Internetconsultatie aanpassing WBP

Krap twee maanden geleden ging het nieuwe initiatief van de overheid van start om via internet bij bepaalde weten burgers te consulteren. Ik schreef toen dat het op zich een toe te juichen plan is, maar dat de uitwerking nog niet zo best was. Echter, dat moet ons er niet van weerhouden toch eens een keertje mee te praten. Wachten was echter op een wetsvoorstel waar ook iets mee te doen viel. Gelukkig komt er nu eentje voorbij die goed past binnen de onderwerpen die ik recent behandeld heb. Het gaat om de aanpassing van de wet op de bescherming persoonsgegevens. Dus over privacy. Hetgeen gelijk opviel was de zin "Doel van de voorgestelde wijziging van het Vrijstellingsbesluit Wbp is het zoveel mogelijk vrijstellen van eenvoudige verwerkingen van persoonsgegevens van de verplichting om die verwerking aan te melden bij het College bescherming persoonsgegeven."

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

KSTn | Minder regeltjes = minder privacy

Logo kamerstukken van de dagZo langzamerhand kan ik er wel een full-time bezigheid van maken, dat volgen van de afbraak van de privacy in Nederland. Met het risico dat het voor de lezers saai wordt en dus averechts werkt, hier de volgende in de reeks privacy-beperkende maatregelen. De regering heeft een wetsvoorstel ingediend om “de administratieve lasten en nalevingskosten die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te verlagen“.
Nu is regeldruk verlaging op zich altijd welkom. Teveel regels met teveel details en teveel administratieve lasten werken contra-productief. Maar als het om regels gaat m.b.t. privacy word ik alert. En terecht, want in dit voorstel zijn instanties en bedrijven gebaat, maar de burger niet.
Aan de hand van het memorie van toelichting hier de twee meest problematische wijzigingen:
1. Een uitzondering op de verplichting van een voorafgaand onderzoek, als bedoeld in artikel 31 van de wet;
2. het verlagen van de frequentie en het waar mogelijk laten vervallen van de inlichtingenplicht ten aanzien van het recht op verzet bij verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing;

De eerste betekent dat juridische dossiers eenvoudiger door instanties opgevraagd kunnen worden. Nu is het verplicht om een onderzoek aan te vragen voordat bepaalde gegevens vrij gegeven worden. Straks hoeft dit niet meer wanneer iemand anders reeds zo’n onderzoek heeft aangevraagd voor dezelfde gegevens. Meest bekende voorbeeld hierbij is het aanleggen van “zwarte lijsten”. Lijsten van personen die op grond van juridische achtergrond op voorhand verdacht zijn in bepaalde omgevingen. Daar waar 1 instantie/bedrijf nu na onderzoek zo’n lijst kan gebruiken, mag straks iedereen die lijst gebruiken. In mijn ogen zet dit de deur open naar bijvoorbeeld een totaal beroepsverbod voor mensen die ooit in de fout zijn gegaan.

Voor punt 2 zie ik dat vooral de regeltjes vereenvoudigd worden en de kosten verlaagd worden. Daardoor wordt de drempel om de gegevens aan derden te verstrekken verlaagd. Eenmaal een keer verstrekt, maakt het makkelijker om nogmaals te verstrekken. Wel wordt de meldingsplicht naar de burger wel, bij de eerste keer, iets verbeterd.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

KSTn | WBP aangepast door passagiersgegevens voor VS

Logo kamerstukken van de dagBest wel wrang dat nog geen dag na mijn pleidooi voor meer aandacht voor de steeds verder gaande inbreuken op de privacy er een wet in de stroom kamerstukken zit die de volgende inbreuk met zich mee brengt.

Eerst even terug in de tijd. In de zomer van 2007 werd bekend dat de VS hebben afgedwongen dat van alle passagiers die naar de VS vliegen eerst de nodige gegevens moeten worden verzonden. Na wat gesteggel gingen de Europese landen overstag en kwam er de zogeheten PNR overeenkomst.
Maar die overeenkomst is in strijd met onze Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De voor de hand liggende conclusie is dan…… afwijzen?
Nee dus, je past de wet aan.

En zo ligt er het wetsvoorstel om dit te bewerkstelligen. Dit is het artikel dat toegevoegd wordt:
Artikel 23a Onverminderd de artikelen 17 tot en met 23 en 76 tot en met 78 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te verwerken niet van toepassing voor zover deze verwerking: a. uitsluitend de doorgifte van deze gegevens naar de autoriteiten van een land buiten de Europese Unie betreft ten behoeve van een zwaarwegend algemeen belang;

Goed lezen. In plaats van alleen een uitzondering toe te voegen voor alleen de PNR overeenkomst, wordt er een algemene bepaling toegevoegd. En die geeft toestemming in gevallen van “zwaarwegend algemeen belang”. Dit is niet nader gespecificeerd, wat op zich al gevaarlijk is. Het zet namelijk de deur wagenwijd open voor nog veel meer van dit soort overeenkomsten.
Maar je zou nog kunnen redeneren dat iets als “veiligheid” een zwaarwegend algemeen belang is. Tot je de Memorie van Toelichting leest: