Het kabinet vreest angstvallig een bloedlip

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Ferme woorden van de premier. Als het strafrecht niet voldoet om ‘de onbestaanbare en walgelijke uitspraken’ over homo’s en vrouwen aan te pakken, dan moet de wet worden aangepast. Dit was de uitkomst van het overleg in de ministerraad afgelopen vrijdag over de boeken die in de Amsterdamse El Tawheed-moskee worden verkocht.

Volgens mij biedt artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht soelaas. Dit artikel stelt het strafbaar om uitlatingen openbaar te maken (of voorwerpen met zulke uitlatingen ter verspreiding in voorraad te hebben) als deze beledigend zijn voor (o.a.) homoseksuelen ofwel als deze aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden tegen een groep mensen wegens (o.a.) hun homoseksuele geaardheid of sekse. Dus de lat om de vrouwonvriendelijke passages aan te pakken ligt iets hoger dan bij homo’s, maar dat het strafrecht aanknopingspunten biedt staat vast. Saillant detail* is dat artikel 137e onderdeel uitmaakt van een rijtje anti-discriminatiebepalingen die een tijdje terug zwaar onder vuur lagen omdat zij het maatschappelijk debat zouden verlammen. Fortuyn heeft mij via Jomanda doorgestraald dat hij die artikelen op het oog had toen hij zijn beruchte pleidooi hield voor het afschaffen van artikel 1 van de Grondwet (zie ook A. Soeteman). Met name artikel 137c, waarin belediging van enkele groepen strafbaar is gesteld, zou geschrapt moeten worden om de politieke correctheid volledig te kunnen overwinnen. Erik van Ree pleitte begin 2002 voor vervanging van alle 137-artikelen door het op Amerikaanse leest geschoeide ‘clear and present danger’-beginsel, waarbij discriminerende of haatdragende uitlatingen pas strafbaar zijn als zij, gezien de omstandigheden waarin zij zijn gedaan, geacht worden te leiden tot geweldadige acties tegen de gediscrimineerde groepen.

Het is vreemd dat de ministerraad haar dreigement uitspreekt vanuit de heup. Wellicht wilden de landsleiders een signaal laten uit gaan en hun verontwaardigde menselijke gezicht laten zien. De wetten van de nieuwe politiek staan de ministerraad blijkbaar toe meteen tegenwicht te kunnen bieden aan Telegraafteneur a la ‘alles kan tegenwoordig allemaal maar’ (tegenwicht bieden door mee te huilen, dat dan weer wel). Het oogmerk van de regering is misschien niet eens zo slecht, verontwaardigde gevoelens bij het plebs hoeven, nee mogen, immers niet meer door de politieke elite worden verontachtzaamd. Maar wat er gezegd is, dat baart wel degelijk zorgen. Een wetsaanpassing om een boekje met beledigende en wellicht gevaarlijke lariekoek te verbieden. Alsof de wetgevers en rechters zich nooit eerder voor het probleem van boekjes met zulke lariekoek geplaatst hebben gezien. Balkenende c.s. laten zien wel erg weinig vertrouwen in onze rechtsstaat te hebben. Het komt zelfs een beetje angstig over. Onwillekeurig doet het denken aan de ontwikkelingen in de VS waar Bush de rechterlijke macht, voorzover hij ze zelf niet heeft aangesteld, als ‘activist judges’ lijkt te willen bestrijden. Daarnaast leiden de inspanningen die de Amerikaanse regering onderneemt om de burgerrechten steeds verder uit te kleden tot steeds potsierlijker ogende optredens van de president die zijn volk bang maakt voor terroristen die zo jaloers zijn op hun vrijheid, en of ze daarom nog iets meer van die vrijheid willen inleveren. En daar wringt de schoen zowel in Nederland als in de VS. Als de Westerse vrijheden dan zo superieur zijn, dan verwacht ik dat de leiders ook iets meer vertrouwen daarover etaleren en niet al op voorhand dreigen met wetsaanpassingen zonder de reeds bestaande mogelijkheden en de mogelijke gevolgen daarvan te hebben overdacht.

