The Copenhagen Consensus

Bij postjes op Sargasso over klimaatverandering komen twee punten steevast naar voren. De eerste is dat in twijfel getrokken wordt of die klimaatverandering er überhaupt wel komt en dat de mens daar significante invloed op heeft. Daar gaan we het nu niet over hebben.
Het tweede punt is dat het veel te duur en weinig effectief is om te investeren in beperking van de CO2 uitstoot. Daar gaan we het wel even over hebben. En wel specifiek over het werk van dhr Lomborg en de door hem georganiseerde Copenhagen Consensus.
Lomborg is namelijk de persoon die middels zijn boek uitgebreid publiciteit kreeg met de kritische kanttekeningen bij de grote keuzes die we als wereld te maken hebben. In zijn boek liet hij zien dat het qua bestrijden van ellende voor de menschheid kostenefficiënter is om bijvoorbeeld bepaalde ziektes aan te pakken dan klimaatverandering.
Vanuit zijn achtergrond in politicologie en statistiek is hij goed in staat uit te leggen waarom het nodig is dit soort grote thema’s tegen elkaar af te zetten zodat besluitvorming goed gedaan kan worden.
Maar verder is zijn insteek in het boek problematisch. Hij voert namelijk ook de onderbouwing op van de kosten en opbrengsten van diverse problemen. En daarbij gaat hij wel zeer selectief te werk in het bepalen van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de noodzakelijke kosten. En dat maakt het geheel behoorlijk ongeloofwaardig. Van veel kanten is het boek dan ook stevig onderuit gehaald.

Uiteindelijk geeft het boek het gevoel een manier te zijn om toch vooral je gelijk te halen en het daarbij niet zo nauw te nemen met feiten. Iets waar je terloops ook de “tegenstander” van beschuldigd. Heel fraai werd dat het best geformuleerd in the Guardian
Here are the places, on their long retreat, at which sceptics about climate change have chosen to stand and fight. First, they denied that climate change was happening at all. Then, they claimed there were “uncertainties” in the science (true) and that these were sufficient to remove the case for action (false). Today, the sceptics belatedly admit that something probably should have been done, but claim that it is now too late to do anything but adapt to the consequences.

Nog een belangrijke kanttekening bij het boek is dat het wel heel erg homo-economicus-centrisch is:
Lomborg sees the importance of other species wholly in terms of how they can serve humans. The service can simply be providing a sense of well-being by their existence, or it can consist of fostering human wealth or welfare, but Lomborg’s measure of value is always dollar value to humans. Thus, the loss of individuals or species is not of great concern so long as net dollar loss to humans is nil.

En dat is dan toch wel opvallend voor een voormalig Greenpeace activist.

Wellicht heeft alle kritiek over het boek en de persoon Lomborg ertoe aangezet om het onderzoeken van de kosten/baten-analyse in een wat groter verband te gaan uitvoeren. In 2004 werd daartoe de Copenhagen Consensus opgezet. Voor de CC moest een groep economen de verschillende grote problemen wegen en schalen. Daar volgt dan een ranglijst uit van dingen die het best aangepakt kunnen worden.
Dit gebeurde voor het laatst nog een keer in het voorjaar van 2008.
En hoe mooi de resultaten ook gepresenteerd worden, eigenlijk wordt gewoon dezelfde fout herhaald die Lomborg in zijn boek maakt. Op basis van selectieve data met een paar stevige oogkleppen op een ranglijst maken, is niet geloofwaardig.
Diverse punten van kritiek zijn aan te voeren. Ten eerste zijn economen niet de mensen die goed kunnen beoordelen hoe groot de potentiële schade is van bepaalde specifieke ontwikkelingen. Ze zijn hooguit goed in extrapolatie van bestaande trends. Verder wordt er nergens met realistische onzekerheidsmarges gewerkt. De voorstellen hebben een absurd detailniveau qua uitwerken van diverse scenario’s op basis van variaties en rentepercentages tussen 3 en 6 procent. Maar de uitgangsgegevens kunnen op termijn mogelijk een factor 10 blijken af te wijken van hun keuzes.
Neem de lijst met rapporten die opgevoerd worden als inventarisatie van de mogelijke schade van klimaatverandering. Daar staat het recente rapport van onze deltacommissie niet bij. Dat was er nog niet toen. En misschien zou het toch niet meegeteld worden omdat Yohe alleen die dingen meetelt die voorkomen dat er nog meer CO2 in de atmosfeer komt. Maar we spreken wel over 1 tot 2 miljard euro per jaar tot 2050. En wat voor NL geldt, zal zeer waarschijnlijk voor veel landen gelden die veel steden aan zee hebben. En dan lopen de kosten al snel op.
Verder geeft de auteur zelf ook aan een nogal selectieve visie te hebben op kosten voor mitigatie. Hij kijkt alleen naar een verschuiving van energiekosten:
Costs of mitigation are measured in terms of the deadweight loss in the economy as emissions reduction requirements force shifts to more expensive energy options.

