God dwingt SGP tot koerswijziging

De Nederlandse overheid heeft door jarenlange subsidieverstrekking aan de SGP in strijd met het Vrouwenverdrag gehandeld. Niet alleen heeft de Staat verzuimd om met passende maatregelen discriminatie van vrouwen in het openbare en politiek leven uit te bannen, maar het heeft door de subsidie aan de SGP zelfs dergelijke discriminatie in de hand gewerkt, zo oordeelde de rechter. Vette pech voor de SGP, die nu 1,1 miljoen overheidseuro’s aan subsidie dreigt mis te lopen. Het Clara Wichmann Instituut, dat de procedure met enkele gelijkgestemden aanspande, werd in een gelijktijdig proces tegen de SGP niet ontvankelijk verklaard. Inhoudelijk ging de rechter niet in op de eis om de SGP te verplichten in de toekomst wel open te staan voor vrouwen. Zo’n vordering zou moeten worden ingesteld door een vrouw die het SGP-program onderschrijft en daarom lid wil worden.

Vooralsnog mag er dus nog worden gediscrimineerd, maar dat moet dan wel met privaat geld. Ik wed dat deze uitspraak binnen no-time in een gesneuveld principe resulteert. Je zou bijna medelijden krijgen met de brave SGP-borsten die de hulp van de Heere zo hard nodig hebben om hun vrouw achter de afwas te krijgen. Vanmorgen hoorde ik op Radio1 een discussie tussen twee SGP-leden die met een beroep op de bijbel hun verschillende standpunten beargumenteerden. De ene gaf aan dat God vrouwen helemaal niet uitsluit van het politieke ambt omdat in een bepaald bijbelhoofdstuk een vrouw de leiding over een volk wordt toevertrouwd. De andere bracht daar tegenin dat dat juist een uitzonderlijke situatie was en diende om de mannen te straffen. Ik stel me voor dat hardcore adepten van ‘In de Ban van de Ring’ op vergelijkbare wijze met elkaar praten over de aanleg van kleine Hobbits om als bijzettafeltje voor de elven te dienen. Of dat op de jaarlijkse Star Trek-bijeenkomst in strakke glanzende pyjama’s een hevige discussie wordt gevoerd over de arbeidsomstandigheden op ruimteschip de Voyager. Met politiek heeft het allemaal niet veel te maken, maar ze doen geen vlieg kwaad. En de SGP’ers, Tolkien-fans en Trekkies hebben het misschien nog best gezellig.

 1. 1

  Misschien wil God de nederlanders ook wel straffen met een vrouw aan het roer. Kunnen ze daar binnen de SGP niet eens over debatteren?

  Duitsland zal binnenkort in ieder geval gestraft gaan worden met vrouwelijke leiding… Afkomstig uit een religieuze partij nota bene!

 2. 2

  Leuk zo’n stukje judeo-christelijke folklore in europa, gelukkig kan het nog, voordat je het weet is het land overspoeld met buitenlanders die zulks folkore niet tolereren kunnen.

 3. 6

  Maar eigenlijk is het meest leerzame aan deze uitspraak van de rechter dat een imam wel mag zeggen dat een homo minder is dan een varken, maar een SGP-gelovige niet mag zeggen dat een vrouw ondergeschikt is aan een man. Oftewel voor een imam gaat geloofsvrijheid voor de wet, voor een SGP-er gaat de wet voor de geloofsvrijheid. Daarmee is wel een uitspraak gedaan dat discriminatie niet mag (terecht), maar de uitspraak is zelf ook weer discriminerend.

  Voor de toekomst: Zou een Wilders dus nog net zo vrij mogen spreken, een imam nogmaals mogen vertellen dat homo’s niets waard zijn etc. Dat is het meest interessante aan deze kwestie.

 4. 7

  De kerkkklok luidt. De vrouwen wiegen zwaar
  achter de mannen, die met plompe passen,
  de hande’ onder de staarten hunner jassen
  de winstkans wikken van ’t ongunstig jaar.

  De kerkklok harkt, dreigend en luid bassend,
  de àl te trage godsvrucht bij elkaar.
  De mannen duiken eerst in ’t urinoir:
  het water mocht hen bij de preek verrassen.

