De Leugens omtrent de Abortus Wetgeving

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

screeping foetus of the wheelToen ik laatst buitenhof zat te kijken was ik uitermate verbaasd dat de abortus praktijk in Nederland ter discussie werd gesteld. Ik meende toch daadwerkelijk dat tegenstanders van abortus uitgestorven waren in Nederland. Blijkbaar werd het debat gevoerd naar aanleiding van de aanstaande publicatie van het rapport Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ). De WAZ regelt sinds 1984 de abortus wetgeving in Nederland.

Nu ben ik sinds ik in de VS woon uitermate cynisch geworden ten aanzien van de politieke besluitvorming. Niet omdat die in de VS daartoe meer aanleiding zou geven dan in Nederland, maar omdat de openlijke polarisatie van de politieke bureaucratie en het publieke debat hier, een sluier bij mij hebben afgeworpen. In Nederland wordt het politieke debat en de publieke opinie beheerst door het morele dogma van de gulden middenweg en geloof in de neutrale objectiviteit.

Misschien daardoor en versterkt door mijn verbazing was ik direct argwanend over de discussie. Mijn argwaan richtte zich vooral op het CDA en Amerikaanse conservatieve non-profits. De conservatieven in Amerika zijn uitermate goed georganiseerd en werken op een globale schaal om hun agenda te globaliseren. In Nederland financieren zij de Edmund Burke stichting die hun agenda behartigt en die stichting onderhoudt warme contacten met politici en journalisten. Ik zag direct een sluw complot van het CDA en Edmund Burke via het neutrale pad van de objectieve waarneming (de wetenschap) de abortus praktijk in Nederland weer op de politieke agenda te zetten. Dat vroeg om een nadere beschouwing voordat het neo-conservatieve slijm zich in de politieke molen zou wurmelen.

Het rapport Evaluatie WAZ is een lijvig rapport van 318 pagina’s, dus dat moet wel wetenschappelijk verantwoord zijn. Toch vielen me bij het lezen van de belangrijkste onderdelen ervan (ik geeft toe dat ik niet elke pagina zorgvuldig bestudeerd heb) meer dan een aantal dingen op die mijn argwaan leken te bevestigen. Het rapport is geschreven door 1 groep onderzoekers, allen werkzaam aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Het onderzoek is een opdracht van ZonMw, een subsidie pot van het ministerie van VWS en het NWO. Dit is in de eerste plaats al merkwaardig en typisch Nederlands: de schijn van neutrale objectiviteit is van het allergrootste belang om het politieke midden aan elkaar te binden. De politiek werkt dus via middenmannetjes, makelaars en relatiebureautjes, en dat is mooi want daarmee wordt elke verantwoordelijkheid uitbesteed en afgeschoven.

De relatie tussen een evaluatie WAZ en 1 bepaalde onderzoeksgroep vond ik direct opvallend. Ik besloot deze verdachtmaking eens voor te leggen aan de onderzoekers zelf en de opdrachtgevers ZonMw. Mijn naieve opvatting hierbij was dat elk wetenschappelijk onderzoek staat of valt bij onbevangen nieuwsgierigheid naar feiten en logische conclusies. Ik stelde hen de volgende vraag:
“Wat is uw persoonlijke politieke kleur en wat is uw persoonlijke religieuze overtuiging?”

Het antwoord van de onderzoeksleider van het WAZ project, de heer Gevers luidde:
“Van uw vragen gaat de onterechte suggestie uit dat er een samenhang is tussen de persoonlijke politieke overtuigingen van onderzoekers en de conclusies waartoe zij komen. Dat ben ik niet met U eens. Ik zie de zin van uw vragen dan ook niet in. Wij hebben de ‘persoonlijke opvattingen’ van de onderzoekers overigens ook zelf nooit geinventariseerd, omdat zij er niet toe doen. Afgezien van dit alles vindt ik uw vragen over politieke partij en religie ook tamelijk impertinent. Maar daarover verschillen we blijkbaar van mening.”

Het verbaasde mij dat deze onbevangen nieuwsgierige wetenschappers zo benauwd reageerden en bij voorbaat en a priori zelfs elke mogelijke relatie tussen persoonlijke opvattingen en onderzoek en conclusies ontkenden. Daar was blijkbaar geen onderzoek voor nodig. Dan maar door vragen bij het ZonMw waar ik volgens de website wel voor meer informatie terecht kan bij Corette Bloem. Haar antwoord op dezelfde vraag:

“Namens de heer Buruma kan ik u meedelen dat ZonMw op geen enkele wijze geinteresseerd is (geweest) in de politieke opvattingen van de onderzoekers, doch slechts in de kwaliteit, ervaring en expertise van de onderzoekers. Onder andere daarop baseren wij ons kwaliteitsoordeel m.b.t. de subsidieaanvraag. Het is bij uitstek van belang – juist ook bij een politiek gevoelige evaluatie – dat persoonlijke opvattingen van de onderzoekers niet interfereren met het evaluatieonderzoek. Dit behoort op neutrale wijze plaats te vinden, met de wettelijke bepalingen en parlementaire geschiedenis als uitgangspunt. De onderzoekers hebben nauwgezet naar de toepassing van de Waz in de praktijk gekeken (deze gemeten) en o.a. verschillende betrokken organisaties gehoord. Hun eindconclusies en aanbevelingen zijn uitdrukkelijk niet hun eigen mening, maar vinden hun grondslag in het empirisch onderzoek (kwantitatieve en kwalitatieve gegevens) en in de analyse van de wetsgeschiedenis en wettelijke bepalingen.”

