Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 62

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log: Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour:
“Het komt me voor dat dit Gerechtshof behoorlijk wat macht heeft. Zoals het ook zou moeten zijn in een Trias Politca opzet. Met een beetje zwakke EP zullen we mogelijk veel actie zien via het Hof om zaken te corrigeren die het EP niet aanstaan.”

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel VI – Werking van de Unie (vervolg)
Hoofdstuk – Institutionele bepalingen (vervolg)
Afdeling 1 – Instellingen (vervolg)
Onderafdeling 5 – Hof van Justitie van de Europese Unie

Artikel III-353 – Artikel III-357

Deze artikelen hebben te maken met de normale opzet van een gerecht. Over onafhankelijkheid, rouleren van rechters, ieder land een rechter en een 3 jarige cyclus van wisselingen.
Het aardige hierin is dat voor het aanstellen van rechters er een adviescomite opgezet wordt waar ook een lid van het EP in zit (III-357)

III-358 Het Gerecht
1. Het Gerecht is bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van de in de artikelen III-365, III-367, III-370, III-372 en III-374 bedoelde beroepen, met uitzondering van de beroepen waarvan de kennisneming is toegedeeld aan een op grond van artikel III-359 ingestelde gespecialiseerde rechtbank, en die waarvan de kennisneming overeenkomstig het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie aan het Hof van Justitie is voorbehouden. Het statuut kan bepalen dat het Gerecht bevoegd is kennis te nemen van andere categorieën van beroepen.
Tegen de beslissingen die het Gerecht op grond van dit lid geeft, kan bij het Hof van Justitie een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld, op de wijze en binnen de grenzen die in het statuut worden bepaald.
2. Het Gerecht is bevoegd kennis te nemen van de beroepen die worden ingesteld tegen beslissingen van de gespecialiseerde rechtbanken.
De beslissingen die het Gerecht op grond van dit lid geeft, kunnen op de wijze en binnen de grenzen die in het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie worden bepaald, bij uitzondering door het Hof van Justitie worden heroverwogen, indien er een ernstig gevaar bestaat dat de eenheid of de samenhang van het recht van de Unie wordt aangetast.
3. Het Gerecht is bevoegd kennis te nemen van prejudiciële vragen die worden voorgelegd krachtens artikel III-369 i, met betrekking tot specifieke, in het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalde aangelegenheden.
Wanneer het Gerecht van oordeel is dat in een zaak een principiële beslissing moet worden genomen die van invloed kan zijn op de eenheid of de samenhang van het recht van de Unie, kan het de zaak naar het Hof van Justitie verwijzen voor een uitspraak.
De beslissingen die het Gerecht over prejudiciële vragen geeft, kunnen op de wijze en binnen de grenzen die in het statuut worden bepaald, bij uitzondering door het Hof van Justitie worden heroverwogen, indien er een ernstig gevaar bestaat dat de eenheid of de samenhang van het recht van de Unie wordt aangetast.

Gemeen voorbehoud in (2): “….bij uitzondering door het Hof van Justitie worden heroverwogen, indien er een ernstig gevaar bestaat dat de eenheid of de samenhang van het recht van de Unie wordt aangetast.”

III-359 Gespecialiseerde rechtbanken
1. Bij Europese wet kunnen gespecialiseerde rechtbanken worden ingesteld die worden toegevoegd aan het Gerecht, en die in eerste aanleg kennis nemen van bepaalde categorieën van beroepen in specifieke aangelegenheden. De wet wordt vastgesteld hetzij op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Hof van Justitie, hetzij op verzoek van het Hof van Justitie en na raadpleging van de Commissie.
2. In de Europese wet tot instelling van een gespecialiseerde rechtbank worden de regels voor de samenstelling van de rechtbanken vastgesteld en wordt de reikwijdte van de aan deze rechtbanken toegedeelde bevoegdheden bepaald.
3. Tegen de beslissingen van de gespecialiseerde rechtbanken kan bij het Gerecht een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld of, wanneer de Europese wet tot instelling van de gespecialiseerde rechtbank daarin voorziet, een beroep dat ook op feitelijke vragen betrekking heeft.
4. De leden van de gespecialiseerde rechtbanken worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en bekwaam zijn rechterlijke ambten te bekleden. Zij worden door de Raad met eenparigheid van stemmen benoemd.
5. De gespecialiseerde rechtbanken stellen in overeenstemming met het Hof van Justitie hun reglement voor de procesvoering vast. Dit reglement wordt ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd.
6. Tenzij in de Europese wet tot instelling van de gespecialiseerde rechtbank anders is bepaald, zijn de bepalingen van de Grondwet betreffende het Hof van Justitie van de Europese Unie en de bepalingen van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie op de gespecialiseerde rechtbanken van toepassing. Titel I van het statuut en artikel 64 daarvan i zijn in ieder geval van toepassing op de gespecialiseerde rechtbanken.