  Dan volgen zij de vrouwen. Zwart en zwaar
  kruipen ze in banken knikkend bij elkaar
  en buigen ’t hoofd onder het woord des Heeren.

  Zij kwamen stil. Men hoort ze luider keeren
  en, in ’t gezicht van borrel en sigaar
  verlossend tegen ’t godshuis urineeren.

  Gerard den Brabander

 5. 8

  Beste Kum: De rechter heeft niet gezegd dat de SGP niet meer mag zeggen dat een vrouw ondergeschikt is aan de man. De rechter heeft gezegd dat de staat niet mag subsideren dat de SGP de daad bij het woord voegt.

  Dat lijkt me iets anders. Overigens wordt elke imam die beweert dat een homo minder dan een varken is per direct het land uit gekieperd. Het lijkt me een goed idee hetzelfde te doen met mensen die beweren dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen.

  Graag geen insinuaties die kant nog wal raken…

 6. 9

  @Q
  vergelijkbaar met de redenering van de radiomeneer uit het stukje: Beatrix is een straf Gods voor Nederland. Dat WA een man is beschouwen zij als een positieve vingerwijzing Gods.

  Overigens wordt de SGP niks verboden. Zo ver gaat de uitspraak niet. Het wachten is op een vrouw die bezwaar wil aantekenen, en die zijn niet te vinden.

  ik vind het niet terecht dat de SGP subsidie verliest: wat mij betreft is het principe dat de staat verschillende groepen in staat stelt om vertegenwoordigd te zijn in de democratie belangrijker dan het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen die er niet om vragen.

 7. 11

  De uitspraak van de rechter is dubbel. Er zijn immers nog vrouwencafés waar geen man binnenkomt. Er is een fnv-vrouwenbond, mannen ook niet welkom. In Leeuwarden is een partij in de raad vertegenwoordigd waar geen mannen lid mogen worden.

  Dáár hoor ik dan weer niemand over. Maar dat zou te makkelijk zijn zo te janken. Zelf zou ik er nooit aan denken om vrouwen een leidinggevende functie te ontzeggen. Maar ik zou er ook niet aan denken om anderen mijn gelijkheidsprincipe op te dringen.

  Bovendien is de ondergeschiktheid van de Reformatorische vrouw schromelijk overdreven. Dat blijkt wel uit het feit dat er geen enkele SGP dame te vinden is die een volwaardig lidmaatschap wil. Ook zij zijn overtuigd van het principe dat er voor mannen en vrouwen andere rollen weggelegd zijn. Een man hoort volgens dezelfde gedachte nog even dienstbaar te zijn aan de vrouw.

  De subsidiestop levert niets op, sterker nog, binnenkort haalt de SGP het dubbele aan giften binnen en ik voorspel een zetelwinst van pak ‘m beet 1 zetel bij de volgende verkiezingen.

  Des te meer de bevindelijk gereformeerden in de hoek worden gedrukt, des te meer zullen zij in hun gelijk gaan geloven. Gegeven het overweldigend aantal spottende, buitenproportionole en onbenullige kwaadwillende reacties en meningen over dit beleefde volksdeel kan je ze mischien geen ongelijk geven.

 8. 12

  Ds. Schilder: Ik vind het prima. Maar ongelijkheid hoeft niet gepropageerd te worden van mijn belastingeld. Dus de subsidiestop aan de SGP is mijns inziens terecht. Uiteraard dient ze ook toegepast op de Leeuwardse partij die je noemt (het spijt me nieuws uit Leeuwarden dringt nogal traag door tot Maastricht, anders had je me er zeker over gehoord).

  Die ene zetel pakken ze zowiezo wel (mensen die inzien dat de C van het CDA niets te maken heeft met de door God in de bijbel gepropageerde naastenliefde). Zolang het bij die ene blijft (en niet pak em beet een stuk of 74), weet ik dat ik nog in Nederland woon en niet Iran.

 9. 13

  Dat de rechter het Clara Wichmann Instituut niet ontvankelijk heeft verklaard omdat zij geen direct benadeelde is, kan ik ergens wel begrijpen. Aan de andere kant hou ik er toch een vieze smaak aan over dat artikel 1 van de Grondwet gewoon openlijk genegeerd mag worden. Ik dacht dat de Grondwet toch wel iets meer waarde had dan alleen een subsidierichtlijn.