De beschonken boeren die het iedere vrijdag op het marktplein in Volendam opnemen tegen benevelde allochtonen dwingen elkaars respect af door te tonen de confrontatie niet te schuwen. De boeren lopen liever een bloedlip op dan enkele uberpuberende Marokkanen het plein te laten veroveren door een enkel ‘boe’. Het is aan de ouders om op te voeden en aan de politie om geweld te voorkomen, maar de jongeren zullen hen niet inschakelen na een enkel ‘boe’, maar bijvoorbeeld op het moment dat er wapens aan te pas komen (en dan soms nog niet). Het kabinet lijkt haar wetgevende bevoegdheid nu te willen gebruiken om respect af te dwingen. Het wettelijk wapenarsenaal moet al voor de confrontatie worden vergroot terwijl het mijns inziens past om iets meer boerse bravoure te tonen. Laat de moskeebezoekers maar eens zien hoe met dergelijke uitingen in een rechtsstaat wordt omgegaan: Wij hebben democratische regels opgesteld die ook voor onzelf gelden en onwillekeurig worden toegepast, dat zijn nou die normen en waarden waar we het de hele tijd over hebben. De juridische bloedlip die dat zou kunnen opleveren zit in het systeem ingebakken, een systeem dat een flutpamfletje wel kan overleven.

*Saillanter is dat na de moord op Pim het advocatenduo Hong en Spammerstein op basis van deze artikelen enkele politici en journalisten van de linkse kerk vervolgd wilden weten omdat zij het klimaat voor de moord zouden hebben geschapen. Toen wilde de geest van Pim blijkbaar opeens wel de bescherming van deze debatverlammende bepalingen. Het Openbaar Ministerie ging niet over tot vervolging omdat een politieke overtuiging niet onder artikel 137d valt. Een daaropvolgende klacht tegen het oordeel van het OM werd afgewezen omdat het procesbelang van Fortuyn door zijn overlijden was komen te vervallen en tevens werd het standpunt verworpen dat een eigentijdse inter-preta-tie van het begrip levensovertuiging in art.137d Wetboek van Strafrecht (Sr.) mee zou moeten brengen, dat daaronder (mede) wordt begrepen iemands poli-tieke over-tuiging.

+ Stel dat vervolging wordt ingesteld tegen de moskee dan schat ik in dat passages die aanzetten tot geweld relatief makkelijk tot een veroordeling kunnen leiden. Lastiger ligt dat bij vermeend beledigende passages ten opzichte van homoseksuelen (vrouwen genieten, zoals wij boven ook al zagen, als groep geen strafrechtelijke bescherming voor belediging). Eerder werden namelijk voormalig RPF-kamerlid Leen van Dijke en imam El Moumni vrijgesproken voor belediging van homo’s. Van belang was dat zij zich konden beroepen op hun godsdienstige overtuiging. Het bijbelboek en de koran hebben homo-onvriendelijke passages en aldus verschaft de vrijheid van godsdienst een bredere beledigingsbasis aan gelovigen dan de algemene vrijheid van meningsuiting dit aan niet-gelovigen doet. Daarom pleitte Paul Cliteur ooit voor schrappen van de godsdienstvrijheid uit de Grondwet en ondergetypte redeneerde (uiteraard iets subtieler) eerder ook langs die lijn.

0

Reacties (13)

#1 gorg

De rechtvaardige zal zich verblijden, als hij de wraak aanschouwt; hij zal zijn voeten wassen in het bloed des goddelozen.