Ignorance is bliss. Ook hier dus weer een uitgesproken bezorgdheid omtrent het voorkomen van verstrengeling van persoonlijke visie en wetenschappelijke conclusies, maar niemand die de proef op de som wil nemen. Dit stelselmatige ontwijken van het bewijzen van iets waarvan men zo stellig is overtuigd, neigt ronduit naar dogmatisme. En dus was mijn argwaan bevestigd, meende ik, dit was verdacht, en rechts-christelijk Nederland was hoofdverdachte nummer 1, want zij heeft ene motief. Op naar de ‘smoking gun’, het rapport zelf.

Eerst nog even de vermelding dat een aantal van de onderzoekers niet terug te vinden was op de site van het AMC. Hun verantwoordelijkheden en kennis kon door mij dus niet worden geverifieerd. De groep onderzoekers als geheel is zonder twijfel deskundig te noemen, al kun je omtrent individuen binnen de groep wel je vraagtekens houden of zij wel of niet een bijzondere bijdrage hebben kunnen leveren. Mijn eigen voorkeur zou zijn uitgegaan naar een polychrome ad-hoc commissie, i.p.v. een bestaande groep die blijkbaar op commerciele basis (i.e. externe vraag tegen betaling/subsidie) rapporten aflevert. Het rapport zelf is lijvig zoals gezegd. Desondanks, bevat het raport in de opzet al enkele opmerkelijke en in mijn ogen grove tekortkomingen, die de uitkomsten van de evaluatie wel hevig moeten verstoren.

Het onderzoek bestaat uit 5 deelonderzoeken. Onderzoek 1 en 2 zijn grotendeels literatuur verkenningen ten aanzien van het onderzoeksprobleem en de achtergronden. Opmerkelijk echter is dat bij het bestuderen van de bestaande praktijk is uitgegaan van gegevens van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Landelijke Abortusregistratie (LAR). Met andere woorden, diezelfde instituten die kritisch ge-evalueerd moeten worden, leveren de data voor dat onderzoek. Dit wordt enigszins gecorrigeerd in onderzoek 4 waarin het IGZ onder de loep genomen wordt. Edoch, de evaluatie van haar functioneren wordt bekeken door ‘haar ogen’. De uitkomst is dus volledig afhankelijk van het zelf-kritisch vermogen van het IGZ. Een uiterst bekrompen manier van kritisch onderzoek die elke negatieve conclusie uitsluit.
Onderzoek 3 onderzocht de praktijk binnen de abortus instellingen en hulpverlenende instanties door middel van vragenlijsten. Opinie polls en referenda hebben inmiddels de beperkende geldingskracht van vragenlijsten wel bewezen. Ook deze evaluatie lijdt bovendien onder hetzelfde mankement: er wordt niet gekeken naar de behoefte, praktijk en opinies buiten de bestaande praktijk. Ook hier is elke kritische conclusie in de kiem gesmoord en prematuur voorkomen.
Onderzoek 5 zou de kritische klapper moeten zijn en doet een poging lacunes en knelpunten in kaart te brengen. Maar ook hier is enkel de mening gevraagd van abortus instellingen en hulpverleners. Er valt door elke voetballende mongool te verwachten dat hier vooral een pro-abortus geluid te beluisteren zal zijn.

Deze lacune in het onderzoek zelf echter is in tegenspraak met mijn argwanende these dat neo-conservatieve christenen achter deze nieuwe discussie omtrent abortus zouden zitten. In tegendeel, mijn vermoeden slaat direct om, en het lijkt bij voorbaat al vast te staan dat dit onderzoek de bestaande praktijk grotendeels en op hoofdlijnen zal goedkeuren. Er wordt bijvoorbeeld geen enkel onderzoek gedaan naar zaken die niet worden aangemeld door abortus klinieken omdat die mogelijkerwijs hun vergunningen op het spel zouden zetten. Een recente publicatie in Groot Britannie wees uit dat er jaarlijks minstens 50 levensvatbare kinderen geaborteerd worden. Nergens in het rapport wordt de termijn van levensvatbaarheid die op 24 weken ligt ter discussie gesteld.
Ook uitgesloten van het rapport zijn de psychologische gevolgen op de lange termijn voor vrouwen, vaders, relaties en familie die te maken hebben gehad met een abortus. Al helemaal niet aan de orde komen de meningen van anti-abortus deskundigen, vaders, en andere niet direct betrokkenen. Baas in eigen buik lijkt te zijn uitgelopen op een dictatuur van de eigen buik. En plotseling verdikt zich voor het eerst in mijn leven een enorme sympathie voor de Pro-Life beweging in Nederland, een groep die stelselmatig door de pro-abortus consensus wordt uitgesloten van elk redelijk debat en onderzoek.