  Misschien is dit aardige jurisprudentie om onder een bekeuring voor een snelheidsovertreding uit te komen? Zolang er geen direct benadeelden over klagen, is het niet voor vervolging vatbaar.

  Mogelijk kunnen alle leden en subsidianten van de SGP strafrechtelijk vervolgd worden:

  Artikel 90quater Wetboek van Strafrecht:
  Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

  Artikel 137d Wetboek van Strafrecht:
  1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
  2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

  Artikel 137f Wetboek van Strafrecht:
  Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie

  Dit zijn geen klachtdelicten, dus eenieder die er kennis van draagt kan er aangifte van doen, of je nou direct benadeelde bent of niet.

 10. 14

  De bovenstaande wetsartikelen zijn flink en da’s maar goed ook.

  Maar…. Ze zetten niet aan tot discriminatie maar hebben een eigen club die bepaalde statuten heeft die onderschreven dienen te worden door de leden.

  Dat is een grijs gebied en open voor vele inzichten. Ik vind het terecht dat ik als gereformeerde niet lid worden kan van een of andere moslimclub. Of de AEL bijvoorbeeld die enkel Arabieren toe laat.

  Dus, het is wellicht niet modern om vrouwen als lid te weren, maar ik geloof niet dat de SGP-ers discriminatie kan worden verweten. Zij hechten aan een rolverdeling tussen man en vrouw die geen gelijke tred houdt met de emancipatie van de afgelopen veertig jaar.

  Doch gaan SGP-ers er niet op uit om vrouwen te kwetsen, kwellen, dwarszitten of express te benadelen.

  De vergelijking met een sneldheidsovertreding gaat mank. Evenals de vergelijking met de pussy lounge in de melkeweg. Vanuit mijn zondige vlees ben ik natuurlijk simpelweg jaloers dat ik daar niet mag komen. En heel benieuwd vanzelf.

 11. 16

  Laat ze dan eerst het schisma tussen trekkies en star warsfans dan maar eens oplossen. En de drie formulieren van enigheid en de statenvertaling erkennen. Dan praten we verder.

  PS de pakjes moeten ook uit en geen vrouwen en homo’s

  :)

 12. 18

  Over de strafrechtelijke sancties die Sacha oppert, heeft de rechter het volgende overwogen:
  3.29 Het Wetboek van Strafrecht (Sr) heeft in de artikelen 137c tot en met 137g de misdrijven strafbaar gesteld die zien op enige vorm van discriminatie. In artikel 429quater is een vorm van discriminatie als overtreding strafbaar gesteld. Gelet op het feit dat in de artikelen 137c en 137g Sr discriminatie op grond van geslacht niet is opgenomen, bieden deze artikelen geen soelaas bij een vervolging van een partij die zoals de SGP vrouwen discrimineert en zijn deze artikelen dus niet als een passende maatregel aan te merken. Maar ook de artikelen 137d en 137e Sr zien niet op een situatie zoals die hier aan de orde is. Deze artikelen immers stellen een belediging dan wel het aanzetten tot haat strafbaar, hetgeen de SGP niet wordt verweten. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 429quater Sr voorts blijkt dat dit artikel niet ziet op het interne functioneren van verenigingen, zodat ook dit artikel niet kan leiden tot een strafbaarstelling van een partij die zoals de SGP vrouwen discrimineert. Aldus resteert artikel 137f Sr, welk artikel deelname aan of het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens onder meer hun geslacht strafbaar stelt. In beginsel zou daarmee artikel 137f Sr als enige strafrechtelijke bepaling een passende maatregel zijn, ware het niet dat de Staat (in de persoon van de Minister van Justitie) het artikel niet heeft aangewend sinds het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage op 30 november 1995 (NJ 1996, 324) geoordeeld heeft dat de wijze van optreden door de SGP jegens vrouwen niet valt onder artikel 137f Sr. Wat er verder van dat arrest ook zij, in ieder geval leidt het nu tot de conclusie dat het enkele bestaan van dit artikel niet een passende maatregel is.

