1. 1

  Ach, weer een stuntje van de PVV. Zouden ze trouwens ook aangifte hebben gedaan als het hier een autochtone ambtenaar betrof die privé van de auto van de zaak gebruik maakte?

  Het riekt er toch naar dat de PVV haar pijlen nog eens richt op Turks-Nederlands aangeschoten wild.

 2. 3

  Nounou, dienstautootje… Het is niet alsof ze een keer per ongeluk een pen van kantoor mee naar huis heeft genomen. Ze liet zelfs haar agenda vervalsen om het misbruik te maskeren. Ik vond het al frappant genoeg dat de staat niet zelf aangifte deed.

 3. 4

  Tja, het is wel weer raar dat men fraude door uitkeringstrekkers coute que coute wil aanpakken, maar dergelijk misbruik kennelijk niet bestraft.

  Terwijl ze gewoon belasting zou moeten betalen voor het privé-gebruik van die auto. Is dus fraude.

  Het ging overigens niet alleen om die auto; Nurten verdiende ook €20.000 euro boven de Balkenendenorm, en toen dat niet meer mocht, heeft ze net gedaan alsof haar salaris maar een paar honderd euro boven de norm zat.

  Je hoopt dan dat zo’n muts alleen nog als Aldi-cassière aan de bak komt. Maar iets zegt me…

 4. 6

  Topambtenaren rijden in behoorlijk grote bakken hoor en ik durf te wedden dat als je daar echt met “scrutiny” naar gaat kijken, dat het autogebruik van Albayrak eerder regel dan uitzondering is. Nu wordt er op die slak echt overdreven veel zout gelegd, vooral omdat het rapport van de commissie Scheltema nauwelijks serieuze bewijslast aan kan dragen voor de werkelijk ernstige beschuldiging van het creëren van een angstcultuur. Het blijft echt bij insinuaties en vaagheden, gewoon omdat Barbertje moet hangen vanwege een coup van haar incompetente middle managers, die ze sowieso weg had moeten snijden.

  Hoe dan ook, De NSB rol van Gerd Leers in dit verhaal is duly noted, maar hij snapt in ieder geval beter dan Fritsma, dat dit flinterdunne rapport het niet gaat redden bij de officier van justitie.

  Ik zat op de middelbare school in Den Haag op de Bezuidenhoutseweg, ingeklemd tussen de SER en het ministerie van Economische zaken, met Landbouw er schuin tegenover. Al die luxe voitures (BMW’s, Audi’s, in die tijd veel Scorpio’s en wat Mercedessen) die voor de departementen stonden waren dan weer van hetzelfde alarmsysteem voorzien en als we langsliepen gaven we een klap op al die motorkappen, dan gingen ze af. Elke ochtend weer.

 5. 9

  Als de PVV wil begrijpen hoe het komt dat een organisatie als het COA onder grote druk staat, kunnen ze beter naar hun eigen rol in de gedoogcoalitie kijken en de werkbaarheid van hun “oplossingen”. Er was daar veel onzekerheid, een hoog verloop (niet door albayrak maar door de veranderende rol van het COA), veel banen stonden op de tocht. Dan heb je het al snel gedaan als leidinggevende van wat dan ook.

  Albayrak’s pech was vooral, dat ze te maken had met een achterbakse minister. Leers had zich bewuster moeten zijn van de zeer lastige en nauwelijks werkbare klus van Albayrak, die zwichtte voor de druk van een overduidelijke hetze. Alles om vooral de PVV maar tevreden te stellen.

 6. 10

  Ik vind dan ook helemaal niet dat er sprake was van frauduleuze praktijken (vandaar dat zelfs Leers geen aangifte overweegt) en ben het met je eens dat “hullie doen het ook” geen sterk argument is, maar dan is het nog steeds opvallend hoe iets wat in zijn algemeenheid onder topambtenaren voorkomt in het kader van de karaktermoord op Albayrak ineens uitvergroot wordt.

  Terwijl ik niemand meer hoor over die “angstcultuur”. Daar was het toch om te doen? Dat vind ik de serieuze aantijging in ieder geval. Dat kleingeestige geleuter over zo’n autootje gaat alleen maar over beeldvorming.

 7. 11

  Tjongejonge: het klinkt alsof je jarenlang als een vlieg op de muur gezeten hebt bij al die vergaderingen en onderonsjes bij de koffieautomaat.

  Er ligt desaniettemin een vernietigend rapport dat de kritiek van COA-medewerkers op Nurten Albayrak steunt: angstcultuur, mevrouw regeerde als een zonnekoningin, slijmen en jaknikken of opzouten. En ondertussen exorbitante regelingen voor zichzelf treffen.

  Dat rapport is zeker ook door de PVV betaald?

 8. 12

  Nee, maar de objectiviteit van dat rapport wordt toch wel breed betwist, want de onverifieerbare commentaren zijn van anonieme lafbekjes die niet werkelijk iets te vrezen meer hadden, maar er toch voor kozen anoniem te blijven. Anders krijg je maar aangiftes wegens laster en smaad aan je broek natuurlijk. Anonieme kwalificaties zijn iets anders dan een objectief rapport met feiten erin enzo.

  Ook is het toch wel heel opvallend hoe ontzettend Zalm buiten schot bleef in een eerder rapport van Scheltema. Dus nee, het kan wat mij betreft meteen de vuilnisbak in.

 9. 13

  @10: Over angstcultuur heb je mij nooit gehoord. Maar je dienstauto misbruiken en dat proberen te laten maskeren door je secretariaat is toch echt wel fraude. Wat dat betreft ben ik het helemaal eens met #4 (en erger ik me eraan dat Sargasso een paar dagen geleden nog mee deed met de uitkeringsfraudehype).

 10. 14

  Dus als medewerkers aangeven dat er een angst cultuur heerst dan telt dit niet omdat dit niet objectief vast te stellen is?

  Als we die filosofische tour op gaan is het eind zoek. Dan kan je marteling ook wel legaliseren er valt namelijk niet objectief vast te stellen dat een persoon pijn lijd.

  Waarom verdedig je albayrak zo stellig?

 11. 15

  @12; Tijd om de verantwoording van die commissie er eens bij te pakken en door te nemen (cursivering van mij):

  1.3.1 Onderzoeksaanpak

  Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden heeft de Commissie op basis van de volgende methoden gegevens verzameld:

  1. Documentanalyse en het vragen van inlichtingen;
  2. Het voeren van gesprekken;
  3. Enquête.

  De Commissie heeft daarnaast gebruik gemaakt van de contactformulieren die via de door haar opgezette website zijn binnengekomen. Het betreft in totaal 58 contactformulieren. Via de post hebben nog eens vier personen contact opgenomen met de Commissie. Ook heeft het ministerie van BZK drie brieven doorgezonden aan de Commissie.

  De contactformulieren die via de website of per post binnenkwamen, zijn na binnenkomst beoordeeld door de Commissie. Anonieme contactformulieren zijn niet in behandeling genomen. De Commissie heeft de formulieren beoordeeld op relevantie in het kader van de aan de Commissie gestelde onderzoeksvragen. Op basis hiervan zijn enkele formulieren beoordeeld als niet relevant. Ongeveer de helft van de resterende formulieren was direct bruikbaar.

  Een ander deel van de resterende formulieren bevatte onduidelijkheden. Deze betreffende personen zijn gebeld of gemaild. In sommige gevallen is uitsluitend nadere informatie opgevraagd en verkregen. Met 14 personen heeft een telefonisch gesprek plaatsgevonden waarin een en ander nader is toegelicht.

  De Commissie heeft naar aanleiding van de contactformulieren en brieven acht personen uitgenodigdvoor een gesprek (zie onder) met de Commissie. De Commissie heeft deze personen geselecteerd omdat zij een relevante bijdrage konden leveren aan de inzichten van de Commissie om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

  Documentanalyse en het vragen van inlichtingen

  Bij aanvang van het onderzoek heeft de Commissie een eerste selectie van documenten bestudeerd. Op basis van de bestudering van deze documenten zijn weer nadere documenten opgevraagd, ter completering van het onderzoeksdossier. Indien opgevraagde documenten aanleiding gaven om nog weer documenten op te vragen, dan heeft de Commissie dat gedaan. Ook indien gesprekspartners de Commissie wezen op documenten die mogelijk relevant zouden kunnen zijn voor het onderzoek, dan heeft de Commissie die documenten opgevraagd.

  Zowel het COA als het ministerie van BZK zijn zeer behulpzaam geweest bij het aanleveren van de door de Commissie opgevraagde documenten. Daarnaast heeft ook een aantal geïnterviewden documenten uit hun persoonlijke archief aan de Commissie ter beschikking gesteld.

  De Commissie heeft daardoor inzicht gehad in een zeer groot aantal documenten. De onderzochte documenten betroffen onder andere Kamerstukken, interne COA documenten, interne documenten van de ministeries van BZK en Justitie, briefwisselingen tussen het ministerie en het COA, jaarverslagen, verslagen van vergaderingen en mailwisselingen tussen betrokkenen.

  De Commissie heeft onder meer bij het departement en bij het COA informatie opgevraagd die relevant kon zijn voor het onderzoek. Deze is specifiek voor het onderzoek van de Commissie aangeleverd.

  Het voeren van gesprekken

  De eerste selectie van de gesprekspartners van de Commissie heeft plaatsgevonden op basis van bestudering van destijds ontvangen documenten. Ook heeft de Commissie met de belangrijkste actoren een oriënterend gesprek gevoerd, waarin zij in staat zijn geweest namen te noemen van personen met wie de Commissie zou moeten spreken. Verder zijn in verschillende gesprekken namen van te spreken personen voorgedragen. De Commissie heeft per voorgedragen naam besloten of de betreffende persoon al dan niet zou wordenuitgenodigd.

  Doel van de gesprekken was het verzamelen van informatie. Deze informatie is weer in andere gesprekken getoetst. Met verschillende personen zijn mede daarom meerdere gesprekken gevoerd. Verder is in gesprekken waar nodig gevraagd of de informatie afkomstig was uit ‘eigen waarneming’ of ‘van horen zeggen’, om zo de betrouwbaarheid van de informatie op waarde te kunnen schatten. Indien onderbouwing op basis van notities, mail of andere schriftelijke stukken mogelijk was, is dit opgevraagd en verkregen. Informatie die niet kon worden bevestigd op basis van documenten dan wel door andere gesprekspartners is door de Commissie niet gebruikt voor de vaststelling van feiten.

  De gesprekken zijn gevoerd overeenkomstig het onderzoeksprotocol van de Commissie. Voor elk gesprek is een afzonderlijke gespreksleidraad opgesteld. Op basis van besprekingen binnen de Commissie werden deze
  verschillende leidraden opgesteld. De gesprekken met de Commissie zijn opgenomen op band. Op basis hiervan is per gesprek een verslag opgesteld. Dit verslag is ter verifiëring aan de betreffende gesprekspartner voorgelegd.

  Een zeer beperkt aantal gesprekspartners heeft van de mogelijkheid tot inzage afgezien. Vervolgens is het verslag, inclusief eventuele aanvullingen van de gesprekspartner, aan het onderzoeksdossier toegevoegd. Indien de gesprekspartner dat wenste, is de bandopname nogmaals afgeluisterd om de inhoud van het verslag te verifiëren.

  In deze onderzoeksfase heeft de Commissie in totaal met 94 personen gesproken, zowel van de zijde van het departement als van de zijde van het COA. Een aantal van deze personen is inmiddels werkzaam in een andere werkomgeving. Daarnaast heeft de Commissie met een aantal (oud) bewindslieden en (oud) leden van het Bestuur/ Raad van Toezicht (i.o.) van het COA gesproken.

  Met een beperkt aantal hoofdrolspelers heeft de Commissie meerdere keren gesproken. Tevens heeft de Commissie twee opvanglocaties bezocht en daar met verschillende medewerkers gesproken. Ook is gesproken met een burgemeester en een wethouder van een gemeente met een asielzoekerscentrum. Ook heeft de Commissie schriftelijke vragen gesteld aan de accountant van het COA.

  In bijlage 3 is een overzicht van categorieën gesprekspartners opgenomen.