Ik lees aandachtig verder. Het rapport vermeldt inderdaad verder niets noemenswaardig in de 318 paginas. Behalve de conclusie die mij opvalt op enkele cruciale punten. De conclusie van het rapport blinkt uit in nietszeggendheid:

 • M.b.t. de 13 weken grens waarbij een aparte vergunning noodzakelijk wordt is de conclusie: “Aanbevolen wordt dat de overheid met het Nederlands Genootschap van Abortusartsen in overleg treedt”
 • M.b.t. de vaste beraadtermijn bij een abortus: ““Aanbevolen wordt in de wet op te nemen dat er steeds een zodanige bedenktijd dient te zijn als nodig is om in de gegeven omstandigheden tot een weloverwogen besluit te komen.” M.a.w. schrijf wetgeving waarin helemaal niets staat omtrent de wetgevende maatstaf!
 • M.b.t. mogelijke alternatieven voor abortus: “Aanbevolen wordt dat de overheid met de (organisaties van) instellingen in overleg treedt.”
 • M.b.t. psychologische gevolgen op lange termijn: “Meer onderzoek naar effecten van dergelijke beslissingen voor het toekomstig psychisch welzijn van de betrokken vrouwen en naar de risicofactoren die in dat verband een rol spelen, lijkt zinvol.”
 • M.b.t. allochtone vrouwen: “Hoewel vrouwen van niet-Nederlandse herkomst ten aanzien van afbreking van zwangerschap au fond geen andere positie innemen dan autochtone vrouwen, lijken zowel ten aanzien van preventie als hulpverlening gerichte inspanningen nodig.” Lees dit nu nog eens! Er bestaat geen onderscheid en TOCH gerichte inspanningen nodig??? Flut!
 • M.b.t. protocollen omtrent de hulpverlening: “Aanbevolen wordt wel dat de overheid ook in de toekomst bevordert dat de ontwikkeling, toepassing en bijstelling van protocollen aandacht blijft houden van de betrokken instellingen.” Uhm… ja, lijkt me goede maatregel… uhm, denk ik.
 • M.b.t. registratie van abortussen door IGZ en haar rol hierin: “Voorts dienen de vormgeving en inrichting van het registratiesysteem opnieuw tegen het licht te worden gehouden. Voor dit laatste wordt aanbevolen een werkgroep in te stellen.” Dit zegt al helemaal niets, maar desondanks begrijp ik niet waarom de vormgeving tegen het licht gehouden zou moeten worden?

  Mijn conclusie: een kritische evaluatie van de WAZ is door het rapport ‘Evaluatie WAZ’ onmogelijk gemaakt. De aanpak van het onderzoek schiet op cruciale punten tekort, en in haar conclusies is zij niet alleen eenzijdig daarom maar bovendien weet het rapport uit te blinken in nietszeggende aanbevelingen. Als politicus en burger verwacht je dat je naar aanleiding van een evaluatie met concrete aanbevelingen de bestaande praktijk zou kunnen aanpassen indien nodig. Daar is hier geen sprake van. Het zwaarst getroffen door deze nietszeggendheid zijn de tegenstanders van de huidige abortus wetgeving of diegenen die niet direct betrokken worden in de huidige abortus praktijk. Het onderzoek lijkt dan ook vooral als gevolg te hebben dat elke tegenstand de wind uit de zeilen is genomen.

  Wat mij bovendien enorm stoorde aan dit hele onderzoek is het gebrek aan openheid en transparantie dat het onderzoek uitdraagt. Deze onderzoekers en het ZonMw worden betaald met publieke gelden, belastinggeld van burgers, maar die burgers worden op elke mogelijke manier ervan uitgesloten om een kritisch verhaal te halen bij deze onderzoekers. Het zal wel weer niemand een cent aan zijn reet roesten, maar van mij mogen deze types op een zwarte lijst gezet worden: alleen organisaties en personen die rekenschap willen geven zouden door de overheid ingehuurd mogen worden, zij die weigeren rekenschap af te leggen zouden wat mij betreft uit het politieke proces moeten worden geaborteerd, na 13 weken, na 24 weken, of als ze al levensvatbaar zijn.

  Links

 • Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap [pdf]
 • ZonMw – Evaluatie WAZ
 • Buitenhof TV – 13 november 2005 (Baas in eigen Buik)
 • Roe vs Wade, 410 US 113 (1973)
 • J.K.M. Gevers – who is who, AMC
 • Publiek Debat over WAZ in de Rode Hoed – 9 december 2005
 • Sargasso – Vijftig babies per jaar levend na abortus
 • Reacties (84)

  #1 TRS

  Potverdorie, we zijn het op dit punt eens Caprio. Openheid, transparantie, controleerbaarheid, verantwoording afleggen. Dat is iets dat in ons politieke en overheidssysteem drastische verbetering behoeft.

