UvA en VU hebben lak aan medezeggenschap bij fusieplannen

Foto: copyright ok. Gecheckt 22-04-2022

NIEUWS - Nadat eind 2013 de samenwerking tussen de bèta-faculteiten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) werd afgeschoten door de medezeggenschapsraad van de UvA, zetten de beide besturen hun afgeschoten plan toch door.

Eerder vandaag heeft de nieuw opgerichte website UvAleaks een convenant gepubliceerd tussen de UvA en de VU over gezamenlijke huisvesting van de bèta-faculteiten van beide instellingen.

Vandaag heeft UvAleaks een convenant van 26 juni 2014 vrijgegeven. Er wordt tussen de Colleges van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) een convenant gesloten, waarin afspraken worden gemaakt over de huisvesting van de bètafaculteiten van UvA en VU. Beide Universiteiten hebben de intentie om in het bètadomein samen te werken en zijn voornemens een gezamenlijke huisvestingskoers te bepalen voor hun Bèta Activiteiten.

Zoals gezegd werd deze voorgenomen samenwerking afgeschoten. Echter, het convenant (pdf) borduurt voort (art.3) op deze afgeschoten plannen:

Uitgangspunten voor de huisvesting zijn onder andere de eerder bepaalde Koers Huisvestingsprogramma Amsterdam Faculty of Science (AFS) en de AFS propositie (22-12-2012). De verwezenlijking van AFS heeft eerder geen doorgang gekregen, doordat de centrale medezeggenschap van de UvA op 20 december niet heeft ingestemd met de plannen voor een AFS.

Het aangaan van deze kaderstellende afspraken zorgt ervoor dat de samenwerking, zoals afgewezen door de centrale medezeggenschap, alsnog in brede lijnen wordt doorgevoerd.

Hiermee geven de beide besturen aan dat ze lak hebben aan de wettelijke bevoegdheden van de medezeggenschapsraden en gaan ze gewoon hun eigen goddelijke gang. Dit wordt door de beide instellingen op eufemistische wijze als volgt geformuleerd in het document “Stand van zaken” (pdf) behorende bij het convenant:

Nadat de samenwerking in AFS-verband eind december 2013 in nieuw vaarwater terecht is gekomen; is daarop ook koers in de samenwerking bedrijfsvoering VU – UvA aangepast.

De eigengereide houding wordt nog verder onderstreept door de volgende passage:

Naast aandacht voor urgente zaken, wordt tevens gestuurd om bij de keuze, implementatie en inrichting van (IT-)systemen – die gepaard gaan met grote investeringen – de koers van UvA/HvA en VU zo veel mogelijk op elkaar at te stemmen. Daarmee wordt voorkomen dat een latere integratie of samenwerking op onderdelen wordt bemoeilijkt.

Reacties (2)

#1 Arjan

Een fusie van deze aard is onderhevig aan artikel 25 van de Wet op Ondernemingsraden. Dat wil zeggen dat de OR adviesrecht heeft en dus geen instemming benodigd is (zoals bij art. 27). Dat maakt de wettelijke bevoegdheid van de medezeggenschap een stuk kleiner. Wanneer een negatief advies is uitgebracht en de ondernemer toch besluit het voorgenomen plan uit te voeren heeft de medezeggenschap 30 dagen bedenktermijn om naar de ondernemingskamer te stappen. Mocht de OR dat niet doen, dan is de ondernemer vrij om het besluit uit te gaan voeren.

Aangezien het advies al maanden geleden gekomen is en er *nu* plannen bekend raken over het doorgaan met de fusie, lijkt het erop dat aan alle wettelijke bepalingen voldaan is en de OR van de UvA niet naar de ondernemingskamer is gestapt.

Bij zo een procedure toetst de kamer of er sprake is van een ‘kennelijk onredelijk besluit’ waarbij geen of weinig recht is gedaan aan de bezwaren die de ondernemingsraad heeft genoemd. Dat is over het algemeen geen gemakkelijke toets. De OR dient ten allereerste bijzonder stevig in haar schoenen te staan om zo’n procedure te starten en daarna dient de OR het advies voldoende goed opgesteld en onderbouwd te hebben om ook een kans te maken. Vaak zie je dat een (slimme) ondernemer ook bijvoorbeeld ingaat in het uiteindelijke besluit op het advies van de OR en in de marges dingen afzwakt of borgingen inbouwd die het uiteindelijke besluit niet echt wijzigen maar er wel voor zorgen dat bij de ondernemingskamer de OR een kleinere kans van slagen heeft.

Misschien dat UvALeaks kan voorzien in de documenten omtrent de adviesaanvraag? Zou wel interessant zijn om door te nemen..

  • Volgende discussie
#2 Statistiek

De GV heeft in Amsterdam wel instemmingsrecht op de fusie. De discussie in Amsterdam is tamelijk gepolariseerd. Het CvB en een aantal andere hooggeplaatsten wil de fusie koste wat kost doordrukken, en heeft daarbij weinig achting voor bezwaren die van onderop worden geuit. Het opiniestuk, en vooral de comments in de onderstaande link, geven een goed beeld van de discussie op de UvA.
http://www.foliaweb.nl/opinie-2/medezeggenschap-heeft-averij-opgelopen/

Het is een rare notie dat twee redelijke betafaculteiten na fusie ineens een excellente faculteit worden, maar het zit er bij de CvB’s van de VU en UvA wel goed in. Zonde.

  • Vorige discussie