Maar dat die duurdere energie optie over tijd snel goedkoper worden als gevolg van massale investeringen en verbeteringen van techniek, is niet goed terug te vinden in zijn plannen. Ook de keuze om geld te investeren in energiebesparing (en dus CO2 uitstoot reductie), wat een relatief korte terugverdientijd heeft, komt niet naar voren. Ook niet het feit dat “investeringen” die gemaakt worden ten behoeve van CO2 reductie, gewoon geld is dat weer in de economie mee draait. Dus de ene industrie/groep krijgt het zwaarder, maar een andere industrie profiteert er van.

Verder wordt nog een paar keer gestoeid met het idee dat je het geld dat je nodig hebt voor mitigatie nu op een bankrekening zou kunnen zetten en dat je het dan over 20 jaar (als de techniek verbeterd is) met veel meer rendement kunt inzetten. Typisch een redenatie van een boekhouder. Volledig correct, maar wel levensgevaarlijk. In veel klimaatveranderingsscenario’s is sprake van een omslagpunt of point-of-no return mbt het gehalte CO2 in de atmosfeer. En dan is het leuk om te weten dat je 10 jaar te laat makkelijker en goedkoper CO2 kunt reduceren, je hebt er alleen niets meer aan.

Afijn, zo zijn er nog veel meer punten van kritiek aan te voeren op de opzet en uitvoering van de Copenhagen Consensus. Anderen hebben dat in ieder geval ook gedaan. De toevoeging “consensus” is dus een gotzpe. Het is uiteindelijk prediken voor eigen parochie en niets meer dan een schijnbeweging om de aandacht weg te trekken van wat werkelijk nodig is.
Dit sluiten we dan ook af met een stevige trap in de richting van de economen die zich hebben laten lenen voor deze nutteloze exercitie:
It is a vanity of economists to believe that all choices can be boiled down to calculations of monetary value. In the real world, outcomes are not so easily managed. A stable climate is something we might now call a system condition for civilisation. That is, it is something without which civilisation is impossible – though it is not, of course, itself a guarantee that there will be civilisation.

Dit alles neemt niet weg dat het nog steeds niet duidelijk is hoeveel geld er nodig is om echt de stijging van CO2 in de atmosfeer tot staan te brengen.
Maar als je ziet hoeveel moeite het nu al kost om minimale veranderingen in het beleid te krijgen, heeft het verzinnen van scenario’s van wat nodig is om echt iets aan het probleem te doen geen enkele zin. Daartoe zullen eerst dijken moeten doorbreken, oogsten op rij mislukken en tienduizenden doden vallen bij een hittegolf.

 1. 1

  Met je principiele bezwaar dat niet alles in monetaire termen kan worden uitgedrukt ben ik het niet eens Steeph.

  De berekening kan wellicht fout of onvolledig zijn, een vergelijking tussen verschillende grootheden zul je op basis van een gelijke munt moeten doen. En dat kan ook best dat monetaire ding zijn.

  Tenslotte in de slotzin: wachten tot de ramp komt, en dan pas zien wat er gebeuren moet ? Dat kan je niet menen.

 2. 2

  @mescaline: Wat is de waarde van een uitgestorven diersoort? Wat is de waarde van het behoud van die diersoort?

  De slotzin is uitermate cynisch bedoeld. Maar toon mij een andere werkelijkheid. Zelfs iets als Kyoto is in wezen niet veel meer dan windowdressing. Een beetje ambitieuze doelstellingen voor brandstofverbruik in de autoindustrie in europa strandt snel in afspraken die toch al haalbaar waren.
  Echte veranderingen komen pas als iedereen voelt wat de werkelijke gevolgen zijn. Dat is vrijwel overal zo en al helemaal in de politiek.