Psalmen 58/11

 • Volgende discussie
#2 mark

Overigens, een Haagse rechter in het stuk in de voorlaatste link aan het woord:
“Artikel 137 is een panacee voor politici, ze kunnen te makkelijk problemen afschuiven naar de strafrechter. En vervolging, zo blijkt uit de praktijk, helpt alleen op korte termijn en haalt nimmer de pijn of de angel eruit. Ik ben voor de inhoudelijke confrontatie. Een gemeenschap die op zichzelf vertrouwt, moet dat aandurven. Het moet natuurlijk niet te gortig worden, maar bruinhemdachtige bewegingen die geweld prediken en hun woorden omzetten in daden kunnen we nog altijd gewoon krachtens strafrechtartikel 140 als criminele organisaties oprollen.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Carlos

Die homo-demonstratie had niet veilig bij die lelijke roze driehoek naast de Westertoren moeten plaatsvinden maar voor de deur van de moskee! En dan zeven dagen lang, week in week uit, sit-inns, nachtwakes en een roze vredeskamp. Als praktiserend heterosensueel had ik ook nog wel een nachtje willen posten voor mijn homo-broeders. Eens kijken hoe die moslims-broeders daar op zouden reageren?

Inderdaad, verbieden is voor mietjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 caprio

Nog even ter zijde misschien, ik heb het al eerder opgemerkt, in het voordeel van de Al-Taweed Moskee: De betreffende literatuur is ook in de reguliere boekenwinkels te koop. Het is dus enigszins hypocriet om te doen alsof de Al Tahweed weer eens als enige over de schreef gaat. Overigens neem ik aan in de moskees haar nadeel, dat het boek in Die Weisse Rose of Het Atheneum wellicht extra besteld moet worden??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 caprio

BTW mark: erg informatief artikel, je legale bijdragen zijn altijd zeer gewaardeerd (overigens ook je bijdragen over pulp-tv, weet niet hoe je het combineert, maar bewonder je erom).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Carlos

Oja, ooit gehoord van de moskeeendatabase?
Deze is opgezet door nare extreem-rechtse mannetjes om als handvat te dienen bij de naderende Kristallnacht tegen de moslims. “Zodat je weet waar je met je molotov-cocktails heen moet rennen”.

Polinco zit erachter, het netwerk van bange neo-nazistische jongeren dat Pim Fortuyn aan de benodigde hoeveelheid handtekeningen hielp, zodat hij met de LPF toch nog aan de 2de Kamerverkiezingen kon meedoen.

Maar in handen van intelligente en verantwoordelijke mensen (zoals wij) is het wel een aardig naslagwerk, hier over de El Tawheed:
http://www.moskeedatabase.com/index.php?action=viewitem&id=21

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 gorg

En hier staat hoe je een molotov cocktail kan maken:

http://isuisse.ifrance.com/emmaf/terhand/3_5.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 name

Kut! Nu kunnen we aangehouden worden voor opruiing en aanzetten tot !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 MMaas

Die goeie ouwe bijbel toch:

Lev 20:13 Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

Romeinen 1:27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die [daartoe] behoorde, in zichzelven ontvangende.

Ook leuk:
Deuteronomium 22:20 Maar indien ditzelve woord waarachtig is, [dat] de maagdom aan de jonge dochter niet gevonden is;
21 Zo zullen zij deze jonge dochter uitbrengen tot de deur van haars vaders huis, en de lieden harer stad zullen haar met stenen stenigen, dat zij sterve, omdat zij een dwaasheid in Israel gedaan heeft, hoererende in haars vaders huis; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.

In iedere kerk en boekhandel verkrijgbaar…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 TbosS

balkenende maakt wel eens vaker last van ferme harde punten op onhandige momenten.

http://www.bigfib.com/issue3/world2-en.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Eric

Goed stuk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 caprio

Waarom hebben ze in Friesland eigenlijk geen Moskeeen? Ik eis een Moskee in Friesland NU! WIJ WILLEN MOSKEEEN! WIJ WILLEN MOSKEEEN!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 caprio

Hoeveel kerken staan er eigenlijk in Nederland?

OOk aardig:
http://kerk.christenpagina.nl/
en
http://evangelie-kerken.pagina.nl/

Ook voor deze links geldt natuurlijk weer de Molotov-cocktail link hierboven.

 • Vorige discussie