Okay.

III-360 Aanhangig maken van proces door Commissie tegen een lidstaat
Indien de Commissie van oordeel is dat een lidstaat een krachtens de Grondwet op hem rustende verplichting niet is nagekomen, brengt zij dienaangaande een met redenen omkleed advies uit, na de lidstaat in de gelegenheid te hebben gesteld zijn opmerkingen te maken.
Indien de betrokken staat het advies niet binnen de door de Commissie gestelde termijn opvolgt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

En wat dan nog? Wordt een land dan uit de Unie gegooid? Heeft het Gerecht die macht?

III-361 Procedure behandeling klacht van een lidstaat tegen een andere lidstaat
Een lidstaat die van mening is dat een andere lidstaat een krachtens de Grondwet op hem rustende verplichting niet is nagekomen, kan zich tot het Hof van Justitie van de Europese Unie wenden.
Voordat een lidstaat tegen een andere lidstaat een klacht indient wegens een beweerde schending van diens verplichtingen krachtens de Grondwet, legt hij deze klacht voor aan de Commissie.
De Commissie brengt een met redenen omkleed advies uit, nadat de betrokken staten de gelegenheid is gegeven over en weer schriftelijk en mondeling opmerkingen te maken.
Indien de Commissie binnen drie maanden na indiening van de klacht geen advies heeft uitgebracht, kan de klacht desalniettemin bij het Hof worden ingediend.

Okay.

III-362 Forfaitaire som of dwangsom
1. Indien het Hof van Justitie van de Europese Unie vaststelt dat een lidstaat een krachtens de Grondwet op hem rustende verplichting niet is nagekomen, is deze staat gehouden het nodige te doen om gevolg te geven aan het arrest van het Hof.
2. Indien de Commissie van oordeel is dat de betrokken lidstaat niet het nodige heeft gedaan om gevolg te geven aan het in lid 1 bedoelde arrest, kan zij, nadat zij deze staat de mogelijkheid heeft geboden zijn opmerkingen in te dienen, de zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen. De Commissie vermeldt het bedrag van de door de betrokken lidstaat te betalen forfaitaire som of dwangsom die zij in de gegeven omstandigheden passend acht.
Indien het Hof vaststelt dat de betrokken lidstaat zich niet gevoegd heeft naar zijn arrest, kan het aan deze staat de betaling van een forfaitaire som of een dwangsom opleggen.
Deze procedure geldt onverminderd het bepaalde in artikel III-361 i.
3. Wanneer de Commissie bij het Hof van Justitie van de Europese Unie beroep instelt op grond van artikel III-360 omdat zij van oordeel is dat de betrokken lidstaat zijn verplichting tot mededeling van voorschriften ter omzetting van een Europese kaderwet niet is nagekomen, kan de Commissie, indien zij dit passend acht, aangeven wat haars inziens gezien de omstandigheden een redelijke hoogte is voor de door deze lidstaat te betalen forfaitaire som of dwangsom.
Indien het Hof de niet-nakoming vaststelt, kan het de betrokken lidstaat de betaling van een forfaitaire som of een dwangsom opleggen die niet hoger is dan de Commissie heeft aangegeven. De verplichting tot betaling gaat in op de door het Hof in zijn arrest bepaalde datum.

Dus een land kan zijn straf afkopen. Maar het vertelt me nog steeds niet wat er gebeurd als een land niet meewerkt en niet betaald.

III-363 Rechtsmacht door Europese (kader)wetten
De Europese wetten en de Europese verordeningen van de Raad kunnen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie volledige rechtsmacht verlenen ten aanzien van de sancties waarin zij voorzien.

Cool! Dus dan kunnen ze alle inwoners van een lidstaat naar de gevangenis sturen als dat land niet voldoet aan de weten van de EU???????
Heel heel heel eng artikel.