  • Volgende discussie
  #2 SubsidieSpons 12

  “Aanbevolen wordt in de wet op te nemen dat er steeds een zodanige bedenktijd dient te zijn als nodig is om in de gegeven omstandigheden tot een weloverwogen besluit te komen”.

  Fantastisch!!! Ik kan ook aanbevelingen schrijven:

  “Aanbevolen wordt de uitgaven van het rijk zo te beperken dat deze gelijk dan wel minder zijn dan de inkomsten”.

  Waar is die subsidie!!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #3 Dutchman

  Flikker gvd op met zo’n foto op de mainpage!!!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #4 Cpt. Iglo
  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #5 HansR

  Het lijkt alsof je je niet realiseert, dat de kern van de Nederlandse abortuswetgeving is dat de vrouw beslist. Het hele circus van het psychisch moeilijk hebbende tegenstanders is niet relevant voor de vrouw die de beslissing moet nemen en er de rest van haar leven mee moet leven.

  Ook uitgesloten van het rapport zijn de psychologische gevolgen op de lange termijn voor vrouwen, vaders, relaties en familie die te maken hebben gehad met een abortus. Al helemaal niet aan de orde komen de meningen van anti-abortus deskundigen, vaders, en andere niet direct betrokkenen. Baas in eigen buik lijkt te zijn uitgelopen op een dictatuur van de eigen buik.

  Ik begrijp je argumentatie van openheid en verantwoording afleggen en ben het daar ook wel mee eens maar het geleuter over dat hele circus eromheen hoort niet bij de wet. Dat was nou net een van de grote winsten van 20 jaar geleden. Al die psychologen, regenten en politici die over een zwangere vrouw (be)oordelen of het wel of niet mag. Dat heeft niets met dictatuur in eigen buik te maken.

  Het rapport is msschien opnieuw geevalueerd worden maar jou mening op dat gebied volgens mij ook.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #6 HansR

  ‘is misschien’ -> ‘moet misschien’

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #7 Larie

  @Caprio: Ik deel uw cynisme en neem mij voor wat later op de avond uw links eens uitgebreid te gaan te lezen. Die foto, mwah, ik weet het niet doet me pijn dat wel en vooral wat is uw statement in deze ?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #8 Degtyarev Pekhotny

  Ik sluit me bij Dutchman aan. Ik ben niet zozeer tegen het plaatsen van de foto an sich maar wel tegen het plaatsen op de voorpagina. Ik heb hem nu gezien, weet nu hoe erg het eruitziet en ik heb er geen behoefte aan om dat nog een week lang meerdere keren per dag te zien.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #9 Steeph

  Ik vind die foto juist goed.
  Overigens is hij morgen alweer na twee of drie postjes uit het zicht verdwenen.
  Voor zo’n onderwerp mag je best even confronterend zijn.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #10 Degtyarev Pekhotny

  Het is in strijd met de regels op sargasso. Het is smerig. Weg met die foto. Ik weet ook nog een boel onderwerpen waar smerige foto’s van zijn. Onder andere de onderwerpen waar ik me meestal hier mee bezig houd. Zal ik die foto’s dan ook maar op de voorpagina zetten voortaan ?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #11 *–*

  Mietjes.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #12 Steeph

  Maar de grote vraag is, is het echt? Het komt mij voor als een beeldje.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #13 Degtyarev Pekhotny

  ik kan deze op de voorpagina zetten als Foto des Tages:

  aap

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #14 Steeph

  Hulde trouwens voor de post zelf.
  Blij dat iemand de moeite neemt om het eens goed door te spitten. Vaak vergaat je de moed als je ziet hoeveel pagina’s het zijn en hoe beperkt een samenvatting is.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #15 Degtyarev Pekhotny

  ja het is inderdaad een beeldje, het is de eerste afbeelding die je ziet als je googlet op foetus.

  Ok nu ik dat weet vind ik t iets minder smerig

  [img]http://www.world-fx.com/photos/newpred1.jpg[/img]

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #16 mescaline

  @DP 13 dat is een mooie f*t*f*ck. Het rechterachterpootje is niet logisch, qua vasthoudinstinct. En de aapsoort, nou ja.

  @DP 15 dat soort raar gestapelde vergroeide kwabbetjes en die vellenuitsplijt in plaats van een neus, is dat nou logisch in de evolutie ? Het is verder wel een schattig monster.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #17 mescaline

  @me 16 Het is een f*t*onderzoek, dus maar even voorzichtig gesterd. Prudent, dat is het woord.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #18 Degtyarev Pekhotny

  volgens mij dezelfde kunstenaar die de foetus heeft geboetseerd.

  Ja en dat ding is inderdaad een fotofuck. Duidelijkst te zien aan de vingers van die kerel.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #19 Larie

  @Steeph: “Voor zo’n onderwerp mag je best even confronterend zijn” schrikt mij af en wellicht ook andere reaguurders. Is dat niet tegenproductief ?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #20 mescaline

  @Larie re 19 Heb je zoveel losgelaten, is er zoveel losgewoeld dat de zenuwen nu bloot liggen ?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #21 mescaline

  @13 Wie zo met die straal zonder een druppel te morsen het mondje vulde… hulde!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #22 Degtyarev Pekhotny

  ik zou dat nooit zo doen; zo uit een aap drinken.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #23 mescaline

  ‘T was meer ironisch, want toch wel een psychologische fout des fuckers. Veel te netjes. Morsen moest.