 3. 3

  Nee, maar het punt blijft wel staan dat (net zoals Bush selectief is in het verwijderen van dictators en bepalen wie er allemaal onder de axis-of-evil valt en wie niet, bijvoorbeeld. Wie niet? Nou, Mugabe niet, bijvoorbeeld), de doe-iets-nu! mensen van de klimaatverandering:
  a) hun zaak weinig hebben geholpen door de menselijke schuld te benadrukken (al ie in het licht van ‘ermee omgaaan’ de schuldvraag helemaal niet zo relevant)
  b) hun vijand selectief gekozen hebben; malaria bijvoorbeeld is een veel grotere vijand nu, en in potentie, in de toekomst ook

  Ad a) De ‘Greenpeace’ mensen in dit debat kennen maar 1 waarheid en 1 oplossing: de klimaatverandering is veroorzaakt door mensen, en mensen moeten nu stoppen met autorijden/vliegen/fabrieken laten draaien. Het niet onderkennen van meerdere mogelijkheden om met klimaatverandering om te gaan, schaadt hun zaak. Er zijn genoeg mensen die zeggen: welnu, dan verhuizen we toch naar een paar graadjes noordelijker of zuidelijker ? Of: dan schakelen we toch over op kernenergie ? Of: die olie is binnenkort op, en in het huidig tempo van technologische ontwikkeling is het misschien beter om de boel nog even flink op te stoken zodat we een oplossing kunnen verzinnen voor als de olie op is. Allemaal argumenten waar je best even bij stil zou kunnen blijven staan, maar die door de ‘Greenpeace’ kant wordt weggewuifd, alsof het opeens in een recessie storten van de economie *wel* haalbaar of wenselijk is.

  Ad b) Wat hebben we met de wereld voor en de mensen die erop wonen ? Als klimaatverandering zo schadelijk is – want laten we wel wezen, veel erger dan in het Jura met 500 ppm CO2 zal het niet worden – waarom zouden we ons dan inderdaad niet liever op de bestrijding van Malaria storten ? Tegen de tijd dat het hier te lande 6 graden warmer is, zit die mug ook hier – zeker in deze moerassige rivierdelta (voor zover nog boven water uitstekend) ! De ‘Greenpeace’ zijde zal ook nu tegenwerpen dat we alles tegen Malaria doen wat we kunnen (wat niet waar is), en dat we de aarde behouden voor de aarde zelf. Dat laatste is (vind ik) een religieus argument. Een aarde zonder mensen is een on-observeerbare aarde; wij zijn geen god. Dus blijft de vraag: wat hebben we precies voor met de aarde en de mensen die erop wonen ? Die vraag moeten de ‘Greenpeace’ mensen eerst beantwoorden, zonder in (mijns inziens) religieus geneuzel te vervallen. We willen praktische standaarden voor alle te bewandelen wegen, ook die voortkomen uit het ‘rentmeesterschaps-idealisme’.

 4. 4

  Toen het Crisis Dossier hier werd gepresenteerd stelde ik voor het geld (en bijbehorende crises) op te nemen als item. Carlos wees dat af en geld hoort er nog steeds niet bij (ik ben de link naar dat comment kwijt).

  Maar eens met Mescaline: geld is wel degelijk de verbindende indicator tussen alle resources. En als de detailberekening fout of onvolledig is – ik ben het eens met It is a vanity of economists to believe that all choices can be boiled down to calculations… – kun je toch ervan uit gaan dat het functioneren van het monetaire systeem een afspiegeling is van het functioneren van de aanbodzijde van resources.

  Net zoals het weer niet precies berekend kan worden kan dat ook niet met de economie. Geld leidt echter een eigen leven en is een afspiegeling van wat mensen doen en laten en op die manier wel degelijk gerelateerd aan gebruik en beschikbaarheid van resources.

 5. 5

  @KJ: bij Ad a: Waarom zou de economie in een recessie gestort worden? Dat is ook een argument dat op voorhand wordt aangevoerd, maar zelden een onderbouwing heeft.
  Gaat een economie in recessie als bedrijven gaan investeren in energiebesparing?

  Ad b is een relevante vraag. Die kwam ook regelmatig bij me naar boven tijdens het bestuderen van de stukken. Wat is acceptabel? Kunnen we inschatten wat de gevolgen werkelijk zijn (bij malarie makkelijker dan bij klimaatverandering). Is het gewenst voorzichtig te zijn alleen vanwege de onzekerheid?