 13. 19

  Re Bismarck.
  Je hebt gelijk als je alleen naar de uitspraak kijkt, het is een zaak tegen de staat versus een zaak tegen een imam. In de zaak tegen imam El Moumni sprak de rechter letterlijk “Gezien de in de grondwet en internationale verdragen verankerde vrijheid van godsdienst stond het verdachte vrij zijn op zijn geloofsovertuiging stoelende opvattingen omtrent homoseksualiteit uit te dragen.” (LJN: AF0667, Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 2200359302).
  In de SGP-zaak wordt voorbij gegaan aan de vraag of er wel of niet sprake is van een geloofsovertuiging en wordt gesteld dat de partij discrimineert. Het gaat mij om wat op de eerste plaats komt; geloofsovertuiging of discriminatie.

  Volgens de woordvoerder van het advocatenteam van de eisers in de SGP-zaak, prof. T. Barkhuysen, vond de rechter dat het discriminatieverbod prevaleert boven andere grondrechten als de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van vereniging.

  Dat laatste maakt de zaak interessant; gaat de overheid nu in beroep tegen de uitspraak of gaat de overheid nu inderdaad alle subsidiestromen stoppen aan organisaties/partijen die zich op enige wijze schuldig maken aan discriminatie.

  Overigens de bewering dat elke imam die beweert dat een homo minder is dan een varken, Nederland wordt uitgekieperd is niet correct. Khalil el Moumni is niet om deze opmerking het land uitgezet.

 14. 20

  Top uitspraak
  Kan het vaticaan ook nog worden aanklaagd. Er mogen ook geen vrouwen in het ambt. Arrogantie van zo’n mannenclubje in Rome om de vrouw op een zijspoor te zetten. Godslasterlijke praktijken.
  Heren SGP en Vaticaan in Genesis 1,27 staat ten slotte: En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

 15. 22

  Beetje ondergesneeuwd, maar met de reactie op deze uitspraak van de SGP blijkt eens te meer hoezeer zij verschillen van bijvoorbeeld de AEL: Men legt zich neer bij de uitspraak en gebruikt geen valse argumentatie om te stellen dat gelovigen nu ernstig achtergesteld zijn geraakt en worden gediscrimineerd. Men is teleurgesteld maar gaat gewoon verder met wat men aan het doen was.

  En zo hoort een partij met een metaphysische geloofsovertuiging zich op te stellen. Kortom, een mooi precedent.

  Één ding blijf ik me toch afvragen, als liefhebber van vrouwen: Waarom zou een partij niet mogen discrimineren op het toelaten van vrouwen?

 16. 23

  @ Ds. Schilder
  U schat mij verkeerd in. Ik wandel graag en dat lukt niet zo best als je een paar schoenen van lood krijgt aangemeten die ze traditie noemen. Dit omdat toonzetters binnen een club geen zin in verandering hebben omdat ze inmiddels vastgeroest zijn in deze traditie. Dat ze dan wel alle moeite nemen om met deze traditie hun omgeving te verstikken irritreert me als de pest. Negeren en verwijten aan schaapjes die anders willen, de club afschermen voor wat progressievere leden: ach, ach.

 17. 25

  Tradities zijn er ook om te koesteren, ze zijn echter lang niet allemaal goed. Net als de voortuitgang, die is ook lang niet altijd zaligmakend.

  Maar met dat d66 zat ik goed.

  Drie Formulieren van Enigheid

  De Drie Formulieren van Enigheid betreffen een drietal theologische geschriften die door de Synode van Dordrecht in 1618-1619 als de belijdenis van de toenmalige Gereformeerde Kerk werden aanvaard (uit deze Gereformeerde Kerk zijn de Nederlandse Hervormde Kerk en later de diverse Gereformeerde kerkgenootschappen alsook de recentelijk ontstane Protestantse Kerk in Nederland (PKN) voortgekomen).

  Deze drie belijdenisgeschriften zijn:

  * Heidelbergse Catechismus, opgesteld door Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus in 1563
  * Nederlandse geloofsbelijdenis, opgesteld door Guido de Brès in 1561
  * Dordtse Leerregels, opgesteld door de Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. Deze worden ook wel de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten genoemd

  [bewerk]

  Oorsprong

  In deze belijdenissen is de Reformatie van Maarten Luther, Johannes Calvijn en Ulrich Zwingli duidelijk aanwezig. Veel formuleringen in deze geschriften gaan letterlijk terug op de Institutie van Calvijn. De eerste uitgave van de Institutie is van 1536.
  [bewerk]