  Over de post, HansR (NL) heeft wel gelijk. Caprio deels ook wel, maar, Caprio: u drijft wel eens af en u slaat wel eens los.

  Twordt bijna slapen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #24 Degtyarev Pekhotny

  effe off topic ik ga mijn epiphone sheraton II verbouwen. Ik laat er een goudkleurige Bigsby tremelo op zetten en gouden Gretsch Filtertrons. De sound en de looks zijn nu al fantastisch maar ik mis de tremelo. En de Filtertrons zitten in de duurste Gretsch gitaren dus dat kan de sound alleen maar verbeteren. Kosten plus minus 350 euro. Alternatief is om alleen voor de tremelo te gaan, dat zou op 120 euro komen ongeveer. Liefst verfde ik ook de hele gitaar geel maar dan moet ie uit elkaar en weer in elkaar dat kost ook een hoop denk ik. Origineel houden hoeft wat mij betreft bij deze gitaar niet want ik denk dat mijn verbeteringen echt superdeluxe zijn. Andere gitaren hou ik dan weer wel origineel. Maar ik denk dat ik met mijn verbeteringen ontzettend dicht in de buurt kom van een 3500 euro gitaar terwijl het mij maar 850 gekost heeft.

  Wat zeggen jullie ? Doen of niet doen ? En hoeveel is het waard om de gitaar geel te maken ? Hij is nu sunburst dat wil zeggen rondom zwart en steeds roder naarmate je naar het midden van de klankkast gaat.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #25 Degtyarev Pekhotny

  dat zijn zo die dingen waar ik tegenwoordig mee bezig ben. [lifelog mode=uit]

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #26 mescaline

  Bling dus.

  Ik zou niet verven, niet goedkoop en te onzeker.

  Ga voor GOUD, geen verf maar goudfolie met kinderlijm = fotolijm, makkelijk los te maken later.

  Of zijn er fluorescerende folies.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #27 Degtyarev Pekhotny

  goudfolie ? hm…….. niet aan gedacht maar interessant idee

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #28 mescaline

  Dicht opgeplakt S-patroon, slangenpatroon. Hoop werk wel.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #29 Degtyarev Pekhotny

  [img]http://www.elderly.com/vintage/items/images/40U/40U-3741_body-front.jpg[/img]

  dit zou ik dan met goudfolie moeten beplakken, lijkt me moeilijk. Eigenlijk vind ik dat ie geel gespoten moet worden.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #30 Degtyarev Pekhotny

  En dan een tremelo er op zoals bij deze

  [img]http://www.triplerguitar.com/used/pics/epi_sheraton_f.jpg[/img]

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #31 Degtyarev Pekhotny

  En dan die dure Gretsch elementen erop ………. en gaan……….

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #32 mescaline

  Jij staat te billyrocken en je gitar is geel. Kwenie.

  Beplakken met ouwe banknotes uit allerlei landen. en de occasional silver/gold bar. Heavy ideaal.

  Het luistert allemaal, nauw, ik weet het, maar geel sec vertrouw ik zo ook niet. Jij moet weten wat er over moet komen op jouw podium met dat flikkerlicht in die kleuren.

  Rory Gallagher met zn Strat deed ook dat visuele best goed, houthakkershemd, clean guitar from the Irish soil.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #33 Degtyarev Pekhotny

  is dit een dilemma of is dit een dilemma……. die tremelo en die elementen lijken me duidelijk alleen het geel spuiten zit ik nog mee……… John Lennon had er ook zo een en die heeft hem helemaal afgeschuurd en gebeitst en de slagplaat er afgehaald. Die kan je ook kopen voor duizenden euros; het john lennon model.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #34 Degtyarev Pekhotny

  dus dat geel spuiten is inderdaad een slecht idee….. dacht ik al.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #35 mescaline

  Ja, die Gretsch is wel klassiek rijk.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #36 Degtyarev Pekhotny

  Ja de dure elementen uit de dure Gretschen erop en dan zo laten. Wel de tremelo want die heb ik nodig. En verder “groeten uit bobbejaanland” stickers erop plakken.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #37 mescaline

  Zwart buitenkant, overgang naar Parelmoer in het midden ? Elementen komen mooi uit dan.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #38 Degtyarev Pekhotny

  ja dat spuiten zit ik mee want ik denk dat het godsgruwelijk duur is…….. die hele gitaar moet uit elkaar en dan weer in elkaar

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #39 mescaline

  Zilveren elementen zijn dan in dat parelmoer-“element” glanzende en overdreven parels. Past wel.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #40 Degtyarev Pekhotny

  als je in de fabrieken kijkt dan zie je die jappanertjes en die koreaantjes ook met penseeltje die lijntjes schilderen…… zoals bijvoorbeeld op die f-gaten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #41 Degtyarev Pekhotny

  ja ik moet goud…….. alles op die gitaar is goud en en als ik alles moet vervangen dan wordt het helemaal een giga project.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #42 mescaline