  Enquête

  Onder het personeel van het COA is een enquête afgenomen. Deze enquête is elektronisch verstuurd naar alle medewerkers van het COA die per 1 december 2011 in actieve dienst waren. In totaal heeft 71% van de genodigden aan de vragenlijst deelgenomen (1176 respondenten). Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête zijn twaalf verdiepende gesprekken gevoerd met diverse personeelsleden van het COA. Deze personen zijn aselect geselecteerd.

  In bijlage 4 is de enquête, de rapportage van de uitkomsten daarvan en
  de methodologische verantwoording terug te vinden.

  1.3.2 Analyse en rapportage

  De Commissie heeft de verzamelde informatie (uit documenten, gesprekken, contacten via website en post, enquête) geanalyseerd. De Commissie heeft de geldigheid van de verzamelde informatie getoetst door te controleren of deze informatie door ten minste een andere bron is bevestigd. Daarnaast heeft de Commissie de meest betrokken personen in de hoor en wederhoor procedure in twee rondes in staat gesteld om op het conceptrapport te reageren. In het aanhangsel bij het rapport zijn, op hun verzoek, de reacties van de Raad van Toezicht en van mevrouw Albayrak op de laatste conceptversie van het rapport opgenomen.

  Daaropvolgend heeft de Commissie de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek nader uitgewerkt. Voorliggend rapport is het resultaat van dit proces. De Commissie tracht de vertrouwelijkheid zoveel mogelijk te borgen. Vandaar dat niet alle bronnen openbaar worden gemaakt.”

  Dumpt.com
  klikkerdeklik voor groot

  (Rapport commissie centraal orgaan opvang asielzoekers (COA), 12-14)

  Gesprekken met 94 directe betrokkenen (die gesprekken waren niet anoniem hoor), waaronder 4 bewindspersonen, 9 leden van de raad van toezicht, 8 locatiedirecteuren, 17 voormalig directeuren, 20 medewerkers (waarvan 2 voormalig) en 8 leden van de medezeggenschapsraad.

  Allemaal “anonieme lafbekjes”?

  Onderscheid tussen “van horen zeggen” en “eigen waarneming”, beweringen alleen meegenomen indien bevestigd door tweede bron, hoor en wederhoor, plus een enquête onder 71% van de medewerkers van het COA (1176 respondenten)

  – tja, louter geruchten en roddels op basis van het getuigenis van anonieme lafbekjes, inderdaad.

 12. 16

  Jabir je probeert een rapport vanwege anonieme getuigenissen wel erg makkelijk terzijde te schuiven.

  Ik heb hier het laatste jaar een beetje ervaring in opgedaan. Ik werk voor een organisatie die door de Belgische belastingbetaler wordt gefinancierd. Bij deze organisatie is er jaarlijks een verloop van 35% van de werknemers. Gemiddeld gezien is dat absurd hoog. Veel mensen worden ontslagen en de rest vreest voor zijn baan. Van niemand wordt een dossier bijgehouden en het hangt er dus nogal vanaf of je bij de grote baas in de gunst valt.

  Nu zijn er enkele problemen naar buiten gekomen door wat journalistiek graafwerk, waaronder dat er sprake zou zijn van een zeer slechte relatie tussen directeur en het personeel. Niemand die dat overigens hardop met naam en toenaam zou beweren want dat staat gelijk aan flinke problemen op de werkvloer.

  Dan denk je: maar zo’n vent wordt dan toch uiteindelijk aan de kant gezet? Het is toch een publieke organisatie en hij is maar een passant?

  Zo dacht ik en ik denk ik er zelf in ieder geval wel over. Maar dat gebeurt niet zomaar. Dat vereist wel wat. Hoge piefen in de publieke sector hebben vaak sterke banden met de politiek. U krabt mijn rug en ik krab de uwe. Je begrijpt wel hoe het werkt.

  Er zijn bij ons uiteindelijk enkele audits geweest (ingesteld door de overheid en de Raad van Bestuur) waarbij mensen anoniem hun verhaal mochten doen. Ik heb moeten lullen als Brugman om de mensen zover te krijgen dat ze ook daadwerkelijk zouden zeggen wat ze vinden. Zelfs dat is al een flinke stap. Zeker als er al een keer eerder iets van een anonieme audit heeft plaatsgevonden waarbij de directeur uiteindelijk wist te achterhalen wie wat precies had gezegd. Dat had toen grote gevolgen voor een aantal personeelsleden.

  Anonieme verklaringen zijn soms essentieel om te kunnen achterhalen wat er uiteindelijk speelt in een organisatie.

 13. 17

  Fraude is fraude, maar feit blijft dat Fritsma een opportunistische eikel is. [Godwin] Ik zie ook wel een uiterlijke gelijkenis met een zekere Heinrich H. [/Godwin]

 14. 18

  @Prediker

  Zo gek, ik zit dat rapport te lezen en zie geen enkele naam bij een citaatje staan. Misschien dat ze bij de onderzoekers bekend waren, maar dat zie je dus niet terug. Die enquête was ook al anoniem en de mensen die ze spraken werden verder ook niet met name genoemd. Het is kortom een ondoorzichtig rapport doorspekt met random citaten, die zo te lezen vooral gecherrypicked werden om hun eigen verhaal mee te illustreren. Opgeklopte lucht van een onderzoeker die al eerder demonstreerde te leveren wat politici willen.

  Dat haar leiderschap impopulair was zal best. Zeker als je dat zonder repercussies aan mag geven in een enquête. Ze gaf leiding aan een organisatie die zwaar onder druk stond omdat hij aan het krimpen was. Door de hele organisatie heen stonden banen op de tocht en het kernprobleem bij het COA was toch wel “sociale veiligheid”. Uit het rapport (pp 47, uit een adviesrapport):

  De sociale onveiligheid op de centra wordt gevoed vanuit ervaringen met ‘overplaatsing’, met maatregelen inzake verruiming werktijden en verruiming werkzaamheden. De sociale onveiligheid wordt in stand gehouden door sluiting van centra, baanonzekerheid en de daarbij behorende ‘carrousel’.

  Je bent dus de baas van het COA en krijgt vanuit de politiek de opdracht mee om enorm te gaan krimpen (daar wordt de PVV blij van). Vanzelfsprekend maakt dat een hoop los in een organisatie, een en al onzekerheid. Maakt het leiderschap ook niet echt populair. In opdracht van Leers voerde ze dus een draconisch beleid uit en hij ging niet achter haar staan toen dat de verwachte blowback kreeg. Dan moet je weg uit de politiek. Maar dat vond ik sowieso al van Leers.

