40.000 op 1 november. Een 16.000 ex-asielzoekers met een verblijfstatus konden niet doorstromen naar de gemeenten.

Interessant is het gemiddeld aantal afgehandeld van 1.811 per maand. Als je dat deelt op de werkvoorraad van 25.480 dan kom je uit op 14 maanden. Dat betekent dat de werkvoorraad van 1 november pas op 1 januari 2017 zal zijn weggewerkt. Omdat ook november vrij fors was qua aantal asielzoekers zal de werkvoorraad van het jaar 2015 pas in de loop van het voorjaar 2017 zijn weggewerkt voor wat betreft de asielaanvragen. Maar niet voor wat betreft de nareis. Dan komen we uit eind 2017. Over twee jaar dus.

Dijkhoff verwacht een zelfde aantal asielinstroom voor volgend jaar. Dat betekent minder asielzoekers dan dit jaar omdat het aantal nareis in de asielinstroom –denk ik– hoger zal zijn dan dit jaar, maar dat aantal kan Dijkhoff in belangrijke mate zelf sturen.

Aangezien Dijkhoff niet meer personeel wil aannemen, zullen de achterstanden verder oplopen. Eind volgend jaar zullen we moeten constateren dat we mogelijk al een uitloop hebben tot in het volgende decennium.

Van groot belang –voor mij tenminste– is de volgende motie die afgelopen dinsdag in stemming kwam:

MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 9 december 2015

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van belang is om het debat over asiel op basis van objectieve en transparant tot stand gekomen cijfers te voeren; overwegende dat de huidige manier van communiceren over asielcijfers niet voldoende duidelijkheid biedt; verzoekt de regering, in communicatie over de asielinstroom de cijfers altijd uit te splitsen in nieuwe asielaanvragen, herhaalde aanvragen en nareis, en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Een belangrijke eerste stap.

Tot mijn totale verbijstering is de motie verworpen door tegenstemming door de  PvdA en de VVD. Ik ben verbijsterd. Totaal verbijsterd. Dit is gewoon een stem van deze twee partijen voor het voortzetten van de leugens.

Reacties (7)

#1 Sjap

Bij ons thuis zeggen we altijd “Iedereen doet maar wat”

 • Volgende discussie
#2 6822

Aansluitend op @0 laatste zinnen, is het even verbazingwekkend dat de PVV dan wel weer voor is. Transparantie lijkt me niet in hun voordeel. Of geef ik nu de PVV stemmers teveel credits?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Folkward

@2 Ik gok dat ze van mening zijn dat de cijfers die meegedeeld worden te laag zijn, en ‘de PVDA-kongsi bewust de cijfers bij elkaar liegt, om de islamisering van Nederland zo lang te verzwijgen dat het onomkeerbaar is’. Daar staat tegenover dat #Flip in een eerder stuk impliceerde dat juist Sjoerdsma weet hoe de vork in de steel zit met de begrippen en methoden die gebruikt worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 6822

@3: Maar dan ga je er van uit dat Wilders’ verhaal naar de buitenwereld toe ook daadwerkelijk het verhaal is waar hij in gelooft. Dat lijkt mij persoonlijk wat sterk. De man bespeelt het publiek als Stradivarius en hij is niet achterlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jeroen Laemers

@2:

Als je kijkt naar de uitslag, zie je dat 54 zetels (inclusief de twaalf van de PVV) vóór stemden en 96 tegen.

Waar dat op neerkomt, is dat de stem van de PVV geen enkel effect heeft op het wel of niet aannemen van de motie. Het verschil tussen voor- en tegenstanders is zo groot dat de motie alleen zou zijn aangenomen als de VVD (40 zetels) of de PvdA (36 zetels) de motie zou hebben gesteund.

Dus zelfs als ze bij de PVV de echte cijfers wanhopig onder de pet zouden willen houden, dan nog konden ze uit publicitaire overwegingen redenen veilig vóór stemmen.

Hoe dan ook, wat @Flip hier schrijft over PvdA en VVD:

Tot mijn totale verbijstering is de motie verworpen door tegenstemming door de PvdA en de VVD. Ik ben verbijsterd. Totaal verbijsterd. Dit is gewoon een stem van deze twee partijen voor het voortzetten van de leugens.

…kan niet genoeg worden benadrukt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Johanna

@0

We zien een voor mij in eerste instantie niet te verklaren daling in het aantal afgegeven verblijfsvergunningen nareis. Vooral de laatste maand.

Misschien dat ze personeel hebben weggetrokken van de afdeling. Je zou zeggen dat het aan de werkvoorraad niet kan liggen, maar dat kan ik nog nader onderzoeken.

Dat klopt. BNR berichtte begin oktober al dat de IND personeel van andere afdelingen ging inzetten om de asielaanvragen af te handelen, met als direct gevolg dat statushouders langer moeten wachten op gezinshereniging.
Zie: http://www.bnr.nl/nieuws/vluchtelingen/263606-1510/ind-te-druk-voor-gezinshereniging

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Flip van Dyke

Van de week kwam het CBS met de prognose. Voor volgend jaar 70.000 asielgerelateerde immigranten. Wilders had in de 2K uitgerekend dat het en half miljoen zouden zijn en Zijlstra gaat daar niet al te ver onder zitten met zijn ‘stad als Utrecht’.

PVV kan zonder schade voor stemmen, maar kan toch moeilijk verdedigen om tegen te stemmen.
Jammer ook omdat ik hard heb meegewerkt aan de motie.

@Johanna Dank je. Die was me ontgaan.

 • Vorige discussie