 6. 7

  @HansR: Tuurlijk moet je voor de politiek een poging doen zaken in geld uit te drukken.
  Maar het volledig doorrekenen van een goede bestrijding van klimaatverandering voor de komende 50 jaar is nogal een hachelijke onderneming. Hetzelfde geldt voor de mogelijke schade die voorkomen kan worden.
  Stel je voor dat je nu in 1958 zit en aan jou wordt gevraagd te berekenen hoeveel geld er tot 2008 nodig is per land voor de gezondheidszorg.

 7. 8

  @Steeph Het preëmptieve argument wordt de laatste jaren heel gemakkelijk toegepast als het om vraagstukken van oorlog en vrede gaat, maar is mijns inziens in deze discussie veel meer op zijn plaats.

 8. 9

  @InvertedPantsMan: De verleiding is groot natuurlijk. Maar gegeven hoe hard ik tegen dat principe heb aangetrapt in de aanloop naar Irak, moet ik daarmee oppassen.
  Bovendien leverde dat beroerd resultaat op uiteindelijk (value for money, NOT!)

 9. 10

  Dan die verleiding om maar zo snel mogelijk te beginnen met de ‘markt’ van CO2-certificaten. Een beetje handelen in gebakken lucht, de kredietcrisis heeft laten zien waar dat toe leidt.

 10. 11

  Iedere economische langetermijn berekening laat zien dat de kosten van niets doen aan klimaatverandering exponentieel hoger zijn dan de kosten van mitigatie. Daar komt bij dat hoe eerder er gehandeld wordt, hoe goedkoper. Helaas geldt dat alleen over een termijn van pakweg 50 jaar en niet over een termijn van pakweg 4 jaar, en laat dat nou net een veel voorkomende termijn voor zittende regeringen zijn (ik zie hier een kans voor Mugabe). Het interesseert een gemiddelde regering simpelweg te weinig omdat ze nou eenmaal afgerekend worden op 4 jaar en niet op 50 jaar.

  En ja, er zijn inderdaad ook berekeningen die iets anders laten zien. Vaak, in ieder geval door de CC, worden er de hoogst mogelijke kosten tegen de laagst mogelijk baten weggezet voor klimaatverandering. Dit is ondertussen zelfs door één van de leden van het CC panel zelf (Schelling geloof ik) als “misleidend” aangeduid.

 11. 12

  @Hayek: Volgens mij slimmer om belasting te heffen op CO2 uitstoot. Mits de opbrengsten direct gestoken worden in onderzoek naar alternatieve energie, besparingen en bouw van alternatieve energie voorzieningen.

  (Dus niet zoals die vliegtaks).

 12. 13

  Schattig maar warrig stukkie Steeph.

  1) het terugdringen van de CO2 uitstoot ( volgens de KYOTO-norm) kost de komende 100 jaar (jaarlijks) minimaal 150 miljard dollar en het effect daarvan op global warming is nihil.

  2) wil je dus meer effect bereiken zul je een nog strengere norm moeten nastreven dan de KYOTO- norm. Dat is politiek en financieel onhaalbaar en gaat niet gebeuren. (Ook als je wensdromen op het gebied van technologische vernieuwing uitkomen en alle chinezen aan de spaarlampen gaan).

  3) conclusie: je hebt de 5 nobelprijswinnaars van de copenhagen consensus niet nodig om te bedenken dat het veel slimmer is om het geld te besteden aan maatregelen die wel effect hebben ( malariabestrijding in de derde werld, aidsbestrijding, gezondheidszorg etcen bv het verhogen van de dijken)dan aan maatregelen die weinig of geen effect hebben (CO2 reductie)

  voor de liefhebber hier lomborg zelf nog even:

  http://nl.youtube.com/watch?v=LqZWbLLbAOM

 13. 14

  En beste Sikbock, waar komt die 150 miljard nou vandaan? (derde keer dat ik dat vraag) En wie zegt dat kyoto de enige oplossing is.
  Wie weet wat er gebeurt was al Kyoto niet gestart was?

  En waar zijn de uitspraken van lomborg “everybody knows that” op gebaseerd?

  (Ja warrig stuk. Maar na verzamelen alle gegevens vond ik het de energie niet meer waard om er een soepele tekst van te maken)(

 14. 17

  ik vind het niet verassend dat een voormalig greenpeace actiist homo-economicus-centrisch is.