 15. 20

  @Rob

  Dan denk je: maar zo’n vent wordt dan toch uiteindelijk aan de kant gezet? Het is toch een publieke organisatie en hij is maar een passant?

  Ze was al ruimschoots voor het verschijnen van dat rapport aan de kant geschoven.

  Ik heb moeten lullen als Brugman om de mensen zover te krijgen dat ze ook daadwerkelijk zouden zeggen wat ze vinden. Zelfs dat is al een flinke stap.

  Dan heb je het ook over België. Nederlanders zijn een stuk assertiever, ook op de werkvloer. Op het intranet van zo’n organisatie gaat dat er lekker ongezouten aan toe. Op het moment bestier ik de kennisorganisatie van een wat groter bedrijf en je wilt niet weten wat er op kwam borrelen aan intranet scheldpartijen tijdens die schoonmakersstakingen.

  Daarnaast wil ik je aandacht vestigen op de nobele activiteit van het pollfucken Vaak is het gewoon mogelijk om meer dan een keer zo’n enquete in te vullen, voor intern gebruik worden vaak heel knullige vraagformulieren gebruikt. Een zelfgebakken asp scriptje ofzo, ik zie er dagelijks de voorbeelden van. In dat verslag wordt er niets verteld over de technische configuratie van de enquete. Alleen dat feit maakt ‘m al onbetrouwbaar.

  Anonieme verklaringen zijn soms essentieel om te kunnen achterhalen wat er uiteindelijk speelt in een organisatie.

  Soms wel, maar in dit geval dus niet, want Albayrak was al weg.

 16. 22

  Mijn punt spitst zich natuurlijk toe op de noodzaak van anonieme getuigenissen. Daarbij is het mijn ervaring dat enkel de keiharde conclusies worden verwerkt in zo’n rapport om de kwaliteit van het onderzoek te verzekeren.

  Albayrak werd trouwens pas in april na de publicatie van het rapport ontslagen.

 17. 23

  @18 – Jabir; je kunt ook in een krimpende organisatie mensen achter je krijgen als je het waarom van bepaalde beleidsbeslissingen helder aan de werkvloer communiceert, en consequent laat merken dat je er staat voor je mensen en de organisatie.

  Het beeld dat van echter van Nurten Albayrak rijst is dat van iemand die zich omringde met jaknikkers, critici vernederde, wegpestte en ontsloeg, die zich gedroeg als zonnekoningin en zichzelf een riant salaris + dikke auto toebedeelde terwijl ze de mensen in de modder liet zitten.

  Enquêtes zijn altijd anoniem. Maar als je 71% van de medewerkers zover krijgt om te reageren (zijn er nogal wat), krijg je wel een goed beeld.

  En die gesprekken zelf waren niet anoniem. Die lui uit de medezeggenschapsraad, de locatiedirecteuren, de directe betrokkenen – zijn die anoniem? Die zijn toch zo te traceren.

  Verder wat Rob in #16 zegt. Dat bronnen geanonimiseerd zijn kan ook betekenen dat ze vertellen wat ze echt op hun lever hebben, ipv met meel in de mond spreken omdat ze er later nog door het management boven hen op afgerekend worden.

  Hoe dan ook, de verantwoording die ik in #15 heb geciteerd, maakt duidelijk dat het om een gedegen rapport gaat en niet om een slordig werkje op basis van anonieme geruchten, roddels en laster, zoals jij wilt doen voorkomen.

 18. 24

  Kan me nog herinneren toen de RvB in een vergadering met het personeel (exclusief directeur) aankondigde dat er een audit zou komen naar het personeelsbeleid waarbij alle personeelsleden confidentieel geïnterviewd zouden worden. We hadden er inmiddels al enkele vrij stille vergaderingen opzitten en een vrouwelijke collega zei tijdens die laatste vergadering: “gij denkt toch zeker niet dat iemand hier zijn mond open gaat doen hè?”, wat gevolgd werd door vele ja-knikkende hoofdjes.

  Als Nederlander geef ik grif toe dat we wat assertiever zijn dan Belgen. Maar ik heb van dichtbij meegemaakt hoe diep de angst bij de mensen geworteld kan zitten zodra het gaat om de kostwinning en mij maak je niet wijs dat je zoiets in Nederland niet tegenkomt.

 19. 25

  @Jabir, ik krijg een beetje het gevoel dat je voortdurend naar strohalmen graait ten aanzien van dit rapport. De verantwoording van de enquête, de vraagstellingen, methodiek, externe vergelijking, literatuur onder de vraagstellingen en de afhandeling staat allemaal in bijlage 4, onder kop 1.

  Je doet het maar voorkomen alsof de commissie een vragenlijstje in elkaar heeft geflanst en vervolgens heeft gevraagd anonieme formuleren terug te sturen. Dat is niet zo. Op pagina 185 van het rapport valt te lezen:

  Afname van de enquête

  • NETQ is ons enquête-systeem. Voor het afnemen van de COA-enquête is een versleutelde verbinding gebruikt.

  • De vragenlijst is getoetst bij de OR en een contactpersoon bij het COA op correcte werking, taalgebruik, etc.

  • COA heeft de e-mailadressen van medewerkers aangeleverd. Alle medewerkers die per 1 december 2011 in actieve dienst waren hebben een uitnodiging ontvangen.

  • NETQ heeft de uitnodigingen verstuurd. Alle respondenten ontvingen een e-mail met daarin een persoonlijke link. Dankzij deze persoonlijke link is het mogelijk om de vragenlijst af te sluiten en op een later
  tijdstip verder te gaan.

  • De vragenlijst stond open van 7 december 2011 tot 21 december 2011. Analyse van de gegevens is gestart op 2 januari 2012.

  • Voor de analyse van de gegevens is gebruik gemaakt van Excel en SPSS.

  • Er zijn geen rapportages over groepen met minder dan 15 respondenten.

  • Berenschot staat garant voor de vertrouwelijke behandeling van de uitkomsten.”