  Betekenis

  De Drie Formulieren van Enigheid hebben verschillende functies:

  * Ze dienen als bron voor de geloofsoverdracht in catechese, prediking en onderwijs. Vooral de Heidelbergse Catechismus heeft die functie.
  * Ze fungeren voor orthodox gereformeerde kerken en organisaties als formulering voor datgene wat men als de fundamentele en onopgeefbare kern van het geloof beschouwt. Zo verlangen bijvoorbeeld veel gereformeerde en reformatorische scholen van hun personeelsleden dat zij instemmen met deze geschriften. Er wordt dan gezegd dat zij “de formulieren van enigheid dienen te onderschrijven”.

  Voor vele christenen in Nederland hebben deze formulieren nog steeds betekenis. De huidige ontwikkeling waarbij velen zich afscheiden van de PKN heeft mede met de waardering van deze formulieren te maken. De PKN hanteert een grondslag die breder is dan deze formulieren. Velen zijn het daar niet mee eens en hebben de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk opgericht.

  In 1631 besloot het stadsbestuur van Utrecht dat alle onderwijzers van stads- en particuliere scholen de drie formulieren van enigheid moesten ondertekenen op straffe van uitsluiting. Delft volgde in 1663 en Amersfoort in 1683.

 18. 26

  Tradities hebben hun waarde maar mogen niet verlammen, we moeten zelf onze kunnen keuzes maken.

  Voor de hokjes: Geen D66, ik ben een rode katholiek. Altijd goed voor wat discussie in m’n geloofgemeenschap en binnen m’n partij (SP voor nu). De christelijke partijen van nu zijn inderdaad traditionele partijen. Ik kan er niet genoeg van mijn idealen in herkennen.

 19. 27

  Kum: Zoals je kunt lezen in de respons van Mark doet de rechter hetzelfde bij de SGP: De SGP mag gewoon doorgaan met het discrimineren van vrouwen (zelfs terwijl het hier om een daad gaat itt het word van de imam). Je blijft dus appels met peren vergelijken.

 20. 28

  Zoals gezegd is de uitspraak alleen interessant als naar de consequentie ruimer dan alleen de SGP wordt gekeken. De staat mag geen subsidie verstrekken aan een partij die de geloofsovertuiging boven de wet stelt (lees discrimineert). Of daarvoor het Strafrecht dan wel het Vrouwenverdrag als juridische leidraad wordt gekozen en welke artikelen wel of niet, is niet van belang voor het principe. Appels en peren worden er niet vergeleken; het gaat om het plaatsen van het geloof boven de wet of de wet boven het geloof. Daarin is in beide zaken sprake en is er volgens mij (en volgens prof. T. Barkhuysen) voor het eerst een andere prioritering aangegeven in grondrechten. Geloofsovertuiging kan niet langer als excuus worden gebruikt voor discriminatie. En dan sluit ik aan bij Mark; de “zoektocht” naar welk recht bruikbaar is om nu de SGP als partij te dagen.

 21. 29

  Het gaat wel degelijk om appels en peren:

  Bij de SGP gaat het inderdaad om het niet scheiden van wet en geloof. De SGP als partij (en dus onderdeel van de staat die ook nog eens door de staat gesubsidieerd wordt) doet aan actieve discriminatie op grond van geslacht.

  Bij die imam gaat het echter om de grondwet versus de grondwet: Vrije meningsuiting versus verbod op discriminatie (waarbij het grondwettelijke verbod op discriminatie ook nog eens de staat geldt en niet de burger). Dat het om een imam (gelovige) gaat staat los van zijn uitspraak. Ook niet moslims vergelijken homo’s graag met dirsoorten (of bedenken nog andere termen). Personen die dit discriminatie noemen discrimineren overigens zelf net zo hard: Als jij een vergelijking van een persoon (of groep) met een diersoort discriminerend vindt discrimineer je diezelfde diersoort.

 22. 31

  Prima werk van het advocatenteam van het Clara Wichmann Fonds. Elke partij, die vrouwen, homo’s of andere groepen uitsluit van de mogelijkheid tot deelname kan hierdoor verboden worden. Het is dus een prima uitspraak. Bovendien brrodnodige juriprudentie voor de toekomst! Chapeau Prof. Barkhuysen, je hebt een prima job gedaan!