III-364 Industriële eigendomsrechten
Onverminderd de overige bepalingen van de Grondwet kan aan het Hof van Justitie van de Europese Unie bij Europese wet, in een in die wet te bepalen mate, de bevoegdheid worden verleend uitspraak te doen in geschillen die verband houden met de toepassing van krachtens de Grondwet vastgestelde handelingen waarbij Europese intellectuele-eigendomsrechten worden ingesteld.

Waarom dit artikel of dit specifieke stukje van de wet? Dan kan je nog wel meer zaken benoemen. Dit vind ik verdacht. Dit gedoe over intellectuele-eigendomsrechten komt op meer plaatsen terug. Wat zit daar achter?

III-365 Handelingen Europese organen en agentschappen
1. Het Hof van Justitie van de Europese Unie gaat de wettigheid na van de Europese wetten en kaderwetten, van de handelingen van de Raad, de Commissie en de Europese Centrale Bank, voorzover het geen aanbevelingen of adviezen betreft, alsmede van de handelingen van het Europees Parlement en van de Europese Raad die beogen rechtsgevolgen tegenover derden te hebben. Het gaat ook de wettigheid na van de handelingen van de organen of instanties van de Unie waarmee rechtsgevolgen ten aanzien van derden worden beoogd.
2. Voor de toepassing van lid 1 is het Hof van Justitie van de Europese Unie bevoegd uitspraak te doen inzake ieder door een lidstaat, het Europees Parlement, de Raad of de Commissie ingesteld beroep wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van de Grondwet of van enige uitvoeringsregeling daarvan, dan wel wegens misbruik van bevoegdheid.
3. Het Hof van Justitie van de Europese Unie is onder de in de leden 1 en 2 bepaalde voorwaarden bevoegd uitspraak te doen over ieder door de Rekenkamer, de Europese Centrale Bank of het Comité van de Regio’s ingesteld beroep dat op de vrijwaring van hun prerogatieven is gericht.
4. Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan onder de in de leden 1 en 2 bepaalde voorwaarden beroep instellen tegen handelingen die tot hem gericht zijn of die hem rechtstreeks en individueel raken, alsmede tegen regelgevingshandelingen die hem rechtstreeks raken en die geen uitvoerings maatregelen met zich meebrengen.
5. De handelingen tot oprichting van organen en instanties van de Unie kunnen voorzien in bijzondere voorwaarden en bepalingen inzake de beroepen welke door natuurlijke of rechtspersonen worden ingesteld tegen handelingen van deze organen of instanties waarmee rechtsgevolgen ten aanzien van hen worden beoogd.
6. Het in dit artikel bedoelde beroep i moet worden ingesteld binnen twee maanden, naargelang van het geval te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de handeling, de dag van kennisgeving aan de verzoeker of, bij gebreke daarvan, de dag waarop de verzoeker van de handeling kennis heeft gekregen.

Okay.

Artikel III-366 – Artikel III-368

Het Hof can handelingen nietig verklaren van agentschappen van de EU.

III-369 Prejudiciële beslissing
Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak te doen over:
a) de uitlegging van de Grondwet;
b) de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen, organen en instanties van de Unie.
Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie van een der lidstaten, kan deze instantie, indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof verzoeken over deze vraag een uitspraak te doen.
Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden zich tot het Hof te wenden.
Indien een dergelijke vraag wordt opgeworpen in een bij een nationale rechterlijke instantie aanhangige zaak betreffende een gedetineerde persoon, doet het Hof zo spoedig mogelijk uitspraak.

Dit is nodig omdat de EU wet boven de wetten van de lidstaten staat.

III-370 Kennisname van geschillen over vergoeding bij niet-contractuele aanprakelijkheid
Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van de in artikel III-431, tweede en derde alinea, bedoelde schade.

Artikel III-431 gaat over contracten die de EU maakt met derde partijen.
Prima.

III-371 Schorsing lidmaatschapsrechten van de Unie
Het Hof van Justitie kan uitsluitend op verzoek van de lidstaat ten aanzien waarvan de Europese Raad of de Raad een constatering heeft gedaan en uitsluitend wat de naleving van de procedurele bepalingen van artikel I-59 betreft uitspraak doen over de wettigheid van een handeling die door de Europese Raad of door de Raad krachtens artikel I-59 is vastgesteld.
Dit verzoek moet binnen een maand na de constatering worden gedaan. Het Hof doet een uitspraak binnen een maand na de datum van het verzoek.

Je zegt het. Ik kan alleen de kop niet met de tekst koppelen.

III-372 Geschillen tussen de Unie en haar personeelsleden
Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen de Unie en haar personeelsleden, binnen de grenzen en onder de voorwaarden vastgesteld in het statuut van de ambtenaren van de Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie.