  Misschien dat het voor een computerwhizz heel eenvoudig is om te fucken met een persoonlijke link, en een versleuteld verbinding, maar voor de gewone geitenwollen sok, secretariaatsmedewerker en manager is dat echt zo simpel niet.

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je om een voor mij verder onduidelijke reden de hele zaak omgekeerd voor probeert te stellen (Albayrak als het slachtoffer van een hetze terwijl ze gewoon haar taak efficiënt uitvoerde), en daarom elke schijn van een argument aangrijpt om dit rapport in twijfel te trekken – zonder het overigens goed en wel doorgenomen te hebben.

 20. 27

  NETQ is ons enquête-systeem. Voor het afnemen van de COA-enquête is een versleutelde verbinding gebruikt.

  Die werd via het intranet web based aangeboden en niet per mail met unieke link? Echt niet zo lastig om te pollfucken hoor, hoef je geen IT’er voor te zijn.

  Leers wilde gewoon een vernietigend rapport nadat Albayrak haar zaak gewonnen had. Hij wilde haar kaltstellen. Het verdriet me te zien dat je het verschil niet kunt zien tussen een goed onderzoek en een hitjob.

  overigens schreef ik nergens dat ik denk dat ze haar werk goed deed. Dat is alleen wat anders dan deze hetze.

 21. 29

  @Jabir
  Fraude over het privegebruik van een dienstauto is ontslag op staande voet en een aanklacht voor belastingontduiking, altijd, zonder twijfel. We leven toch gvd niet in een bananenrepubliek.

  Zeker als het een ambtenaar betreft en al helemaal als het een ambtenaar betreft die al boven de Balkenendenorm verdient dus die paar belastingcenten echt wel zelf op kan hoesten. Kom op zeg, zo iets ga je toch niet verdedigen.

 22. 30

  Bedoel je te zeggen dat het net zo goed niet anoniem had kunnen zijn omdat Albayrak op non-actief was gesteld?

  Dat vind ik dan weer een beetje naïef.

 23. 31

  Nou ja. 1) Je zoekt een opening in het onderzoek om te bewijzen dat er heel misschien, met enige slechte wil, fouten gemaakt zijn in het onderzoek. 2) Vervolgens spring je naar de conclusie dat het een hitjob is.

  Tussen 1 en 2 zit me toch een gapend gat.

 24. 32

  Die werd via het intranet web based aangeboden en niet per mail met unieke link?

  Je leest niet eens hier de reacties hier!

  Uit #25: Alle respondenten ontvingen een e-mail met daarin een persoonlijke link.

 25. 33

  Prediker: je standpunt is wel duidelijk, en verder niet interessant of verbazingwekkend of belangrijk, noch op dit moment de moeite waard. Het is niet nieuwswaardig, wat jij allemaal aan voert. Wil je nu echt de PVV c.s. bij vallen? Hou toch eens op met dat gedram en gezeur dat je zo verschrikkelijk gelijk hebt. Je maakt Sargasso onleesbaar.

 26. 35

  Ja, er is altijd wel een stok te vinden om de hond te slaan. Het begint mij langzaam duidelijk te worden dat ik misschien toch wat te snel had geoordeeld over deze kwestie. Ik durf haar niet meer te veroordelen. Volgens mij is fraude over privégebruik van een dienstauto in geen enkel geval een echte doorslaggevende grond voor ontslag op staande voet – in Nederland, immers geen bananenrepubliek, gaan we niet op zo iemand schieten maar handelen we dat netjes af met navordering vanwege de belastinginspectie.

 27. 37

  Ik zie de gaten in mijn argumentatie, maar ben er nog steeds van overtuigd dat mevrouw Albayrak moest hangen om het hachje van Leers te redden en dat vooral zijn achterbakse rol verwijtbaar is. Haar leiderschapsstijl zal te dominant en top down geweest zijn (effectiviteit = kwaliteit x acceptatie), maar dat is wat anders dan de karaktermoord die nu plaatsvindt. Ook dat onderzoek vind ik een wassen neus. Ik zal vanavond alle punten opsommen, maar vraag je alvast af waarom geen enkele van de conclusies het bij een strafrechter gaat halen. Dat gaat dus over ondeugdelijke bewijsvoering.

  Mijn betrokkenheid: ik doe veel interim klussen op volkomen verpeste afdelingen, waar dan ook mensen wegmoeten. Lukt niet zomaar bij een dysfynctionerende ambtenaar, dus dan zal je dossiers over mensen moeten opbouwen. Met die opdracht word je op pad gestuurd en dat maakt je niet populair binnen de organisatie, waar je als een soort huurmoordenaar gezien wordt. Nou ben ik wel een straatvechter die van dik hout planken kan zagen, maar op die “kwaliteiten” word ik ingehuurd.

  Ik maakte nog nooit mee dat ik geen persoonlijke lastercampagne te verwerken kreeg met zo’n soort klus en dat maakt me ook eigenlijk niets uit, zolang ik maar de rugdekking van mijn opdrachtgever heb (in mijn geval vaak de wethouder). Met een rat als Leers zou ik dat dus niet aandurven.

  Voorbeeldje: in een middelgrote gemeente moest ik de communicatie afdeling herstructureren en er moesten wat rotte appels weg. Op een vrijdagmiddag ging ik na een afspraak met de directeur van de sociale dienst samen met hem naar de coffeeshop en een van de dames van wie ik afscheid aan het nemen was zag ons daar zitten. De maandag daarop had ze dat gerucht door de hele organisatie verspreid. Zonder rugdekking van mijn opdrachtgever had ik dat nooit overleefd, want hij schorste die dame dus. Lastercampagnes horen bij organisaties in onzekerheid en het is de taak van een bewindspersoon om de verander / crisismanager in de luwte te houden.

 28. 38

  Waar is dan het wettige en overtuigende bewijs van de fraude van Albayrak? In wezen bewijst die PVV mongool haar een dienst, want dat is er helemaal niet.