  Voor het spuiten moet je bij een mts of een verfspuitvakschool langsgaan. Leerprojekt. Zij betalen jou, sort of.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #43 Degtyarev Pekhotny

  ja het spuiten maak ik me ook geen zorgen om……. want ik ken mensen die dat willen en kunnen doen……. het gaat er mij om dat dat ding weer helemaal in elkaar geschroefd moet worden.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #44 Degtyarev Pekhotny

  en dan nog bespeelbaar moet zijn en goed klinken

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #45 mescaline

  Ik zit steeds met dat beeld van die vissen uit parelmoerenfolie wat je ” overal” ziet. Als je dat folie hebt ben je er bijna.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #46 mescaline

  Hoeveel internetprojekten met bling-gitaar zijn er al geweest ?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #47 Degtyarev Pekhotny

  maar met folie krijg je toch allemaal vouwen overal bij zo’n rond ding

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #48 Degtyarev Pekhotny

  pimp my epiphone sheraton II ? geen idee……. Ik weet van 1 kerel die een bigsby tremelo op zijn sheraton heeft gezet.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #49 mescaline

  ja, vouwen :(

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #50 mescaline

  Het gaat niet om de epiphone… Alle bling gitaren…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #51 Degtyarev Pekhotny

  het moet er perfect uitzien en perfect klinken…….. anders heb je er geen reet aan……. Maar ik ga maffen……

  welterusten alvast.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #52 mescaline

  Nog een kans: iemand die goed is in spuitwerk. Combinaties waar jij rood hebt: parelmoer, wit/wolken, overgang vanaf zwarte buitenkant met geel/goud.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #53 mescaline

  Yo.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #54 mescaline

  De Liberace-gitaar, wie heeft die.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #55 Degtyarev Pekhotny

  gitaar helemaal in wolken patroon……. oud hollandse meesters……. heb ik ook aangedacht…… in principe heb ik de paint job trouwens keihard nodig want op de 2e foto zie je tussen de tremelo en de brug twee opgeschroefde dingen zitten. Daar zat eerst het snarenvasthoudding. Weet even niet hoe het heet. Maar met plamuur kan ik die gaten dichtsmeren en dan die ouwe hollandse luchten erover heen laten schilderen. Dan heb ik die rare schroeven niet nodig.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #56 Degtyarev Pekhotny

  het heet trouwens “kam”.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #57 mescaline

  met je luchtgitaar in de wolken

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #58 Sikbock

  Zeg, DP: zou je niet eens ergens anders een life-log beginnen? Ik weet zeker dat je veel bezoekers zult trekken

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #59 Degtyarev Pekhotny

  nee ik begin het gewoon hier in de comments.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #60 Degtyarev Pekhotny

  oud hollandse meester wolken patroon is inderdaad de beste keuze voor dit project.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #61 Degtyarev Pekhotny

  moet sikbock ook aanspreken, als volksnationalist/fascist; oud hollandse wolken patronen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #62 Sikbock

  @ Mescaline: zou je die debiel niet eens negeren?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #63 Degtyarev Pekhotny

  hihi

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #64 Caprio

  Briljant ezelsbruggetje naar de recente discussie rondom prenatale diagnostiek trouwens. Sommige moeders hebben nooit een keuze gehad.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #65 Larie

  @Mescaline re 20: Dat is een onbezonnen opmerking van je, denk eens na.Het had kunnen zijn dat ik in mijn privesfeer een abortus provocatus heb meegemaakt ( niet) en wat zou zo’n opmerking dan teweeg brengen denk je?

  Voor de duidelijkheid, deze post slaat loeihard op de spijker en kan zelf veel breder worden aanschouwd.

  Een medicus werkt binnen de “normen en waarden” van De eed maar is een mens met gevoel en dat geeft aldoende een nooit aflatende strijd in de hoofden van de medici.
  Het spijt me, heb je hem weer, maar ik spreek de waarheid als ik je vertel dat wat abortussen en gerelateerde zaken aangaat ik alles van zeer dicht nabij heb gezien en dus beleefd en de hele problematiek van een provocatus is doorweven met zware gewetensvragen bij zowel de patient als dienstdoende arts.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #66 HansR

  Nou zijn we 65 comments verder op een nogal grote en goede posting en het enige dat ik lees (nou ok >90%) is volstrekt geleuter. Begrijp ik het nog? Humor OK, Cynisme OK, maar waar gaat het Caprio nou eigenlijk om? De hoeveel inhoud t.o.v. prietpraat vind ik toch wat aan de lage kant.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #67 mescaline

  @Larie. Abortus scheurt, ik weet het ook. Bij een discussie met harde feiten en harde plaat (ook te harde) zeg ik, klote dat ik het weer zie langskomen, maar zo is het, laat het maar zien. Natuurlijk is er wel een grens, de smerige, vuile, denigrerende.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #68 Pelayo