Goed!!

Artikel III-373 – Artikel III-376

Details over bepaalde gebieden waar het Hof niet mag acteren. Een uitzondering voor de Buitenlandse zaken en Veiligheid. Dat is jammer. Die valt dus helemaal buiten de controlle.

III-377 Geen bevoegdheid inzake politie en andere wetshandhavingsinstanties vallende onder nationaal recht
Bij de uitoefening van zijn taken in verband met de bepalingen in de afdelingen 4 en 5 van titel III, hoofdstuk IV betreffende de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht is het Hof van Justitie van de Europese Unie niet bevoegd de geldigheid of de evenredigheid na te gaan van operaties van de politie of van andere instanties van een lidstaat belast met wetshandhaving of de uitoefening van de verantwoordelijkheden van de lidstaten ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid.

Mmmmmm, hier moet ik nog even wat meer over nadenken. Dus het hof kan zich niet uitspreken wanneer lidstaten excessief geweld gebruiken tegen hun eigen mensen maar ze zeggen dat het voor de veiligheid is……
Ik vind dit geen goede uitzondering. Dat betekent dat een land de EU grondwet (lees basisrechten) kan overtreden, maar dat het hof er dan niets tegen kan doen.

Artikel III-378 – artikel III-381

Nog meer details. Niet interessant.

Het komt me voor dat dit Gerechtshof behoorlijk wat macht heeft. Zoals het ook zou moeten zijn in een Trias Politca opzet. Met een beetje zwakke EP zullen we mogelijk veel actie zien via het Hof om zaken te corrigeren die het EP niet aanstaan.
We zullen zien.

83.8% gelezen.

 1. 2

  ja ik geef graag het woord aan de voorstanders van de EU-grondwet verder.

  Ik ben al een hele tijd tegen en het heeft verder weinig zin om mijn afkeer van dit gedrocht keer op keer kenbaar te maken.

  Waar ik nog het meeste mee zit eigenlijk is het toekomstige verbod op experimenten met gratis openbaar vervoer zoals thans in Hasselt.

  De milieu know-it-alls die zogenaamd perfect weten hoe verschrikkelijk goed deze grondwet is voor het milieu hebben daar volgens mij namelijk geen rekening mee gehouden.

  Een kind weet dat 50 man in 1 auto beter voor het milieu is dan 1 man/auto, en dat gratis OV dus toppie is voor het milieu. Iedereen weet het. Alleen willen nu de milieu organisaties dat wij stemmen voor een grondwet waarin deze zogenaamde oneerlijke concurrentie verboden wordt.

  Dat ik ook nog in het turkse gevang gedonderd mag worden als straks turkije als grootste EU land hier de normen en waarden mag bepalen en ik me er niet aan hou vind ik dan weer een tikje minder boeiend.

 2. 3

  III-363 is geen gijzelingsartikel zoals dat tot in de middeleeuwen gold. (Jammer, mijn hobby). Alle mensen al gijzelend gevangenzetten is nu erg onpraktisch Steeph. Dit artikel is bedoeld om te antwoorden op de vraag: krachtens welk artikel heeft het Europese Hof sanctiebevoegdheden, en op grond waarvan ?

 3. 4

  III-377 vrijwaart de nationale polities van direkte opdrachten van de EU. Dat lijkt me goed. Het andere is onwerkbaar.

 4. 7

  @6 Maar zou een overheid de clienten van OV niet anders mogen stimuleren, bv dmv van belastingteruggave of subsidie op de kaartjes ? Dat is me niet duidelijk. Niet dat daar nu in NL echt sprake van gaat zijn, maar voor het principe.

 5. 8

  lijkt me niet. Alhoewel misschien ook wel. Dat is mij inderdaad even niet duidelijk. Maar ik kan me zo voorstellend dat wanneer de overheid het openbaar vervoer gratis maakt dit oneerlijke concurrentie is ten opzichte van de auto en wegenbouwers.

 6. 11

  @7 & 8 & 10: Ik vrees dat DP een punt heeft. Als het OV ergens in Europa geprivatiseerd is (wat reeds op grote schaal gebeurd) mag een land niet langer steun verlenen aan een OV zodat er op die wijze concurrentie vervalsing optreedt. Dus alles gratis maken gaat waarschijnlijk niet zomaar.
  Maar je kan natuurlijk wel alle commerciele OV aanbieders een offerte laten maken (openbare aanbesteding) waarin ze al het vervoer gratis moeten doen voor een vaste prijs door de overheid te betalen. Misschien.