 29. 43

  Zoals ik al zie vind ik dat je het nogal naief benadert. De angstcultuur verdwijnt niet wanneer de baas op nonactief is gesteld. Zeker niet als ze zich nogal kranig verzet en in beroep gaat tegen dat besluit. Daarbij moet je je ook realiseren dat het niet evident is dat werknemers zullen getuigen wanneer ze met naam en toenaam verschijnen in een rapport dat onder een gigantisch vergrootglas ligt. Confidentialiteit is een voorwaarde om erachter te komen wat er speelt in een organisatie (dit is met goede reden redelijk standaard in dit soort onderzoeken) en je hebt nog niet echt kunnen overtuigen waarom juist die confidentialiteit problematisch zou zijn.

 30. 44

  Ik voer die discussie helemaal niet. Anoniempje maakt duidelijk dat fraude niet zo ernstig moet worden opgevat en ik heb daar een andere mening over. Of er daadwerkelijk sprake is van fraude is een andere kwestie waar je mij nog helemaal niet over heb gehoord.

 31. 45

  Precies omdat ze zich zo kranig verweerde werd dit schijnonderzoekje opgezet. Maar Albayrak was toen al veel te lang weg om nog angst in te boezemen en het was glashelder dat ze niet meer terug zou keren, ondanks het feit dat ze door de rechter in het gelijk werd gesteld. Daarover liet Leers geen enkel misverstand bestaan.

 32. 47

  De Raad van Toezicht die natuurlijk inzicht heeft haar op nonactief gesteld vanwege een inconsistentie in informatie over de bezoldiging van Albayrak. Drie dagen later deelt de minister mee dat er een onderzoek komt. Tja, ik vind dat niet zo vreemd.

  Ach, laat eigenlijk ook maar. Het ging mij tenslotte om de kwestie van anonieme getuigenissen in zo’n onderzoek en daarover heb ik naar mijn idee al afdoende gezegd waarom zoiets noodzakelijk is en in ieder geval geen aanleiding is om te suggereren dat het onderzoek doorgestoken kaart zou zijn.

 33. 48

  In mijn vorige reactie wilde ik “die natuurlijk inzicht” nog verwijderen maar de snelheid van het vliegveldinternet hiero werkt niet echt mee.

 34. 49

  @040

  Bedankt voor de steun. Maar Prediker had helaas een punt en ik had in mijn diagonale lezing van het rapport dus niet goed gezien, dat die technische configuratie wel degelijk genoemd werd. Zo is het gewoon en dat vond ik mooi kudt om te lezen natuurlijk.

  Niet getreurd, want het systeem dat ze gebruikten is nog slechter dan polldaddy tot de macht ruk en dan dan werden er weliswaar ook emails met links aangeboden, dat ze versleuteld zouden zijn slaat natuurlijk nergens op. Ze werden namelijk op het intranet weergegeven, dus aan het eind van de rit maakte de poll hoe dan ook deel uit van de rest van de presentatielaag van de organisatie. Daar kan je veel makkelijker bij en is helemaal niet een versleutelde ssh verbinding ofzo, maar verloopt gewoon via de login van de gebruiker. Dan heb je het hooguit over Kerberos ofzo (WSS, Tridion, whatever).

  De specificatie klopt dus niet. Het ziet er eerder naar uit dat ze theoretische mogelijkheden van het pollsysteem noemen, zonder dat het feitelijk zo plaatsvond. Afzonderlijke versleutelde verbindingen en weergaves op het intranet/ extranet rijmen niet met elkaar.

  Hoe dan ook. Ik vind niet dat je iemand publiekelijk zou moeten executeren op basis van informatie die voor een rechter onvoldoende zou zijn.

 35. 50

  Ik vind dat iemand die in een uitgeschreven verklaring (die live op televisie wordt uitzonden) haar lidwoorden (en aanwijzend voornaamwoorden) niet op orde heeft, niet meer mag verdienen dan de Balkenende-norm. Onge-f-in-looflijk.

 36. 51

  Dat zou dan betekenen dat die link dus helemaal niet persoonlijk is, maar generiek.

  Bewijzen graag dat de commissie op dit punt kletskoek verkoopt.

  Zo leuk dat Jabir blijft doen alsof hij er zelf bij is geweest en alles zelf heeft bekeken, terwijl uit zijn reacties duidelijk is dat hij dat onderzoek alleen leest voor zover anderen het citeren.

 37. 52

  Dat betekent inderdaad dat die link generiek is ook al krijgt iedereen een mailtje, heel opmerkzaam van jou prediker :-)

  Ik hoef niet overal bij geweest te zijn om te lezen wat er daar gebeurde hoor, dat ze die enquête op hun intranet invulden werd verschillende keren in de verslaggeving gemeld. Dan hoef je eigenlijk alleen nog maar één en één bij elkaar op te tellen.

  Ook werkte ik veel met overheden en ambtelijke organisaties, waar zich natuurlijk zeer vergelijkbare processen voordoen. Waarom je dat in het belachelijke moet trekken ontgaat me een beetje.

  Dat je werkelijk geen flauw benul hebt (en daar kan je je overigens gelukkig mee prijzen) zijn commentaren als deze:

  je kunt ook in een krimpende organisatie mensen achter je krijgen als je het waarom van bepaalde beleidsbeslissingen helder aan de werkvloer communiceert, en consequent laat merken dat je er staat voor je mensen en de organisatie.

  LOL. Dream on.

 38. 53

  “Jongus, we gaan jullie er allemaal uittrappen, want tante Greet heeft besloten dat de islam een minderwaardige ideologie is ofzo en daarom gaan we nu heel erg krimpen”

  Top verdedigbaar beleidje ook.

  Daar zal het personeel van een organisatie die zich met opvang bezighoudt wel wild enthousiast van zijn geworden.

 39. 55

  @Jabir; okee, ik heb het werkmodel van Q-net bekeken, en daar valt inderdaad te lezen dat zij de software lezen om eenvoudig vragenlijsten te maken en emails te versturen, maar dat je die host op je eigen website of intranet.

  Dus van dat intranet heb je waarschijnlijk gelijk.

  En toch. Ik heb ook wel eens een enquête ingevuld via een link in een email (voor een of andere student die gegevens nodig had voor haar scriptie ofzo), en dan kwam ik in een specifieke omgeving waarin die enquête werd gehouden. Ik zou geen idee hebben hoe ik dat moest manipuleren om meerdere keren in te vullen (zou ik ook niet willen, want veel te veel werk).