  Het lijkt me zelfs een verplichting.,een noodzaak.
  Het D.Parton-effect, je kunt niet meer zonder publiek ook al is je doel bereikt.
  Over mijn lijk dat de randstad hier komt.
  Me pretendeert dijkenbouwers baggeraars en watermanagers te zijn , redt oe met de kroam.
  U is de grootste vervuiler, wij zijn de natuur.

 15. 18

  @sikbock: Neemt niet weg dat ik je pessimisme deel dus. Alleen om andere redenen.
  En verder was dit stuk bedoeld om het door jou aangehaalde lomborg en CC verhaal te ontkrachten. Je mening staat, maar haal niet die sprookjes aan de hele tijd.

 16. 19

  Wat kost het om de randstad te verhuizen naar Gelderland ? Te veel. Bovendien zijn er onmogelijkheden. Rotterdam bijvoorbeeld, is niet verplaatsbaar, en andere plekken die onder de zeespiegel liggen maar buiten de randstad, zoals Slochteren, ook niet. En de haven van Amsterdam; ach ja. Administratieve centra, zoals Amsterdam en Den Haag zijn wel verplaatsbaar. Net zo verplaatsbaar als de PTT naar Groningen destijds, schat ik. Weet je wat het is ? We hebben hier gewoon niet de plan-economie die sommige socialisten wel zouden willen; we associeren gedwongen volksverhuizingen met tirannen. En we houden niet zo van tirannen hier.

 17. 20

  Overigens, Steeph, @5: waarom zou de economie verkruimelen onder het plotselinge afschaffen van de verbrandings-motor en -oven ? Dat weet ik niet, maar ik acht de kans erop groot. De simpele reden is een beetje historisch besef: onze technologische vooruitgang, onze voorspoed kent een bepaalde snelheid, die danig geaccelereerd is geworden sinds de industriele revolutie. En wat drijft dat allemaal, sinds de industriele revolutie ? De verbrandingsmotor, in welke vorm dan ook. Maar je hebt gelijk; ik weet het niet zeker. Het zou zo maar kunnen zijn dat, als we de machine uitschakelen, opeens blijkt dat het mechanisme gewoon doordraait. Zoals ik zei: ik acht de kans erop niet groot. En het is een kans die we moeten afwegen tegen de kans dat de klimaatverandering andere parameters kent dan die wij tot nu toe hebben gezien. En de kans daarop acht ik ook niet gering. Waarmee je ook meteen de reden weet dat de pragmatische, berekenende burger (die het toch uiteindelijk voor het zeggen heeft in de meeste delen van de wereld waar dit probleem onderkend wordt) nog niet zo ontzettend bereid is om aan welke kant dan ook te gaan staan. De democratie betreuren in deze, is verleidelijk voor iedere idealist, maar hoe dan ook een nog gevaarlijker ding. Alsof de afsluitdijk in vier jaar is gebouwd.

 18. 22

  @ Steeph: KYOTO zegt dat de mondiale CO2 uitstoot met 30 % gereduceerd moet worden. De 5 nobelprijswinnaars van de copenhagen consensus hebben berekend dat die mondiale reductie van 30 % ( ik ken de details niet) 150 miljard dollar per jaar kost gedurende de komende eeuw.

  Maar het belangrijkste punt is eigenlijk dat CO2 reductie ( KYOTO) weinig of geen effect heeft op global warming. Lomborg beroept zich daarbij op het IPPC.

 19. 23

  @sikbock: maar waar staat dat getal dan? ik kon het nergens vinden.

  overigens ben ik het wel eens met de constatering dat kyoto in haar doelstellinge maar weinig effect heeft. maar als kyoto niet als minimale norm was gesteld, was er waarschijnlijk een heel grote stijging geweest. daar moet je het dan wel tegen afzetten.

 20. 24

  @20: Je vergeet de stoommachine (toch minstens zozeer van belang voor de voortstuwing van de economie sinds de industriële revolutie). Maar je kan het ook wat algemener zien: Het is goedkope en toegankelijke energie in praktisch vrijwel ongelimiteerde hoeveelheden geweest, die de vooruitgang en voorspoed heeft weten te brengen.

  Aangezien we vooruitziend ook wel kunnen bedenken dat de twee hoofd-energiebronnen sinds de industriële revolutie (kolen en olie) een keer gaan op raken, zullen we toch eens aan alternatieven moeten gaan denken. De kosten daarvan zijn dus onvermijdelijk (tenzij je terug wilt naar de toestand voor de uitvinding van de stoommachine). In die zin maak je dus helemaal geen extra kosten bij een overschakeling vóór de kolen en olie op zijn, alleen maak je ze eerder. Daarmee is er op zijn minst ook enig los zand onder de bewering in #22.

 21. 25

  De CO2 concentratie moet echt terug naar 300 ppm.
  Het is nu 380, en de temperatuur is al een beetje gestegen. De poolzee is nu op laatsen al zo warm dat methaan hydraten hun methaan loslaten, zodat de poolzee hier en daar op een glas prik lijkt, maar dan 1 miljoen vierkante kilometer tegelijk. Dat moeten we afremmen.

  Aan het 100% duurzaam in 10 jaar plan van Obama zie je de contouren van wat nodig is, een complete oorlogsindustrie, een grotere omslag als net na Pearl Harbour.
  Zie ook de green new deal op http://www.neweconomics.org/gen/greennewdealneededforuk210708.aspx

  vanwege de urgentie en de gigantische omslag die we moeten gaan maken, is het een obscene vorm van wanbeleid om nu een convenant met de fossiele energie bedrijven te sluiten.
  Het is obsceen wangedrag van woningcorporaties dat 60% van hun oude huurwoningen nog steeds niet geïsoleerd is.

  Bij ongewijzigd beleid stijgt de CO2 concentratie tot boven de 600 ppm, meer dan 6 graden opwarming. bij 2 graden opwarming ontstaan al onomkeerbare veranderingen, zoals het ontgassen van de permafrost, en het eerder genoemde ontbinden van methaan hydraten in zee.

 22. 26

  Yo raspoetin Henk, jij hebt een forse klap van de wieken gehad kerel; alles lekker fris daarboven?
  Overbevolking is mijns inziens het probleem.
  Het probleem bevat meestal ook de oplossing.
  M = man V = vrouw K = kind.
  M x V = een hoop co2.

  een van de factoren dient dus verkleind te worden om de uitkomst te veranderen.
  Nu heeft de Aarde een zelfherstellend vermogen en kan ook overleven zonder de mensheid , er zijn al enkele andere diersoorten ons voortgegaan.
  Big Mama heeft daar genoeg “tools ” voor, doemdenken is dom en humanistisch egocentrisch .
  Denken dat wij krachtiger zijn dan Moedertje natuur al helemaal.

 23. 27

  De hele co2 hype is een gevolg van een politiek steekspelletje waar nooit een echte winnaar uit zal komen! Deze onzin, is alleen
  maar goed voor de staats kassen en bepaalde
  industriele sectoren die uiteraard worden
  geindoktrineerd door de diverse links neigende
  clubjes en partijen! De zure regen en de ozon laag zijn waarschijnlijk al gered, want daar
  horen we niet meer zo veel over! Als straks de
  zakken over dit onderwerp weer zijn gevuld, zal
  er ongetwijfeld weer een andere ramp op ons
  wachten! De burgers lekker dom houden is al zo
  oud als de weg naar rome. Als je maar lang
  genoeg zulke enge verhalen tegen mensen verteld
  krijg je ze vanzelf op je hand! Het klimaat
  veranderd al sinds de Aarde bestaat! Net zo
  als het co2 gehalte evenals Zwavel, helium,
  stikstof, zuurstof, ozon, h2o Etc….! En de
  rest van de deeltjes: dioxide, fijnstof en wat
  allemaal nog meer in onze atmosfeer! Onze atmosfeer is een groot toillet die je zelf
  niet beheersen kunt! Dat bepaald moeder natuur
  wel voor ons! Lokaal kunnen wij de boel wel
  versmeren voor ons zelf, maar mensen…..ga je
  eigen klimaat maar eens veranderen in plaats
  van mensen bang maken! Dit gezeur is een gevolg
  van jarenlange politiek wat steeds maar weer
  vooruit word geschoven: Symptoombestrijding
  noemen we dat. Dus lieve mensen, doe maar
  gewoon want dan doe je al gek genoeg!!! Als
  je reageerd tegen mijn reaktie, doe dat dan
  niet op basis van speculaties of El Gore verhaaltjes, maar puur vanuit verstand en werkelijkheid! Ga ook eens de andere kant
  bekijken en niet verhaaltjes verzinnen om alles
  maar onderuit te trappen…..of ben je echt
  bang!!!

  Mvg,

  Cor uit Heerde