  Ik heb altijd al twijfels bij abortus gehad en wel met name omdat in ’t westen voor het grootste deel zeer toegankelijke vormen van anti-conceptie voor iedereen relatief goedkoop te verkrijgen zijn. Die hele strijd voor de legalisering van abortus lijkt zo’n gebakkelei achteraf, nadat de pil er was, nadat je het spiraaltje van het ziekenfonds vergoed kreeg.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #69 mescaline

  @Pelayo, je constatering is juist, maar ik weet niet of en hoe het een nieuw perspectief biedt. Zo’n harde vorm van vrouwenemancipatie (met wetswijziging) kwam voor de jaren 70 gewoon niet voor. Zachtere priveemancipatie, dat wel.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #70 Pelayo

  Tja. Dat zie ik ook wel, hoor. Maar de algemene visie (Is dat echt zo of beeld ik me dat in?) is toch dat je wel goed stom bezig bent als je een abortus nodig hebt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #71 Steeph

  @Pelayo: Ja, het is stom als je een abortus nodig hebt. Maar soms gaan dingen, ondanks alle maatregelen, toch niet zoals verwacht. En dan is het stom (in gevallen) als je niet voor abortus kan kiezen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #72 Pelayo

  @Steeph

  Ik weet van in ieder geval een geval waarbij dat inderdaad het geval was. Meisje was 15, en was 5 maanden niet ongesteld geweest. Je vraagt je af waarom ze niet naar haar moeder gegaan is, maar zo is het nu eenmaal gebeurd. Tegen de tijd dat duidelijk werd dat ze het kind niet wilde houden was ze voorbij die bewuste 24 weken.

  Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat er een grens van 24 weken wordt getrokken, hetgeen klaarblijkelijk een grens waar voorbij je dus niet voor arbortus mag kiezen.

  Persoonlijk vind ik 24 weken te ver gaan. Een vrouw heeft dan al een zichtbaar dikke buik en kan het kind al voelen bewegen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #73 Caprio

  @HansR: begrijp me niet verkeerd, ik ben een enorme voorstander van abortus, euthenasie en al dat soort levensbeeindigingsregelingen, maar ik vind dat in Nederland de discussie erg eenzijdig gevoerd wordt. De consensus werking maakt elke oprechte discussie in Nederland onmogelijk. Ik mis vaak de aandacht voor het tegenargument. Dat op zich vind ik beangstigend.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #74 Roodhaar

  @Pelayo 68; Pil in het ziekenfonds? Spiraaltje in het ziekenfonds? Hoe kom je erbij.

  Ik ben het overigens eens met HansR (5). Ik moest even slikken bij
  “En plotseling verdikt zich voor het eerst in mijn leven een enorme sympathie voor de Pro-Life beweging in Nederland, een groep die stelselmatig door de pro-abortus consensus wordt uitgesloten van elk redelijk debat en onderzoek.”
  Als ze maar iets lijken op deze beweging (http://www.stichtingbeeldverhaal.nl/index.cfm/menuid/6/Product/172), mag dat debat van mij achterwege blijven.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #75 Steeph

  @Pelayo: Een exacte grens zal altijd discussie opleveren. Wanneer is er sprake van “leven”? Ik vind 24 weken ook wat aan de ruime kant. Maar ik zou de discussie niet open willen laten breken (met als risico geen wet) alleen om het opnieuw zetten van de termijn.
  En uit ervaring weet ik dat de bedenktermijn ook onzin is. Op het moment dat je naar een dokter stapt, is het hele denkproces al heel lang bezig.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #76 HansR

  @caprio
  Het gaat me nog niet eens om het voor of tegenstanderschap. De open discussie vraagt om inmenging van allerlei duistere evangelisatie pro-life groeperingen die wel even gaan zeggen wat iemand wel en niet moet. Roodhaar (#74) moest slikken, mij schoot het in het verkeerde keelgat. En misschien is het ook wel, dat je begint met een soort complot dat zich tegen de abortus lijkt te gaan vormen en dat verdwijnt dan ineens in een soort pro-life statement. Het was/is wat duister.

  In elk geval denk ik dat het negatieve aspect van christelijke pro-life groeperingen die zich via slinkse bewegingen weer met de abortusdiscussie gaan bemoeien groter is dan het negatieve aspect van onvoldoende openheid bij een onderzoek. Van een regenteske benadering van onderzoek of van een regenteske benadering van iets dat in principe een persoonlijke en medische afweging is.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #77 Caprio

  @HansR: mijn gedachtenproces ontwikkelde zich daadwerkelijk op die manier. Hetzelfde gevoel bekruipt me overigens bij de euthenasie discussie in Nederland. De sluipende dictatuur van de consensus zal ik het maar noemen. Kijk bijvoorbeeld naar de opzet van de evaluatie, die is in mijn ogen zo ge-prefixeerd op de bestaande consensus: kan je nog Nederlandser oogkleppen opzetten dan dat? Ik ben meer iemand van de waarheid die zijn eigen weg vindt, daar hoef je geen gedachtenpolitie of morele gestapo voor in te schakelen. Die radicale groepen waarvan je moet slikken horen, zijn verplicht hun bijdrage aan de discussie te leveren, en wetenschappers dienen gewoon elk aspect daarvan te onderzoeken.

  Wanneer hoor je in Nederland nog iemand roepen dat het zich verzetten tegen pijn nobel is en bij het leven hoort? Ik denk dat de meeste mensen vraagtekens zullen plaatsen bij de 24 weken termijn, en toch wordt die omwille van de bestaande consensus niet ter sprake gebracht.

  Hetzelfde gebeurt/gebeurde met de hypotheekrente aftrek, de WAO, en de allochtonen. Er is geen intellectuele scherpte in de bovenkamer van het Nederlandse denkkader, maar daar heerst angst om de balans, het gulden midden kwijt te raken.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #78 Pelayo

  @RoodHaar

  Ja niet meer, ik weet het. Een grof schandaal vind ik dat, overigens. En ik denk dat dat heel wat meer invloed op de mate waarin een vrouw baas in eigen buik heeft dan abortus.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #79 HansR

  @caprio
  Zeer te waarderen je mening. En er is natuurlijk wel iets tegen die moeizame consensuspoltiek te zeggen. Aan de andere kant – en daar gaat mijn reactie natuurlijk over – je moet het kind niet met het badwater weggooien en maar open worden om het open zijn. Ik vraag me zeer serieus af – en betwijfel dat in zeer hoge mate – of de VS wel zo open is en of die openheid nou eigenlijk brengt wat iedereen ervan verwacht.

  De waarheid zijn eigen weg zoeken – ROFL
  Wat is (politieke of morele) waarheid?

  De VS en Nederland hebben hun eigen systeem met hun eigen mores, met hun eigen voor en nadelen. Ik acht het gevaar van het christelijk fanatisme van de VS in de huidige reli-revival groter dan de consensuspolitiek in Nederland.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #80 Krijtje v.d. Stoep

  Wat opvalt na de abortusevaluatie is het volgende: de antichoice christenen hebben wel degelijk kleine succesjes geboekt d.m.v. deze evaluatie. Zo hebben ze voor elkaar gekregen dat eenvolgens mij uiterst paternalistische aanbeveling van FIOM serieus is genomen en opgenomen in de aanbevelingen:
  ouders van meisjes tm 16 jaar moeten meebeslissen of de zwangerscfhap uitgedragen wordt.
  je zal zwaar gereformeerde ouders hebben en een abortus willen….
  dat kan je dus wel vergeten als dit in de wet wordt opgenomen.
  dus: pro choice: wees waakzaam!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #81 Caprio

  Daar staat tegenover dat ik eigenlijk geen inzicht heb op de lange termijn gevolgen voor een zwaar religieus meiske van 16 die zwanger is geraakt door pre-huwelijkse sex. Hoe psychologisch wel-overwogen kan een meisje van 16 tot een ingrijpend besluit als abortus komen. Misschien teert zo’n meisje weg van zondevol berouw en angst voor haar eeuwige helse ondergang als ze 30 is en haar vriendinnen kinderen beginnen te krijgen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #82 HansR

  @caprio
  Ik heb dat niet zo op het netvlies maar er is vast wel een meelezende behulpzame vrouw/sociolo(o)g(e) die hier iets zinnigs over kan roepen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #83 St. Maarten

  Waarom is iedereen zo bang voor religie, en met name voor mensen die tegen abortus zijn. Het verbaast me dat er eerste een hele discussie ontstaat over de vreselijke foto (die inderdaad vreselijk is) en dan mag men niet meer tegen abortus zijn?!

  Verder hulde voor de zorgvuldige lezing en analyse van het rapport.

  Ten laatste, als socioloog en niet-vrouw denk ik dat zowel aborteren als niet aborteren grote psychologische consequenties heeft. De vraag is of iemand er een sluitend verhaal van kan maken: zij moet een argumentatie kunnen vinden die deze daad (aborteren, dan wel niet aborteren) logisch maakt. Voor iemand die (een) religieuze opvoeding / overtuiging / ouders heeft, is abortus zeer moeilijk goed te praten

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #84 Caprio

  Het eigenaardige is dat je de foto niet los kan zien van deze discussie, sterker nog: het is de kern van het argument/verhaal. Dit raakt ook direct mijn argument, dat in deze maatschappij waarin de gevolgen van ons handelen grotendeels is verborgen (wie waakt er nog over een gestorvene in eigen huis? wie slacht zijn vlees nog zelf? wie gelooft er nog in bloed- en eerwraak? etc) abortus als klinische oplossing wordt gezien voor een abstract medisch probleem. In een evaluatie wordt vervolgens wat literatuur onderzoek gedaan, wat vragenlijsten bekeken, en dat wordt dan door een groep theoretici verwerkt tot een rapport. Daar past ethiek al helemaal niet meer in, laat staan een pittige discussie of een grafische confrontatie. Ik mis daar wel iets van.

  • Vorige discussie