  Ik mag toch aannemen dat er hier ook zoiets geconstrueerd is: dus dat jouw specifieke link in de email recht geeft op toegang tot die enquête, en dat je daar niet in kan komen door gewoon naar die enquête op het intranet te surfen.

 40. 58

  Vanuit een literatuurwetenschappelijk perspectief gaat het mij eerder om de boodschap dan de vorm. Om daar fatsoenlijk Nederlands van te maken, daar heb je secretaresses en inktkoelies voor.

 41. 60

  Ik heb die persconferentie inmiddels bekeken, en die valt retorisch indrukwekkend te noemen.

  Ze zet in met het beeld van de despotische zonnekoningin die zichzelf een exorbitant salaris toebedeelde, een verdeel-en-heerspolitiek voerde, en door de Volkskrant werd gedoopt tot “de nationale heks”, geeft aan dat ze in een kafkaeske nachtmerrie is beland waarin allerlei negatieve punten worden uitgelicht, die door haar werkgever en Raad van Toezicht eerder niet als problematisch werden gezien. Ze geeft aan dat het rapport van de Commissie Scheltema uitsluitend focust op negatieve ervaringen (terwijl ze er in is geslaagd 4000 banen te schrappen zonder dat het functioneren van de organisatie daar veel van merkte), eerdere rapporten die in haar voordeel uitvielen (over haar salaris bijv.) niet meeneemt, haar inhoudelijke weerlegging van bepaalde aantijgingen niet meegenomen heeft, en ze geeft helder met feitelijke argumenten weer waarom de hoofdpunten van de kritiek in het rapport Scheltema volgens haar niet strookt met de werkelijkheid.

  Ja, ze is oprecht emotioneel (maar dat is alleen maar sterk: daardoor zet ze zichzelf neer als mens van vlees en bloed) en waarschijnlijk ook zenuwachtig. Zodoende slikt ze hier en daar een lidwoordje in: big deal. Geef jij maar eens een persconferentie daags nadat je in de media en door een overheidscommissie publiekelijk bent gevierendeeld, we zullen zien hoe jij het er vanaf brengt.

  Ze is er met die persconferentie bij mij (van alle critici hier nog wel) in geslaagd om sympathie te kweken voor haar persoon, me te overtuigen dat ze echt geen kwaaie heks is die het allemaal met opzet deed en bereidheid om naar haar kant van het verhaal te luisteren.

  Het was gewoon een overtuigende presentatie van haar kant van het verhaal. Dat die kant ook gekleurd is, en dat ze mogelijk een blinde vlek heeft voor onvrede en de effecten van haar leiderschapsstijl, dat is een andere zaak. Maar ze slaagt er wel in om het beeld weg te nemen dat ze een akelige tiran is, en bereidheid te kweken om de zaak onbevooroordeeld en van meerdere kanten te bekijken. Ze heeft met die persconferentie het speelveld gelijk weten te trekken, ondanks vijf-nul achterstand.

  Dat is geen geringe prestatie. Ik snap nu ook dat zij op dat niveau opereert. Ze weet zichzelf en haar argumenten gewoon heel goed en effectief voor het voetlicht te brengen. Daar neem ik mijn petje voor af.

 42. 61

  Jabir.
  Je hebt een beetje een gangsterachtig beroep: ‘dysfunctionerende ambtenaar’ en dergelijke ‘rotte appels’ eruit gooien. Daar heb je inderdaad ‘rugdekking’ voor nodig die nergens anders vandaan kan komen dan van hogerhand alias de opdrachtgever. Die vertelt jou wie die ‘rotte appels’ zijn die jij er moet uit judassen. Dus dat hoef je niet meer zelf uit te zoeken. Alleen maar een dossier tegen ze opbouwen. Dat je je dan als een ‘soort huurmoordenaar’ ziet, en als een ‘straatvechter’, is logisch, waar en pijnlijk, maar niets aan te doen. Het is niet iedereen gegeven op een fatsoenlijke, aangename manier aan de kost te komen. En door op ‘een rat als Leers’ te trappen, vijzel je jezelf weer wat omhoog. Ook dat is een straatsvechterstechniek!

  Stel dat die mevrouw Roodvlag jou zou hebben ingehuurd, om háár rotte appels te kunnen ontslaan en je had ‘succes’ gehad, wie waren dan werkelijk door jouw toedoen de laan uitgestuurd? Onder die mensen zeker die door haar waren getreiterd, beledigd en getyranniseerd; en de grote rotte appel die zij zelf is, had je met rust gelaten. of haar met je werkzaamheden zelfs beschermd (afgeschermd).
  Intussen is duidelijk waarom je op Sargasso die Albayrak ontziet

  Misschien ben je kwaad op Leers omdat die jou niet heeft ingehuurd. Had-ie dat gedaan, dan had je misschien toch die Albayrak aangepakt. Daarvoor had je weer de noodzakelijke ‘rugdekking’ gehad.

  Ten slotte nog een politieke kwestie. Je geeft veel en grof op de PVV af.
  Ik vroeg mij nu af of dat gedrag iets met je werk te maken heeft. Moet je dikwijls van je opdrachtgevers PVV-ers eruit werken? Word je vaak ingehuurd omdat ze weten dat je de PVV haat? Of, maar het kan erbij horen, wil je met je anti PVV-isme laten zien dat je hoe dan ook aan de goede kant staat? Je walgt als ‘een soort van huurmoordenaar’
  van jezelf en dat vraagt – het is lekenpsychologie – morele compensatie. En het is ook nog eens de kant van je bazen! Die betalen je per slot van rekening.

 43. 63

  LOL wat voel ik me toch weer aangesproken. Wat ben jij voor gestoorde idioot met je hysterische commentaren op mij persoonlijk, KPax?

  Leiding moet gegeven worden aan organisaties en als de politiek beslist dat er 4000 mensen wegmoeten bij het COA, dan zal dat toch moeten gebeuren. Als je op dezelfde manier wilt dat bijvoorbeeld communicatieafdelingen van gemeentes goed gaan functioneren zodat ze werkelijk de burger gaan bedienen en vraaggestuurd leren te werken terwijl ze jarenlang werkelijk het afvoerputje van de organisatie waren en de bedrijfsmaatschappelijk werker er ieder probleemgeval loosde, moeten daar vaak ook mensen weg. Niet meteen, maar bijvoorbeeld als ze niet loyaal zijn aan het plan van actie of anderszins niet goed functioneren. Dat heet professionalisering en zelf begin ik eigenlijk altijd blanco met mensen. Dat selecteert zich vanzelf uit.