 7. 14

  @mescaline #3: Het ging me niet om het gijzelingsprincipe (hoewel me dat wel leuk leek). Het ging me erom dat ik me niet gerealiseerd had dat het Europese Hof dus ook aan mij als burger van een staat een straf op kan leggen. En dan niet alleen een geld boete of zo.
  Het artikel geeft onbeperkte rechtsbevoegdheid die volgens mij niet door een land kan worden tegengehouden.
  (Dit alles even los van het feit dat ze er vast netjes mee om gaan).

 8. 15

  De regering is bevoegd om bepaalde bevolkingsgroepen financieel te steunen via belastingwetgeving en subsidies (ministerie van Sociale Zaken &W ). Daarnaast zijn er gemeentelijke steunfondsen. Nee inderdaad, hier zit weinig rek om clienten OV te steunen.

  In Leiden – Den Haag liep onlangs een proef af (provincie) met gratis busvervoer van Leiden > Den Haag om files te bestrijden. Mislukt, maar het geeft wel aan dat er subsidies in de OV mogelijk zijn.

  Hee? Let op: geld voor filebestrijding gaat naar busmaatschappij die forensen vervoert. Zo zou je het kunnen inkleden.

 9. 16

  In Belgie loopt het gratis OV “als een trein”. Daardoor hoefden ze geen nieuwe wegen aan te leggen enzo.

  Nu was de stap van 90% subsidie naar 100% subsidie voor de belgen iets kleiner dan het voor NL zou zijn aangezien wij op 70% subsidie zitten of zo iets.

  Desalniettemin kan je serieus overwegen om een hele lading van het budget voor wegen te stoppen in het OV om files te bestrijden. Dit wordt overigens al tientallen jaren door mensen voorgesteld.

  In België doen ze het dus maar in hoeverre is dat straks nog toegestaan. Ik denk van niet.

  Aan de andere kant heb je dus het probleem dat als OV niet meer kostendekkend is, aangezien de overheid niet vals mee mag concurreren, er dus helemaal geen OV meer is.

  Aan alweer een andere kant krijg je dus gezien de nieuwe liberale economie juist weer wel dat wanneer Pietje of Klaasje mij voor een duppie wenst te vervoeren met zijn eigen VW busje hij dat vooral moet mogen, net zoiets als nu in Turkije dus. Althans dat lijkt me dan weer redelijk.

  Maar experimenteren met gratis OV lijkt me straks sowieso afgelopen.

 10. 17

  Er is hier een nieuw soort versie aan het ontstaan. Rond Antwerpen wordt een nieuwe ringweg aangelegd. Ambitieus genoeg, met als recent sluitstuk: een gigantische brug over de Schelde. Aan de noordzijde, daar waar Nederlanders Antwerpen benaderen, naar de autosnelweg naar Gent en Frankrijk.
  Uiteraard moet er tol komen om dat te betalen, maar dat niet alleen. Dat tolgeld moet dienen om de rest van de verkeersverbeteringen te betalen. En die behelzen voor het eerst in België een zeer uitgebreid fietswegennet en uitstekende OV-verbindingen.
  Aap uit mouw: Europa heeft nu een officiëel (voorlopig) njet gezegd, omdat tolheffingen enkel het UITBREIDEN van het AUTOWEGENNET mogen bekostigen.
  Goed wellicht voor het Portugese hinterland, maar als in België iets voldoende is, dan is het het wegennet wel. En een tekort aan alternatieven.
  Sterk punt tegen deze grondwet, maarrr… ik zie de Belgische consensusbouwers hier nog wel wat Europese punten binnenhalen… Europa zal willens nillens moeten investeringen toelaten in OV, enkel al omdat het op lange termjn voordeliger zal zijn.

 11. 18

  Al in een eerder stuk wordt gezegd dat de EU de rechten van de mens dient te eerbiedigen (met al die mooie Geneve-teksten). Dus excessen tegenover inwoners van deelstaten zijn verboden, of die excessen nu door de EU getracht worden of door een deelstaat. Daar doet dit onderdeel geen inbreuk op.

 12. 19

  @basboy: Ik vraag het me af. In hoeverre valt excessief geweld bij het “onderdrukken” van een volksopstand onder Geneve? En wanneer wordt het excessief.
  En waarom dan zo expliciet hier de uitzondering opnemen?