  It’s a dirty job, but someone has to do it.

 44. 64

  Ik vond die persconferentie helemaal niet zo indrukwekkend. De feiten die zij te berde brengt zijn wel heel duidelijk haar feiten. Ik zag iemand die al dan niet terecht erg verongelijkt was, maar ook een gebrek aan zelfreflectie ten toon spreidde. Dat blijkt ook wel uit het feit dat zij haar speech kennelijk niet heeft laten redigeren door een inktkoelie.

  Ik realiseer me dat iemand als opdracht van ‘de’ ministerie meekrijgt de toko zoveel kleiner te maken het nooit goed kan doen. En de manier waarop haar al dan niet functioneren in de publiciteitsarena is uitgevochten is bepaald niet fraai te noemen. Helemaal vies is zo’n Fritzl die het ook nog eens nodig vindt om aangifte te doen. Dus daarom voel ik wel met haar mee.

 45. 65

  Dat de onderzoekscommissie bijna alleen de negatieve feiten rapporteerde en zo tot een buitengewoon gekleurd en ongebalanceerd verslag kwam kan je gewoon teruglezen in het rapport. Daar citeert ze dan ook uit om dat te onderbouwen, want ze stellen het zelf ook. Dat er vooral negatieve quootjes eenzijdig geselecteerd werden uit de afgenomen interviews is ook verifieerbaar en de onbetrouwbaarheid van die intranet enquete hadden we al vastgesteld. Wat je dan overhoudt is een karaktermoord die in opdracht van Leers werd uitgevoerd om de bloedhonden in de kamer tevreden te houden en ervoor te zorgen dat ze ondanks het winnen van een procedure nooit meer bij het COA terugkomt.

  Daarnaast is het ontzettend kinderachtig en tendentieus om te stellen dat het “haar feiten” zijn in een verweer. Dat zie je wel vaker bij iemand die zich verdedigt, maar maakt die feiten niet minder feitelijk.

  Ik realiseer me dat iemand als opdracht van ‘de’ ministerie meekrijgt de toko zoveel kleiner te maken het nooit goed kan doen.

  Ik vind het nog onvoldoende. Anders was je niet tot die eerste alinea gekomen.

  Overigens is het niet alleen de PVV die een smerige rol in dit verhaal speelde, het CDA en de PvdA deden vrolijk mee. Mijn taxatie is eigenlijk dat ze het COA tezeer een VVD gremium vonden (wat natuurlijk ook gek is) en wat je nu ziet eigenlijk gaat over de machtspolitiek daar omheen.

  Maar om iemand die naar eer en geweten haar moeilijke vak uitvoerde daarvoor zo te executeren terwijl een narcistische kwal als Hermans volkomen buiten schot blijft vind ik ronduit schofterig.

 46. 66

  Het maakt mij niet zoveel uit of jij ‘het nog onvoldoende’ vindt.

  Albayrak heeft het (ook) al over een ‘publieke executie’, over hyperbolen gesproken. Niet sterk.

  Ze verdoezelt met haar opmerking bijvoorbeeld dat 60% neutraal tegenover haar staat ‘het’ feit dat meer dan 30% van de medewerkers haar niet vertrouwt en meer dan 40% niet tevreden over haar is. Dan blijft er nog maar een heel klein positief gestemd percentage over. Ik vind dat nogal wat. Dat bedoel ik met ‘haar’ feiten. Niet sterk om eerst te wijzen op het feit dat de commissie alleen naar de negatieve kant kijkt en dan vervolgens zelf te beginnen met kersen plukken. Er waren dus veel meer negatieve reacties dan positieve, zoveel is duidelijk.

  O ja, ‘we’ hadden helemaal niet ‘vastgesteld’ dat die enquete onbetrouwbaar is. Jij wel.

 47. 67

  De onbetrouwbaarheid van die enquête werd vastgesteld op basis van de beschikbare feiten inderdaad. Maar het kan natuurlijk zijn dat je IT begrip onvoldoende is en je daarom de discussie hierboven niet zo goed kon volgen. Dat boeit mij alleen niet, zo lang je maar niet zo dom zit te schreeuwlelijken.

  Ze verdoezelde helemaal niets, die hele enquete is gewoon een farce en dat het personeel zo ontevreden is met een leidinggevende die 4000 mensen gaat ontslaan is ook geen rocketscience. Dus die cijfers die verkregen werden met een fraudegevoelig tooltje van niks zijn niet te vertrouwen en zelfs als ze dat wel zijn, is die intranet enquete nog steeds geen goede indicator van haar functioneren. Ze zat daar niet om aardig gevonden te worden.

  Publieke executie is zeker niet al te overdreven als je ziet hoe ze afgebrand werd in de pers. Of dacht je dat die ooit nog ergens aan de bak komt?

 48. 72

  D’r is hier maar een iemand aan het schreeuwlellijken en dat ben jij. Misschien gaat het mijn IT-begrip te boven. Boehoe, dat zal het wel zijn. Over dom schreeuwlelijken gesproken.

  Trouwens, jij hebt overduidelijk het rapport niet gelezen want je kent de inhoud niet. Over dom schreeuwlelijken gesproken.

 49. 73

  Kijk Hal, nou ga je toch een beetje de mist in:

  Eerst schrijf je:
  Geen fatsoenlijk Nederlands kunnen schrijven is wat mij betreft geen ‘vorm’.

  terwijl je nu dan spelt:
  D’r is hier maar een iemand aan het schreeuwlellijken en dat ben jij.

  Op mij komt dat inconsequent over. Of vind je dat mevrouw Albayrak wel moet kunnen spellen terwijl dat van jou niet verwacht hoeft te worden?

  Als je voor me zou werken zou ik zulke puntje toch meenemen in mijn dossieropbouw over jou, domme schreeuwlelijk. Bovendien vind ik je disloyaal aan mijn plan van actie om mevrouw Albayrak premier van Nederland te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren